ikona Pikona R
23/2008 Sb. - Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb

Znění účinné ke dni 3. 12. 2019
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
23/2008 Sb. - Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb
ikona P
Číslo předpisu 23/2008 Sb.
Částka 10
Druh předpisu vyhláška ministerstva
Přijat dne 29. 1. 2008
Platnost od 8. 2. 2008
Účinnost od 1. 7. 2008
Provádí předpis 133/1985 Sb.
Novelizován předpisem 241/2009 Sb., 268/2011 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.
Předmět úpravy

  1. Vyhláška Ministerstva vnitra stanoví technické podmínky požární ochrany pro navrhování, provádění a užívání stavby.
  2. Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

§31 - Společná ustanovení
Při změně dokončené stavby, změně v užívání stavby nebo při udržovacích pracích se postupuje podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 14. U změny stavby skupin II a III podle této české technické normy musí být v části stavby dotčené změnou instalováno zařízení autonomní detekce a signalizace, pokud je při navrhování pro příslušnou část stavby vyžadováno.
§32 - Přechodná ustanovení

  1. U stavby, jejíž užívání bylo započato přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, musí být podmínky požární ochrany pro užívání staveb podle §30 splněny do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti.
  2. U stavby, která byla prohlášena za stavbu památkově chráněnou přede dnem i po nabytí účinnosti této vyhlášky, musí být požadavky podle §26 odst. 1 naplněny při změně této stavby prováděné podle §26 odst. 2 v části touto změnou dotčené.
  3. Při provádění stavby, o jejímž umístění bylo pravomocně rozhodnuto v územním řízení nebo byl vydán územní souhlas podle zvláštního právního předpisu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a dále u stavby, u které byla zpracována projektová dokumentace, k níž bylo vydáno souhlasné stanovisko podle zvláštního právního předpisu, se po dni nabytí účinnosti této vyhlášky postupuje podle dosavadní právní úpravy.

Účinnost 1.7.2008.