ikona Pikona R
634/2004 Sb. - Zákon o správních poplatcích

Znění účinné ke dni 7. 12. 2018

Zákon o správních poplatcích

634/2004 Sb.

Zákon

Předmět úpravy §1

Předmět poplatků §2

Poplatník §3

Sazby poplatků a zaokrouhlování §4

Vyměření a vybírání poplatku, splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení §5

Placení poplatku §6

Vracení poplatku §7

Osvobození od poplatku §8 §9

Dohled finančních úřadů na příjmy státního rozpočtu §10

Přechodné ustanovení §11

Zmocňovací ustanovení §12

Zrušovací ustanovení §13

Účinnost §14

Příloha - Sazebník správních poplatků

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 56/2006 Sb. - Čl. XIX

č. 130/2008 Sb. - Čl. IV

č. 140/2008 Sb. - Čl. VII

č. 297/2008 Sb. - Čl. VI

č. 300/2011 Sb. - Čl. IV

č. 458/2011 Sb. - Čl. LXXVIII

č. 241/2013 Sb. - Čl. XIII

č. 279/2013 Sb. - Čl. XIX

č. 281/2013 Sb. - Čl. V

č. 249/2014 Sb. - Čl. II

č. 257/2014 Sb. - Čl. III

č. 137/2016 Sb. - Čl. VIII

č. 148/2016 Sb. - Čl. VIII

č. 188/2016 Sb. - Čl. XV

č. 195/2017 Sb. - Čl. VII

č. 204/2017 Sb. - Čl. IX

č. 206/2017 Sb. - Čl. VI

č. 222/2017 Sb. - Čl. XVI

č. 371/2017 Sb. - Čl. XI

č. 171/2018 Sb. - Čl. VII

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.

INFORMACE

634

ZÁKON

ze dne 26. listopadu 2004

o správních poplatcích

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje správní poplatky (dále jen "poplatky") a výkon jejich správy, zejména jejich vyměřování a vybírání, prováděné orgány moci výkonné a dále orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy (dále jen "správní úřad").

§2

Předmět poplatků

(1) Předmětem poplatků je správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy (dále jen "úkon"). Úkony, které podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k tomuto zákonu (dále jen "sazebník"). Sazebník v jednotlivých položkách dále obsahuje případné osvobození od poplatku, úkony, které nejsou předmětem poplatku, zmocnění správního úřadu při stanovení výše poplatku, popřípadě poznámky, které upravují podrobnosti k jednotlivým úkonům.

(2) Úkony zahájené správním úřadem z moci úřední, s výjimkou místního šetření, a úkony související s přestupkovým a s trestním řízením nejsou předmětem poplatku, nestanoví-li sazebník jinak.

§3

Poplatník

(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která podala žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu správnímu úřadu, nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden.

(2) Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek za týž úkon více poplatníkům, zaplatí jej společně a nerozdílně, nestanoví-li sazebník jinak.

§4

Sazby poplatků a zaokrouhlování

Sazby poplatků jsou stanoveny v sazebníku pevnou částkou nebo procentem u poplatku, jehož základ je vyjádřen v penězích (dále jen "procentní poplatek"). Základ procentního poplatku se zaokrouhluje na celé desítky korun českých nahoru. Procentní poplatek se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku.

§5

Vyměření a vybírání poplatku, splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení

(1) Poplatky vyměřuje, vybírá a vymáhá správní úřad příslušný k provedení úkonu, nestanoví-li sazebník jinak.

(2) Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou jsou splatné buď při přijetí podání nebo později, vždy však před provedením úkonu, a to podle jeho vymezení v jednotlivých položkách sazebníku, nestanoví-li sazebník jinak. Nezaplatí-li poplatník poplatek v této lhůtě, vyzve ho správní úřad, aby tak učinil ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy k zaplacení poplatku, která je rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní. Ve výzvě k zaplacení poplatku správní úřad zároveň upozorní poplatníka na důsledky nezaplacení poplatku. Proti výzvě k zaplacení poplatku lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po jejím doručení.

(3) Procentní poplatky a další poplatky, o nichž tak stanoví sazebník, vyměřuje správní úřad platebním výměrem a jsou splatné ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení platebního výměru. Obdobně vyměřuje správní úřad nedoplatky na poplatku.

(4) Nezaplatí-li poplatník poplatek ve lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 3, správní úřad zastaví zahájené řízení nebo úkon neprovede, nestanoví-li sazebník jinak. Zaplatí-li poplatník poplatek po lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 3, postupuje správní úřad v řízení tak, jako by byl poplatek zaplacen včas, pokud již nerozhodl o zastavení řízení. Je-li však poplatek zaplacen nejpozději do konce běhu odvolací lhůty proti tomuto rozhodnutí, pozbývá rozhodnutí platnosti a správní úřad tuto skutečnost vyznačí formou úředního záznamu ve spise.

(5) Správní úřad vydá výsledek provedeného úkonu vždy až po zaplacení poplatku, nestanoví-li sazebník jinak. Lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními právními předpisy neběží v době ode dne doručení výzvy nebo platebního výměru k zaplacení poplatku až do prokazatelného zaplacení poplatku.

(6) Penále, úrok z prodlení ani úrok za dobu posečkání s placením poplatku, stanovené zvláštním právním předpisem upravujícím správu daní, se neuplatňují.

§6

Placení poplatku

(1) Poplatky se platí v české měně, nestanoví-li tento zákon jinak (odstavce 2, 3 a 5).

(2) České zastupitelské úřady vyměřují procentní poplatky v té cizí měně, ve které je vyjádřen základ poplatku. Vztahuje-li se předmět úkonu, prováděný českým zastupitelským úřadem, k peněžním prostředkům poplatníka a tyto prostředky má český zastupitelský úřad u sebe, může procentní poplatek vybrat srážkou z těchto prostředků.

(3) Poplatky stanovené pevnou částkou mohou české zastupitelské úřady vybírat rovněž

a) v měně státu, v němž mají své sídlo, nebo

b) v měně jiného státu, je-li Českou národní bankou vyhlašován kurs devizového trhu této měny.

(4) Pro účely placení poplatku podle odstavců 2 a 3 provede český zastupitelský úřad přepočet na cizí měnu a naopak podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího lhůtám splatnosti poplatku stanoveného pevnou částkou nebo vyměřeného platebním výměrem, a to po celý následující kalendářní měsíc. Pro přepočet měn, jejichž kurs devizového trhu Česká národní banka nevyhlašuje, použije český zastupitelský úřad kurs amerického dolaru k místní měně vyhlášený centrální bankou státu, v němž má český zastupitelský úřad sídlo, a to rovněž k poslednímu dni předcházejícího kalendářního měsíce, také po celý následující kalendářní měsíc.

(5) Poplatky placené na českých hraničních přechodech mohou správní úřady vybírat rovněž v cizí měně, kterou tuzemské banky vykupují.

(6) Přepočet české měny na cizí měnu a naopak provádí správní úřad na českém hraničním přechodu podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v pátek týdne, který předchází dni splatnosti poplatku stanoveného pevnou částkou, nebo dni splatnosti poplatku vyměřeného platebním výměrem, a to po celý následující týden. Přeplatek na poplatku (§7 odst. 2), který byl zaplacen v cizí měně, může správní úřad vrátit v české měně.

(7) Poplatky přepočítávané z české měny na cizí měnu a naopak se zaokrouhlují na celé měnové jednotky nahoru, nestanoví-li sazebník jinak.

(8) Poplatky vyměřované a vybírané správními úřady se sídlem na území České republiky, s výjimkou poplatků vyměřovaných a vybíraných orgány územních samosprávných celků, poplatků vyměřovaných a vybíraných na českých hraničních přechodech a poplatků vyměřovaných a vybíraných Českou národní bankou, lze platit kolkovými známkami, jestliže poplatek nepřevyšuje 5 000 Kč. V ostatních případech, s výjimkou poplatků vyměřovaných a vybíraných českými zastupitelskými úřady a orgány územních samosprávných celků, se poplatky platí na zvláštní účet státního rozpočtu. Zvláštní účet státního rozpočtu zřizuje u České národní banky příslušný správní úřad se souhlasem Ministerstva financí. U českých zastupitelských úřadů se poplatky platí na účty těchto úřadů v zahraničí a způsob placení poplatků u orgánů územních samosprávných celků si určí tyto orgány podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní.

§7

Vracení poplatku

(1) Správní úřad vrátí poplatek v plné výši na žádost osoby, která poplatek zaplatila,

a) nebyl-li proveden požadovaný úkon, vymezený v jednotlivých položkách sazebníku, a nejde-li o poplatek, jehož předmětem je správním úřadem přijatá žádost, návrh, přihláška, podnět, námitka, ohlášení nebo oznámení,

b) byl-li zaplacen poplatek, který není stanoven v sazebníku,

c) byl-li zaplacen poplatek osobou, která není podle tohoto zákona poplatníkem.

(2) Správní úřad vrátí na žádost poplatníka částku, o kterou zaplatil poplatník na poplatku více, než činí sazba stanovená v sazebníku (dále jen "přeplatek na poplatku").

(3) Proti rozhodnutí o vrácení poplatku a rozhodnutí o vrácení přeplatku na poplatku podle odstavců 1 a 2 není přípustný opravný prostředek.

(4) Zaplatil-li poplatník poplatek až po dni nabytí právní moci rozhodnutí správního úřadu o zastavení řízení podle §5 odst. 4, vrátí správní úřad na žádost poplatníka nejvýše 50 % zaplaceného poplatku, a to jen přesahuje-li výše poplatku částku 100 Kč.

(5) O vrácení poplatku, jeho části nebo přeplatku na poplatku rozhoduje a poplatek, jeho část nebo přeplatek na poplatku vrací správní úřad, kterému byl poplatek zaplacen. Poplatek, který byl zaplacen kolkovou známkou, vrátí správní úřad ze zvláštního účtu státního rozpočtu. Nemá-li správní úřad tento zvláštní účet státního rozpočtu zřízen, vrátí poplatek, zaplacený kolkovou známkou, na základě jeho rozhodnutí, finanční úřad místně příslušný podle sídla správního úřadu, který o vrácení poplatku rozhodl.

(6) Odstavce 1 až 5 se při vracení poplatku nepoužijí, stanoví-li sazebník jinak.

§8

Osvobození od poplatku

(1) Od poplatků jsou osvobozeny

a) státní orgány a státní fondy,

b) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států a požívají-li výsady a imunity podle mezinárodního práva, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,

c) územní samosprávné celky a jejich orgány, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny,

d) právnické osoby, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny,

e) fyzické nebo právnické osoby, stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána.

(2) Od poplatků jsou osvobozeny úkony

a) související s prováděním zvláštních právních předpisů o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o příplatku k důchodu a o zvláštním příspěvku k důchodu, o veřejném zdravotním pojištění, o státní sociální podpoře, o nemocenském pojištění, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, o zaměstnanosti, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o sociálně-právní ochraně dětí, o sociálních službách, o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, pomoci v hmotné nouzi, ve věcech branné povinnosti občanů a ve věcech civilní služby, s výjimkou poplatku za vydání nebo výměnu průkazu osoby se zdravotním postižením a s výjimkou poplatku za přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle právních předpisů o sociálních službách a podle zákona o zaměstnanosti,

b) prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce, města, kraje, ulice, jiného veřejného prostranství, rodného čísla a úkony, prováděné v důsledku rozhodnutí z moci úřední,

c) pro orgány územního samosprávného celku, prováděné úřadem téhož územního samosprávného celku,

d) pro účely dědického řízení, prováděného notářem jako soudním komisařem,

e) pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem, s výjimkou položky 1 bod 1 písmeno m),

f) pro účely využití volebního práva,

g) související s poskytováním dočasné ochrany cizincům,

h) stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána,

i) prováděné v důsledku živelní pohromy na území České republiky; za živelní pohromu se pro účely tohoto zákona považují nezaviněný požár a výbuch, blesk, vichřice a rychlost větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4.stupně Richterovy mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení.

(3) Na výsledku úkonu osvobozeného podle odstavce 2 písm. a) až i) vyznačí správní úřad účel, k němuž byl proveden.

(4) Od poplatků jsou osvobozeny i další osoby nebo úkony, a to v rozsahu stanoveném v sazebníku.

(5) V rozsahu stanoveném v sazebníku se správní úřad zmocňuje snížit nebo zvýšit poplatek anebo upustit od jeho vybrání.

§9

§9 zrušen právním předpisem č. 281/2009 Sb.

§10

Dohled finančních úřadů na příjmy státního rozpočtu

(1) Finanční úřady kontrolují u správních úřadů, zda poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou včas a ve výši odpovídající tomuto zákonu vyměřovány, vybírány, placeny, popřípadě vraceny. Místní příslušnost finančních úřadů se řídí sídlem správního úřadu, u něhož se kontrola provádí.

(2) Zjistí-li finanční úřad nesprávný postup, upozorní v zápisu z kontroly správní úřad na nedostatky, na povinnost vymáhat nedoplatky na poplatcích a stanoví lhůtu ke zjednání nápravy.

(3) Bylo-li právo vymáhat nedoplatek na poplatku promlčeno, uloží finanční úřad správnímu úřadu, rozhodnutím podle správního řádu, zaplatit nedoplatek místo poplatníka do státního rozpočtu, a to z rozpočtových prostředků tohoto správního úřadu.

§11

Přechodné ustanovení

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

§12

Zmocňovací ustanovení

Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda nařízením na dobu trvání stavu ohrožení nebo válečného stavu v nezbytném rozsahu pro zajištění nouzového nebo válečného státního rozpočtu1)

a) provést úpravu předmětů a sazeb poplatků stanovených v sazebníku,

b) osvobodit od poplatků ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, hasičské záchranné sbory a havarijní službu.

§13

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

2. Vyhláška č. 81/1995 Sb., o osvobození od správních poplatků.

3. Vyhláška č. 270/1998 Sb., o osvobození od správního poplatku.

§14

Účinnost

(1) Tento zákon nabývá účinnosti třicátý den po jeho vyhlášení, s výjimkou uvedenou v odstavci 2.

(2) Položky 117A a 144A sazebníku nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích.

(3) Dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, pozbývají platnosti položky 117 a 144 sazebníku.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Gross v. r.

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb.

Sazebník správních poplatků

REJSTŘÍK K SAZEBNÍKU

Předmět

Položka

ČÁST I

Daňové nebo celní řízení

1

Nahlédnutí do matrik, živnostenského nebo leteckého rejstříku, do opisu z evidence Rejstříku trestů, ohlášení změny trvalého pobytu

2

Stejnopisy, opisy popř. kopie a jejich ověřování, druhé a další vydání matričních dokladů, ověření podpisu nebo otisku razítka

3

4

5

Zápis zemědělského podnikatele do evidence

6

Oprávnění k samostatnému výkonu zdravotnického povolání, akreditační řízení a uznání odborné kvalifikace

7

Státní občanství

8

Průkaz mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany a řízení podle zákona o zaměstnanosti

9

Výpis z Rejstříku trestů, osvědčení o tuzemském právu

10

Změna jména a příjmení

11

Manželství

12

Lovecký lístek

13

Rybářský lístek

14

Povolení komoditní burzy, činnosti v oblasti moří, na Antarktidě a licence pro ZOO

15

Duplikáty dokladů, občanské průkazy

16

Stavební řízení a místní šetření, územní rozhodnutí, změna užívání nebo odstranění stavby

17

18

19

20

Loterie a výherní hrací přístroje

21

Osvědčení, oprávněni k odborné činnosti, k obnově kulturních památek, státní souhlas pro soukromé vysoké školy, řízení podle zákona o elektronickém podpisu

22

Licence, jejich změny a zrušení v energetických odvětvích

23

Živnostenská oprávnění

24

Registrace nestátních zdravotnických zařízení

25

25a

ČÁST II

Vozidla, řidičské průkazy, technická způsobilost, autoškoly, STK a stanice měření emisí

26

26A

27

27A

28

29

Zbrojní průkazy, střelnice, zbraně a střelivo zbrojní průvodní listy

30

31

32

33

Povolovací řízení v silniční dopravě, zvláštní užívání pozemních komunikací

34

35

36

36a

ČÁST III

Vnitrozemská plavba, námořní plavba

37

38

39

40

41

42

43

44

Letiště a letadla

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Povolení k provozování dráhy, drážní vozidla

58

59

59a

ČÁST IV

Hornická činnost a geologický průzkum

60

Vývoz, dovoz ohrožených a zvláště chráněných živočichů a rostlin

61

Puncovnictví

62

Řízení podle zákonů o ochraně hospodářské soutěže a o veřejných zakázkách

63

64

Dluhopisy, cenné papíry, povolení v pojišťovnictví nebo v zajišťovací činnosti, registrace makléře, burzy cenných papírů, investiční společnosti, podílové fondy a poskytnutí státní záruky

65

66

Oprávnění k provozování rozhlasového a televizního vysílání

67

67a

ČÁST V

Veterinární kontrola, veterinární přípravky a osvědčení, registrace hospodářství a dopravce podle zákona o veterinární péči, registrace veterinárního technika,

68

69

70

71

72

73

Chov nebezpečných druhů zvířat a akreditace, osvědčení chovného zařízení

74

75

Ověřování chmele, révové víno,

76

77

chovatelské podniky

78

Zemědělský veřejný sklad

79

Rostlino-lékařská péče, osvědčení, registrace přípravků na ochranu rostlin a jejich změny, převod, dovoz rozmnožovacího materiálu

80

81

82

83

84

85

86

87

Ochranná práva k odrůdě rostlin, licence, převod ochranných práv, zrušení ochranných práv

88

89

90

91

Pěstitelské pálení, osvědčení pro odborné činnosti s houbami, ovocem, bramborami a tabákovými výrobky

92

Krmiva, ekologické zemědělství a hnojiva

93

94

Biocidní přípravky

95

Integrovaná povolení

96

ČÁST VI

Registrace léčivých přípravků, povolení výroby a distribuce léčiv

97

98

99

99A

Povolení k vývozu a dovozu omamných látek a psychotropních látek

100

100A

Nakládání s geneticky modifikovanými organismy

101

Registrace, dovoz a vývoz nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků

102

102A

ČÁST VII

Licence v zahraničním obchodě, obchod s vojenským materiálem

103

104

105

105a

Řízení podle atomového zákona

106

107

ČÁST VIII

Poplatky v elektronických komunikacích

108

109

110

111

112

113

114

ČÁST IX

Cestovní doklady, pobyt cizinců, víza, registrace námořnické knížky

115

116

117

117A

Registrace výrobce nebo opravce měřidel

118

ČÁST X

Katastr nemovitostí

119

120

Emise skleníkových plynů

121

Řízení podle zákona o odpadech

122

Řízení před celními orgány

123

124

125

ČÁST XI

Řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

ČÁST XII

Konzulární poplatky

144

144A

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

ČÁST I

Položka 1

1. Přijetí žádosti nebo návrhu

a) o vyslovení neúčinnosti doručení nebo navrácení lhůty v předešlý stav...Kč 300

b) o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování...Kč 300

c) o prominutí příslušenství daně...Kč 1 000

d) o povolení posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky, nebo o změnu tohoto rozhodnutí...Kč 400

e) na delegování místní příslušnosti na jiného správce daně...Kč 300

f) o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku...Kč 300

g) o povolení úlevy na dani nebo cle...Kč 1 000

h) na vydání povolení podle zákona o spotřebních daních...Kč 1 000

i) na změnu povolení podle zákona o spotřebních daních...Kč 200

j) o vydání povolení snížit zajištění spotřební daně nebo upustit od jeho poskytnutí podle zákona upravujícího spotřební daně nebo o snížení úhrady nebo zajištění podle zákona upravujícího spotřební daně Kč...1 000

k) na vydání povolení k prodeji za ceny bez spotřební daně podle zákona o spotřebních daních...Kč 2 000

l) na vydání povolení k prodeji za ceny bez daně z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty...Kč 2 000

m) o informaci pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem...Kč 2 000

n) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení podle daňového řádu...Kč 10 000

o) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení o určení evidované tržby...Kč 1 000

2. Vydání potvrzení

a) o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu...Kč 100

b) o daňovém domicilu...Kč 100

Osvobození

Od poplatku podle bodu 1 písm. n) jsou osvobozeny žádosti o závazné informace o sazebním zařazení zboží nebo žádosti týkající se závazné informace o původu zboží podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.

Předmětem poplatku není

Přijetí žádostí uvedených v bodě 1 písmenech c) a g) této položky, pokud požadovaná úleva činí trojnásobek nebo méně než trojnásobek stanovené sazby poplatku.

Poznámky

1. Podle této položky postupují správní úřady, které vedou řízení podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní, podle celního zákona, zákona o spotřebních daních nebo zákona o dani z přidané hodnoty. Poplatky se platí u toho správního úřadu, který je příslušný o žádosti nebo návrhu rozhodnout. Daní se podle této položky pro účely tohoto zákona rozumí příjmy státního rozpočtu, Národního fondu, státních fondů nebo rozpočtů územních samosprávných celků, ve smyslu zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní.

2. Poplatky podle bodu 1 této položky se vybírají za každou daň, které se žádost daňového subjektu týká, a za každý daňový subjekt, podává-li jednu žádost více daňových subjektů. Poplatek se vybírá jen jednou, jde-li o daň ze společného předmětu zdanění.

3. Je-li jednou žádostí požadováno provedení více úkonů, uváděných pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků.

Položka 2

a) Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin...Kč 20 za každou matriční událost

b) Nahlédnutí do živnostenského nebo leteckého rejstříku...Kč 20 každý subjekt, do jehož zápisu se nahlíží

c) Ohlášení změny místa trvalého pobytu...Kč 50 za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku

d) Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel a podání návrhu na zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území České republiky podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky a zákona o azylu za každou osobu...Kč 100

e) Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky...Kč 100

Osvobození

1. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.

2. Od poplatku podle písmene c) jsou osvobozeny osoby mladší 15 let.

Předmětem poplatku není

Nahlédnutí do archiválií, kterými jsou i matriky uložené ve státních archivech a v archivech měst.

Položka 3

a) Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu...Kč 50 za každou i započatou stránku

...Kč 40 na technickém nosiči dat

...Kč 15 za první stránku a Kč 5 za každou další i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače

b) Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerství2b), anebo osvědčení o rodném čísle...Kč 100

c) Vydání kopie zpřístupněného dokumentu bývalé Státní bezpečnosti nebo jeho části3)...Kč 5 za každou i započatou stránku

d) Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy Kč 100 za první stránku...Kč 50 za každou další i započatou stránku

e) Podání žádosti o zprostředkování kontaktu2c) za každou kontaktovanou osobu ...Kč 500

f) Přijetí žádosti o vydání osvědčení podnikatele v případě, že u něho utajovaná informace2d)

- nevzniká, ani mu není poskytována, ale ke které mají přístup zaměstnanci podnikatele nebo osoby jednající jménem podnikatele nebo za podnikatele, a to v souvislosti s výkonem pracovní nebo jiné činnosti pro podnikatele na základě smlouvy...Kč 5 000

- vzniká, nebo je mu poskytnuta...Kč 10 000

g) Poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod...Kč 100

Osvobození

1. Od poplatku za výpisy z matrik jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.

2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy4), občanská sdružení a odborové organizace5) a obecně prospěšné společnosti6), založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro niž byly tyto subjekty založeny. Pro účely vedení Seznamu ochrany přírody je od poplatku podle písmene a) této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny.

3. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno vydání listiny potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ˙provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.

4. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).

5. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny výpisy provozních údajů vedených v základním registru obyvatel.

Zmocnění

1. Správní úřad může poplatek podle písmene a) této položky účastníku správního řízení na jeho žádost snížit nebo upustit od jeho vybrání, a to z důvodů hodných zvláštního zřetele.

2. Správní úřad může snížit poplatek za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy až o 90 % z částky podle písmene d) této položky.

Předmětem poplatku není

1. Vydání prvního stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu, uvedené v písmenu a) této položky, z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, nejde-li o listinu nebo záznam na technickém nosiči dat, které poplatník - daňový subjekt předložil správnímu úřadu nebo již jednou obdržel od správního úřadu.

2. Vydání prvního rodného, úmrtního nebo oddacího listu, vydání prvního dokladu o registrovaném partnerství, anebo vydání těchto matričních dokladů po provedení dodatečného záznamu o matriční skutečnosti6a), jíž se mění zápis v matriční knize již provedený.

3. Vydání prvního výpisu uvedeného v písmenu a) této položky z veřejných částí Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, z Rejstříku svazů církví a náboženských společností a z Rejstříku církevních právnických osob7).

4. Poskytování údajů z databáze bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ).

5. Přijetí nové žádosti o vydání osvědčení podnikatele, má-li mít podnikatel přístup k utajované informaci i bezprostředně po uplynutí doby platnosti jeho dosavadního osvědčení podnikatele, pokud je žádost podána před uplynutím doby platnosti dosavadního osvědčení podnikatele ve lhůtách podle jiného právního předpisu2d).

Poznámky

1. Poplatek podle písmene a) této položky se vybírá za každé vozidlo, kterého se výpis z registru vozidel týká.

2. Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

Položka 4

a) Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu...Kč 30 za každou i započatou stránku

b) Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny...Kč 30

c) Provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny...Kč 30

d) Opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce...Kč 200

Osvobození

1. Od poplatku podle této položky je osvobozeno ověření listiny potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ˙provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.

2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fond4), občanská sdružení a odborové organizace5) a obecně prospěšné společnosti6), založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro niž byly tyto subjekty založeny.

3. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti a právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).

Předmětem poplatku není

Ověření shody pořízené listiny (stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu) z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, nejde-li o listinu, kterou poplatník - daňový subjekt předložil nebo již jednou obdržel od správního úřadu.

Položka 5

a) Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu...Kč 30 za každý podpis nebo otisk razítka

b) Ověření (apostila) podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí...Kč 100

c) Ověření podpisu nebo otisku razítka na vysokoškolském diplomu a dodatku k diplomu nebo obdobném dokladu, vydaném vysokou školou v České republice, za účelem použití daného dokladu v zahraničí...Kč 100 a každý podpis nebo otisk razítka

Osvobození

1. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno ověření podpisu na listině potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ˙provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.

2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy4), občanská sdružení a odborové organizace5) a obecně prospěšné společnosti6), založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.

3. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Poznámka

Poplatek podle písmene c) této položky vybírá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra.

Položka 6

a) Zápis zemědělského podnikatele do evidence8)...Kč 1 000

b) Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci8)...Kč 500

c) Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele8)...Kč 100

Předmětem poplatku není

Změna uvedená v písmenu c) této položky, která navazuje na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku.

Osvobození

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozen zápis osoby provozující zemědělskou výrobu podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb., pokud se tato osoba zaeviduje do evidence zemědělského podnikatele ve lhůtě a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem8).

Položka 7

Přijetí žádosti o vydání

a) nebo o prodloužení osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9)...Kč 100

b) rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9)...Kč 1 000

c) rozhodnutí o uznání jiné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9)...Kč 500

d) rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9)...Kč 500

e) rozhodnutí v akreditačním řízení podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9)...Kč 1 000

f) rozhodnutí nebo osvědčení jiného než uvedeného v písmenech a) až e) podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9)...Kč 500

Položka 8

a) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne

- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra…Kč 1 000

- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností…Kč 500

a při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností…Kč 500

občanům mladším 15 let

- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra…Kč 500

- při podání na obecním úřadě obce s rozšířenou působností…Kč 250

- při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností…Kč 250

b) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 5 pracovních dnů

- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra…Kč 500

- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností…Kč 250

a převzetí u Ministerstva vnitra…Kč 250

- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností…Kč 500

občanům mladším 15 let

- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra…Kč 300

- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností…Kč 200

a převzetí u Ministerstva vnitra…Kč 100

- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností…Kč 300

c) Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce...Kč 100

d) Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let...Kč 50

e) Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky...Kč 100

f) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy ...Kč 100

g) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu...Kč 200

h) Převzetí občanského průkazu sestrojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti...Kč 100

i) Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu...Kč 100

j) Vydání osvědčení o státním občanství České republiky...Kč 100

k) Vydání potvrzení o národnosti...Kč 100

l) Udělení státního občanství České republiky zletilé fyzické osobě...Kč 2 000

m) Udělení státního občanství České republiky nezletilé fyzické osobě...Kč 500

n) Udělení státního občanství České republiky azylantovi...Kč 500

o) Přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle §31, 32, 35 a 36 zákona o státním občanství České republiky...Kč 500

Předmětem poplatku není

1. Vydání občanského průkazu náhradou za občanský průkaz, ve kterém správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal průkaz s výrobní vadou.

2. Vydání osvědčení o státním občanství pro účely vydání prvního občanského průkazu.

3. Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz má dobu platnosti delší než 10 let.

Zmocnění

Správní úřad může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit poplatek podle písmene l) této položky až na částku 500 Kč, poplatek podle písmene m) této položky až na částku 100 Kč a poplatek podle písmene n) této položky až na částku 100 Kč.

Poznámky

Správní poplatek podle písmene g) se nevybere, jsou-li titul nebo vědecká hodnost zapisovány do vydávaného občanského průkazu spolu se změnami již zapsaných údajů.

Položka 9

a) Vydání průkazu osoby se zdravotním postižením, včetně vydání tohoto průkazu za nový z důvodu změn údajů uvedených na průkaze...Kč 30

b) Přijetí žádosti o vydání povolení k zaměstnání cizinci...Kč 500

c) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti vydaného povolení k zaměstnání cizinci...Kč 250

d) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání za účelem výkonu práce fyzických osob pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení…Kč 25 000

e) Vydání opakovaného povolení ke zprostředkování zaměstnání za účelem výkonu práce fyzických osob pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení…Kč 15 000

f) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání spočívající ve vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly, a v poradenské a informační činnosti v oblasti pracovních příležitostí…Kč 5 000

g) Vydání průkazu osoby se zdravotním postižením náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak...Kč 200

Poznámka

Pro účely úkonů podle písmen b) a c) této položky se cizincem rozumí osoba, které k výkonu práce na území České republiky je vydáváno povolení k zaměstnání.

Položka 10

a) Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů...Kč 100

b) Vydání osvědčení o tuzemském právu...Kč 2 000

c) Provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci9a)...Kč 200

d) Přijetí žádosti o uznání platnosti nebo vydání osvědčení o uznání rovnocennosti dokladu o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání získaného v zahraniční škole...Kč 1 000

e) Zápis do seznamu insolvenčních správců...Kč 5 000

f) Přijetí žádosti o prodloužení povolení podle zákona o insolvenčních správcích...Kč 5 000

g) Přijetí žádosti o zápis do seznamu mediátorů...Kč 5 000

Poznámka

Za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů u českého zastupitelského úřadu, vybírá poplatek český zastupitelský úřad podle položky 162 tohoto sazebníku. Byl-li výpis z evidence Rejstříku trestů vydán kontaktním místem veřejné správy26), vybírá správní poplatek stanovený v písmenu a) této položky kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek je jeho příjmem.

Položka 11

Vydání povolení změny

a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení...Kč 100

b) jména nebo příjmení v ostatních případech...Kč 1 000

Osvobození

1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice nebo v důsledku uvedení nesprávných údajů na vydaných matričních dokladech.

3. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

Poznámky

1. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.

2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.

3. Podle písmene a) této položky se vybírá poplatek za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

4. Dřívějším příjmením se pro účely tohoto zákona rozumí jen nejblíže předcházející příjmení.

Položka 12

a) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky...Kč 3 000

b) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky...Kč 2 000

c) Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost...Kč 1 000

d) Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní z působilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem...Kč 500

Poznámky

1. Poplatek podle písmen a) až c) této položky se vybírá jen od jednoho ze snoubenců nebo jen od jedné osoby vstupující do registrovaného partnerství.

2. Poplatek podle písmene c) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu.

Osvobození

Od poplatku podle písmene c) této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

Položka 13

a) Vydání loveckého lístku s platností nejdéle

- na 1 den...Kč 30

- na 5 dní...Kč 50

- na 30 dní...Kč 70

- na 6 měsíců...Kč 100

- na 12 měsíců...Kč 150

- na 12 měsíců pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce...Kč 75

b) Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou...Kč 1 000

c) Zápis honebního společenstva do Rejstříku honebních společenstev...Kč 500

d) Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev...Kč 200

Předmětem poplatku není

Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev uvedená pod písmenem d) této položky, jde-li o zrušení zápisu.

Poznámka

Poplatek podle písmene a) šesté odrážky se vybírá, vydává-li se lovecký lístek žákům nebo posluchačům odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem a myslivcům z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, mysliveckým hospodářům a osobám ustanoveným jako myslivecká stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání anebo funkce na území České republiky.

Položka 14

a) Vydání rybářského lístku s dobou platnosti

- 30 dní…Kč 200

- 1 rok...Kč 100

- 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce...Kč 50

- 3 roky...Kč 200

- 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce...Kč 100

- 10 let...Kč 500

- 10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce...Kč 250

- na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let…Kč 1 000

- na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce…Kč 500

b) Povolení výkonu rybářského práva ...Kč 2 000

Poznámka

Poplatek podle písmene a) třetí, páté, sedmé a deváté odrážky této položky se vybírá, vydává-li se rybářský lístek, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Položka 15

a) Vydání státního povolení k provozování komoditní burzy10)...Kč 50 000

b) Vydání osvědčení odborné způsobilosti pro vyhledávání nebo činnost v Oblasti dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomoci států11)...Kč 200

c) Přijetí žádosti o vydání rozhodnutí o předchozím souhlasu k činnosti v Oblasti dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států...Kč 100 000

d) Vydání povolení k pobytu v Antarktidě...Kč 5 000

e) Vydání povolení k provádění vědeckého výzkumu nerostných zdrojů v Antarktidě, k odběru nerostů nebo paleontologických nálezů v Antarktidě a jejich vývozu, k odběru zvláště chráněných antarktických druhů rostlin a živočichů v Antarktidě, k zasahování do populací nebo stavišť geograficky původních rostlin a živočichů v Antarktidě nebo ke vstupu na zvláště chráněné antarktické území13)...Kč 200

f) Vydání povolení k výstavbě, přestavbě nebo odstranění objektů v Antarktidě, k dovozu geograficky nepůvodních druhů rostlin, živočichů a mikroorganismů do Antarktidy nebo k dovozu nebezpečných látek a přípravků do Antarktidy...Kč 200

Poznámka

Je-li k vydání státního povolení k provozování komoditní burzy třeba státních povolení vydávaných jinými správními úřady podle předmětu burzovního obchodu, vybírá poplatek podle písmene a) této položky správní úřad, který jmenuje burzovního komisaře.

Položka 16

Vydání dokladu, průkazu, osvědčení nebo obdobné listiny náhradou za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu, jsou-li poškozené, zničené, ztracené, odcizené, neupotřebitelné nebo za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu obsahující neoprávněně provedené zápisy (vydání duplikátu)...Kč 100

Poznámky

1. Neupotřebitelným dokladem, průkazem, osvědčením nebo obdobnou listinou se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, na němž podoba osoby neodpovídá skutečnosti.

2. Podle této položky se nepostupuje, neumožňují-li zvláštní právní předpisy vydat doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu jako duplikát a vydává se doklad nový nebo je vydávána nově obdobná listina.

Osvobození

Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).

Položka 17

1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území14)

a) ke stavbě pro bydlení15) s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci15)...Kč 1 000

b) ke stavbě pro bydlení15) s více než 3 byty...Kč 5 000

c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže...Kč 500

d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží, vinných sklepů...Kč 1 000 a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše Kč 5 000

e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b)...Kč 1 000

f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)...Kč 20 000

g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel...Kč 300

h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)...Kč 3 000

2. Vydání rozhodnutí o změně využití území

a) do výměry 5 000 m2 včetně...Kč 1 000

b) nad výměru 5 000 m2...Kč 3 000

3. Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků...Kč 1 000

4. Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu...Kč 2 000

5. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území...Kč 5 000

6. Vydání regulačního plánu na žádost...Kč 10 000

Osvobození

Od poplatku je osvobozeno vydání územního rozhodnutí nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy územní rozhodnutí nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.

Poznámky

1. Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou nebo společným územním souhlasem a souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru umisťováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.

2. Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

3. Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

4. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy16) vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

5. Za vydání změny územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

6. Za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

7. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 18.

8. Za uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby.

9. Za vydání společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vybere správní úřad poplatek ve výši součtu polovin sazeb příslušných poplatků.

10. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i újezdní úřad ve smyslu §16 odst. 1 stavebního zákona a obvodní báňský úřad ve smyslu §16 odst. 3 stavebního zákona.

Položka 18

1. Vydání stavebního povolení nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje

a) ke stavbě pro bydlení15) s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci15)...Kč 5 000

b) ke stavbě pro bydlení15) s více než 3 byty...Kč 10 000

c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže...Kč 500

d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží, vinných sklepů...Kč 1 000 a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše Kč 5 000

e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení...Kč 1 000

f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)...Kč 10 000

g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel...Kč 300

h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)...Kč 3 000

2. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení...Kč 1 000

3. Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v §104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona...Kč 1 000

4. Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3...Kč 500

5. Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením...Kč 1 000

6. Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením...Kč 500

7. Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby...Kč 1 000

8. Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby...Kč 1 000

9. Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu...Kč 1 000

10. Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby...Kč 1 000

11. Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby...Kč 500

12. Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby...Kč 500

13. Vydání souhlasu s odstraněním stavby...Kč 500

14. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických požadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků na bezbariérové užívání staveb...Kč 5 000

15. Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu)...Kč 500

16. Přijetí žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem...Kč 10 000

17. Přijetí žádosti právnické osoby o souhlas ministerstva s vykonáváním činnosti autorizovaného inspektora...Kč 10 000

Osvobození

Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.

Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy stavební povolení nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.

Předmětem poplatku není

Ověření dokumentace skutečného provedení stavby pořizované z důvodu, že se nedochovala bez zavinění vlastníka např. zničení při požáru, povodni atd.

Poznámky

1. Je-li jedním stavebním povolením, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo veřejnoprávní smlouvou povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.

2. Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 této položky vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

3. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

4. Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky a položky 17.

5. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 17.

6. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i speciální stavební úřad ve smyslu §15 odst. 1 stavebního zákona, újezdní úřad ve smyslu §16 odst. 1 stavebního zákona a jiné stavební úřady ve smyslu §16 odst. 2 a 3 stavebního zákona.

Položka 19

Vydání rozhodnutí o vyvlastnění17)...Kč 5 000

Položka 20

Místní šetření nebo ohledání na místě

a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu...Kč 500

b) za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech...Kč 1 000

c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu...Kč 2 000

Osvobození

Od poplatku podle této položky je osvobozeno místní šetření nebo ohledání na místě prováděné při mimořádných hromadných událostech nebo nehodách, místní šetření nebo ohledání na místě prováděné podle daňového řádu, místní šetření prováděné katastrálním úřadem podle katastrálního zákona místní šetření prováděné podle zákona upravujícího integrovanou prevenci.

Předmětem poplatku není

1. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vydání rozhodnutí zpoplatňovaného podle položek 1719, s výjimkou dodatečného povolení stavby podle §129 odst. 2 stavebního zákona a položky 21 a 60.

2. Místní šetření provedené v kolaudačním řízení u staveb pravomocně povolených za účinnosti zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Kontrolní prohlídka stavby konaná podle plánu kontrolních prohlídek nebo kontrolní prohlídka stavby při oznámení záměru započít s užíváním stavby anebo závěrečná kontrolní prohlídka stavby pro vydání kolaudačního souhlasu.

4. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vyřízení stížností, podnětů a oznámení.

Poznámky

1. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, byla-li žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby.

2. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za místní šetření při kolaudaci, byl-li návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí podán po lhůtě k dokončení stavby.

3. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za kontrolní prohlídku, kterou provedl při výkonu zvláštních pravomocí podle §132 odst. 2 a §171 stavebního zákona.

4. Poplatek podle této položky vybere správní úřad i za místní šetření nebo ohledání na místě z podnětu účastníka řízení, které provedl správní úřad na dožádání jiného správního úřadu vyřizujícího podání účastníka řízení.

5. Poplatek podle této položky vyměří správní úřad po ukončení místního šetření, ohledání na místě nebo kontrolní prohlídky.

Položka 21

Přijetí žádosti o

a) vydání základního povolení k provozování hazardní hry...Kč 5 000

b) změnu základního povolení k provozování hazardní hry, týká-li se tato změna hazardní hry, k níž je povolení vydáno, nebo podmínek jejího provozování...Kč 3 000

c) povolení k umístění herního prostoru...Kč 4 000

d) změnu povolení k umístění herního prostoru, týká-li se tato změna hazardní hry, k níž je povolení vydáno, nebo podmínek jejího provozování...Kč 2 500

Položka 22

a) Přijetí žádosti o uznání odborné kvalifikace19)…Kč 2 000

b) Vydání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti19) nebo vydání20) osvědčení o způsobilosti k provozování odborné činnosti, oprávnění k provádění nebo provozování odborné činnosti nebo opakovaně udělované povolení nebo úřední oprávnění…Kč 1 000

c) Vydání Evropského profesního průkazu pro usazení v České republice81) a přijetí žádosti o vydání Evropského profesního průkazu82) pro usazení v jiném členském státě Evropské unie než Česká republika…Kč 1 000

d) Přijetí žádosti o udělení povolení k restaurování kulturní památky nebo její části, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými díly ("povolení k restaurování")21) a přijetí žádosti o udělení povolení k provádění archeologických výzkumů ("povolení k provádění archeologických výzkumů")83)…Kč 2 000

e) Udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností22) nebo udělení oprávnění k činnostem vybraných pracovníků…Kč 500

f) Prodloužení platnosti dokladů uvedených v písmenu b)…Kč 50

g) Přijetí žádosti o udělení státního souhlasu právnické osobě působit jako soukromá vysoká škola24)…Kč 100 000

h) Přijetí žádosti o udělení statusu kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru a kvalifikované služby vytvářející důvěru…Kč 25 000

i) Přijetí žádosti o udělení akreditace pro správu kvalifikovaného systému elektronické identifikace nebo žádosti o změnu této akreditace…Kč 100 000

j) Podání žádosti o udělení pověření k provádění akreditace, o udělení pověření k provádění atestací nebo o udělení souhlasu se změnou atestačních podmínek26)…Kč 10 000

k) Podání žádosti o udělení autorizace podle zákona upravujícího ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (oprávnění ověřovat dosažení odborné způsobilosti vyžadované k získání osvědčení o profesní kvalifikaci nebo profesních kvalifikacích) za každou kvalifikaci…Kč 1 500

l) Podání žádosti o prodloužení platnosti autorizace uvedené v písmenu k)…Kč 500

m) Přijetí žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání podle zákona o vysokých školách26c) Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem vnitra nebo Ministerstvem obrany…Kč 3 000

n) Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle zákona o sociálních službách26b)…Kč 1 000

o) Přijetí žádosti o udělení akreditace nebo oprávnění k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci…Kč 5 000

p) Přijetí žádosti o změnu akreditace k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci…Kč 4 000

q) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti akreditace nebo oprávnění k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci…Kč 4 000

r) Přijetí žádosti o vydání osvědčení o odborné způsobilosti podle zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi…Kč 1 000

s) Přijetí žádosti o udělení tuzemského povolení podle zákona o vysokých školách26d) k poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky…Kč 100 000

t) Přijetí žádosti o rozšíření tuzemského povolení podle zákona o vysokých školách26e) k poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky…Kč 50 000

u) Přijetí žádosti o udělení tuzemského oprávnění podle zákona o vysokých školách26f) k poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky…Kč 100 000

v) Přijetí žádosti o rozšíření tuzemského oprávnění podle zákona o vysokých školách26g) k poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky…Kč 50 000

w) Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle zákona o zaměstnanosti za každý vzdělávací program … Kč 1 000

Položka 23

a) Udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích27)

1. na výrobu elektřiny, výrobu plynu a výrobu tepelné energie do instalovaného výkonu 1 MW včetně, na distribuci elektřiny, distribuci plynu a rozvod tepelné energie do přenosové kapacity 1 MW včetně...Kč 1 000

2. na přenos elektřiny, přepravu plynu a uskladňování plynu...Kč 10 000

3. na výrobu elektřiny a distribuci elektřiny, na výrobu plynu a distribuci plynu, na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie od 1 MW výše...Kč 10 000

4. na obchod s elektřinou a na obchod s plynem...Kč 100 000

b) Změna nebo zrušení licence pro podnikání v energetických odvětvích anebo udělení, prodloužení platnosti nebo zánik státní autorizace27)

1. změna licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny a distribuci elektřiny, obchod s elektřinou, výrobu plynu, přepravu plynu, distribuci plynu, uskladňování plynu, obchod s plynem a na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie...Kč 1 000

2. zrušení licence pro všechny skupiny bez omezení výkonu nebo vydání duplikátu licence v případě její ztráty, zničení nebo odcizení...Kč 500

3. státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny a zdrojů tepelné energie nebo státní autorizace na výstavbu přímého vedení nebo státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení...Kč 10 000

4. prodloužení platnosti udělené státní autorizace nebo zánik státní autorizace na výstavbu přímého vedení nebo výroby elektřiny nebo zdrojů tepelné energie (energetických zařízení) nebo na výstavbu vybraných plynových zařízení...Kč 500

c) Udělení licence k nakládání s vysoce nebezpečnými látkami28)...Kč 1 000

d) Vydání oprávnění energetického specialisty27a) k

1. zpracování energetického auditu a energetického posudku...Kč 1 000

2. zpracování průkazu energetické náročnosti budovy...Kč 1 000

3. provádění kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie...Kč 1 000

4. provádění kontroly klimatizačních systémů...Kč 1 000

e) Přijetí žádosti o zrušení oprávnění energetického specialisty27a) za každé oprávnění...Kč 200

Předmětem poplatku není

1. Zrušení licence nebo zánik státní autorizace z podnětu správního úřadu.

2. Změna uvedená v písmenu b) této položky, která navazuje na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.

3. Zrušení nebo zánik oprávnění energetického specialisty z podnětu správního úřadu.

Položka 24

a) Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání...Kč 1 000

b) Další ohlášení živnosti...Kč 500

c) Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání...Kč 1 000

d) Přijetí další žádosti o koncesi...Kč 500

e) Změna rozhodnutí o udělení koncese...Kč 500

f) Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost...Kč 500

g) Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny...Kč 100

h) Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost...Kč 20 za každou i započatou stránku

i) Vydání sestavy z živnostenského rejstříku na žádost za údaje o jednom podnikateli…Kč 5

j) Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle §72 živnostenského zákona...Kč 50

Předmětem poplatku není

1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.

2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.

3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.

4. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.

Poznámky

1. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.

2. Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.

3. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.

4. Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy26), vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.

Položka 25

1.

a) Přijetí žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb75a)…Kč 1 000

b) Přijetí žádosti o změnu rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb75a) nebo rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení, jejímž předmětem je změna

- rozsahu zdravotních služeb, týkající se formy, oboru nebo druhu zdravotní péče nebo zdravotní služby,

- místa poskytování zdravotních služeb, místa pracoviště poskytovatele zdravotnické záchranné služby, zdravotnické dopravní služby nebo přepravy pacientů neodkladné péče nebo místa kontaktního pracoviště poskytovatele domácí péče, nebo

- doby platnosti oprávnění…Kč 500

c) Přijetí žádosti o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo o zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení…Kč 150

d) Vydání úředního výpisu z Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb75a)…Kč 100

2.

a) Přijetí žádosti o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu podle zákona o specifických zdravotních službách…Kč 1 000

b) Změna rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu podle zákona o specifických zdravotních službách…Kč 500

c) Změna identifikačních údajů (jméno, příjmení, trvalý pobyt, bydliště) fyzické osoby oprávněné k provádění externího klinického auditu v rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu podle zákona o specifických zdravotních službách včetně promítnutí těchto znění do dalších údajů v tomto rozhodnutí…Kč 100

d) Změna obchodní firmy nebo názvu právnické osoby oprávněné k provádění externího klinického auditu v rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu podle zákona o specifických zdravotních službách včetně promítnutí těchto změn do dalších údajů v tomto rozhodnutí…Kč 100

e) Vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k provádění externího klinického auditu podle zákona o specifických zdravotních službách…Kč 150

Předmětem poplatku není

1. Vydání nebo změna rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb, změna rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení a vydání rozhodnutí o zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení, jsou-li provedené z podnětu správního úřadu.

2. Vydání nebo změna rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu, vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k provádění externího klinického auditu podle zákona o specifických zdravotních službách, jsou-li provedené z podnětu správního úřadu.

Poznámka

Správní úřad vybírá poplatek jen podle bodu 2. písmene b) této položky, provádí-li současně změny zpoplatňované podle písmen b) a c) bodu 2. této položky.

Položka 25a

a) Podání návrhu na zahájení řízení o určení právního vztahu...Kč 2 000

b) Podání návrhu na zahájení sporného řízení o sporu z veřejnoprávní smlouvy, jehož předmětem je peněžité plnění

1. do částky 20 000 Kč včetně...Kč 1 000

2. v částce vyšší než 20 000 Kč...5 % z této částky, nejvýše Kč 1 000 000

c) Podání návrhu na zahájení sporného řízení o sporu z veřejnoprávní smlouvy, jehož předmětem není peněžité plnění...Kč 2 000

Předmětem poplatku není

Podání návrhu na zahájení řízení o určení právního vztahu v případech, kdy správní orgán může o tomto určení rozhodnout i z moci úřední.

Položka 25a vložena právním předpisem č. 249/2014 Sb. s účinností od 1.1.2015

ČÁST II

Položka 26

a) Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel, jde-li

- o motocykl do 50 cm3...Kč 300

- o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky...Kč 500

- o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly...Kč 800

- o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně...Kč 500

- o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti...Kč 700

b) Vyřazení vozidla z provozu...Kč 200

c) Vydání tabulky registrační značky...Kč 200 za každou tabulku

d) Vydání tabulky registrační značky na přání...Kč 5 000 za každou tabulku

e) Vydání tabulky registrační značky s registrační značkou již tomuto silničnímu vozidlu přidělenou...Kč 600 za každou tabulku

f) Vydání tabulky zvláštní registrační značky...Kč 500 za každou tabulku

g) Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel...Kč 50 za každou změnu

h) Vydání řidičského průkazu...Kč 200

i) Vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě…Kč 700

j) Vydání mezinárodního řidičského průkazu…Kč 50

k vydání paměťové karty podniku...Kč 700

l) vydání paměťové karty dílny...Kč 700

m) vydání paměťové karty řidiče...Kč 700

n) rezervace registrační značky na přání při změně vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, při zániku silničního vozidla nebo jeho vyřazení z provozu nebo při přidělení registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu...Kč 300

o) rezervace registrační značky na přání v ostatních případech...Kč 500

Osvobození

1. Od poplatku podle písmene a) třetí odrážky a písmene h) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.

3. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel při změně právního postavení subjektu, jeho obchodní firmy nebo jeho názvu v souvislosti s převodem majetku státu podle zvláštního právního předpisu29).

4. Od poplatku podle písmene f) této položky je osvobozeno vydání tabulky zvláštní registrační značky pro jednorázové použití.

Předmětem poplatku není

1. Vyřazení silničního vozidla z provozu z důvodu jeho odcizení a zápis zániku silničního vozidla.

2. Povinná výměna registrační značky a řidičského průkazu podle zvláštního právního předpisu30).

Poznámky

1. Vydává-li se osvědčení o registraci vozidla nebo výpis technického osvědčení vozidla jako duplikát nahrazující tyto doklady při jejich poškození, zničení, ztrátě nebo odcizení, vybírá se poplatek podle položky 16 písmeno a) tohoto sazebníku.

2. Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje zápis vlastníka nebo provozovatele vozidla do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla. Provádí-li se společně zápis změny vlastníka i provozovatele vozidla do registru vozidel, poplatek podle písmene a) této položky se vybírá pouze jednou.

3. Je-li vybírán poplatek za zápis vozidla do registru podle písmene a) této položky, nevybírá se poplatek podle písmen c), f) a g) této položky.

Položka 26A

Udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření...Kč 1 000

Položka 26A vložena právním předpisem č. 133/2011 Sb. s účinností od 1.8.2011

Položka 27

a) Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti

- typu vozidla nebo samostatného technického celku...Kč 2 000

- systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla...Kč 1 000

- při hromadné přestavbě vozidel...Kč 500

b) Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vyráběného v malé sérii

- vozidla nebo samostatného technického celku...Kč 2 000

- systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla...Kč 1 000

- při hromadné přestavbě vozidel...Kč 500

c) Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě dovezeného vozidla...Kč 2 000

d) Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES...Kč 1 500

e) Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného technického celku anebo za schválení užití vozidla k výcviku v autoškole...Kč 1 000

f) Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě spočívající v úpravě na alternativní palivo benzín - zkapalněný plyn nebo propan-butan...Kč 500

g) Vydání přílohy k rozhodnutí o schválení technické způsobilosti podle písmen a) nebo b)...Kč 50 za každý list

Osvobození

Od poplatku podle písmene e) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Zmocnění

Správní úřad může snížit poplatek podle písmene a) této položky až o 50 %, vydává-li rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vozidla na základě osvědčení o homologaci ES.

Poznámka

Úkon zpoplatňovaný podle písmen e) a f) této položky zahrnuje i zápis do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla, jakož i zápis změny v dokladech k vozidlu.

Položka 27A

a) Vydání individuální trvalé výjimky k vjezdu do nízkoemisní zóny...Kč 100

b) Vydání individuální dočasné výjimky k vjezdu do nízkoemisní zóny...Kč 100

c) Vydání osvědčení o udělení výjimky k vjezdu do nízkoemisní zóny z důvodu trvalého pobytu nebo přechodného pobytu na základě povolení k dlouhodobému pobytu na území nízkoemisní zóny...Kč 100

Položka 27A vložena právním předpisem č. 369/2016 Sb. s účinností od 1.1.2017

Položka 28

a) Vydání registrace k provozování autoškoly...Kč 2 000

b) Změna rozsahu registrace k provozování autoškoly...Kč 1 000

c) Vydání nebo rozšíření profesního osvědčení učitele v autoškole...Kč 300

d) Změna nebo prodloužení platnosti profesního osvědčení učitele v autoškole...Kč 100

e) Vydání nebo rozšíření pověření k přezkušování řidičů...Kč 1 000

f) Změna nebo prodloužení platnosti pověření k přezkušování řidičů...Kč 100

g) Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče30a)...Kč 200

h) Přijetí žádosti o vykonání zkoušky na závěr vstupního školení30b)...Kč 700

i) Udělení akreditace k provozování výuky a výcviku v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů30c)...Kč 3 000

j) Udělení vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy30d)...Kč 3 000

Položka 29

a) Udělení oprávnění k provozování Stanice technické kontroly...Kč 3 000

b) Vydání osvědčení k provozování Stanice technické kontroly...Kč 500

c) Udělení oprávnění k provozování Stanice měření emisí...Kč 1 500

d) Vydání osvědčení k provozování Stanice měření emisí...Kč 300

e) Změny v oprávnění nebo v osvědčení k provozování Stanice technické kontroly nebo Stanice měření emisí...Kč 200

Položka 30

a) Přijetí žádosti o vydání zbrojního průkazu za každou skupinu rozsahu oprávnění...Kč 700

b) Přijetí žádosti o vydání zbrojní licence za každou skupinu rozsahu oprávnění...Kč 1 500

c) Přijetí oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani...Kč 300

d) Přijetí žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu za každou další skupinu rozsahu oprávnění...Kč 700

e) Přijetí žádosti o rozšíření skupin zbrojní licence za každou další skupinu rozsahu oprávnění...Kč 1 500

f) Přijetí žádosti o vydání muničního průkazu za každý druh muničního průkazu...Kč 700

g) Přijetí žádosti o vydání muniční licence za každý druh muniční licence...Kč 1 500

Zmocnění

1. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene a), c) nebo f) této položky, až na 50 Kč, vydává-li průkazy v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby.

2. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene b), c) nebo g) této položky až na 200 Kč, vydává-li průkazy nebo licenci v důsledku změny názvu, sídla, změny provozovny nebo identifikačního čísla podnikající fyzické nebo právnické osoby.

3. Správní úřad může snížit poplatek za vydání nového zbrojního průkazu nebo muničního průkazu na 400 Kč bez přihlédnutí ke skupinám rozsahu oprávnění, uplyne-li doba platnosti zbrojního průkazu nebo muničního průkazu .

4. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky na 100 Kč, jde-li o zbraně sportovních střelců, členů sportovních klubů a o zbraně myslivců, členů mysliveckých spolků.

Poznámky

1. Za vydání duplikátů dokladů uvedených v písmenech a) až c), f) a g) této položky se vybírá poplatek podle položky 16 písmene a) tohoto sazebníku.

2. Za vydání nového zbrojního průkazu nebo muničního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti se vybírá poplatek podle písmene a) této položky.

Položka 31

a) Přijetí žádosti o vydání povolení k provozování střelnice na dobu určitou, nejdéle na

- týden...Kč 300

- měsíc...Kč 800

b) Přijetí žádosti o vydání povolení k provozování střelnice na dobu neurčitou, střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice...Kč 1 500

c) Přijetí žádosti o vydání povolení ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně za každou zbraň nebo za všechny hlavní části jedné zbraně, je-li o povolení znehodnocení, zničení nebo výrobu řezu těchto hlavních částí zbraně podána žádost současně...Kč 1 000

d) Přijetí přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo muničního průkazu...Kč 100

e) Přijetí žádosti o jmenování zkušebním komisařem...Kč 200

f) Přijetí žádosti o udělení výjimky k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie A...Kč 1 000

g) Přijetí žádosti o vydání povolení k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie B...Kč 200

h) Přijetí žádosti o vydání povolení k vystavování zbraní...Kč 1 500

Zmocnění

Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky až na 300 Kč za každou zbraň, jde-li o zbraně fyzické osoby, která žádá o povolení znehodnocení, zničení nebo výrobu řezu zbraně, jejímž je držitelem, po zániku platnosti svého zbrojního průkazu nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva nebo jiných případech, kdy je fyzická osoba povinna postupovat podle §64 zákona o zbraních, nebo podává-li žádost z důvodu špatného technického stavu zbraně. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky držiteli zbrojní licence až na 300 Kč za hlavní části jedné zbraně, je-li důvodem žádosti znehodnocení, zničení nebo výroba řezu těchto hlavních částí zbraně v souvislosti s opravou nebo úpravou zbraně kategorie A, B nebo C.

Položka 32

a) Vydání certifikátu o homologaci střelné zbraně31)...Kč 10 000

b) Kusové a opakované kusové ověřování zbraně31) nebo doplňku zbraně31)...Kč 150

c) Ověřování zbraně31) opatřené zkušební značkou...Kč 500

d) Vydání protokolu o kontrole zbraně bez zkušební střelby a označení31)...Kč 100

e) Vydání rozhodnutí o zařazení zbraně nebo střeliva do kategorie31)...Kč 500

f) Vydání certifikátu o typové kontrole střeliva31)...Kč 10 000

g) Prodloužení platnosti vydaných certifikátů o homologaci střelné zbraně, o typové kontrole střeliva a vydání rozhodnutí o potvrzení platnosti certifikátu o posouzení shody pyrotechnického výrobku...50 % ze sazby poplatků podle písmen a), f) a g)

h) Kusové a opakované kusové ověřování historické střelné zbraně...Kč 300

i) Ověřování historické střelné zbraně opatřené zkušební značkou31)...Kč 1 000

Položka 33 

a) Přijetí žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva...Kč 800

b) Přijetí žádosti o vydání jednorázového dokladu o povolení přepravy zbraní nebo střeliva nebo žádosti o vydání jednorázového dokladu o povolení přepravy munice...Kč 300

c) Přijetí žádosti o vydání povolení přepravovat zbraně nebo střelivo nebo žádosti o vydání povolení přepravovat munici...Kč 1 500

d) Přijetí žádosti o vydání evropského zbrojního pasu...Kč 700

e) Přijetí žádosti o prodloužení evropského zbrojního pasu...Kč 700

f) Zapsání zbraně do evropského zbrojního pasu...Kč 100

Zmocnění

Správní úřad může snížit poplatek podle písmene d) této položky až na 50 Kč, vydává-li evropský zbrojní pas v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby.

Osvobození

1. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních akcí ve sportovní střelbě a dalších sportovních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba, jde-li o zbraně určené pro sportovní účely.

2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.

Položka 34

1. Vydání licence nebo povolení nebo změna licence nebo povolení32)

a) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy

- za každou vnitrokrajskou linku a linku městské autobusové dopravy...Kč 300

- každou mezikrajskou linku...Kč 500

b) k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy veřejné za každou linku...Kč 5 000

c) k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy zvláštní za každou linku...Kč 1 000

2. Vydání povolení32) k provozování silniční dopravy zahraničním provozovatelem mezi dvěma místy na území České republiky

a) k provedení jedné přepravy...Kč 1 000

b) k provedení 2 až 5 přeprav...Kč 4 000

c) k provedení neomezeného počtu přeprav...Kč 20 000

3. Vydání povolení32) zahraničnímu provozovateli k provozování příležitostné nebo kyvadlové osobní silniční dopravy nebo taxislužby...Kč 5 000

4. Vydání vstupního povolení32) k provozování mezinárodní silniční nákladní dopravy zahraničním provozovatelem k provedení jedné přepravy...Kč 5 000

5. Vydání náhradního povolení32) pro zahraničního provozovatele...Kč 10 000

6. Vydání eurolicence32)...Kč 1 000

7. Vydání opisu eurolicence32)...Kč 200

8. Vydání osvědčení řidiče32)...Kč 500

9. Vydání opisu osvědčení řidiče32)...Kč 500

10. Vydání osvědčení o provozování dopravy pro vlastní potřebu32)...Kč 500

11. Výpis z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě32)...Kč 50

12. Udělení pověření výkonem činností souvisejících s Dohodou ADR32)...Kč 5 000

13. Vydání průkazu řidiče taxislužby...Kč 500

Zmocnění

Správní úřad může na základě vzájemnosti nebo na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, upustit od vybrání poplatku podle bodu 1 písmen b) a c) a bodů 2 až 5 této položky, případně sazbu poplatku snížit nebo poplatek zvýšit až na pětinásobek z důvodu zabezpečení zásad dopravní politiky v dohodě se zainteresovanými ústředními orgány státní správy.

Předmětem poplatku není

1. Vydání licence nebo povolení k provozování dopravy z humanitárních důvodů.

2. Vydání licence nebo povolení nebo jejich změna, jde-li o linkovou osobní dopravu provozovanou v celém rozsahu na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

3. Změna licence spočívající výlučně ve změně názvu zastávky.

Položka 35

Vydání povolení33) ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace při dopravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a k užívání vozidel, jejichž rozměry, hmotnost na nápravu nebo hmotnost vozidla přesahují stanovené limity

A. Ve vnitrostátní dopravě

a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry...Kč 1 200

b) největší povolenou hmotnost do 60 t včetně...Kč 2 500

c) největší povolenou hmotnost nad 60 t a k provedení opakovaných přeprav s největší povolenou hmotností do 60 t (s platností povolení nejdéle na 3 měsíce od právní moci povolení)...Kč 6 000

B. V mezinárodní dopravě

a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry a šířka nepřesáhne 3,5 m...Kč 4 500

b) v ostatních případech

největší povolená hmotnost (v t)

do 60 včetně

nad 60

nad 80

nad 100

nad 120

nad 150

I

sazba v Kč

6 000

12 000

20 000

30 000

40 000

60 000

překročení největší povolené hmotnosti na nápravu (v %)

3 - 10

11 - 20

21 - 30

nad 30

II

sazba v Kč

5 000

15 000

30 000

60 000

celková šířka v mm

nad 3 500

nad 4 000

nad 4 500

nad 5 000

nad 5 500

III

sazba v Kč

3 000

6 000

10 000

15 000

20 000

IV

v případě tranzitní dopravy

Kč 25 000

Celkový poplatek I+II+III+IV

Osvobození

Od poplatků podle písmen A a B této položky jsou osvobozena povolení k dopravě zemědělských strojů v souvislosti se sezónními pracemi v zemědělství.

Zmocnění

Správní úřad může upustit od vybrání poplatku podle písmene B této položky nebo sazbu poplatku snížit na základě vzájemnosti za účelem zabezpečení zásad dopravní politiky.

Poznámka

Stanovené limity rozměrů, hmotnosti na nápravu a hmotnost vozidla stanoví zákon č. 56/2001 Sb. a vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.

Položka 36

a) Vydání povolení33) ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace na dobu platnosti

- 10 dní a na dobu kratší než 10 dní...Kč 100

- 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců...Kč 500

- delší než 6 měsíců...Kč 1 000

b) Vydání povolení33) k připojení sousední nemovitosti na odpočívku dálnice nebo na silnici I. třídy...Kč 1 000

c) Vydání povolení33) k připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy nebo III. třídy anebo na místní komunikaci...Kč 500

Osvobození

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť' těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Předmětem poplatku není

1. Povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace vydané dodatečně v důsledku havárie.

2. Vydání povolení uvedeného v písmenech b) a c) této položky k připojení sousední nemovitosti, jde-li o zastávky osobní linkové dopravy, parkoviště a odpočívky, které jsou součástmi dotčených silnic nebo místních komunikací podle zvláštního právního předpisu33).

Položka 36a

a) Vydání povolení auditora bezpečnosti pozemních komunikací...Kč 300

b) Udělení akreditace k provádění školení pro získání povolení auditora bezpečnosti pozemních komunikací...Kč 2 000

Položka 36a vložena právním předpisem č. 152/2011 Sb. s účinností od 1.7.2011

ČÁST III

Položka 37

a) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti vůdce plavidla, průkazu způsobilosti strojmistra nebo průkazu k vedení plavidla pomocí radaru...Kč 500

b) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo vydání nebo rozšíření průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla a mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla ve vnitrozemské plavbě a pro příbřežní plavbu po moři...Kč 500

c) Vydání průkazu (duplikátu) náhradou za platný průkaz nebo vydání průkazu v důsledku změny nebo doplnění údajů k žádosti poplatníka nebo v jeho zájmu...Kč 100

d) Vydání nebo rozšíření průkazu inspektora určeného technického zařízení na plavidle...Kč 1 000

e) Vydání osvědčení o odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby...Kč 1 500

f) Ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla plavebním úřadem...Kč 500

g) Vydání osvědčení odborné způsobilosti bezpečnostního poradce nebo osvědčení o zvláštních znalostech o přepravě nebezpečných věcí podle mezinárodní smlouvy upravující mezinárodní přepravu nebezpečných věcí, která je součástí právního řádu...Kč 1 500

h) Prodloužení platnosti osvědčení odborné způsobilosti bezpečnostního poradce nebo osvědčení o zvláštních znalostech o přepravě nebezpečných věcí podle mezinárodní smlouvy upravující mezinárodní přepravu nebezpečných věcí, která je součástí právního řádu...Kč 200

i) Vydání rozhodnutí o pověření k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla...Kč 2 000

j) Vydání plavecké služební knížky...Kč 300

k) Potvrzení plavební praxe v plavecké služební knížce...Kč 50

Položka 38

a) Vydání osvědčení plavidla ve vnitrozemské plavbě pro

- malá plavidla...Kč 500

- plovoucí zařízení, jejichž délka je větší než 20 m...Kč 800

- ostatní plavidla...Kč 1 000

b) Technická prohlídka ke schválení způsobilosti plavidla

- malá plavidla bez strojního pohonu a plachetnice, které jsou bez obytné kajuty...Kč 1 000

- malá plavidla (motorové čluny, motorové jachty, plachetní jachty s pomocným motorem, vodní skútry), jejichž součin délky, šířky a ponoru je nejvýše 30 m3...Kč 2 500

- malá plavidla (motorové čluny, motorové jachty, plachetní jachty s pomocným motorem), jejichž součin délky, šířky a ponoru je větší než 30 m3, nejvýše však 60 m3...Kč 4 500

- malá plavidla (motorové čluny, motorové jachty, plachetní jachty s pomocným motorem), jejichž součin délky, šířky a ponoru je větší než 60 m3...Kč 6 000

- převozní lodě s obsaditelností nejvýše 12 osob...Kč 2 000

- plovoucí zařízení, jejichž délka nepřesahuje 20 m a obsaditelnost nepřesahuje 12 osob a jsou bez obytných prostor...Kč 800

- plovoucí zařízení, jejichž délka nepřesahuje 20 m a obsaditelnost nepřesahuje 12 osob a mají obytné prostory...Kč 3 500

c) Vydání cejchovního průkazu k plavidlu

- určenému k přepravě nákladů...Kč 10 000

- neurčenému k přepravě nákladů...Kč 5 000

d) Prodloužení platnosti cejchovního průkazu k plavidlu

- určenému k přepravě nákladů...Kč 5 000

- neurčenému k přepravě nákladů...Kč 2 500

e) Vystavení prozatímního osvědčení náhradou za ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení osvědčení plavidla...Kč 300

f) Vystavení povolení pro umístění plavidla na vodní cestě anebo povolení k provozování zahraničního plavidla na vodních cestách České republiky...Kč 500

g) Schválení způsobilosti určeného technického zařízení na plavidle...Kč 100 za každý druh zařízení

Předmětem poplatku není

Schválení způsobilosti určeného technického zařízení na plavidle uvedené v písmenu g) této položky před vydáním osvědčení plavidla.

Poznámky

1. Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje i zapsání plavidla nebo plovoucího zařízení do evidence a schválení technické způsobilosti.

2. Ponorem uváděným v písmeni b) této položky se rozumí ponor bez ohledu na kýl a jiné pevně uchycené příslušenství na dně plavidla.

3. Za provedení pravidelné technické prohlídky, dodatečné nebo zvláštní technické prohlídky se vybere poplatek ve výši 60 % sazby poplatku uvedené v písmeni b). Dodatečnou či zvláštní prohlídkou se rozumí prohlídka mimo termín pravidelných prohlídek, například po opravě nebo úpravě části plavidla.

4. Za provedení technické prohlídky ke schválení technické způsobilosti rekreačního plavidla nebo vodního skútru s označením CE a prohlášením o shodě nebo sériově vyrobeného malého plavidla, pro které výrobce vydal typové osvědčení, se vybere poplatek ve výši 40 % sazby poplatku uvedené v písmeni b).

Položka 39

a) Schválení technické dokumentace pro stavbu jednoho malého plavidla nebo plovoucího zařízení a povolení ke stavbě tohoto plavidla nebo zařízení...Kč 2 000

b) Vydání průkazu způsobilosti typu plavidla...Kč 6 000

c) Zápis změny vlastníka nebo provozovatele plavidla nebo změna údajů o plavidle do plavebního rejstříku a lodních dokladů...Kč 200

d) Zápis změny vlastníka nebo provozovatele malého plavidla nebo změna údajů o malém plavidle do rejstříku malých plavidel a do lodních dokladů...Kč 100

e) Výmaz plavidla z plavebního rejstříku...Kč 200

f) Výmaz malého plavidla z rejstříku malých plavidel...Kč 100

g) Schválení opravy nebo přestavby zasahující do konstrukce plavidla34)...Kč 2 000

Předmětem poplatku není

Zápis změny uvedené v písmenech c) a d) této položky provedený před vydáním nebo prodloužením platnosti osvědčení pro plavidlo.

Poznámka

Poplatek podle písmen c) a d) této položky se vybírá jen jednou za všechny změny provedené současně v dokladech a rejstříkových záznamech jednoho plavidla.

Položka 40

a) Vydání povolení pro zvláštní přepravu...Kč 1 500

b) Vydání povolení k provozování pozemní části přístavu...Kč 2 000

c) Vydání povolení k provozování přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště...Kč 1 000

d) Vydání povolení k provozování půjčovny malých plavidel...Kč 2 000

e) Vydání povolení pro konání akce na sledované vodní cestě...Kč 500

Osvobození

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno vydání povolení pro přemisťování plovoucích přístavních můstků veřejné dopravy.

Položka 41

a) Vydání námořnické knížky...Kč 500

b) Vydání průkazu způsobilosti

- člena strážní služby...Kč 1 500

- důstojníka...Kč 2 000

- kapitána...Kč 3 000

- ostatních členů posádky lodě...Kč 1 000

- velitele námořní jachty nebo k vedení rekreační jachty...Kč 500

c) Prodloužení platnosti průkazu způsobilosti nebo jeho výměna...Kč 400

d) Vydání potvrzení osvědčujícího uznání průkazu způsobilosti

- důstojníka...Kč 2 000

- kapitána...Kč 3 000

e) Vydání dokladu uvedeného v písmenech a) až d) (duplikátu) náhradou za doklad ztracený, zničený nebo poškozený...Kč 400

f) Vydání osvědčení o zdravotní způsobilosti...Kč 200

Položka 42

a) Zápis námořního plavidla do námořního rejstříku, jde-li

- o námořní jachty, jejichž délka trupu nepřesahuje 12 m včetně...Kč 10 000

- o námořní jachty, jejichž délka trupu přesahuje 12 m...Kč 15 000

- o námořní obchodní lodě (dále jen "lodě")...Kč 100 000

- o cisternové lodě nebo lodě určené ke speciálním účelům...Kč 130 000

b) Zápis rozestavěné lodě do námořního rejstříku včetně potvrzení o zápisu...Kč 50 000

- cisternové lodě nebo lodě určené ke speciálním účelům...Kč 65 000

c) Zápis o zařazení rekreační jachty do evidence rekreačních jachet, jde-li

- o rekreační jachty, jejichž délka trupu nepřesahuje 12 m včetně...Kč 5 000

- o rekreační jachty, jejichž délka trupu přesahuje 12 m...Kč 10 000

Položka 43

a) Zápis výmazu námořního plavidla do námořního rejstříku včetně potvrzení o výmazu, jde-li

- o námořní jachty...Kč 2 000

- o námořní lodě...Kč 10 000

b) Zápis o vyřazení rekreační jachty z evidence rekreačních jachet včetně potvrzení o vyřazení...Kč 2 000

Položka 44

a) Udělení prozatímního povolení k plavbě lodě...Kč 10 000

b) Udělení prozatímního povolení k plavbě námořní jachtě...Kč 3 000

c) Vydání lodních listin, jde-li

- o námořní nebo rekreační jachty...Kč 1 000

- o námořní lodě...Kč 2 500

Položka 45

a) Vydání povolení k provozování letiště nebo ke stanovení jeho druhu

- mezinárodní veřejné...Kč 20 000

- mezinárodní neveřejné...Kč 15 000

- vnitrostátní veřejné...Kč 10 000

- vnitrostátní neveřejné...Kč 5 000

b) Změna povolení k provozování letiště nebo ke stanovení jeho druhu...15 % sazby poplatků podle písmene a) této položky

c) Schválení provozní způsobilosti letiště pro letadla s maximální vzletovou hmotností

- vyšší než 10 tun...Kč 50 000

- 10 tun a nižší...Kč 15 000

Osvobození

Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny subjekty zajišťující integrovaný záchranný systém.

Položka 46

Vydání rozhodnutí o souhlasu ke zřizování zařízení a provádění činností, které nesouvisí s leteckým provozem v ochranném pásmu leteckých staveb...Kč 5 000

Položka 47

a) Vydání licence tuzemskému leteckému dopravci k provozování pravidelné obchodní letecké dopravy...Kč 80 000

b) Vydání licence tuzemskému leteckému dopravci k provozování nepravidelné obchodní letecké dopravy letadlem s maximální vzletovou hmotností

- 10 tun a nižší nebo s celkovým počtem sedadel pro cestující 20 včetně a menším...Kč 30 000

- vyšší než 10 tun nebo s celkovým počtem sedadel pro cestující větším než 20...Kč 80 000

c) Prodloužení platnosti nebo jiná změna osvědčení leteckého provozovatele nebo změna licence...Kč 3 000

Poznámka

Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání osvědčení leteckého provozovatele Úřadem pro civilní letectví.

Položka 48

a) Zápis do rejstříku letadel nebo výmaz z rejstříku letadel anebo změna údajů zapisovaných do rejstříku letadel pro letadla s maximální vzletovou hmotností

- vyšší než 10 tun...Kč 8 000

- 10 tun a nižší...Kč 3 000

b) Vydání průkazu způsobilosti člena leteckého personálu nebo jeho duplikátu...Kč 1 000

c) Další vydání průkazu způsobilosti člena leteckého personálu z důvodu změny údajů nebo z důvodu jeho zaplnění apod....Kč 100

d) Teoretická zkouška pro vydání průkazu způsobilosti pilota letounů nebo vrtulníků nebo technika údržby letadel nebo kvalifikace IR...Kč 5 000

e) Ostatní teoretické zkoušky pro vydání průkazu způsobilosti leteckého personálu, včetně zkoušky z angličtiny...Kč 2 000

f) Ověření odborné způsobilosti praktickou zkouškou...Kč 500

g) Vydání dokladu letadla (palubní deník, letadlová kniha apod.)...Kč 500

h) Zápis a výmaz zástavního práva k letadlu nebo jeho části...Kč 2 000

i) Přidělení letadlové adresy...Kč 500

j) Teoretická zkouška pro vydání průkazu parašutisty…Kč 500

Poznámky

1. Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje i vydání osvědčení, dokladů, popřípadě potvrzení o vlastnictví letadla podle zvláštního právního předpisu upravujícího civilní letectví35).

2. Úkon zpoplatňovaný podle písmene g) se vybere v případě vydání druhého a dalších dokladů letadla. První vydání dokladu je zpoplatněno v poplatku za zápis letadla do rejstříku letadel.

Položka 49

a) Udělení oprávnění k vývoji, projektování, výrobě, zkouškám, údržbě, opravám, modifikacím a konstrukčním změnám letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky35)...Kč 20 000

b) Vydání osvědčení o oprávnění k údržbě organizaci84), k výrobě organizaci85), nebo schvalovacího dopisu k výrobě organizaci75)

- do 10 zaměstnanců...Kč 15 000

- 11 - 30 zaměstnanců včetně...Kč 30 000

- 31 - 50 zaměstnanců včetně...Kč 45 000

- nad 50 zaměstnanců...Kč 60 000

c) Udělení oprávnění k vývoji, projektování, výrobě, zkoušení, instalacím, údržbě, opravám, modifikacím a konstrukčním změnám leteckých pozemních zařízení...Kč 20 000

d) Vydání osvědčení o oprávnění organizace k řízení zachování letové způsobilosti84)

- bezmotorových letadel, letadel s pístovým motorem/motory a letadel s jedním turbínovým motorem…Kč 15 000

- letadel s více než jedním turbínovým motorem…Kč 40 000

e) Vydání doporučení pro zahraniční letecký úřad pro vydání oprávnění k údržbě v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie76) nebo mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu...50 % poplatku pod písmenem b)

Poznámky

1. Při žádosti organizace na prodloužení platnosti nebo změnu oprávnění se vybírá poplatek ve výši 1/3 sazby této položky. U písmene b) se vybírá poplatek podle aktuálního počtu zaměstnanců v době podání žádosti a u písmene d) se vybírá poplatek podle nově schvalovaného rozsahu oprávnění.

2. Počtem zaměstnanců organizace uvedených v písmenu b) se rozumí počet zaměstnanců přímo zapojených do provádění, řízení, plánování, technického a materiálního zabezpečení údržby, resp. výroby včetně systému jakosti.

3. U položek b) a d) se vybírá roční udržovací poplatek ve výši 1/3 poplatku za udělení oprávnění.

4. Za udělení výjimky v maximální délce trvání dvou měsíců pro vydané oprávnění podle přímo použitelného předpisu Evropské unie76) se vybírá poplatek ve výši 10 % sazby za vydané oprávnění.

5. Za udělení výjimky s dobou platnosti delší než 2 měsíce a za udělení opakované výjimky pro vydané oprávnění podle přímo použitelného předpisu Evropské unie76) se vybírá poplatek ve výši 30 % sazby za vydané oprávnění.

Položka 50

a) Vydání osvědčení pro výcvik leteckého personálu...Kč 20 000

b) Změna osvědčení pro výcvik leteckého personálu…Kč 10 000

c) Uznání platnosti zahraničního průkazu způsobilosti

- jde-li o občana České republiky nebo občana členského státu Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederace...Kč 1 000

- jde-li o občana státu, který není členským státem Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederace...Kč 3 000

Poznámka

Změnou osvědčení se rozumí i změna jeho příloh.

Položka 51

a) Vydání povolení k provádění leteckých prací nebo leteckých činností pro vlastní potřebu...Kč 10 000

b) Vydání povolení k létání letadla bez pilota...Kč 4 000

c) Vydání povolení k létání letadla bez pilota výlučně pro rekreační a sportovní létání...Kč 2 000

d) Prodloužení platnosti nebo změna povolení k provádění leteckých prací nebo leteckých činností pro vlastní potřebu...Kč 1 500

e) Prodloužení platnosti nebo změna povolení k létání letadla bez pilota...Kč 400

f) Prodloužení platnosti nebo změna povolení k létání letadla bez pilota výlučně pro rekreační a sportovní létání...Kč 200

g) Udělení souhlasu k provozování leteckého veřejného vystoupení...Kč 3 000

Poznámka

V případě konání propagačních parašutistických akcí, které jsou součástí programů jiných společenských nebo kulturních akcí, vyjma leteckého veřejného vystoupení, se poplatek podle písmene g) nevybírá.

Osvobození

Od poplatku podle písmene g) této položky jsou osvobozena letecká veřejná vystoupení s výhradní účastí letadel bez pilota.

Položka 52

a) Vydání rozhodnutí o pověření podle přímo použitelného předpisu Evropské unie77) k poskytování

- letových provozních služeb v rozsahu oblastní služby řízení, přibližovací služby řízení a letištní služby řízení...Kč 20 000

- ostatních letových provozních služeb mimo služby uvedené pod písmenem a) a meteorologických služeb...Kč 10 000

b) Vydání osvědčení k poskytování letových navigačních služeb podle přímo použitelného předpisu Evropské unie77) pro

- poskytování letových provozních služeb v rozsahu oblastní služby řízení...Kč 80 000

- poskytování letových provozních služeb v rozsahu přibližovací služby řízení pro letiště s velkou hustotou provozu...Kč 50 000

- poskytování letových provozních služeb v rozsahu letištní služby řízení pro letiště s velkou hustotou provozu...Kč 50 000

- poskytování letových provozních služeb v rozsahu přibližovací služby řízení pro letiště s malou a střední hustotou provozu...Kč 30 000

- poskytování letových provozních služeb v rozsahu letištní služby řízení pro letiště s malou a střední hustotou provozu...Kč 30 000

- poskytování ostatních letových provozních služeb...Kč 10 000

- poskytování meteorologické služby, letecké informační služby, navigačních služeb, komunikačních služeb nebo přehledových služeb...Kč 20 000

c) Vydání povolení k poskytování služby při předletové přípravě a monitorování letu nebo při odbavovacím procesu na letišti nebo k poskytování služby tvorby letových postupů...Kč 20 000

d) Změna povolení k poskytování služby při předletové přípravě a monitorování letu nebo při odbavovacím procesu na letišti nebo k poskytování služby tvorby letových postupů...Kč 2 000

e) Vyhrazení části vzdušného prostoru opatřením obecné povahy, přesáhne-li doba vyhrazení 24 hodin v průběhu tří dnů po sobě jdoucích...Kč 20 000

Poznámky

1. V případě rozhodnutí o pověření podle písmene a) k poskytování více služeb v rámci jednoho rozhodnutí vybírá se poplatek pouze za jedno pověření s nejvyšší sazbou v rámci vydaného rozhodnutí.

2. V případě vydání osvědčení podle písmene b) k poskytování více letových navigačních služeb v rámci jednoho osvědčení vybírá se poplatek pouze za jedno poskytování služeb s nejvyšší sazbou v rámci vydaného osvědčení.

3. Za změnu osvědčení vydaného podle písmene b) se vybírá poplatek ve výši 1/3 sazby za vydání osvědčení. V případě doplnění další poskytované služby k již vydanému osvědčení podle písmene b) se vybírá poplatek jako při vydání osvědčení pro tuto službu.

Osvobození

Od poplatku podle písmene e) jsou osvobozeny akce sportovního charakteru nebo pro potřeby Armády České republiky.

Položka 53

a) Vydání rozhodnutí o souhlasu ke zkušebnímu létání...Kč 10 000

b) Prodloužení platnosti nebo změna rozhodnutí o souhlasu ke zkušebnímu létání...Kč 2 000

Položka 54

a) Vydání rozhodnutí o schválení typu letadla včetně vydání Typového osvědčení (sazba poplatku pod písmenem A)

b) Vydání rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu letadla nebo významné modifikace jednotlivého letadla včetně vydání Doplňkového typového osvědčení, schválení modifikace nebo změny Typového osvědčení (sazba poplatku pod písmenem B)

c) Uznání typu letadla na základě dokladu o schválení typu letadla vydaného zahraničním leteckým úřadem včetně vydání dokladu o uznání způsobilosti typu (sazba poplatku pod písmenem C)

d) Vydání rozhodnutí o schválení nestandardní opravy (sazba poplatku pod písmenem D)

e) Vydání Osvědčení hlukové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem E)       

Sazba v Kč

A

Sazba v Kč

B

Sazba v Kč

C

Sazba v Kč

D

Sazba v Kč

E

Balóny a vzducholodě

8 000

1 000

4 000

-

-

Kluzáky

15 000

3 000

5 000

1 000

-

Motorizované kluzáky a ultralehká letadla

25 000

5 000

8 000

2 000

2 000

Letouny a vrtulníky do 5 700 kg maximální vzletové hmotnosti včetně

40 000

10 000

10 000

5 000

4 000

Letouny a vrtulníky nad 5 700 kg maximální vzletové hmotnosti

80 000

25 000

35 000

15 000

10 000

f) Schválení změny Osvědčení hlukové způsobilosti pro letadlo - 10 % sazby poplatku pod písmenem E

g) Rozhodnutí o schválení nevýznamné konstrukční změny/modifikace           

Sazba v Kč

Balóny a vzducholodě

500

Kluzáky

1 500

Motorizované kluzáky a ultralehká letadla

2 500

Letouny a vrtulníky do 5 700 kg maximální vzletové hmotnosti včetně

5 000

Letouny a vrtulníky nad 5 700 kg maximální vzletové hmotnosti

12 500

Poznámky

1. Poplatek podle písmene b) této položky se vybírá jen za rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu letadla nebo za významnou modifikaci jednotlivého letadla. Významnou změnou nebo významnou modifikací se pro účely tohoto zákona rozumí takové změny nebo modifikace, které mají podstatný účinek na hmotnost, polohu těžiště, pevnost konstrukce, spolehlivost, provozní charakteristiku nebo jinou charakteristiku ovlivňující letovou způsobilost letadla.

2. Nestandardní opravou se pro účely tohoto zákona rozumí oprava, ke které nejsou podklady součástí instrukcí pro zachování letové způsobilosti zpracovaných držitelem Typového osvědčení při schvalování typu letadla.

Položka 55

a) Vydání osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem F)

b) Prodloužení platnosti osvědčení letové způsobilosti, zvláštního osvědčení letové způsobilosti nebo obnovení letové způsobilosti, která u letadla dočasně zanikla (sazba poplatku pod písmenem G)

c) Vydání zvláštního osvědčení letové způsobilosti

- s platností do 60 dnů včetně (sazba poplatku pod písmenem G)

- s platností nad 60 dnů (sazba poplatku pod písmenem F)

d) Vydání osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely (sazba poplatku pod písmenem F)

e) Vydání exportního osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem F)

f) Vydání povolení k letu

- s platností do 60 dnů včetně (sazba poplatku pod písmenem G)

- s platností nad 60 dnů (sazba poplatku pod písmenem F)

g) Schválení letových podmínek

- pro povolení k letu s platností do 60 dnů (sazba poplatku pod písmenem G)

- pro povolení k letu s platností nad 60 dnů (sazba poplatku pod písmenem F)

h) Vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti

- vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti na základě předložení doporučení vydaného organizací k řízení zachování letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem G)

- vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti bez předložení doporučení vydaného organizací k řízení zachování letové způsobilosti (sazba pod písmenem F)

i) Vrácení zadrženého osvědčení letové způsobilosti 50 % poplatku pod písmenem F

j) Schválení Programu údržby pro letadlo 50 % sazby poplatku pod písmenem F

k) Schválení změny Programu údržby pro letadlo 10 % sazby poplatku pod písmenem F

l) Schválení MEL pro letadlo 40 % sazby poplatku pod písmenem F

m) Schválení změny MEL pro letadlo 10 % sazby poplatku pod písmenem F

n) Udělení výjimky v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie78) s platností do dvou měsíců vztahující se na jedno letadlo se vzletovou hmotností do 5 700 kg

10 % sazby poplatku pod písmenem F

o) Udělení výjimky v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie78) s platností do dvou měsíců vztahující se na jedno letadlo se vzletovou hmotností nad 5 700 kg

10 % sazby poplatku pod písmenem F

p) Udělení opakované výjimky v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie78) nebo výjimky vztahující se na více letadel nebo výjimky s platností delší než dva měsíce

dle sazby poplatku pod písmenem F

q) Schválení systému technického deníku podle přímo použitelného předpisu Evropské unie79)

dle sazby poplatku pod písmenem G

           

Sazba v Kč

F

Sazba v Kč

G

Balóny a vzducholodě

2 000

300

Kluzáky

5 000

300

Motorizované kluzáky a ultralehká letadla

6 000

500

Letouny a vrtulníky do 5 700 kg maximální vzletové hmotnosti včetně

10 000

700

Letouny a vrtulníky nad 5 700 kg maximální vzletové hmotnosti

25 000

3 000

Motory-pro zástavbu do kluzáků a ultralehkých letadel

2 000

Motory-pístové

3 000

Motory-turbovrtulové, turbohřídelové a proudové

5 000

Vrtule s pevným úhlem nastavení listu

2 000

Vrtule-přestavitelné na zemi

2 500

Vrtule-stavitelné za letu

3 000

r) Schválení změny systému technického deníku pro letadlo

10 % sazby poplatku pod písmenem G, nejméně však 100 Kč

Zmocnění

Správní úřad může snížit poplatek na 10 % sazby poplatků podle písmene F za změny v dokladech.

Poznámka

Bude-li vydáváno nové osvědčení letové způsobilosti společně s osvědčením kontroly letové způsobilosti vybírá se poplatek pouze za osvědčení letové způsobilosti.

Položka 56

a) Schválení typu součásti letadla včetně vydání Typového osvědčení

- u motoru (sazba poplatku pod písmenem H)

- u vrtule (sazba poplatku pod písmenem K)

b) Vydání rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu součásti letadla včetně vydání Doplňkového typového osvědčení nebo změny Typového osvědčení

- u motoru (sazba poplatku pod písmenem I)

- u vrtule (sazba poplatku pod písmenem L)

c) Uznání typu součásti letadla na základě dokladu o schválení typu součásti letadla vydaného leteckým úřadem jiného státu včetně uznání způsobilosti typu

- u motoru (sazba poplatku pod písmenem J)

- u vrtule (sazba poplatku pod písmenem M)

Motory

Sazba v Kč

H

Sazba v Kč

I

Sazba v Kč

J

- pro zástavbu do kluzáků a ultralehkých letadel

5 000

2 500

2 500

- pístové

10 000

5 000

5 000

- turbovrtulové, turbohřídelové a proudové

20 000

8 000

10 000

Vrtule

Sazba v Kč

K

Sazba v Kč

L

Sazba v Kč

M

- s pevným úhlem nastavení listu - dřevěné

2 000

1 000

1 000

- s pevným úhlem nastavení listu - kovové a kompozitové

3 000

2 000

2 000

- přestavitelné na zemi

5 000

3 000

3 000

- stavitelné za letu

8 000

4 000

4 000

Poznámka

Významnou konstrukční změnou se pro účely tohoto zákona rozumí změna, která má podstatný účinek na hmotnost, pevnost konstrukce, spolehlivost, provozní charakteristiku nebo jinou charakteristiku ovlivňující letovou způsobilost součásti letadla.

Položka 57

a) Vydání rozhodnutí o schválení typové způsobilosti výrobků letecké techniky k použití v civilním letectví...Kč 2 000

b) Vydání rozhodnutí o schválení způsobilosti leteckých pozemních zařízení

- světelná zařízení a součásti soustav světelných zařízení...Kč 3 000

- pozemní elektronická zabezpečovací zařízení...Kč 5 000

- pozemní zařízení pro diagnostiku a vyhodnocování způsobilosti letadel...Kč 5 000

- pozemní zdroje energií pro letadla...Kč 3 000

- letecké trenažéry...Kč 30 000

- letecké simulátory...Kč 50 000

- zařízení pro měření a vyhodnocování brzdných účinků na pohybovaných plochách letišť...Kč 3 000

- zařízení určená pro přepravu nákladů na palubě letadla...Kč 3 000

c) Prodloužení platnosti rozhodnutí o schválení typové způsobilosti výrobků letecké techniky k použití v civilním letectví...25 % sazby poplatku podle písmene a) této položky.

Předmětem poplatku není

Úkon uvedený v této položce, jde-li o výrobky nepodléhající státnímu dozoru Úřadu pro civilní letectví.

Poznámky

1. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání dokladu nebo rozhodnutí.

2. Za vydání rozhodnutí o schválení provozní způsobilosti výrobků se vybírají poplatky podle písmene b) této položky.

Položka 58

a) Vydání rozhodnutí o zařazení železniční dráhy do kategorie nebo o změně kategorie železniční dráhy...Kč 2 000

b) Vydání úředního povolení k provozování dráhy

- celostátní nebo regionální...Kč 10 000

- speciální, tramvajové, trolejbusové nebo místní anebo vlečky s délkou její dopravní cesty delší než 1 000 m...Kč 3 000

- vlečky s délkou dopravní cesty 1 000 m včetně a kratší...Kč 1 500

- lanové...Kč 1 000

c) Změna úředního povolení k provozování dráhy...Kč 1 000

d) Přijetí návrhu provozovatele dráhy na zrušení úředního povolení k provozování dráhy...Kč 500

e) Vydání licence k provozování drážní dopravy na dráze

- celostátní nebo regionální...Kč 10 000

- speciální, tramvajové, trolejbusové nebo místní anebo vlečce...Kč 3 000

f) Změna licence k provozování drážní dopravy...Kč 1 000

g) Přijetí návrhu dopravce na odejmutí licence...Kč 500

h) Vydání průkazu způsobilosti drážního vozidla na drahách...Kč 500

i) Vydání rozhodnutí o rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemními komunikacemi v úrovní kolejí nebo o jeho změně...Kč 500

j) Vydání osvědčení dopravce nebo změnu osvědčení...Kč 1 000

k) Vydání licence strojvedoucího ...Kč 500

l) Udělení akreditace k provádění školení pro získání licence strojvedoucího a osvědčení strojvedoucího nebo akreditace k ověřování odborné způsobilosti a znalosti osob zajišťujících provozování dráhy nebo drážní dopravy...Kč 3 000

Poznámka

Poplatek podle písmene h) této položky se vybírá za drážní vozidla stejného typu na jedné lanové dráze pouze jednou.

Položka 59

a) Schválení typu drážního vozidla

- elektrické lokomotivy, elektrické jednotky, motorové lokomotivy, motorové vozy, osobní vozy nad 160 km/hod., vozidla dráhy speciální určená pro přepravu cestujících, tramvaje, trolejbusy...Kč 30 000

- osobní vozy, speciálně konstruovaná železniční vozidla s vlastním pohonem k výstavbě, opravám a údržbě drah...Kč 15 000

- nákladní vozy, speciálně konstruovaná železniční vozidla bez vlastního pohonu k výstavbě, opravám a údržbě drah a vozidla lanových drah...Kč 10 000

b) Schválení změny na drážním vozidle znamenající odchylku od schváleného typu36)...Kč 2 000 bez ohledu na počet odchylek

c) Vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla...Kč 100

d) Vydání průkazu způsobilosti k provozu určeného technického zařízení37)...Kč 50

e) Rozšíření osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob provádějících revize (prohlídky) určených technických zařízení o další technická zařízení téhož druhu...Kč 100

Poznámka

Poplatek podle písmene d) této položky se vybírá pouze jednou i v případě, obsahuje-li technologický celek více určených technických zařízení podle zvláštního předpisu37).

Položka 59a

a) Posouzení

- převažujícího účelu osobní drážní dopravy...Kč 1 000

- ohrožení hospodářské vyváženosti osobní drážní dopravy...Kč 1 500

b) Vydání rozhodnutí o rozporu prohlášení o dráze se zákonem o dráhách...Kč 1 000

c) Vydání rozhodnutí o rozporu rozsahu přidělené kapacity nebo postupu při jejím přidělení se zákonem o dráhách...Kč 1 000

d) Vydání rozhodnutí o rozporu smlouvy o provozování drážní dopravy na dráze celostátní, nebo regionální anebo na veřejně přístupné vlečce nebo jejího návrhu se zákonem o dráhách...Kč 1 000

Položka 59a vložena právním předpisem č. 319/2016 Sb. s účinností od 1.4.2017

ČÁST IV

Položka 60

1. Vydání

a) oprávnění k hornické činnosti nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem...Kč 1 000

- změna oprávnění k hornické činnosti nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem...Kč 500

b) povolení k hornické činnosti nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem...Kč 1 500

- změna povolení k hornické činnosti nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem...Kč 750

c) povolení k nabývání, předávání, dovozu, vývozu nebo tranzitu výbušnin...Kč...500

d) povolení ke zhotovování jednoduchých trhavin...Kč 300

e) povolení trhacích prací a ohňostrojné práce...Kč 300

f) povolení důlního díla nebo důlní stavby, nezahnuté v povolení uvedeném v písmenu b)...Kč 300

g) povolení a stanovení odborných orgánů a znalců oprávněných zpracovávat odborné posudky a provádět zkoušky...Kč 300

h) povolení k používání typu důlního stroje, zařízení nebo pomůcky...Kč 500

i) povolení k používání typu důlního přístroje...Kč 300

j) rozhodnutí o stanovení, zrušení nebo změně dobývacího prostoru...Kč 1 500

k) povolení38) k prvému použití výbušniny v rizikových podmínkách a v rizikovém prostředí...Kč 1 000

- změna povolení k prvému použití výbušniny v rizikových podmínkách a v rizikovém prostředí...Kč 500

l) povolení k nakládání s prekurzory výbušnin podléhajícími omezení...Kč 300

2. Vydání rozhodnutí38)

a) o stanovení průzkumného území pro ložiskový průzkum nebo o prodloužení doby platnosti rozhodnutí...Kč 2 000

b) o určení významných výzkumných nebo průzkumných geologických děl...Kč 1 000

c) o udělení předchozího souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru nebo o prodloužení doby platnosti rozhodnutí...Kč 1 000

Předmětem poplatku není

Vydání rozhodnutí o zrušení nebo změně dobývacího prostoru uvedené v bodě 1 písm. j) této položky vydávané správním úřadem z vlastního podnětu.

Poznámka

Poplatek podle bodu 1 odrážek u písmen a), b) a k) této položky se vybírá, jde-li o změnu skutečností vedených v evidenci oprávnění, změnu předmětu činnosti v povolení nebo změnu podmínek v povolení k prvému použití výbušniny.

Položka 61

1. Přijetí žádosti o

a) vydání licence k provozování zoologické zahrady38a)...Kč 10 000

b) vydání licence na zpracování, balení nebo přebalování kaviáru jeseterovitých ryb38b)...Kč 10 000

c) vydání licence pro výrobce nebo distributora značek k označování exemplářů druhů volně žijících živočichů38b)...Kč 1 000

d) vydání povolení k vývozu, dovozu nebo přemístění exemplářů druhů volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin, výrobků z tuleňů nebo kožešin živočichů a dalšího zboží vyrobeného z kožešin živočichů, na které se vztahuje omezení dovozu38b)...Kč 1 000

e) vydání povolení k vývozu zvláště chráněných živočichů nebo rostlin38b)...Kč 1 000

f) vydání potvrzení o putovní výstavě38c) na 1 až 10 exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin38b)...Kč 1 000

g) vydání potvrzení o putovní výstavě na více než 10 exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin38b)...Kč 2 000

h) vydání výjimky ze zákazu obchodních činností na 1 až 20 exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin38b)...Kč 100 za každý exemplář

i) vydání výjimky ze zákazu obchodních činností na více než 20 exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin38b)...Kč 2 000

2. Vydání

a) číslovaného kroužku k předepsanému označení ptáka, který je exemplářem38b)...Kč 20

b) značky k označení exempláře druhu volně žijících živočichů38b)...Kč 20

c) potvrzené fotokopie kopie pro držitele dovozního povolení38d)...Kč 30

Osvobození

1. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu exempláře majícího osobní nebo rodinný charakter včetně loveckých trofejí ze zvířat ulovených osobně vývozcem nebo dovozcem.

2. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu nebo o vydání výjimky ze zákazu obchodních činností pro exempláře určené do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely, pro exempláře určené k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu a pro exempláře pocházející z chovu nebo určené do chovu, popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí.

3. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu herbářového, muzeálního, sušeného či jinak konzervovaného exempláře a živých rostlin za účelem neobchodního zapůjčení, darování nebo výměny mezi vědci, vědeckými pracovišti evidovanými na seznamu vedeném Ministerstvem životního prostředí.

4. Od poplatku podle bodu 2 písm. a) a b) této položky je osvobozeno vydání kroužku nebo jiné značky pro exempláře určené do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely, pro exempláře určené k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu a pro exempláře pocházející z nebo určené do chovu, popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí.

5. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu živého exempláře, s nímž vlastník cestuje po dobu kratší než 3 měsíce a exemplář zůstává po dobu cesty v jeho vlastnictví.

Položka 62

a) Ověření platnosti puncovní značky...Kč 20

b) Vydání rozhodnutí o přidělení výrobní značky nebo odpovědnostní značky...Kč 200

c) Vydání rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky...Kč 40

d) Vydání osvědčení o zápisu klenotnické slitiny do seznamu registrovaných slitin...Kč 400

e) Vydání rozhodnutí39) o ponechání přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky...Kč 100

Předmětem poplatku není

Rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky uvedené v písmenu c) této položky vydané správním úřadem z vlastního podnětu.

Položka 63

a) Přijetí návrhu na povolení spojení soutěžitelů40)...Kč 100 000

b) Přijetí návrhu na povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení40)...Kč 10 000

Položka 64

Přijetí žádosti o zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů41)...Kč 3 000

Přijetí žádosti o změnu zápisu v seznamu kvalifikovaných dodavatelů41)...Kč 1 000

Přijetí žádosti o schválení systému certifikovaných dodavatelů41)...Kč 20 000

Přijetí žádosti o schválení změny systému certifikovaných dodavatelů41)...Kč 5 000

Položka 65

1. Přijetí žádosti o udělení

a) bankovní licence bance se sídlem na území České republiky…Kč 200 000

b) bankovní licence zahraniční bance, se sídlem v jiném než členském státě Evropské unie, která hodlá zřídit pobočku na území České republiky…Kč 200 000

c) povolení k provozování pojišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou nebo zajišťovací činnosti tuzemskou zajišťovnou…Kč 200 000

d) povolení k provozování pojišťovací činnosti pojišťovnou z třetího státu na území České republiky na základě práva zřizovat své pobočky…Kč 200 000

e) povolení k provozování zajišťovací činnosti zajišťovnou z třetího státu na území České republiky na základě práva zřizovat své pobočky…Kč 200 000

2. Přijetí žádosti o povolení

a) k činnosti centrálního depozitáře…Kč 200 000

b) k činnosti obchodníka s cennými papíry podle §8a odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu…Kč 100 000

c) k činnosti obchodníka s cennými papíry podle §8a odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu…Kč 50 000

d) k činnosti obchodníka s cennými papíry podle §8a odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu…Kč 20 000

e) k poskytování investičních služeb v České republice prostřednictvím pobočky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie…Kč 100 000

f) k činnosti organizátora regulovaného trhu…Kč 100 000

g) k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání…Kč 100 000

h) k činnosti investiční společnosti podle §479 zákona o investičních společnostech a investičních fondech…Kč 100 000

i) k činnosti zahraniční osobě podle §481 zákona o investičních společnostech a investičních fondech…Kč 100 000

j) k činnosti samosprávného investičního fondu podle §480 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, má-li se stát speciálním fondem nebo standardním fondem…Kč 100 000

k) k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování…Kč 100 000

l) ke vzniku a podnikání spořitelního a úvěrního družstva…Kč 100 000

m) k činnosti penzijní společnosti…Kč 100 000

n) k vytvoření důchodového fondu státních dluhopisů, konzervativního důchodového fondu, vyváženého důchodového fondu a dynamického důchodového fondu…Kč 100 000

o) k činnosti platební instituce…Kč 50 000

p) k činnosti správce informací o platebním účtu…Kč 25 000

q) k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu…Kč 10 000

r) k činnosti instituce elektronických peněz…Kč 50 000

s) k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu…Kč 10 000

t) k činnosti investiční společnosti podle §479 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, hodlá-li obhospodařovat pouze fondy kvalifikovaných investorů nebo zahraniční investiční fondy srovnatelné s fondem kvalifikovaných investorů a nehodlá-li poskytovat investiční služby…Kč 50 000

u) k činnosti zahraniční osobě podle §481 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, hodlá-li obhospodařovat pouze fondy kvalifikovaných investorů nebo zahraniční investiční fondy srovnatelné s fondem kvalifikovaných investorů a nehodlá-li poskytovat investiční služby…Kč 50 000

v) k činnosti samosprávného investičního fondu podle §480 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, má-li se stát fondem kvalifikovaných investorů…Kč 50 000

w) k činnosti hlavního administrátora…Kč 20 000

x) k činnosti investičního zprostředkovatele…Kč 10 000

y) k činnosti administrátora podle čl. 34 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/101184)…Kč 100 000

3. Přijetí žádosti o registraci

a) směnárenské činnosti…Kč 10 000

b) administrátora podle čl. 34 odst. 1 písm. b) a c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/101184)…Kč 50 000

4. Přijetí žádosti o povolení k činnosti zpracovatele tuzemských bankovek a mincí…Kč 10 000

5. Přijetí žádosti o změnu

a) bankovní licence banky se sídlem na území České republiky…Kč 70 000

b) bankovní licence pobočky zahraniční banky se sídlem v jiném než členském státě…Kč 70 000

c) v rozsahu povolené činnosti tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny…Kč 70 000

d) v rozsahu povolené činnosti pobočky pojišťovny nebo zajišťovny z třetího státu…Kč 70 000

e) povolení k činnosti centrálního depozitáře…Kč 70 000

f) povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry spočívající v tom, že obchodník s cennými papíry podle §8a odst. 3 nebo 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se stane obchodníkem s cennými papíry podle §8a odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu…Kč 30 000

g) povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry spočívající v tom, že obchodník s cennými papíry podle §8a odst. 3 nebo 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se stane obchodníkem s cennými papíry podle §8a odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu…Kč 70 000

h) povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry spočívající v tom, že obchodník s cennými papíry podle §8a odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se stane obchodníkem s cennými papíry podle §8a odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu…Kč 50 000

i) povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry spočívající v jiné změně…Kč 35 000

j) povolení k poskytování investičních služeb v České republice prostřednictvím pobočky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie…Kč 35 000

k) povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu…Kč 35 000

6. Přijetí žádosti o schválení změny pravidel vypořádacího systému…Kč 35 000

7. Přijetí žádosti o změnu

a) povolení k činnosti investiční společnosti…Kč 35 000

b) povolení k činnosti zahraniční osobě podle §481 zákona o investičních společnostech a investičních fondech…Kč 35 000

c) povolení k činnosti samosprávného investičního fondu…Kč 35 000

d) povolení k činnosti hlavního administrátora…Kč 35 000

e) pravidel platebního systému s neodvolatelností zúčtování…Kč 35 000

f) povolení k činnosti spořitelního a úvěrního družstva…Kč 35 000

g) povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu…Kč 5 000

h) povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu…Kč 5 000

i) povolení k činnosti platební instituce…Kč 20 000

j) povolení k činnosti instituce elektronických peněz…Kč 20 000

8. Přijetí žádosti

a) o schválení převodu pojistného kmene nebo jeho částí…Kč 20 000

b) o schválení převodu kmene zajišťovacích smluv nebo jeho částí…Kč 20 000

c) o udělení souhlasu s nakládáním aktiv pobočky zajišťovny z třetího státu jako jistiny složené na účet zvlášť k tomu zřízený…Kč 20 000

9. Přijetí žádosti o

a) registraci činnosti investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry v oblasti zprostředkování doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření…Kč 10 000

b) zápis činnosti vázaného zástupce investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry v oblasti zprostředkování doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření…Kč 2 000

c) zápis vázaného zástupce penzijní společnosti podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření…Kč 2 000

d) akreditaci podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření…Kč 10 000

e) prodloužení akreditace podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření…Kč 5 000

f) povolení činnosti v oblasti zprostředkování doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření obchodníkovi s cennými papíry, který je bankou…Kč 10 000

g) zápis investičního fondu s právní osobností, který není samosprávným fondem, podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy…Kč 2 000

h) zápis standardního fondu nebo údajů o podfondu standardního fondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy…Kč 20 000

i) zápis depozitáře investičního fondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy…Kč 2 000

j) zápis likvidátora nebo nuceného správce podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy…Kč 2 000

k) dodatečné povolení k výkonu činností odpovídajících investičním službám investiční společnosti nebo zahraniční osobě podle §481 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, která není srovnatelná se samosprávným investičním fondem…Kč 35 000

l) povolení pro účely označení podílového a svěřenského fondu…Kč 10 000

m) určení, zda je Česká republika jediným referenčním státem zahraniční osoby podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy…Kč 20 000

n) udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru…Kč 50 000

o) udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr…Kč 10 000

p) akreditaci podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr…Kč 50 000

q) prodloužení akreditace podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr…Kč 25 000

r) zápis vázaného zástupce podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu…Kč 2 000

s) akreditaci podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu…Kč 50 000

t) udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění...Kč 10 000

u) akreditaci podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění...Kč 25 000

v) prodloužení akreditace podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění...Kč 25 000

10. Obnova

a) zápisu činnosti vázaného zástupce investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření…Kč 1 000

b) zápisu vázaného zástupce penzijní společnosti podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření…Kč 1 000

c) registrace činnosti investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření…Kč 5 000

d) povolení činnosti v oblasti zprostředkování doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření obchodníkovi s cennými papíry, který je bankou…Kč 5 000

11. Zápis

a) oprávnění k činnosti vázaného zástupce do registru podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr…Kč 2 000

b) oprávnění k činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného…Kč 2 000

c) oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění...Kč 2 000

d) oprávnění k činnosti doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění...Kč 2 000

12. Prodloužení

a) oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru…Kč 25 000

b) oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr…Kč 5 000

c) oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr…Kč 1 000

d) oprávnění k činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného…Kč 1 000

e) akreditace podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu…Kč 25 000

f) volení k činnosti investičního zprostředkovatele podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu…Kč 5 000

g) oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu…Kč 1 000

h) oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění...Kč 5 000

i) oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění...Kč 1 000

j) oprávnění k činnosti doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění...Kč 1 000

Osvobození

Od poplatku podle bodu 11 písm. c) a d) je osvobozen první zápis osoby, která byla ke dni nabytí účinnosti zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, registrována jako pojišťovací zprostředkovatel.

Poznámka

Poplatníkem správního poplatku za prodloužení oprávnění podle bodu 12 písm. a) nebo b) této položky je nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru nebo samostatný zprostředkovatel. Poplatníkem správního poplatku za prodloužení oprávnění podle bodu 12 písm. c), d), g), i) nebo j) je zastoupený. Správní poplatek za prodloužení akreditace, povolení nebo oprávnění je splatný vždy nejdříve ve lhůtě 3 měsíců přede dnem skončení akreditace, povolení nebo oprávnění a nejpozději ve lhůtě 30 dnů přede dnem skončení akreditace, povolení nebo oprávnění.

Položka 66

1. Přijetí žádosti o udělení

a) předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na bance nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími banku...Kč 20 000

b) předchozího souhlasu s nabytím kvalifikované účasti nebo zvýšením účasti v tuzemské pojišťovně nebo k jejímu ovládnutí...Kč 20 000

c) předchozího souhlasu s nabytím kvalifikované účasti nebo zvýšením účasti v tuzemské zajišťovně nebo k jejímu ovládnutí...Kč 20 000

d) předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na organizátoru regulovaného trhu nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími organizátora regulovaného trhu...Kč 20 000

e) předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na obchodníku s cennými papíry nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími obchodníka s cennými papíry...Kč 20 000

f) předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na centrálním depozitáři nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími centrálního depozitáře...Kč 20 000

g) souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na investiční společnosti, hlavním administrátorovi nebo samosprávném investičním fondu nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími investiční společnost, hlavního administrátora nebo samoprávný investiční fond...Kč 20 000

h) souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti investiční společnosti na jiné právnické osobě nebo k ovládnutí jiné právnické osoby...Kč 20 000

i) předchozí souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na penzijní společnosti nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími penzijní společnosti...Kč 20 000

j) předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na spořitelním a úvěrním družstvu nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími spořitelní a úvěrní družstvo...Kč 20 000

2. Přijetí žádosti o udělení

a) předchozího souhlasu se změnou v osobě vedoucího pobočky pojišťovny nebo zajišťovny z třetího státu...Kč 5 000

b) předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby organizátora regulovaného trhu...Kč 5 000

c) předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby obchodníka s cennými papíry...Kč 5 000

d) předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby pobočky zahraniční osoby, která poskytuje investiční služby na území České republiky a která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie...Kč 5 000

e) předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby centrálního depozitáře...Kč 5 000

f) předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby investiční společnosti, samosprávného investičního fondu, hlavního administrátora nebo zahraniční osoby s povolením podle §481 zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy...Kč 5 000

g) předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby penzijní společnosti...Kč 5 000

h) předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby finanční holdingové osoby...Kč 5 000

i) předchozího souhlasu k výkonu funkce osoby, která není vedoucí osobou obhospodařovatele investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu a skutečně řídí činnost tohoto obhospodařovatele nebo investičního fondu...Kč 5 000

3. Přijetí žádosti o schválení osoby ve vedení spořitelního a úvěrního družstva...Kč 5 000

4. Přijetí žádosti o udělení

a) souhlasu bance k uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k jakékoliv dispozici s podnikem nebo jeho částí...Kč 20 000

b) souhlasu k fúzi nebo rozdělení banky nebo převodu jmění na banku jakožto společníka...Kč 20 000

c) souhlasu ke snížení základního kapitálu banky nebo k úhradě ztráty...Kč 20 000

d) předchozího souhlasu k přeměně tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny...Kč 20 000

5. Přijetí žádosti o povolení

a) k fúzi, rozdělení investiční společnosti nebo převodu jmění na společníka podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy...Kč 20 000

b) k fúzi nebo rozdělení fondu kolektivního investování s právní osobností nebo k převodu jmění na společníka, jímž je tento fond, podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy...Kč 20 000

c) k fúzi penzijní společnosti...Kč 20 000

d) k fúzi, k rozdělení nebo ke změně právní formy nebo k převodu obchodního jmění obchodníka s cennými papíry na jeho akcionáře nebo společníka nebo k převodu jmění jiné osoby na obchodníka s cennými papíry...Kč 20 000

e) k fúzi, k rozdělení nebo k převodu obchodního jmění organizátora regulovaného trhu na jeho společníka nebo ke změně právní formy nebo k převodu obchodního jmění organizátora regulovaného trhu na jeho akcionáře nebo společníka anebo k převodu obchodního jmění jiné osoby na organizátora regulovaného trhu ...Kč 20 000

f) k fúzi centrálního depozitáře s provozovatelem vypořádacího systému nebo k převodu jmění jiné osoby na centrálního depozitáře...Kč 20 000

g) k fúzi, rozdělení, převodu jmění na společníka nebo změně právní formy hlavního administrátora podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy...Kč 20 000

6. Přijetí žádosti o udělení

a) souhlasu k fúzi nebo rozdělení spořitelního a úvěrního družstva...Kč 20 000

b) souhlasu k uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k jakékoliv dispozici s podnikem nebo jeho častí spořitelního a úvěrního družstva...Kč 20 000

c) souhlasu k převodu členských práv člena spořitelního a úvěrního družstva...Kč 20 000

d) souhlasu s rozhodnutím členské schůze o snížení výše základního členského vkladu spořitelního a úvěrního družstva...Kč 20 000

7. Přijetí žádosti

a) o povolení k splynutí investičního fondu nebo podfondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy...Kč 20 000

b) o povolení k sloučení investičního fondu nebo podfondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy...Kč 20 000

c) o povolení přeměny investičního fondu nebo podfondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy...Kč 20 000

d) o povolení převést obhospodařování důchodových fondů na jinou penzijní společnost...Kč 20 000

e) o povolení sloučení důchodových fondů...Kč 20 000

f) o povolení převést obhospodařování účastnických fondů nebo transformovaných fondů na jinou penzijní společnost...Kč 20 000

g) o povolení sloučení účastnických fondů nebo transformovaných fondů...Kč 20 000

8. Přijetí žádosti

a) o souhlas ke změně statutu standardního fondu...Kč 10 000

b) o povolení k vytvoření účastnického fondu podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření...Kč 30 000

c) o schválení změny statutu důchodového fondu...Kč 10 000

d) o schválení změny statutu účastnického fondu...Kč 10 000

e) o schválení změny statutu a penzijního plánu transformovaného fondu...Kč 10 000

f) o schválení nebo změnu dražebního řádu dražebníka cenných papírů...Kč 3 000

g) o souhlas ke změně obhospodařovatele nebo depozitáře standardního fondu...Kč 5 000

h) o schválení změny depozitáře účastnického fondu podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření...Kč 5 000

i) o schválení změny depozitáře důchodového fondu podle zákona upravujícího důchodové spoření...Kč 5 000

j) o schválení změny depozitáře penzijního fondu...Kč 5 000

9. Přijetí žádosti

a) o schválení prospektu cenného papíru...Kč 10 000

b) o schválení dodatku prospektu cenného papíru...Kč 5 000

c) o povolení zúžení prospektu cenného papíru...Kč 5 000

d) o udělení souhlasu s uveřejněním nabídkového dokumentu u povinné nabídky převzetí...Kč 5 000

e) o udělení souhlasu s uveřejněním nabídkového dokumentu při plnění dodatečné nabídkové povinnosti...Kč 3 000

f) o odložení plnění povinnosti uveřejnit informaci o rozhodnutí učinit nabídku převzetí nebo o vzniku nabídkové povinnosti...Kč 1 000

g) o prodloužení lhůty pro předložení návrhu nabídkového dokumentu...Kč 1 000

h) o prodloužení lhůty pro uveřejnění nabídkového dokumentu...Kč 1 000

i) o schválení prodloužení doby závaznosti nabídky převzetí...Kč 1 000

j) o povolení výjimky ze zákazu činit právní úkony směřující ke smluvnímu nabytí nebo zcizení účastnických cenných papírů cílové společnosti po dobu závaznosti nabídky převzetí...Kč 3 000

k) o povolení výjimky ze zákazu nabývat účastnické cenné papíry cílové společnosti po ukončení doby závaznosti nabídky převzetí...Kč 3 000

l) o zkrácení nebo prominutí lhůty 1 roku, po kterou platí zákaz učinit další nabídku převzetí...Kč 3 000

m) o vydání rozhodnutí, kterým bude povoleno vykonávat hlasovací práva osobě, která rozhodný podíl na hlasovacích právech cílové společnosti nenabyla v důsledku vlastního jednání a nemohla rozumně předpokládat, že nabude rozhodný podíl na cílové společnosti...Kč 3 000

n) o vydání rozhodnutí o zániku nabídkové povinnosti...Kč 3 000

o) o vydání rozhodnutí, kterým bude povoleno vykonávat hlasovací práva osobě, která je v prodlení s plněním nabídkové povinnosti...Kč 3 000

p) o vydání předchozího souhlasu se zdůvodněním výše protiplnění při výkupu účastnických cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu...Kč 10 000

q) o posouzení srovnatelnosti zahraničního investičního fondu se speciálním fondem...Kč 5 000

Osvobození

1. Od poplatků podle této položky bodu 9 písm. a) až p) jsou osvobozeny banky se sídlem v České republice, jde-li o vydání hypotečních zástavních listů.

2. Od poplatků podle této položky bodu 9 písm. a) až p) je osvobozena Česká exportní banka, a. s.

Položka 67

a) Přijetí žádosti

1. o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání...Kč 90 000

2. o prodloužení doby platnosti oprávnění k provozování televizního vysílání...Kč 90 000

3. o udělení oprávnění nebo o prodloužení doby platnosti k místnímu televiznímu vysílání...Kč 50 000

b) Přijetí žádosti o udělení oprávnění nebo o prodloužení doby platnosti oprávnění k provozování rozhlasového vysílání...Kč 25 000

c) Přijetí přihlášky k provozování převzatého vysílání...Kč 90 000

d) Přijetí žádosti o změnu údajů uvedených

1. v žádosti o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání...Kč 20 000

2. v žádosti o udělení oprávnění k provozování rozhlasového vysílání...Kč 5 000

3. v přihlášce k provozování převzatého vysílání...Kč 20 000

Předmětem poplatku není

1. Přijetí žádosti o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání podle písmene a) této položky, je-li žádost podávána podle §21 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání).

2. Přijetí žádosti o změnu údajů podle písmene d) této položky, zapisuje-li se změna do obchodního rejstříku.

Položka 67a

Přijetí žádosti

a) o podporu kinematografie na realizaci projektu z okruhu vývoje českého kinematografického díla nebo na realizaci projektu z jiného okruhu než výroby českého kinematografického díla41a)...Kč 5 000

b) o podporu kinematografie na realizaci projektu z okruhu výroby českého kinematografického díla41a)...Kč 10 000

c) o změně podmínek stanovených v rozhodnutí o podpoře kinematografie41a)...Kč 500

d) o registraci pobídkového projektu41a)...Kč 30 000

Položka 67a vložena právním předpisem č. 496/2012 Sb. s účinností od 1.1.2013

ČÁST V

Položka 68

Položka 68 zrušena právním předpisem č. 182/2008 Sb.

Položka 69

a) Schválení veterinárního přípravku a jeho zápis do Seznamu schválených veterinárních přípravků42)...Kč 5 000

b) Vydání osvědčení výrobci veterinárních přípravků o splnění požadavků správné výrobní praxe42)...Kč 2 000

c) Zápis veterinárního technického prostředku do Seznamu technických prostředků pro veterinární použití42)...Kč 1 000

d) Změna rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku administrativní povahy42)...Kč 250

e) Změna rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku vyžadující odborné hodnocení42)...Kč 1 000

Položka 70

1. Vydání veterinárního osvědčení k přemístění zvířete mimo včel nebo včelstev42)

- za jedno zvíře...Kč 50

- za více než jedno zvíře...Kč 100

2. Vydání veterinárního osvědčení provázejícího zvíře, které je předmětem obchodování42)

- za jedno zvíře...Kč 50

- za více než jedno zvíře...Kč 100

3. Vydání veterinárního osvědčení k vývozu zvířete42)

- za jedno zvíře...Kč 50

- za více než jedno zvíře...Kč 100

4. Úřední ověření pasu nebo jiného identifikačního dokladu zvířete v zájmovém chovu … Kč 50

5. Potvrzení o splnění požadavků a podmínek třetí země určení zásilky určené k vývozu cestou jiného členského státu42)

- za jedno zvíře … Kč 50

- za více než jedno zvíře … Kč 100

6. Zajištění totožnosti zásilky zvířat určených k vývozu úřední veterinární závěrou … Kč 50

7. Schválení ozdravovacího programu v souladu s celostátním programem tlumení jedné nebo více nákaz, nemocí přenosných ze zvířat na člověka a původců těchto nákaz a nemocí42)… Kč 100

Položka 71

1. Vydání veterinárního osvědčení k přepravě živočišných produktů42)...Kč 100

2. Vydání veterinárního osvědčení k vývozu živočišných produktů42)...Kč 100

3. Potvrzení o splnění požadavků a podmínek třetí země určení zásilky živočišných produktů určené k vývozu cestou jiného členského státu42)… Kč 100

4. Zajištění totožnosti zásilky živočišných produktů určených k vývozu úřední veterinární závěrou … Kč 50

Položka 72

a) Schválení a registrace obchodníka, účastníka sítě sledování, shromažďovacího střediska, karanténního střediska, inseminační stanice, střediska pro odběr spermatu, banky spermatu, zařízení pro chov zvířat, včetně chovu živočichů pocházejících z akvakultury, a jiného zařízení podílejícího se na uvádění zvířat na trh a na obchodování s nimi42)...Kč 200

b) Schválení a registrace podniku, závodu nebo jiného zařízení, v nichž se zachází se živočišnými produkty a které jsou pod státním veterinárním dozorem42)...Kč 500

c) Registrace podniku, závodu nebo jiného zařízení, v nichž se zachází se živočišnými produkty nebo vedlejšími živočišnými produkty a které jsou pod státním veterinárním dozorem42)...Kč 100

d) Registrace dopravce přepravujícího živočišné produkty nebo osoby, která se podílí na obchodování se zvířaty a živočišnými produkty s členskými státy42)...Kč 500

e) Registrace osoby, která zprostředkovává uvádění živočišných produktů na trh42)… Kč 100

f) Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma, název, trvalý pobyt nebo pobyt, sídlo) ve schválení a registraci nebo v registraci...Kč 100

g) Registrace cirkusu42)...Kč 500

h) Změna registrace cirkusu42)...Kč 100

i) Vydání rejstříku zvířat v cirkusu42)...Kč 200

j) Ověření rejstříku zvířat v cirkusu42)...Kč 100

k) Vydání rejstříku míst konání cirkusu42)...Kč 200

l) Ověření rejstříku míst konání cirkusu42)...Kč 100

m) Registrace výrobce pasů42)...Kč 500

n) Registrace distributora pasů42)...Kč 500

o) Registrace útulku pro zvířata42)… Kč 100

Poznámka

1. Obchodníkem uvedeným v písmenu a) této položky se rozumí osoba podle §9b veterinárního zákona42).

2. Za změnu schválení a registrace nebo změnu registrace vybere správní úřad poplatek jako za schválení a registraci nebo registraci.

3. Správní úřad vybírá poplatek jen podle písmene a), b), c) nebo d) této položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle písmene e) této položky.

Položka 73

a) Registrace soukromého veterinárního technika42)...Kč 1 000

b) Změna registrace soukromého veterinárního technika42)...Kč 100

c) Vydání povolení k provádění laboratorní, popřípadě jiné veterinární diagnostické činnosti42)...Kč 2 000

d) Vydání povolení k provozování asanačního podniku42)...Kč 3 000

e) Vydání povolení k provozování jiné veterinární asanační činnosti42)...Kč 1 000

f) Vydání povolení k porážení zvěře ve farmovém chovu v hospodářství42)...Kč 200

g) Vydání povolení k usmrcení velké farmové zvěře v hospodářství použitím střelné zbraně nebo k domácí porážce jelenovitých z farmového chovu použitím střelné zbraně42)...Kč 200

h) Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma, název, trvalý pobyt nebo pobyt, sídlo) v povolení...Kč 100

Poznámka

1. Za změnu povolení vybere správní úřad poplatek jako za povolení.

2. Správní úřad vybírá poplatek jen podle písmene c), d), e), f) nebo g) této položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle písmene i) této položky.

Položka 74

a) Vydání rozhodnutí43) o povolení chovu druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči...Kč 1 000

b) Vydání rozhodnutí43) o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o povolení chovu zvířete vyžadujícího zvláštní péči...Kč 500

c) Vydání rozhodnutí43) o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat...Kč 10 000

d) Vydání rozhodnutí o žádosti o povolení dopravce43)...Kč 1 000

e) Vydání rozhodnutí o žádosti o povolení dopravce pro dlouhotrvající cesty43)...Kč 1 000

f) Vydání rozhodnutí o žádosti o vydání osvědčení o schválení silničního dopravního prostředku nebo osvědčení o schválení plavidla pro přepravu hospodářských zvířat43) za každý silniční dopravní prostředek nebo plavidlo uvedené v žádosti...Kč 1 000

g) Udělení akreditace k pořádání kurzů na úseku ochrany zvířat proti týrání...Kč 2 000

Položka 75

Vydání rozhodnutí43) o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat nebo rozhodnutí o oprávnění k dodávce pokusných zvířat...Kč 5 000

Položka 76

Vydání ověřovací listiny o ověření chmele44)...Kč 100

Poznámka

Vystavuje-li se ověřovací listina jako duplikát, vybírá se poplatek podle položky 16 písm. a) tohoto sazebníku.

Položka 77

a) Ověření odrůdy, původu, cukernatosti a hmotnosti vinných hroznů46)...Kč 250

b) Vydání prvního rozhodnuti46) o zatřídění jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu, jakostního likérového vína...Kč 300 za každých i započatých 10 000 litrů v šarži46)

c) Vydání rozhodnutí46) o zatřídění jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu, jakostního likérového vína, pro které již bylo rozhodnutí jednou vydáno...Kč 500 za každých i započatých 10 000 litrů v šarži46)

d) vydání rozhodnutí o udělení práva na novou výsadbu nebo vydání rozhodnutí o udělení práva na výsadbu z rezervy46a) za každých započatých 10 m2...Kč 1

Předmětem poplatku není

1. Vydání prvního rozhodnutí o zatřídění jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu a jakostního likérového vína u prvních 8 vzorků vína jednoho výrobce v jednom kalendářním roce, nepřesáhne-li množství zatřiďovaného vína 10 000 litrů včetně v šarži.

2. Vydání rozhodnutí o udělení práva na novou výsadbu nebo vydání rozhodnutí o udělení práva na výsadbu z rezervy46a) mladým zemědělcům46b).

Položka 78

a) Vydání rozhodnutí o udělení souhlasu k výkonu odborných činností47)...Kč 2 000

b) Vydání rozhodnutí o uznání chovatelského sdružení nebo rozhodnutí o uznání fyzické či právnické osoby, popřípadě sdružení právnických osob, za chovatelský podnik47)...Kč 2 000

c) zrušeno právním předpisem č. 130/2006 Sb.

d) Vydání rozhodnutí o zařazení žadatele a genetického zdroje rostliny, mikroorganismu, kolekce genetických zdrojů rostlin nebo kolekce genetických zdrojů mikroorganismů do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství60a)...Kč 1 000

e) Vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti rozhodnutí uvedeného v písmenu d)60a)...Kč 500

Položka 79

Vydání povolení k provozování zemědělského veřejného skladu48)...Kč 10 000

Položka 80

a) Vydání rostlinolékařského osvědčení49) na rostliny nebo rostlinné produkty určené pro vývoz...Kč 500

b) Přijetí žádosti o povolení dovozu nebo přemístění škodlivých organismů, rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pro pokusné, vědecké a šlechtitelské účely49a)...Kč 500

c) Přijetí žádosti o povolení přechovávání karanténního materiálu a jiné manipulace s ním49)...Kč 500

Osvobození

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno rostlinolékařské osvědčení určené pro vývoz rostliny nebo rostlinného produktu k jiným než podnikatelským účelům.

Položka 81

Přijetí žádosti o

a) vzájemné uznávání povolení49m) nebo povolení přípravku na ochranu rostlin49b), obsahuje-li:

- pouze účinnou látku nebo účinné látky zařazené podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství49n)...Kč 5 000

- účinnou látku nebo účinné látky nezařazené podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství49n)...Kč 6 000

b) zápis dalšího prostředku na ochranu rostlin do úředního registru49c)...Kč 1 000

Zmocnění

Správní úřad sníží poplatek o 90 %, jde-li o přípravek na bázi živých organismů, potravinářských surovin, komoditních látek, rostlinných extraktů, feromonů nebo repelentů nebo vydání povolení přípravku na ochranu rostlin ve veřejném zájmu.

Položka 82

Přijetí žádosti o prodloužení platnosti rozhodnutí o

a) povolení přípravku na ochranu rostlin49d)...Kč 500

b) zápisu dalšího prostředku na ochranu rostlin do úředního registru49c)...Kč 200

Položka 83

Přijetí žádosti o

a) rozšíření povolení přípravku na ochranu rostlin pro menšinová použití49e)...Kč 300

b) změnu v povolení přípravku na ochranu rostlin nebo v zápisu dalšího prostředku, nejde-li o úkony uvedené pod písmenem a)49f) nebo převod povolení49l)...Kč 100

c) zápis do registru distributorů přípravků na ochranu rostlin pro profesionální uživatele84) ... Kč 1 000

Položka 84

Přijetí žádosti o zrušení povolení přípravku na ochranu rostlin49f)...Kč 100

Položka 85

Přijetí žádosti o

a) povolení k použití nepovoleného přípravku na ochranu rostlin pro účely výzkumu nebo vývoje49g)...Kč 1 000

b) povolení mimořádného uvedení na trh a použití nepovoleného přípravku na ochranu rostlin49h)...Kč 1 500

Položka 86

Přijetí žádosti o

a) povolení k souběžnému obchodu49i)

- pro obchodní použití...Kč 1 000

- pro vlastní potřebu...Kč 300

b) vydání osvědčení o způsobilosti k provádění zkoušek pro účely povolení49j)...Kč 100

c) provedení zkoušky odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin49k)...Kč 200

Položka 87

a) Vydání povolení k dovozu reprodukčního materiálu lesních dřevin...Kč 500

b) Udělení licence dodavateli reprodukčního materiálu lesních dřevin...Kč 1 000

c) Prodloužení licence dodavateli reprodukčního materiálu lesních dřevin...Kč 500

d) Udělení licence k vyhotovování lesního hospodářského plánu a lesní hospodářské osnovy...Kč 1 000

e) Prodloužení licence k vyhotovování lesního hospodářského plánu a lesní hospodářské osnovy...Kč 500

f) Udělení licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře...Kč 1 000

g) Prodloužení licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře...Kč 500

Položka 88

Přijetí žádosti

a) o udělení ochranných práv k nové odrůdě rostlin50)...Kč 1 000

b) o registraci osoby k uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu51)...Kč 100

c) o registraci odrůdy51)...Kč 2 000

d) o registraci odrůdy uchovávané, odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních podmínek a odrůdy s úředně uznaným popisem odrůdy51)…Kč 500

e) o prodloužení registrace odrůdy...Kč 500

f) o zápis dalšího udržovatele odrůdy51)...Kč 1 000

Položka 89

Přijetí návrhu na udělení nucené licence50)...Kč 3 000

Položka 90

a) Zápis změny v osobě žadatele o udělení ochranných práv k odrůdě50)...Kč 500

b) Zápis smlouvy o převodu ochranných práv k chráněné odrůdě nebo o převodu podílu ochranných práv k chráněné odrůdě do rejstříku50)...Kč 1 000

c) Zápis nucené licence, změny jména, příjmení, obchodní firmy, trvalého pobytu nebo sídla držitele šlechtitelských práv nebo poskytnutí licence do rejstříku50)...Kč 200

Položka 91

Přijetí návrhu na zrušení ochranných práv50)...Kč 300

Předmětem poplatku není

Zrušení ochranných práv z podnětu správního úřadu.

Položka 92

a) Vydání povolení52) k pěstitelskému pálení lihu...Kč 1 000

b) Vydání osvědčení53) pro zápis označení původu a zeměpisných označení do rejstříku...Kč 1 000

c) Vydání osvědčení53) o splnění odborné způsobilosti k uvádění do oběhu volně rostoucích a pěstovaných jedlých hub určených pro potravinářské účely...Kč 500

d) Vydání osvědčení53) pro výrobky, potraviny nebo suroviny určené k jejich výrobě a tabákové výrobky, včetně čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny nebo konzumních brambor...Kč 1 000

e) Provedení změny ve vydaném osvědčení uvedeném v písmenech b) až d)...Kč 500

f) vydání osvědčení nebo dokladu o skutečnostech zjištěných činností inspekce53)...Kč 1 000

g) účast na senzorických zkouškách53)...Kč 1 000

h) vydání dokladu o senzorické zkoušce53)...Kč 1 000

i) vydání rozhodnutí o schválení postupu a způsobu ozařování potravin a surovin ionizujícím zářením53)...Kč 1 000

Poznámka

Za řízení předcházející vydání osvědčení podle písmen c), d) a i) této položky se vyměřuje poplatek podle položky 20 tohoto sazebníku.

Položka 93

a) Vydání rozhodnutí o schválení provozu pro výrobu54)...Kč 7 000

b) Vydání rozhodnutí o podmíněném schválení provozu pro výrobu nebo uvádění do oběhu54)...Kč 1 000

c) Vydání rozhodnutí o schválení provozu pro uvádění do oběhu54)...Kč 3 000

d) Vydání rozhodnutí o registraci provozu pro výrobu54)...Kč 5 000

e) Vydání rozhodnutí o registraci provozu pro uvádění do oběhu54)...Kč 1 000

f) Vydání rozhodnutí o registraci provozu dopravce nebo provozu na úrovní prvovýroby54)...Kč 100

g) Vydání rozhodnutí o provedení změny údajů v žádosti o schválení nebo registraci54)...Kč 500

h) Vydání rozhodnutí o povolení výroby nebo uvádění do oběhu produktu ke krmení54)...Kč 5 000

i) Vydání rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění biologického zkoušení54)...Kč 5 000

Poznámky

1. Poplatek podle písmene a) nebo c) této položky se vybere i v případě, že provoz byl již registrován podle písmene d) nebo e).

2. Za osvědčení o odborné způsobilosti vydávané podle zvláštního právního předpisu54) se vybírá poplatek podle položky 22 písmene b) tohoto sazebníku.

Předmětem poplatku není

Vydání rozhodnutí o změně podle písmene g) této položky u provozu dopravce nebo provozu na úrovni prvovýroby.

Položka 94

Přijetí žádosti

a) o registraci hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku nebo substrátu55) ..Kč 3 000

b) o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci nebo o změnu rozhodnutí o registraci hnojiva pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku nebo substrátu55)...Kč 500

c) o povolení výjimky z pravidel ekologického hospodaření75)...Kč 1 000

Předmětem poplatku není

Přijetí žádosti uvedené v písmenu c) této položky, jde-li o žádost o povolení výjimky pro používání rozmnožovacího materiálu nezískaného v ekologickém zemědělství nebo o žádost o povolení výjimky v případě katastrofických událostí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických produktů.

Položka 95

1. Podání žádosti nebo návrhu o56)

a) schválení účinné látky pro první typ přípravku...Kč 150 000

b) schválení účinné látky pro první typ přípravku, pokud je účinná látka mikroorganismus...Kč 75 000

c) schválení účinné látky pro další typ přípravku...Kč 75 000

d) obnovení schválení účinné látky pro první typ přípravku...Kč 75 000

e) obnovení schválení účinné látky pro další typ přípravku...Kč 75 000

f) povolení biocidního přípravku...Kč 30 000

g) povolení kategorie biocidních přípravků...Kč 60 000

h) povolení biocidního přípravku zjednodušeným postupem povolování...Kč 3 000

i) povolení kategorie biocidních přípravků zjednodušeným postupem...Kč 6 000

j) významnou změnu v povolení...Kč 12 000

k) nevýznamnou změnu v povolení...Kč 1 800

l) změnu administrativního charakteru...Kč 300

m) obnovení povolení biocidního přípravku...Kč 22 500

n) povolení identického biocidního přípravku...Kč 5 000

2. Podání oznámení56)

a) k přípravku, který spadá do již povolené kategorie biocidních přípravků...Kč 5 000

b) k přípravku, který byl již povolen zjednodušeným postupem v jiném členském státě Evropské unie nebo ve smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci...Kč 2 000

3. Podání žádosti56) o hodnocení dokumentace o povolení biocidního přípravku, kdy Česká republika plní úlohu hodnotícího příslušného orgánu, jde-li o

a) vydání dočasného povolení...Kč 3 000

b) provedení srovnávacího posouzení...Kč 15 000

c) stanovení maximálního limitu reziduí...Kč 7 500

4. Přijetí žádosti56) o

a) povolení k souběžnému obchodu...Kč 5 000

b) vzájemné uznání vnitrostátního povolení vydaného v jiném členském státě Evropské unie nebo ve smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci...Kč 40 000

5. Přijetí oznámení56)

o dodání biocidního přípravku na trh na území České republiky v režimu přechodného období...Kč 1 500

Poznámka

Poplatek podle bodu 3 vybere správní úřad současně s poplatkem podle bodu 1 písm. f) této položky v případech, kdy Česká republika plní úlohu hodnotícího příslušného orgánu.

Položka 96

a) Vydání integrovaného povolení k provozu zařízení uvedenému v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci57)...Kč 30 000

b) Vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení při podstatné změně zařízení uvedeného v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci57)...Kč 10 000

c) Vydání integrovaného povolení nebo jeho změny při podstatné změně zařízení neuvedeného v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci57)...Kč 5 000

Předmětem poplatku není

Vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení v případě, že se nejedná o podstatnou změnu zařízení plánovanou provozovatelem zařízení.

ČÁST VI

Položka 97

1. Přijetí žádosti58)

a) o registraci léčivého přípravku, o změnu rozhodnutí nebo o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci léčivého přípravku...Kč 2 000

b) o převod registrace nebo o povolení souběžného dovozu léčivého přípravku...Kč 2 000

c) o zrušení rozhodnutí o registraci léčivého přípravku...Kč 1 000

2. Přijetí žádosti58)

a) o registraci homeopatického přípravku, o změnu rozhodnutí nebo o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci homeopatického přípravku nebo o převod registrace homeopatického přípravku...Kč 2 000

b) o povolení souběžného dovozu homeopatického přípravku...Kč 2 000

c) o zrušení rozhodnutí o registraci homeopatického přípravku...Kč 1 000

3. Přijetí

a) žádosti o notifikaci nebo prodloužení notifikace sériově vyráběného zdravotnického prostředku nebo příslušenství zdravotnického prostředku uváděného na trh výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem...Kč 500

žádosti o změnu notifikace sériově vyráběného zdravotnického prostředku nebo příslušenství zdravotnického prostředku uváděného na trh výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem...Kč 50

b) ohlášení činnosti

výrobce sériově vyráběných zdravotnických prostředků...Kč 2 500

výrobce individuálně zhotovených zdravotnických prostředků...Kč 2 500

zplnomocněného zástupce podle zákona o zdravotnických prostředcích...Kč 2 500

distributora zdravotnických prostředků...Kč 2 500

osoby provádějící servis zdravotnických prostředků...Kč 2 500

dovozce zdravotnických prostředků...Kč 2 500

zadavatele klinické zkoušky zdravotnického prostředku...Kč 2 500

c) žádosti o povolení klinické zkoušky zdravotnického prostředku...Kč 500

d) žádosti o vystavení certifikátu volného prodeje na zdravotnický prostředek...Kč 500

Předmětem poplatku není

Přijetí žádosti uvedené v bodě 1 písmenech a) a b) této položky, jde-li o léčivé přípravky zařazené do registru přípravků pro vzácná onemocnění nařízení podle Evropského Parlamentu a Rady 141/2000/ES ze dne 16. prosince 1999 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění.

Poznámka

Poplatek podle bodu 1 písmene a) této položky se vybírá jen jednou, je-li žádáno do 30. června 2004 o více změn registrace léčivého přípravku, který byl v České republice a v dalších členských státech Evropské unie registrován, a to za účelem dosažení souladu podmínek této registrace s podmínkami registrace v členských státech Evropské unie.

Položka 98

Přijetí žádosti58)

- o povolení nebo změnu povolení výroby léčivých přípravků...Kč 2 000

- o povolení nebo změnu povolení činnosti kontrolní laboratoře...Kč 2 000

- o povolení nebo změnu povolení výroby v zařízení transfúzní služby...Kč 2 000

- o povolení nebo změnu povolení výroby medikovaných krmiv nebo veterinárních autogenních vakcín...Kč 2 000

Položka 99

1. Přijetí žádosti58)

- o povolení nebo změnu povolení distribuce léčivých přípravků...Kč 2 000

- o rozšíření povolení distribuce...Kč 2 000

2. Přijetí žádosti o stanovení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely58a), jde-li o

a) nové léčivé látky, nové kombinace léčivých látek, nové indikace, nové lékové formy určené pro nové indikace...Kč 20 000

b) nové lékové formy bez určení pro nové indikace, novou sílu...Kč 10 000

c) generika nebo nové velikosti balení...Kč 8 000

d) v ostatních případech...Kč 10 000

e) potraviny pro zvláštní lékařské účely...Kč 10 000

3. Přijetí žádosti o změnu rozhodnutí o stanovení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady z důvodů rozšíření indikace, omezení stávajících podmínek úhrady nebo zvýšení úhrady58a)...Kč 20 000

4. Přijetí žádosti o změnu rozhodnutí o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady58a) v ostatních případech...Kč 10 000

Předmětem poplatku není

1. Přijetí žádosti uvedené v bodech 2, 3 a 4 této položky, je-li žadatelem zdravotní pojišťovna.

2. Přijetí žádosti uvedené v bodu 2 písm. a), b), c) nebo d) této položky, jde-li o léčivé přípravky zařazené do registru přípravků pro vzácná onemocnění podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady 141/2000/ES ze dne 16. prosince 1999 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění.

Položka 99A

Vydání licence k pěstování konopí pro léčebné použití76)...Kč 2 000

Položka 99A vložena právním předpisem č. 50/2013 Sb. s účinností od 1.4.2013

Položka 100

a) Vydání povolení k zacházení s omamnými látkami, psychotropními látkami nebo přípravky59)...Kč 5 000

b) Vydání povolení k vývozu nebo dovozu omamných látek, psychotropních látek nebo přípravků59)...Kč 1 000

c) Vydání povolení k vývozu nebo dovozu makoviny...Kč 500

Položka 100A

a) Vydání licence k činnosti s uvedenou látkou kategorie 1 podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77)...Kč 3 000

b) Vydání licence k činnosti s uvedenou látkou kategorie 1 podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77) soudně toxikologické laboratoři, laboratoři zdravotního ústavu, specializovanému diagnostickému, vědecko-výzkumnému nebo výukovému pracovišti vysoké školy nebo veřejné výzkumné instituci podle zákona o veřejných výzkumných institucích...Kč 1 000

c) Vydání zvláštní licence pro činnost s uvedenou látkou kategorie 1 podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77) poskytovateli lékárenské péče...Kč 500 za každou provozovnu uvedenou v žádosti o zvláštní licenci

d) Vydání nové licence z důvodu změny v údajích uvedených v licenci podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77) nebo prodloužení licence podle zákona o prekursorech drog...Kč 2 000

e) Změna licence z důvodu změny odpovědné osoby, změny jména nebo příjmení odpovědné osoby nebo změny sídla, bydliště, názvu, obchodní firmy nebo jména nebo příjmení držitele licence podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77)...Kč 1 000

f) Vydání nové licence z důvodu změny v údajích uvedených v licenci podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77) nebo prodloužení licence podle zákona o prekursorech drog soudně toxikologické laboratoři, laboratoři zdravotního ústavu, specializovanému diagnostickému, vědecko-výzkumnému nebo výukovému pracovišti vysoké školy nebo veřejné výzkumné instituci podle zákona o veřejných výzkumných institucích...Kč 500

g) Změna licence z důvodu změny odpovědné osoby, změny jména nebo příjmení odpovědné osoby, změny sídla nebo změny názvu podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77) soudně toxikologické laboratoři, laboratoři zdravotního ústavu, specializovanému diagnostickému, vědecko-výzkumnému nebo výukovému pracovišti vysoké školy nebo veřejné výzkumné instituci podle zákona o veřejných výzkumných institucích...Kč 300

h) Vydání nové zvláštní licence z důvodu změny v údajích uvedených ve zvláštní licenci podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77) nebo prodloužení zvláštní licence podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77) poskytovateli lékárenské péče...Kč 300 a Kč 200 za každou novou provozovnu uvedenou v žádosti o novou zvláštní licenci

i) Změna zvláštní licence z důvodu změny odpovědné osoby, změny jména nebo příjmení odpovědné osoby nebo změny sídla, bydliště, názvu, obchodní firmy nebo jména nebo příjmení držitele zvláštní licence podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77) poskytovateli lékárenské péče...Kč 300

j) Vydání osvědčení o registraci k činnosti s uvedenou látkou kategorie 2 nebo 3 podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77)...Kč 3 000

k) Vydání osvědčení o zvláštní registraci k činnosti s uvedenou látkou kategorie 2 nebo 3 podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77) poskytovateli lékárenské péče...Kč 2 000

l) Vydání nového osvědčení o registraci k činnosti s uvedenou látkou kategorie 2 nebo 3 z důvodu změny v registračních údajích podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77)...Kč 1 000

m) Vydání nového osvědčení o zvláštní registraci k činnosti s uvedenou látkou kategorie 2 nebo 3 z důvodu změny v registračních údajích podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77) poskytovateli lékárenské péče...Kč 600

n) Vydání vývozního nebo dovozního povolení podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77)...Kč 1 000

o) Vydání osvědčení o registraci k činnosti s výchozí nebo pomocnou látkou podle zákona o prekursorech drog...Kč 500

p) Vydání nového osvědčení o registraci k činnosti s výchozí nebo pomocnou látkou z důvodu změny v registračních údajích podle zákona o prekursorech drog...Kč 300

Osvobození

Od poplatku podle písmen j) a k) jsou osvobozeny osoby registrované Ministerstvem zdravotnictví podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném před nabytím účinnosti zákona o prekursorech drog.

Položka 100A vložena právním předpisem č. 273/2013 Sb. s účinností od 1.1.2014

Položka 101

a) Udělení povolení60) pro uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými organizmy...Kč 2 000

b) Udělení povolení60) pro uvádění geneticky modifikovaných organismu do životního prostředí...Kč 20 000

c) Zápis60) geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu do Seznamu pro uvádění do oběhu...Kč 30 000

Položka 102

1. Přijetí žádosti o schválení80)

a) návrhu bezpečnostního programu prevence závažných havárií...Kč 40 000

b) aktualizace bezpečnostního programu prevence závažných havárií...Kč 20 000

c) návrhu bezpečnostní zprávy...Kč 60 000

d) aktualizace bezpečnostní zprávy...Kč 30 000

e) návrhu zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy...Kč 15 000

2. Přijetí žádosti o vydání závazného stanoviska podle zákona o prevenci závažných havárií80)...Kč 25 000

Položka 102A

Přijetí žádosti o

a) povolení61a) výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách...Kč 500

b) povolení61a) dovozu linií lidských embryonálních kmenových buněk...Kč 500

c) registraci61a) linie lidských embryonálních kmenových buněk ...Kč 500

d) povolení nebo změnu povolení činnosti tkáňového zařízení61b)...Kč 2 000

e) povolení nebo změnu povolení činnosti odběrového zařízení61b)...Kč 2 000

f) povolení nebo změnu povolení činnosti diagnostické laboratoře61b)...Kč 2 000

Osvobození

Od poplatku podle písmen d), e) a f) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o povolení činnosti podané do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti zvláštního právního předpisu vymezujícího požadavky na zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk61b), kterou podá provozovatel tkáňového zařízení nebo odběrového zařízení nebo diagnostické laboratoře, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zvláštního právního předpisu vykonával tyto činnosti podle zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST VII

Položka 103

a) Vydání úředního povolení62) k přepravě nebo dovozu stanovených výrobků...Kč 500

b) Vydání úředního povolení62) k vývozu určených výrobků podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem76)...Kč 500

Osvobození

Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání úředního povolení na vývoz nebo dovoz nebo přepravu výrobků pro účely výstav, předvedení, reklamací a bezúplatného vývozu a dovozu vzorků. Od poplatku podle této položky je dále osvobozen vývoz určených výrobků podle čl. 9 odst. 2 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem76).

Poznámka

Úřední povolení vydává správní úřad v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.

Položka 104

a) Vydání povolení63) provádět zahraniční obchod s vojenským materiálem...Kč 20 000

b) Udělení licence63) pro vývoz vojenského materiálu a licence na obchod s vojenským materiálem bez přímého průvozu územím České republiky...Kč 1 000

c) Udělení licence63) pro dovoz vojenského materiálu...Kč 1 000

Osvobození

Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání licence na vývoz a dovoz vojenského materiálu pro účely výstav, předvedení, reklamací a bezúplatného vývozu a dovozu vzorků.

Položka 105

Udělení

a) povolení k vývozu nebo k přepravě uvnitř Společenství zboží dvojího užití nebo k poskytnutí zprostředkovatelských služeb s takovým zbožím souvisejících64)...Kč 500

b) mezinárodního dovozního certifikátu...Kč 500

Položka 105a

Udělení povolení podle zákona upravujícího zahraniční obchod se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání...Kč 500

Položka 106

1. Přijetí žádosti o povolení65)

a) k umístění jaderného zařízení...Kč 5 000

b) k výstavbě jaderného zařízení...Kč 5 000

c) k prvnímu fyzikálnímu spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem...Kč 3 000

d) k prvnímu energetickému spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem...Kč 3 000

e) k uvádění do provozu jaderného zařízení bez jaderného reaktoru...Kč 3 000

f) k provozu jaderného zařízení...Kč 5 000

g) k provedení změny ovlivňující jadernou bezpečnost, technickou bezpečnost a fyzickou ochranu jaderného zařízení...Kč 3 000

h) k nakládání s jaderným materiálem...Kč 1 000

i) k dovozu nebo vývozu jaderné položky nebo k průvozu jaderného materiálu a vybrané položky v jaderné oblasti...Kč 1 000

j) k výstavbě pracoviště IV. kategorie; kromě pracoviště s jaderným zařízením...Kč 5 000

k) k provozu pracoviště III. kategorie...Kč 3 000

l) k provozu pracoviště IV. kategorie...Kč 5 000

m) k uvolňování radioaktivní látky z pracoviště...Kč 1 000

n) k nakládání s radioaktivním odpadem s výjimkou shromažďování, třídění a skladování radioaktivního odpadu přímo u původce radioaktivního odpadu, který je oprávněn s ním nakládat jako s otevřeným radionuklidovým zdrojem...Kč 1 000

o) k uzavření úložiště radioaktivního odpadu...Kč 1 000

p) k úplnému vyřazení...Kč 1 000

q) ke zpětnému dovozu radioaktivního odpadu vzniklého při zpracování materiálu vyvezeného z České republiky nebo jeho zpětnému transferu z členského státu Euratomu...Kč 1 000

r) k dovozu radioaktivního odpadu do České republiky nebo jeho transferu z členského státu Euratomu pro účely jeho zpracování nebo opětovného využití...Kč 1 000

2. Přijetí žádosti o povolení65)

a) k jednotlivým etapám vyřazování z provozu jaderného zařízení...Kč 1 000

b) k jednotlivým etapám vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie...Kč 1 000

c) k nakládání se zdrojem ionizujícího záření...Kč 1 000

d) k přepravě radioaktivní nebo štěpné látky...Kč 1 000

e) k vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany...Kč 1 000

f) k přidávání radioaktivní látky do spotřebního výrobku při jeho výrobě nebo přípravě nebo k dovozu a vývozu takového spotřebního výrobku...Kč 1 000

g) k poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracoviště IV. kategorie...Kč 1 000

h) k dodávání stavebního materiálu na trh...Kč 1 000

i) k odborné přípravě a další odborné přípravě pracovníků vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany...Kč 1 000

j) k přípravě fyzické osoby zajišťující radiační ochranu osoby, jejíž registrace byla provedena podle atomového zákona...Kč 1 000

3. Přijetí žádosti o registraci...Kč 500

Osvobození

Od poplatků uvedených v této položce je osvobozen státní podnik, v jehož předmětu činnosti je dobývání radioaktivních nerostů nebo odstraňování následků po dobývání radioaktivních nerostů.

Položka 107

1. Vydání rozhodnutí o schválení typu obalových souborů

a) typů určených pro vyhořelé jaderné palivo z jaderných elektráren...Kč 100 000

b) typů určených pro ozářené jaderné palivo z výzkumných jaderných zařízení...Kč 100 000

c) typů určených pro čerstvé jaderné palivo pro jaderné elektrárny...Kč 50 000

d) typů určených pro čerstvé jaderné palivo pro výzkumná jaderná zařízení...Kč 10 000

e) typů určených pro ostatní radioaktivní nebo štěpné látky...Kč 5 000

f) v případech opakovaného vydání rozhodnutí uvedeného v písmenech a) až e)...Kč 1 000

2. Vydání dokladu zvláštní odborné způsobilosti podle atomového zákona...Kč 500

3. Vydání rozhodnutí o schválení typu

a) velmi významných zdrojů ionizujícího záření...Kč 5 000

b) ostatních zdrojů ionizujícího záření...Kč 1 000

4. Vydání osobního radiačního průkazu...Kč 50

ČÁST VIII

Položka 108

1. Podání žádosti o vykonání zkoušky k prokázání odborné způsobilosti podle §26 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích, včetně vydání průkazu odborné způsobilosti...Kč 600

2. Podání žádosti o uznání odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu83), včetně vydání průkazu odborné způsobilosti...Kč 400

3. Vydání průkazu odborné způsobilosti po uplynutí doby jeho platnosti podle §26 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích...Kč 400

4. Prodloužení platnosti nebo provedení změn v průkazu odborné způsobilosti...Kč 200

Položka 109

a) Vydání osvědčení o oznámení komunkační činnosti...Kč 1 000

b) Vydání osvědčení o sdělení změny oznámených údajů...Kč 500

Položka 110

a) Podání návrhu na rozhodnutí sporu, s výjimkou sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění a námitky proti vyřízení reklamace podle §129 zákona o elektronických komunikacích, mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé...Kč 200

b) Podání návrhu na rozhodnutí sporu, s výjimkou sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění, mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti...Kč 10 000

c) Podání návrhu na rozhodnutí sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění 4 % z této částky, nejméně...Kč 200

d) Podání námitky proti vyřízení reklamace podle §129 zákona o elektronických komunikacích...Kč 100

e) Podání návrhu na rozhodnutí sporu o uzavření smlouvy mezi poskytovatelem služby šíření rozhlasového a televizního vysílání a provozovatelem rozhlasového a televizního vysílání...Kč 10 000

f) Podání návrhu na zpětné uvedení telekomunikačního koncového zařízení do provozu...Kč 1 000

Poznámka

Poplatek podle položky v písmenu c) se vybere nejvýše ve výši Kč 500 000.

Položka 111

a) Vydání rozhodnutí o oprávnění k využívání čísel...Kč 5 000

b) Prodloužení platnosti nebo provedení změn v oprávnění k využívání čísel...Kč 500

Poznámka

Poplatek podle této položky se nevybere, přiděluje-li správní úřad čísla pro tísňová volání, hlášení poruch, hovory s ohlašovnou národních a mezinárodních hovorů a informace (hlásky), které informují volajícího účastníka o změnách účastnických čísel.

Položka 112

a) Vydání rozhodnutí o individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

- pro rozšíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání (rozhlasová služba)...Kč 7 000

- pro pevnou službu...Kč 5 000

- pro amatérskou radiokomunikační službu...Kč 500

- pro ostatní radiokomunikační služby...Kč 3 000

b) Prodloužení platnosti nebo provedení změn v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

- pro šíření a přenos rozhlasového a telvizního vysílání (rozhlasová služba)...Kč 500

- pro pevnou službu...Kč 500

- pro amatérskou radiokomunikační službu...Kč 200

- pro ostatní radiokomunikační služby...Kč 500

c) Vydání osvědčení o změně v osobě držitele přídělu rádiových kmitočtů...Kč 1 000

d) Udělení souhlasu k převodu přídělu rádiových kmitočtů...Kč 10 000

Poznámka

Poplatek podle této položky se nevybere za vydání rozhodnutí podle §25 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

Položka 113

a) Vydání osvědčení o oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb...Kč 1 000

b) Vydání osvědčení o sdělení změny oznámených údajů...Kč 500

c) Podání návrhu na rozhodnutí sporu týkajícího se přístupu k poštovní infrastruktuře podle §34 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů...Kč 10 000

d) Podání návrhu na zahájení řízení o námitce podle §6a zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů...Kč 100

Položka 114

a) Podání návrhu na rozhodnutí podle §7 odst. 4, §9 odst. 3, §12 odst. 4 a §14 odst. 3 zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací…2 000 Kč

b) Podání návrhu na rozhodnutí podle §5 odst. 5 a §10 odst. 6 zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací…10 000 Kč

ČÁST IX

Položka 115

a) Vydání cestovního pasu...Kč 600

- občanům mladším 15 let...Kč 100

b) Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne

- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra…Kč 6 000

- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností…Kč 4 000

a převzetí u Ministerstva vnitra…Kč 2 000

občanům mladším 15 let

- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra…Kč 2 000

- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností…Kč 1 500

a převzetí u Ministerstva vnitra…Kč 500

c) Vydání cestovního pasu do 5 pracovních dnů

- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra…Kč 3 000

- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností…Kč 2 000

a převzetí u Ministerstva vnitra…Kč 1 000

- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností…Kč 3 000

občanům mladším 15 let

- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra…Kč 1 000

- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností…Kč 500

a převzetí u Ministerstva vnitra…Kč 500

- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností…Kč 1 000

d) Vydání cestovního průkazu nebo cestovního průkazu totožnosti anebo cestovního dokladu pro cizince na základě mezinárodní smlouvy...Kč 200

e) Vydání hraničního průkazu nebo průkazu pro překračování státních hranic...Kč 100
f) Prodloužení platnosti cestovního průkazu...Kč 50 za každou změnu
g) Převzetí cestovního pasu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti...Kč 100
h) Vydání cizineckého pasu...Kč 600

- cizincům mladším 15 let...Kč 100

Osvobození

Od poplatku podle písmene c) této položky je osvobozeno první vydání cestovního dokladu vydaného cizinci Českou republikou na základě mezinárodní smlouvy.

Předmětem poplatku není

1. Vydání cestovních dokladů náhradou za doklady, ve kterých správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal doklady s výrobní vadou, anebo jejichž certifikáty pravosti byly zneplatněny.

2. Vydání cestovního dokladu z moci úřední.

Poznámka

Poplatek podle písmen a), b) a c) této položky se vybírá při podání žádosti o vydání cestovního pasu; jedná-li se o převzetí cestovního pasu podle písmen b) a c), platí se před jeho převzetím.

Položka 116

1. Přijetí žádosti o vydání

a) povolení k pobytu cizinci...Kč 1 500

b) povolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let...Kč 700

c) povolení k pobytu za účelem strpění pobytu na území...Kč 300

2. Vydání průkazu o

a) povolení k pobytu cizinci...Kč 1 000

b) povolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let...Kč 300

c) povolení k pobytu za účelem strpění pobytu na území...Kč 200

3. Přijetí žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu

a) o povolení k pobytu...Kč 1 500

b) o povolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let...Kč 700

c) o povolení k pobytu za účelem trvalého pobytu nebo průkazu o povolení k pobytu azylanta...Kč 1 500

d) o povolení k pobytu za účelem strpění pobytu na území, průkazu o povolení k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany nebo průkazu o povolení k pobytu cizince požívajícího dočasné ochrany...Kč 700

4. Prodloužení doby platnosti průkazu

a) o povolení k pobytu...Kč 1 000

b) o povolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let...Kč 300

c) o povolení k pobytu za účelem trvalého pobytu nebo průkazu o povolení k pobytu azylanta...Kč 1 000

d) o povolení k pobytu za účelem strpění pobytu na území, průkazu o povolení k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany nebo průkazu o povolení k pobytu cizince požívajícího dočasné ochrany...Kč 300

5. Změna v průkazu o povolení k pobytu...Kč 1 000

6. Vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený anebo odcizený nebo jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční...Kč 4 000

7. Vydání průkazu o povolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený anebo odcizený nebo jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční...Kč 2 500

8. Vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený, jde-li o občana

- Evropské unie,

- státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, nebo

- státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií,

a jeho rodinné příslušníky bez ohledu na státní příslušnost...Kč 100

9. Vydání průkazu o povolení k pobytu s dodatečným přiznáním právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území České republiky...Kč 500

10. Přidělení rodného čísla cizinci...Kč 1 000

Osvobození

1. Od poplatku podle bodu 1 písm. a) a b), bodu 2 písm. a) a b), bodu 3 písm. a) až c), bodu 4 písm. a) až c), bodu 5 a bodu 10 této položky je osvobozen občan Evropské unie, občan státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, nebo občan státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, jakož i jejich rodinní příslušníci bez ohledu na jejich státní příslušnost. Osvobození se nevztahuje na rodinné příslušníky, kteří nejsou občany některého z těchto států a pokud zpoplatňované úkony nesouvisí s uplatňováním práva volného pohybu a pobytu těchto osob na území členských států Evropské unie.

2. Od poplatku podle bodu 1 písm. a) a b) a bodu 2 písm. a) a b) této položky je osvobozen cizinec, který požádal o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území podle zvláštního právního předpisu66a), a od poplatku podle bodu 3 písm. a) a b), bodu 4 písm. a) a b), bodu 5 a bodu 10 této položky je osvobozen cizinec, kterému již takové povolení bylo vydáno.

Zmocnění

1. Správní úřad může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit o 50 % poplatek podle bodu 3 písm. c) a d), bodu 4 písm. c) a d) a bodu 5 této položky, a to na žádost azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany nebo cizince požívajícího dočasné ochrany.

2. Správní úřad může na žádost azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany nebo cizince požívajícího dočasné ochrany, který bez vlastního zavinění pozbyl průkaz o povolení k pobytu, snížit poplatek podle bodů 6 a 7 této položky o 50 %.

Předmětem poplatku není

1. První vydání průkazu o povolení k pobytu z moci úřední při dovršení 15 let věku cizince, kterému byl povolen trvalý nebo dlouhodobý pobyt nebo bylo vydáno potvrzení o oprávnění k trvalému pobytu na území České republiky.

2. První vydání průkazu o povolení k pobytu azylanta, průkazu o povolení k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany nebo průkazu o povolení k pobytu cizince požívajícího dočasné ochrany.

3. Vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz, ve kterém správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal průkaz s výrobní vadou, anebo jehož certifikát pravosti byl zneplatněn.

4. Vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz, jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční, pokud nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji nebyla způsobena okolnostmi, o nichž cizinec prokazatelně věděl, že mohou způsobit poškození nebo nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji.

5. Přidělení rodného čísla cizinci při jeho narození a vydání rodného listu na území České republiky.

Poznámky

1. Poplatek podle bodů 6 a 7 této položky se vybírá i v případě, jde-li o vydání průkazu náhradou za průkaz o povolení k pobytu vydaný za účelem strpění pobytu na území.

2. Povolením k pobytu podle bodů 1 a 2 této položky se pro účely tohoto zákona rozumí povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu.

3. Poplatek podle bodu 9 této položky se vybírá, jde-li o vydání nového průkazu o povolení k pobytu v souvislosti s dodatečným přiznáním právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území České republiky. Poplatek podle této položky se dále vybírá, jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie, občana státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, nebo o občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, který sám není občanem některého z těchto států, pokud mu již bylo vydáno povolení k pobytu na území České republiky na základě práva volného pohybu a pobytu těchto osob na území členských států Evropské unie a žádá o vydání dalšího průkazu o povolení k pobytu.

Položka 117

Položka 117 zrušena právním předpisem č. 634/2004 Sb.

Položka 117A

a) Přijetí žádosti o udělení víza na území České republiky

- vízum k pobytu nad 90 dnů - vízum typu D nebo D+C...Kč 1 000

- vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu - vízum typu D nebo D+C... Kč 300

b) Přijetí žádosti o udělení víza udělovaného na hraničním přechodu České republiky...EUR 60

c) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti krátkodobého víza a doby pobytu na toto vízum...Kč 300

d) Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů...Kč 1 000

e) Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území včetně prodloužení platnosti víza...Kč 300

f) Ověření pozvání cizince do České republiky...Kč 300

Osvobození

Od poplatků podle této položky je osvobozeno

a) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti víza cizinci mladšímu 6 let; od poplatku podle této položky je osvobozeno i podání žádosti o prodloužení doby pobytu na české vízum pro cizince mladšího 6 let,

b) přijetí žádosti o udělení víza na hraničním přechodu České republiky do diplomatického pasu nebo osobě, která cestuje do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády nebo Parlamentu České republiky,

c) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li o rodinného příslušníka občana členského státu Evropské unie, občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru nebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost,

d) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li o žáky, studenty, postgraduální studenty a doprovázející učitele, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo odborné přípravy v oblasti vzdělávání,

e) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li o výzkumné pracovníky ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu, jak je vymezeno v doporučení Evropského parlamentu a Rady č. 2005/761/ES ze dne 28. září 2005 pro usnadnění vydávání jednotných víz členskými státy pro krátkodobý pobyt výzkumných pracovníků ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu.

Zmocnění

1. Správní úřad může od poplatku podle této položky upustit nebo poplatek snížit, pokud toto opatření slouží k podpoře kulturních zájmů, zájmů v oblasti zahraniční politiky, rozvojové politiky, jiných důležitých veřejných zájmů nebo z humanitárních důvodů.

2. Snížení nebo upuštění od poplatku u státních příslušníků třetí země může rovněž vyplývat z dohody o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropským společenstvím a touto třetí zemí v souladu s celkovým přístupem Společenství k dohodám o usnadnění udělování víz.

3. Správní úřad může od poplatku podle této položky upustit, jde-li o přijetí žádosti o udělení víza na hraničním přechodu za účelem nezbytného pobytu na území České republiky při letecké tranzitní přepravě, při nouzovém přistání letadla nebo v jiných případech nouze nezaviněných cizincem anebo, jde-li o udělení víza cizinci vráceného zpět na území České republiky orgány cizího státu.

Předmětem poplatku není

Úkon uvedený v této položce provedený správním úřadem z moci úřední.

Poznámky

1. Poplatek podle této položky se vybírá i v případě, je-li prodlužována pouze doba pobytu.

2. Poplatky se vybírají v eurech, amerických dolarech nebo v měně třetích států, ve kterých byla přijata žádost o vízum.

Položka 118

a) Registrace námořnické knížky...Kč 50

b) Registrace výrobce nebo opravce měřidel...Kč 200

ČÁST X

Položka 119

a) Vydání výpisu nebo opisu z katastru nemovitostí, z dřívějších pozemkových evidencí, z pozemkových či železničních knih nebo zemských desek za každých i jen započatých 20 měrných jednotek v rámci jednoho katastrálního území...Kč 100

b) Vydání kopie katastrální mapy, kopie mapy z dřívějších pozemkových evidencí, kopie z pozemkových či železničních knih nebo zemských desek za každou i jen započatou stránku formátu A4...Kč 50

c) Vydání identifikace parcely nebo skupiny souvisejících parcel posledního dochovaného stavu dřívějších pozemkových evidencí nebo stavu před obnovou katastrálního operátu s parcelou nebo skupinou parcel vedených v katastru nemovitostí za každých i jen započatých 20 parcel z těchto písemných operátů v každém katastrálním území...Kč 100

d) Přijetí žádosti o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí za každých i jen započatých 20 parcel uvedených v novém stavu geometrického plánu v každém katastrálním území...Kč 100

e) Přijetí žádosti o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu vyznačující pouze věcné břemeno s údaji katastru nemovitostí...Kč 100

f) Vydání prvé a další kopie listiny pořízené při vydání originálu listin uvedených v písmenech a) až c), za každou i jen započatou stránku formátu A4...Kč 30

g) Vydání ověřeného opisu nebo kopie listin ze sbírky listin katastru nemovitostí a sbírky listin pozemkové knihy za každou i jen započatou stránku formátu A4...Kč 50

Osvobození

1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny orgány ochrany přírody pověřené výkonem státní správy, stavební úřady podle stavebního zákona a orgány státní památkové péče podle zvláštního právního předpisu68). Pro účely vedení ústředního seznamu ochrany přírody a krajiny podle zvláštního právního předpisu69) je od poplatků podle této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Pro účely vedení Ústředního seznamu kulturních památek České republiky podle zvláštního právního předpisu68) je od poplatků podle této položky osvobozena odborná organizace státní památkové péče.

2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, dále občanská sdružení a odborové organizace5), jde-li o úkony spojené s převodem nemovitého majetku z vlastnictví České republiky, a Lesy České republiky, s. p., souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).

3. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny úkony prováděné v souvislosti s převodem bytu a nebytového prostoru a s převodem spoluvlastnického podílu k pozemku souvisejícího s bytem a nebytovým prostorem i jichž převod je bezplatný podle zvláštního právního předpisu upravujícího vlastnictví bytů70).

Zmocnění

Za výpis nebo opis vložky pozemkové knihy v cizím jazyce může zvýšit správní úřad poplatek podle této položky na dvojnásobek.

Poznámky

1. Měrnou jednotkou podle písmene a) této položky se pro účely tohoto zákona rozumí parcela, budova včetně rozestavěné, byt a nebytový prostor včetně rozestavěných, jsou-li evidované v katastru nemovitostí.

2. Pro účely této položky se správním úřadem rozumí i katastrální pracoviště podle zvláštního právního předpisu upravujícího zeměměřické a katastrální orgány.

Položka 120

a) Přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí...Kč 1 000

b) Přijetí návrhů na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě listin, které souvisejí s výstavbou veřejně prospěšné stavby pro zneškodňování odpadu, zásobování vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění, pro veřejnou dopravu, veřejné školství, veřejnou správu a obdobné veřejné účely...Kč 1 000 za každý návrh

...nejvýše v úhrnu Kč 10 000

c) Přijetí úplného znění prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám k uložení do sbírky listin nebo přijetí dohody spoluvlastníků o správě nemovité věci k uložení do sbírky listin...Kč 500

Osvobození

1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny orgány ochrany přírody pověřené výkonem státní správy, stavební úřady podle stavebního zákona a orgány státní památkové péče podle zvláštního právního předpisu68). Pro účely vedení ústředního seznamu ochrany přírody a krajiny podle zvláštního právního předpisu69), je od poplatků podle této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Pro účely vedení Ústředního seznamu kulturních památek České republiky podle zvláštního právního předpisu68), je od poplatků podle této položky osvobozena odborná organizace státní památkové péče.

2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, dále občanská sdružení a odborové organizace5), jde-li o úkony spojené s převodem nemovitého majetku z vlastnictví České republiky.

3. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu bytu a nebytového prostoru, jejichž převod je podle zvláštních právních předpisů bezplatný70), a přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu příslušného spoluvlastnického podílu k pozemku souvisejícího s uvedenými byty a nebytovými prostory.

4. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě zástavní smlouvy, kterou se zastavuje nemovitost v souvislosti s poskytnutím příspěvku na individuální bytovou výstavbu podle zvláštního právního předpisu71).

5. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí v souvislosti s převodem majetku státu podle zvláštního právního předpisu29).

Poznámka

Pro účely této položky se správním úřadem rozumí i katastrální pracoviště podle zvláštního právního předpisu upravujícího zeměměřické a katastrální orgány.

Položka 121

Vydání povolení k emisím skleníkových plynů...Kč 10 000

Položka 122

a) Udělení pověření72) k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů...Kč 1 000

b) Vydání rozhodnutí72) o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání nebo k odstraňování nebo ke sběru nebo k výkupu odpadů...Kč 500

c) Vydání rozhodnutí72) o udělení souhlasu k upuštěním od třídění nebo odděleného shromažďování nebo soustřeďování odpadů...Kč 1 000

d) Vydání rozhodnutí72) o udělení souhlasu k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady...Kč 1 000

e) Vydání rozhodnutí72) o udělení souhlasu s plánovaným vývozem, dovozem nebo tranzitem odpadů...Kč 6 000

Osvobození

Od poplatku podle písmene e) této položky je osvobozeno rozhodnutí o udělení souhlasu s plánovaným vývozem nebo dovozem odpadu, kterým jsou použité pneumatiky (kód odpadu podle OECD - GK020, položka podle celního sazebníku - 401220).

Položka 123

Vydání dodatečného potvrzení nebo ověření dokladů, které se předkládají v řízení před celním orgánem...Kč 150

Osvobození

Od poplatku je osvobozeno dodatečné vydání osvědčení o původu zboží (EUR. 1 nebo EUR-MED) a osvědčení o celním statusu zboží (A.TR) podle přímo použitelného předpisu Evropské unie a přímo použitelné mezinárodní smlouvy uzavřené Evropskou unií v oblasti výkonu dohledu nad mezinárodním obchodem Evropské unie a nad zbožím, které vstupuje na území Evropské unie nebo jej opouští.

Položka 124

Vydání rozhodnutí o původu zboží...Kč 350

Položka 125

Vydání rozhodnutí o sazebním zařazení zboží...Kč 350

ČÁST XI

Poznámky k části XI

1. Podle této části sazebníku vybírá poplatky pouze Úřad průmyslového vlastnictví.

2. Poplatky podle této části sazebníku se platí při podání, s výjimkou poplatku stanoveného v položce 128 písmenu d) tohoto sazebníku.

3. Poplatky zaplacené podle položek 128 písmen a) a g), 131, 134, 138 písmeno a), 141 písmeno a) a 142 tohoto sazebníku se nevracejí v případě zpětvzetí přihlášky nebo žádosti ani v případě zastavení řízení o přihlášce nebo žádosti.

Položka 126

Vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku, spisů, úředních listin a záznamů...Kč 100 za každou i započatou stránku

...Kč 15 za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače

Poznámka

Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

Položka 127

a) Přijetí žádosti

- o první prodloužení lhůty...Kč 200

- o každé další prodloužení lhůty...Kč 500

- o prominutí zmeškání lhůty...Kč 1 000

b) Přijetí rozkladu proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví...Kč 1 000

c) Přijetí žádosti

- o vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad)...Kč 600

- o zápis převodu...Kč 600

- o zápis licence...Kč 600

- o zápis zástavního práva...Kč 600

- o konverzi evropské přihlášky73)...Kč 600 za každý stát, do kterého bude přihláška zaslána

Vynálezy a dodatková ochranná osvědčení

Položka 128

a) Přijetí přihlášky vynálezu...Kč 1 200

- pokud je (jsou) přihlašovatelem (li) výlučně původce (i)...Kč 600

b) Přijetí žádosti

- o zveřejnění před zákonem stanovenou lhůtou...Kč 800

- o zpřístupnění překladu nároků evropské patentové přihlášky včetně zpřístupnění oprav překladů...Kč 500

c) Přijetí žádosti o provedení úplného průzkumu přihlášky vynálezu...Kč 3 000

- za 11. a každý další uplatněný patentový nárok...Kč 500

d) Vydání patentové listiny do rozsahu

- deset stran strojopisu...Kč 1 600

- za každou další stranu...Kč 100

e) Zveřejnění překladu evropského patentového spisu...Kč 2 000

- za zveřejnění oprav překladu...Kč 100

f) Předložení překladu evropského patentového spisu v dodatečné lhůtě...Kč 3 000

g) Přijetí žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení...Kč 5 000

Položka 129

a) Přijetí žádosti o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu patentu...Kč 5 000

b) Přijetí návrhu na zrušení

- patentu po uplynutí šesti měsíců od nabytí účinnosti patentu...Kč 2 000

- evropského patentu...Kč 2 000

- dodatkového ochranného osvědčení...Kč 2 000

Položka 130

Úkony Úřadu průmyslového vlastnictví spojené s podáním mezinárodní přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci...Kč 1 500

Užitné vzory

Položka 131

Přijetí přihlášky užitného vzoru...Kč 1 000

- pokud je (jsou) přihlašovatelem (li) výlučně původce (i)...Kč 500

Položka 132

Přijetí žádosti o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu zapsaného užitného vzoru...Kč 5 000

Položka 133

Přijetí návrhu na výmaz užitného vzoru z rejstříku...Kč 2 000

Položka 134

Přijetí žádosti o každé prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru...Kč 6 000

Poznámky

1. Dojde-li k zápisu užitného vzoru do rejstříku po uplynutí doby jeho platnosti, je poplatek za prodloužení splatný do 2 měsíců ode dne zápisu.

2. Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě 6 měsíců ve výši dvojnásobku.

Průmyslové vzory

Položka 135

a) Přijetí přihlášky průmyslového vzoru ...Kč 1 000

- pokud je(jsou) prohlašovatelem(i) výlučně původce(i)...Kč 500

b) Přijetí hromadné přihlášky průmyslového vzoru...Kč 1 000

- pokud je(jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)...Kč 500

- za každý další průmyslový vzor obsažený v přihlášce...Kč 600

- za každý další průmyslový vzor obsažený v přihlášce

pokud je(jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)...Kč 300

Položka 136

Přijetí návrhu na výmaz průmyslového vzoru z rejstříku...Kč 2 000

- za každý další průmyslový vzor obsažený v hromadně zapsaném průmyslovém vzoru...Kč 800

Položka 137

Přijetí žádosti o obnovu doby ochrany průmyslového vzoru

- poprvé o 5 roků...Kč 3 000

- podruhé o 5 roků...Kč 6 000

- potřetí o 5 roků...Kč 9 000

- počtvrté o 5 roků...Kč 12 000

Poznámky

1. Dojde-li k zápisu průmyslového vzoru do rejstříku po uplynutí doby jeho platnosti, je poplatek za obnovu ochrany splatný do 2 měsíců ode dne zápisu.

2. Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě 6 měsíců ve výši dvojnásobku.

Ochranné známky a označení původu

Položka 138

a) Přijetí přihlášky

- individuální ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb...Kč 5 000

- kolektivní ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb...Kč 10 000

- za každou třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy...Kč 500

b) Přijetí námitek proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku...Kč 1 000

Položka 139

a) Přijetí žádosti

- o obnovu zápisu individuální ochranné známky...Kč 2 500

- o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky...Kč 5 000

- o obnovu zápisu individuální ochranné známky podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však do šesti měsíců od tohoto data...Kč 5 000

- o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však do šesti měsíců od tohoto data...Kč 10 000

b) Přijetí návrhu na zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky...Kč 2 000

Položka 140

Přijetí žádosti

- o mezinárodní zápis ochranné známky...Kč 2 500

- o obnovu mezinárodního zápisu ochranné známky...Kč 3 000

- o územní rozšíření nebo zúžení mezinárodního zápisu ochranné známky...Kč 500

Položka 141

a) Přijetí žádosti o zápis označení původu/zeměpisného označení...Kč 4 000

b) Přijetí žádosti o mezinárodní zápis označení původu...Kč 2 500

c) Přijetí návrhu na zrušení zápisu označení původu/zeměpisného označení...Kč 2 000

d) Postoupení žádosti o ochranu označení původu/zeměpisného označení Komisi Evropských společenství...Kč 500

Poznámka

Poplatky podle položek 140 a 141 písmeno b) tohoto sazebníku se vybírají za úkony prováděné podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, podle Protokolu k Madridské dohodě, popřípadě podle Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě.

Topografie polovodičových výrobků

Položka 142

Přijetí přihlášky topografie polovodičových výrobků...Kč 5 000

Položka 143

Přijetí návrhu na výmaz topografie polovodičových výrobků z rejstříku...Kč 2 000

ČÁST XII

Konzulární poplatky

Zmocnění k části XII

1. Správní úřady vyměřující a vybírající poplatky podle této části sazebníku mohou stanovenou sazbu poplatku zvýšit, snížit, nebo upustit od vybrání poplatku z důvodu vzájemnosti a mohou upustit od vybrání poplatku z důvodu zahraničně politického nebo jiného veřejného zájmu.

2. Český zastupitelský úřad může upustit od vybrání poplatků podle položek 150, 151, 152 a 162 písm. a) provádí-li úkon v rámci programu vládní pomoci rozvojovým zemím pro tzv. vládní stipendisty.

3. České zastupitelské úřady vyměřují a vybírají poplatky i za úkony stanovené v jiné části sazebníku, k jejichž provedení nejsou příslušné, ale přijímají žádost o jejich provedení.

4. Český zastupitelský úřad může vybrat vedle poplatku i náhradu mimořádně uskutečněných výdajů spojených s provedením úkonu.

Poznámky k části XII

1. Poplatky podle této části sazebníku vyměřují a vybírají české zastupitelské úřady a Ministerstvo zahraničních věcí.

2. Poplatky přepočítávané na cizí měny se zaokrouhlují

a) u měn, jejichž směnný kurz devizového trhu k české koruně je vyšší než 1:1 na celou jednotku měny s tím, že se zaokrouhluje dolů u částek do 0,50 (nominálu příslušné měny) a nahoru od 0,50 (nominálu příslušné měny) včetně,

b) u měn, jejichž směnný kurz devizového trhu k české koruně je nižší nebo přibližně roven poměru 1:1 na nejbližší nominální hodnotu mince nebo bankovky, u nichž zaokrouhlení dle místních podmínek odpovídá použití zaokrouhlení haléřů na české koruny.

Položka 144

Přijetí žádosti o udělení krátkodobého víza

 
a)
 
podle přímo použitelného právního předpisu Evropské unie74)
 
EUR
 
stanoví přímo použitelný právní předpis Evropské unie74)
 
b)
 
podle dohody o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropskou unií a třetí zemí
 
EUR
 
stanoví příslušná dohoda o usnadnění udělování víz uzavřená mezi Evropskou unií a třetí zemí

Osvobození

Osvobození stanoví přímo použitelný právní předpis Evropské unie nebo dohoda o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropskou unií a třetí zemí74).

Předmětem poplatku není

Přijetí žádosti o udělení víza rodinným příslušníkům občana členského státu Evropské unie nebo občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, anebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost.

Zmocnění

Zmocnění Ministerstva zahraničních věcí a zastupitelských úřadů stanoví přímo použitelný právní předpis Evropské unie nebo dohoda o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropskou unií a třetí zemí74).

Položka 144A

Přijetí žádosti o udělení dlouhodobého víza...Kč 2 500

Osvobození

1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny osoby mladší 6 let.

2. Od poplatků podle této položky je osvobozeno přijetí žádosti o udělení víza do diplomatických, služebních, úředních a zvláštních pasů.

3. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeni žáci, studenti, postgraduální studenti a doprovázející učitelé, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo odborné přípravy v oblasti vzdělávání.

4. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeni výzkumní pracovníci ze třetích zemí, kteří cestují za účelem provádění vědeckého výzkumu.

5. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeni žadatelé o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání, kterým bylo v období 5 let předcházejících podání žádosti nejméně jednou uděleno vízum k pobytu nad 90 dní za účelem sezónního zaměstnání, a platnost žádného z těchto víz nebyla zrušena, ledaže by se tak stalo pouze v důsledku porušení povinnosti zaměstnavatele.

Zmocnění

1. Ministerstvo zahraničních věcí a zastupitelské úřady mohou v jednotlivých případech od vybíraného poplatku upustit nebo jej snížit, pokud toto opatření slouží k podpoře kulturních zájmů, sportovních zájmů, zájmů v oblasti zahraniční politiky, rozvojové politiky, jiných důležitých veřejných zájmů nebo z humanitárních důvodů.

2. Ministerstvo zahraničních věcí a zastupitelské úřady mohou u dětí ve věku od šesti let a mladších dvanácti let vízový poplatek snížit nebo je od vízového poplatku osvobodit.

Položka 145

Uzavření manželství před českým zastupitelským úřadem...Kč 5 000

Předmětem poplatku není

Uzavření manželství před českým zastupitelským úřadem, je-li jedním ze snoubenců český občan zdržující se v zahraničí služebně.

Položka 146

Přijetí žádosti u českého zastupitelského úřadu...Kč 750

Předmětem poplatku není

Přijetí žádosti o provedení úkonu, který je zpoplatněn podle jiných položek této části sazebníku.

Položka 147

Vybrání pohledávky, renty a jiných dávek nebo plnění, s výjimkou požitků ze sociálního zabezpečení, úkony v řízení o dědictví (včetně intervence u příslušných orgánů, vymáhání a doručení dědictví)...4 % z vybrané peněžní částky nebo peněžního ocenění dědictví

...nejméně Kč 150

...nejvýše Kč 2 000

Poznámky

1. Pokud je k žádosti věřitele (příjemce) nebo dědice prováděn pouze úkon k zajištění pohledávky, renty nebo dědictví, vybírá se poplatek podle položky 146 tohoto sazebníku.

2. Základem poplatku za úkony v řízení o dědictví podle této položky je hodnota dědictví nesnížená o honorář právního zástupce.

Položka 148

Úschova

- peněz, cenných papírů, vkladních knížek a jiných cenných předmětů...0,5 % z částky nebo ceny předmětu za každý rok

...nejméně Kč 200

...nejvýše Kč 20 000

- listin nebo spisů za každý rok...Kč 200

Předmětem poplatku není

Úschova předmětu u českého zastupitelského úřadu za účelem doručení do České republiky.

Položka 149

a) Sepsání písemnosti o právních úkonech, zejména smluv, závětí apod....Kč 600

b) Sepsání plné moci s ověřením podpisu...Kč 300

Položka 150

a) Ověření podpisu na listině i na jejím stejnopisu nebo za uznání podpisu za vlastní...Kč 250 za každý podpis

b) Ověření podpisu na listině i na jejím stejnopisu nebo uznání podpisu za vlastní na listinách určených pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně...Kč 125

c) Ověření otisku úředních razítek a úředních podpisů (superlegalizace)...Kč 600

d) Ověření otisku úředních razítek a podpisů (superlegalizace) na listinách určených pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně...Kč 300

e) Ověření otisku úředních razítek a úředních podpisů na českých dokladech nebo listinách a ověření listiny (apostila) určených k použití v cizině...Kč 100

Osvobození

Od poplatku podle písmene c) této položky je osvobozena superlegalizace úmrtního listu, pokud od vystavení prvopisu cizozemského dokladu neuplynul více než 1 rok.

Položka 151

a) Ověření shody předloženého opisu, kopie, fotokopie s listinou...Kč 300

b) Ověření shody předloženého opisu, kopie, fotokopie s listinou, jde-li o doklad určený pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně...Kč 150

c) Ověření správnosti předloženého překladu...Kč 300

d) Ověření správnosti předloženého překladu jde-li o doklad určený pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně...Kč 150

e) Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny...Kč 100

f) Provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny...Kč 100

g) Opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce...Kč 600

Poznámka

Poplatek se vybírá za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.

Položka 152

Vyhotovení překladu spisového materiálu

a) do jazyka českého za každou i započatou stránku...Kč 600

b) z jazyka českého za každou i započatou stránku...Kč 650

c) z jednoho cizího jazyka do druhého za každou i započatou stránku...Kč 1 000

d) z nebo do jazyka čínského, japonského, korejského a jiných znakových jazyků za každou i započatou stránku...Kč 900

Poznámka

Poplatek se vybírá za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.

Položka 153

a) Vystavení rodného, oddacího nebo úmrtního listu...Kč 300

b) Vyhotovení překladu rodného, oddacího nebo úmrtního listu a jeho ověření...Kč 700

Předmětem poplatku není

První vystavení rodného, oddacího nebo úmrtního listu.

Položka 154

Změna

a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení...Kč 100

b) jména nebo příjmení v ostatních případech...Kč 1 000

Osvobození

1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice.

3. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

Poznámky

1. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.

2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.

3. Podle písmene a) této položky se vybírá poplatek za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo na příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

4. Dřívějším příjmením se pro účely tohoto zákona rozumí jen nejblíže předcházející příjmení.

Položka 155

a) Vydání opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních záznamů, rejstříků, evidencí, listin nebo spisů...Kč 150 za každou i započatou stránku

...Kč 15 za každou i započatou stránku, je-li pořizována za kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače

b) Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy...Kč 300 za první stránku

...Kč 150 za každou další i započatou stránku

c) přijetí podání podle §72 živnostenského zákona...Kč 150

Poznámka

Poplatek se vybírá za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.

Položka 156

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině...Kč 500

Položka 157

a) Vydání cestovního pasu...Kč 1 200

- občanům mladším 15 let...Kč 400

b) Vydání cestovního průkazu nebo cestovního průkazu totožnosti anebo náhradního cestovního dokladu EU...Kč 400

c) Změna údaje o časové platnosti cestovního průkazu...Kč 150

d) Vydání průvodního listu pro přepravu tělesných pozůstatků člověka...Kč 200

Předmětem poplatku není

1. Vydání cestovního dokladu náhradou za doklad, v němž správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal doklad s výrobní vadou, anebo jehož certifikát pravosti byl zneplatněn.

2. Vydání cestovního dokladu z moci úřední.

Zmocnění

V případech nouze správní úřad upustí od vybrání poplatku podle písmene b) této položky. Nouzí se pro účely tohoto zákona rozumí pozbytí cestovních dokladů bez vlastního zavinění.

Položka 158

a) Vydání potvrzení nebo písemného sdělení o místě trvalého pobytu osob...Kč 150

b) Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky...Kč 300

Poznámka

Poplatek podle písmene a) této položky se vybírá za potvrzení nebo písemné sdělení údajů o každé osobě v něm uváděné.

Položka 159

a) Vydání osvědčení o státním občanství České republiky...Kč 300

b) Přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle §31, 32, 35 a 36 zákona o státním občanství České republiky...Kč 500

Položka 160

Přijetí žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva...Kč 800

Osvobození

1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba.

2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý dovoz nebo pro tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.

Položka 161

Potvrzení námořního protestu...Kč 600

Položka 162

Přijetí žádosti

a) o vydání povolení k pobytu...Kč 500

b) o vydání zaměstnanecké karty nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci (modrá karta)...Kč 1 000

c) o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů...Kč 200

Osvobození

1. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozen občan členského státu Evropské unie, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, a občan státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, a jeho rodinní příslušníci, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost.

2. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, vydává-li toto povolení Ministerstvo zahraničních věcí.

Položka 163

Přijetí žádosti o zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně...Kč 200

Osvobození

Od poplatku podle této položky je osvobozeno přijetí žádosti o zápis úmrtí občana České republiky do Zvláštní matriky v Brně.

Čl. XIX

Přechodné ustanovení

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. XIX vložen právním předpisem č. 56/2006 Sb. s účinností od 8.3.2006

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku podle položky 24 části I přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud bylo na správním poplatku zaplaceno více, než je stanoveno v položce 24 části I přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, správní úřad rozdíl poplatníkovi vrátí.

Čl. IV vložen právním předpisem č. 130/2008 Sb. s účinností od 1.7.2008

Čl. VII

1. Žádost o vydání cestovního dokladu s nosičem dat s biometrickými údaji bez údajů o otiscích prstů lze podat u orgánu příslušného k jeho vydání podle místa trvalého pobytu žadatele nejpozději do 24. března 2009.

2. V případě, že je v cestovním dokladu s nosičem dat s biometrickými údaji, který neobsahuje údaje o otiscích prstů rukou, vydaném přede dnem 1. dubna 2009, zjištěna vada, která vyžaduje vydání nového cestovního dokladu po tomto datu, vydá se cestovní doklad s nosičem dat s biometrickými údaji obsahujícím údaje o otiscích prstů, a to na základě nové žádosti o vydání cestovního dokladu s nosičem dat s biometrickými údaji.

Čl. VII vložen právním předpisem č. 140/2008 Sb. s účinností od 25.4.2008

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Bylo-li řízení nebo jiný úkon ve věci poplatku zahájen přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. VI vložen právním předpisem č. 297/2008 Sb. s účinností od 1.1.2009

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Správní poplatek podle položky 21 písm. b) přílohy k zákonu o správních poplatcích účinné do dne účinnosti tohoto zákona bude vyměřen naposledy za účetní období, které započalo v roce 2011.

Čl. IV vložen právním předpisem č. 300/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012

Čl. LXXVIII

Přechodná ustanovení

1. Bylo-li řízení, které je předmětem správního poplatku podle položky 21 písm. a), c), e) nebo f) přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, zahájeno přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, postupuje se při stanovení sazby a výpočtu tohoto poplatku podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se správní poplatek stane splatným ode dne nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona.

2. Správní poplatek podle položky 21 písm. b) nebo d) přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, se stanoví naposledy za kalendářní rok 2011 s tím, že při stanovení jeho sazby a při jeho výpočtu se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

Čl. LXXVIII vložen právním předpisem č. 458/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012

Čl. XIII

Přechodné ustanovení

Přijetí žádosti o souhlas ke změně statutu standardního fondu, změnu povolení k činnosti investiční společnosti a změnu povolení k činnosti samosprávného investičního fondu se do dne 30. června 2014 nezpoplatňuje.

Čl. XIII vložen právním předpisem č. 241/2013 Sb. s účinností od 19.8.2013

Čl. XIX

Přechodné ustanovení

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. XIX vložen právním předpisem č. 279/2013 Sb. s účinností od 1.1.2014

Čl. V

Přechodné ustanovení

Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s tím související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. V vložen právním předpisem č. 281/2013 Sb. s účinností od 30.9.2013

Čl. II

Přechodné ustanovení

Návrh na zahájení řízení o určení právního vztahu a návrh na zahájení sporného řízení o sporu z veřejnoprávní smlouvy podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nepodléhají správnímu poplatku.

Čl. II vložen právním předpisem č. 249/2014 Sb. s účinností od 1.1.2015

Čl. III

Přechodné ustanovení

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku podle položky 121 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle položky 121 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to i v případě, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III vložen právním předpisem č. 257/2014 Sb. s účinností od 1.1.2015

Čl. VIII

Přechodné ustanovení

Pro poplatkové povinnosti u správního poplatku podle položek 5 a 22 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. VIII vložen právním předpisem č. 137/2016 Sb. s účinností od 1.9.2016

Čl. VIII

Přechodné ustanovení

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. VIII vložen právním předpisem č. 148/2016 Sb. s účinností od 1.6.2016

Čl. XV

Přechodná ustanovení

1. Pro poplatkové povinnosti u správního poplatku podle položky 21 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této části, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této části se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této části.

2. V případě přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry nebo žádosti o změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ode dne nabytí účinnosti této části do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této části.

Čl. XV vložen právním předpisem č. 188/2016 Sb. s účinností od 15.6.2016

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku podle položky 9 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle položky 9 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to i v případě, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. VI vložen právním předpisem č. 206/2017 Sb. s účinností od 29.7.2017

Čl. VII

Přechodné ustanovení

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem namísto občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nepodléhá správnímu poplatku.

Čl. VII vložen právním předpisem č. 195/2017 Sb. s účinností od 1.7.2018

Čl. IX

Přechodné ustanovení

Pro poplatkové povinnosti u správního poplatku podle položky 65 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. IX vložen právním předpisem č. 204/2017 Sb. s účinností od 3.1.2018

Čl. XVI

Přechodné ustanovení

Byla-li žádost o povolení k pobytu cizince nebo žádost o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu podána přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podléhá vydání povolení k pobytu cizince a prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. XVI vložen právním předpisem č. 222/2017 Sb. s účinností od 15.8.2017

Čl. XI

Přechodné ustanovení

Pro poplatkové povinnosti u správního poplatku podle položky 65 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. XI vložen právním předpisem č. 371/2017 Sb. s účinností od 13.1.2018

Čl. VII

Přechodné ustanovení

Pro poplatkové povinnosti u správního poplatku podle položky 65 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. VII vložen právním předpisem č. 171/2018 Sb. s účinností od 1.12.2018

Informace

Právní předpis č. 634/2004 Sb. nabyl účinnosti dnem 16.1.2005 s výjimkou

- položky 117A a 144A sazebníku nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro ČR v rozhodnutí Rady EU o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19.6.1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14.6.1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích (21.12.2007),

- dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro ČR v rozhodnutí Rady EU o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19.6.1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14.6.1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, pozbývají platnosti položky 117 a 144 sazebníku (21.12.2007).

Ve znění tohoto právního předpisu jsou podchyceny změny a doplnění uskutečněné právním předpisem č.:

217/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/91 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

s účinností od 3.6.2005

228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v ČR omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů

s účinností od 16.6.2005

357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některých osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů

s účinností od 19.9.2005

361/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

s účinností od 1.10.2005

444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/90 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

s účinností od 11.11.2005

545/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

s účinností od 1.1.2006

553/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a některé další zákony

s účinností od 30.12.2005

48/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 166/99 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

s účinností od 27.2.2006

56/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 8.3.2006

57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem

s účinností od 1.4.2006

81/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.1.2007

109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách

s účinností od 1.1.2007

112/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi

s účinností od 1.1.2007

130/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

s účinností od 14.4.2006

136/2006 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů

s účinností od 1.9.2006

138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách

s účinností od 1.7.2006

161/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 326/99 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

s účinností od 27.4.2006

179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

s účinností od 1.8.2007

186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění

s účinností od 1.1.2007

215/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 22.5.2006

226/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 111/94 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/99 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/99 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.7.2007

227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů

s účinností od 1.6.2006

235/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

s účinností od 31.5.2006

312/2006 Sb., o insolvenčních správcích

s účinností od 1.1.2008

575/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.1.2007

106/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 329/99 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/91 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.3.2008

261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů

s účinností od 1.1.2008

269/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.1.2008

374/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634//2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/94 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.4.2008

379/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 326/99 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/99 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/91 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

s účinností od 21.12.2007 s výjimkou některých ustanovení, která nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady EU o vstupu v platnost Úmluvy podepsané dne 19.6.1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14.6.1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro ČR (21.12.2007)

38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.4.2008

88/2008 Sb., nález ÚS ze dne 31.1.2008 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, a na zrušení některých ustanovení zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (netýká se paragrafovaného znění)

s účinností od 27.3.2008

130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.7.2008

140/2008 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů

s účinností od 25.4.2008

182/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 166/99 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.7.2008

189/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.7.2008

230/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.7.2008

239/2008 Sb., kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím

s účinností od 1.7.2008

254/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

s účinností od 1.9.2008

296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách)

s účinností od 18.10.2008

297/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

s účinností od 1.1.2009

301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

s účinností od 1.7.2009

309/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 114/95 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

s účinností od 1.1.2009

312/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 246/92 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.10.2008

382/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/99 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.1.2009

9/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 156/98 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 23.1.2009

41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku

s účinností od 1.1.2010

141/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 167/98 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

s účinností od 1.6.2009

197/2009 Sb., o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji a o změně některých zákonů

s účinností od 29.6.2009

206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

s účinností od 1.8.2009

227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

s účinností od 1.7.2010

281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu

s účinností od 1.1.2011

291/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 252/97 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.10.2009

301/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 49/97 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic ČR a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 159/99 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/64 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.1.2010

306/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony

s účinností od 1.1.2010 a 1.7.2010

346/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/91 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.1.2010

420/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.12.2009

132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)

s účinností od 1.6.2010

148/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/95 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/98 Sb., a zákona č. 368/92 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

s účinností od 1.7.2010

153/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

s účinností od 1.7.2010

160/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách

s účinností od 7.6.2010

343/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 7.12.2010

427/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 326/99 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/99 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/91 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.1.2011 s výjimkou některých ustanovení, která nabývají účinnosti od 1.5.2011

30/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony

s účinností od 1.3.2011

105/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 22.4.2011

133/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

s účinností od 1.8.2011

134/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 266/94 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 25.5.2011

152/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.7.2011

188/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 15.7.2011

245/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.9.2011

249/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 18/97 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.1.2012

255/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.1.2012

262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu

s účinností od 17.11.2011

300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/90 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.1.2012

308/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 166/99 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 246/92 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.1.2012

329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

s účinností od 1.1.2012

344/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/92 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.1.2012

349/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 265/92 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.1.2012

350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

s účinností od 1.1.2012

357/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 269/94 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

s účinností od 1.1.2012

367/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.1.2012

375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě

s účinností od 1.4.2012

428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření

s účinností od 1.1.2012

457/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě ČR

s účinností od 1.1.2013

458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů

s účinností od 1.1.2015 s výjimkou některých ustanovení, která nabývají účinnosti od 1.1.2012 a 1.1.2014

472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.1.2012

19/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 216/94 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.4.2012

37/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii

s účinností od 31.1.2012

53/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.4.2012

119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/94 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.6.2012

169/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 30.6.2012

172/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/63 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.8.2012

202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)

s účinností od 1.9.2012

221/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

s účinností od 1.1.2013

225/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.7.2012

274/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.9.2012

350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

s účinností od 1.1.2013

359/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 246/92 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/99 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.1.2013

399/2012 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření

s účinností od 12.12.2012

407/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.1.2013

428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)

s účinností od 1.1.2013

496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

s účinností od 1.1.2013

502/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.1.2013

503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů

s účinností od 1.1.2013

50/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/98 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.4.2013

69/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

s účinností od 19.3.2013

102/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 111/94 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.5.2013

170/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/95 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/98 Sb., a zákona č. 368/92 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

s účinností od 1.7.2014

185/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.8.2013

186/2013 Sb., o státním občanství ČR a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství ČR)

s účinností od 1.1.2014

232/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/92 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.1.2014

239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/99 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/99 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.1.2015

241/2013 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu EU upravujícího vypořádání některých derivátů

s účinností od 19.8.2013

257/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí

s účinností od 1.1.2014

273/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 167/98 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

s účinností od 1.1.2014

279/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.1.2014

281/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v ČR omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů

s účinností od 30.9.2013

306/2013 Sb., o zrušení karty sociálních systémů

s účinností od 1.11.2013

313/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.1.2014

344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

s účinností od 1.1.2014

101/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 326/99 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 24.6.2014

127/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 49/97 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.2.2015

187/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 114/95 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.1.2015

249/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.1.2015

257/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony

s účinností od 1.1.2015

259/2014 Sb., o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin)

s účinností od 4.12.2014

264/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 29.12.2014

267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 31.12.2014

268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.4.2015

331/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.1.2015

81/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.7.2015

103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.7.2015

204/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

s účinností od 1.10.2015

206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)

s účinností od 4.9.2015

224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

s účinností od 1.10.2015

268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 31.12.2015

314/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 325/99 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/99 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 18.12.2015

318/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.1.2016

113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb

s účinností od 1.9.2016

126/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.9.2016

137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

s účinností od 1.9.2016

148/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.6.2016

188/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her

s účinností od 15.6.2016

229/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.8.2017

243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona

s účinností od 29.7.2016

258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru

s účinností od 1.12.2016

264/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona

s účinností od 1.1.2017

298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 19.9.2016

319/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.4.2017

324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

s účinností od 18.10.2016

369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.1.2017

63/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.6.2017

170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní

s účinností od 1.7.2017

194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů

s účinností od 25.7.2017

195/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.7.2018

199/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.7.2018

202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

s účinností od 1.11.2017

204/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 3.1.2018

206/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 29.7.2017

222/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 15.8.2017

225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.1.2018

251/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci

s účinností od 1.7.2018

261/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

s účinností od 16.11.2017

289/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 30.9.2017

295/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.11.2017

299/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.12.2017

302/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

s účinností od 1.11.2017

304/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 4.10.2017

371/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

s účinností od 13.1.2018

90/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 15.6.2018

171/2018 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění

s účinností od 1.12.2018

193/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.4.2019

286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.1.2019

307/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 4.1.2019

135/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 19.6.2019

176/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 31.7.2019

209/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.10.2019

255/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

s účinností od 1.1.2021

Znění jednotlivých právních norem jiných právních předpisů v odkazech není aktualizováno, pokud se jich netýká derogační změna shora uvedeného právního předpisu.

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
634/2004 Sb. - Zákon o správních poplatcích
ikona P
Číslo předpisu 634/2004 Sb.
Částka 215
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 11. 2004
Platnost od 17. 12. 2004
Účinnost od 16. 1. 2005
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 16.1.2005, s výjimkou uvedenou v odstavci 2. (Položky 117A a 144A sazebníku nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích.)
Ruší předpis 368/1992 Sb., 81/1995 Sb., 20/1996 Sb., 270/1998 Sb., 352/1999 Sb.
Novelizován předpisem 217/2005 Sb., 228/2005 Sb., 357/2005 Sb., 361/2005 Sb., 444/2005 Sb., 545/2005 Sb., 553/2005 Sb., 48/2006 Sb., 56/2006 Sb., 57/2006 Sb., 81/2006 Sb., 109/2006 Sb., 112/2006 Sb., 130/2006 Sb., 136/2006 Sb., 138/2006 Sb., 161/2006 Sb., 179/2006 Sb., 186/2006 Sb., 215/2006 Sb., 226/2006 Sb., 227/2006 Sb., 235/2006 Sb., 312/2006 Sb., 575/2006 Sb., 106/2007 Sb., 261/2007 Sb., 269/2007 Sb., 374/2007 Sb., 379/2007 Sb., 38/2008 Sb., 88/2008 Sb., 130/2008 Sb., 140/2008 Sb., 182/2008 Sb., 189/2008 Sb., 230/2008 Sb., 239/2008 Sb., 254/2008 Sb., 296/2008 Sb., 297/2008 Sb., 301/2008 Sb., 309/2008 Sb., 312/2008 Sb., 382/2008 Sb., 9/2009 Sb., 41/2009 Sb., 141/2009 Sb., 197/2009 Sb., 206/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 291/2009 Sb., 301/2009 Sb., 306/2009 Sb., 346/2009 Sb., 420/2009 Sb., 132/2010 Sb., 148/2010 Sb., 153/2010 Sb., 160/2010 Sb., 343/2010 Sb., 427/2010 Sb., 30/2011 Sb., 105/2011 Sb., 133/2011 Sb., 134/2011 Sb., 152/2011 Sb., 188/2011 Sb., 245/2011 Sb., 249/2011 Sb., 255/2011 Sb., 262/2011 Sb., 300/2011 Sb., 308/2011 Sb., 329/2011 Sb., 344/2011 Sb., 349/2011 Sb., 350/2011 Sb., 357/2011 Sb., 367/2011 Sb., 375/2011 Sb., 428/2011 Sb., 457/2011 Sb., 458/2011 Sb., 472/2011 Sb., 19/2012 Sb., 37/2012 Sb., 53/2012 Sb., 119/2012 Sb., 169/2012 Sb., 172/2012 Sb., 202/2012 Sb., 221/2012 Sb., 225/2012 Sb., 274/2012 Sb., 350/2012 Sb., 359/2012 Sb., 399/2012 Sb., 407/2012 Sb., 428/2012 Sb., 496/2012 Sb., 502/2012 Sb., 503/2012 Sb., 50/2013 Sb., 69/2013 Sb., 102/2013 Sb., 170/2013 Sb., 185/2013 Sb., 186/2013 Sb., 232/2013 Sb., 239/2013 Sb., 241/2013 Sb., 257/2013 Sb., 273/2013 Sb., 279/2013 Sb., 281/2013 Sb., 306/2013 Sb., 313/2013 Sb., 344/2013 Sb., 101/2014 Sb., 127/2014 Sb., 187/2014 Sb., 249/2014 Sb., 257/2014 Sb., 259/2014 Sb., 264/2014 Sb., 267/2014 Sb., 268/2014 Sb., 331/2014 Sb., 81/2015 Sb., 103/2015 Sb., 204/2015 Sb., 206/2015 Sb., 224/2015 Sb., 268/2015 Sb., 314/2015 Sb., 318/2015 Sb., 113/2016 Sb., 126/2016 Sb., 137/2016 Sb., 148/2016 Sb., 188/2016 Sb., 229/2016 Sb., 243/2016 Sb., 258/2016 Sb., 264/2016 Sb., 298/2016 Sb., 319/2016 Sb., 324/2016 Sb., 369/2016 Sb., 63/2017 Sb., 170/2017 Sb., 194/2017 Sb., 195/2017 Sb., 199/2017 Sb., 202/2017 Sb., 204/2017 Sb., 206/2017 Sb., 222/2017 Sb., 225/2017 Sb., 251/2017 Sb., 261/2017 Sb., 289/2017 Sb., 295/2017 Sb., 299/2017 Sb., 302/2017 Sb., 304/2017 Sb., 371/2017 Sb., 90/2018 Sb., 171/2018 Sb., 193/2018 Sb., 286/2018 Sb., 307/2018 Sb., 135/2019 Sb., 176/2019 Sb., 209/2019 Sb., 255/2019 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o správních poplatcích.
Tento zákon upravuje správní poplatky a výkon jejich správy, zejména jejich vyměřování a vybírání, prováděné orgány moci výkonné a dále orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy.
Rozsáhlá příloha (nový sazebník správních poplatků) má celkem téměř 100 stran.

Účinnost

  1. Tento zákon nabývá účinnosti třicátý den po jeho vyhlášení (16.1.2005), s výjimkou uvedenou v odstavci 2.
  2. Položky 117A a 144A sazebníku nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích.
  3. Dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, pozbývají platnosti položky 117 a 144 sazebníku.