Přehled norem pro potřeby stavbyvedoucích v oboru pozemní stavby

Přehled norem obsahuje výběr norem pro potřeby stavbyvedoucích oboru pozemní stavby. Výběr zahrnuje zejména normy pro provádění, normy materiálové a částečně normy pro navrhování staveb (Eurokódy), a to především pasáže se zatříděním konstrukcí a použití materiálů pro specifická prostředí, včetně jejich charakteristických vlastností a značek.

Třídění norem je provedeno podle tří třídníků:

  1. ceníků stavebních a montážních prací,

  2. podle oborů stavebních činností,

  3. základní třídění podle seznamu třídicích znaků ÚNMZ.

Seznamy norem na „Profesisu“ obsahují:

  • označení normy, název normy, třídící znak a katalogové číslo,

  • datum schválení, datum vydání a účinnost vydání,

  • odkaz na normu v ČSN online.

Poskytovatelem ČSN online je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ÚNMZ souhlasí s propojením profesního informačního systému ČKAIT – PROFESIS se systémem ČSN online. Předplatitelé služby ČSN online pro přístup k plným textům norem ve formátu PDF mohou k těmto textům přistupovat přímo prostřednictvím systému PROFESIS.

Přístup je umožněn ke všem platným ČSN a také k neplatným normám, pokud byly do elektronické podoby převedeny. Zkratka ČSN znamená česká technická norma, nebo její změny a opravy.

Užívání se řídí licenčními a technickými podmínkami pro používání systému ČSN online vydanými ÚNMZ.

Vyberte podle čeho chcete normy třídit:Přehled norem podle členění stavebních oborů