ikona Pikona R
78/2013 Sb. - Vyhláška o energetické náročnosti budov

Znění účinné ke dni 12. 1. 2019
1 2
Vyhláška o energetické náročnosti budov
78/2013 Sb.
Předmět úpravy §1
Základní pojmy §2
Ukazatele energetické náročnosti budovy a jejich stanovení §3
Výpočet dodané energie §4
Výpočet primární energie §5
Požadavky na energetickou náročnost budovy stanovené na nákladově optimální úrovni §6
Posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie §7
Vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy §8
Vzor a obsah průkazu §9
Podmínky pro umístění průkazu v budově §10
Zrušovací ustanovení §11
Účinnost §12
Příloha č. 1 - Parametry a hodnoty referenční budovy, referenční hodnoty pro měněné stavební prvky obálky budovy a referenční hodnoty pro měněné technické systémy budovy
Příloha č. 2 - Klasifikační třídy energetické náročnosti budovy
Příloha č. 3 - Faktory primární energie hodnocené budovy
Příloha č. 4 - Vzor průkazu energetické náročnosti budovy

č. 230/2015 Sb. - Čl. II


78
VYHLÁŠKA
ze dne 22. března 2013
o energetické náročnosti budov
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle §14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 318/2012 Sb., k provedení §7 odst. 8 a §7a odst. 6 zákona:
§1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví
a) nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost budovy pro nové budovy, větší změny dokončených budov, jiné než větší změny dokončených budov a pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie,
b) metodu výpočtu energetické náročnosti budovy,
c) vzor posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie,
d) vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy,
e) vzor a obsah průkazu a způsob jeho zpracování a
f) umístění průkazu v budově.
§2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) referenční budovou výpočtově definovaná budova téhož druhu, stejného geometrického tvaru a velikosti včetně prosklených ploch a částí, stejné orientace ke světovým stranám, stínění okolní zástavbou a přírodními překážkami, stejného vnitřního uspořádání a se stejným typickým užíváním a stejnými uvažovanými klimatickými údaji jako hodnocená budova, avšak s referenčními hodnotami vlastností budovy, jejích konstrukcí a technických systémů budovy,
b) typickým užíváním budovy obvyklý způsob užívání budovy v souladu s podmínkami vnitřního a venkovního prostředí a provozu stanovený pro účely výpočtu energetické náročnosti budovy,
c) venkovním prostředím venkovní vzduch, vzduch v přilehlých nevytápěných prostorech, přilehlá zemina, sousední budova a jiná sousední zóna,
d) vnitřním prostředím prostředí uvnitř zóny, které je definováno návrhovými hodnotami teploty, relativní vlhkosti vzduchu a objemového toku výměny vzduchu, případně rychlostí proudění vnitřního vzduchu a požadované intenzity osvětlení uvnitř zóny,
e) přirozeným větráním větrání založené na principu teplotního a tlakového rozdílu vnitřního a venkovního vzduchu,
f) nuceným větráním větrání pomocí mechanického zařízení,
g) energonositelem hmota nebo jev, které mohou být použity k výrobě mechanické práce nebo tepla nebo na ovládání chemických nebo fyzikálních procesů,
h) vypočtenou spotřebou energie energie, která se stanoví z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technických systémů, v případě spotřeby paliv je spotřeba energie vztažena k výhřevnosti paliva,
i) pomocnou energií energie potřebná pro provoz technických systémů,
j) primární energií energie, která neprošla žádným procesem přeměny; celková primární energie je součtem obnovitelné a neobnovitelné primární energie,
k) faktorem primární energie koeficient, kterým se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích k získání odpovídajícího množství celkové primární energie,
l) faktorem neobnovitelné primární energie koeficient, kterým se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích k získání odpovídajícího množství neobnovitelné primární energie.
§3
Ukazatele energetické náročnosti budovy a jejich stanovení
(1) Ukazatele energetické náročnosti budovy jsou
a) celková primární energie za rok,
b) neobnovitelná primární energie za rok,
c) celková dodaná energie za rok,
d) dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení za rok,
e) průměrný součinitel prostupu tepla,
f) součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici,
g) účinnost technických systémů.
(2) Hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy a referenční budovy se stanovují výpočtem na základě dokumentace. V případě dokončených budov musí být vstupní údaje pro výpočet v souladu se současným stavem budovy.
(3) Pro výpočet hodnot ukazatelů energetické náročnosti referenční budovy se použijí hodnoty parametrů budovy, stavebních prvků a konstrukcí a technických systémů budovy uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce a parametry typického užívání budovy.
(4) Výpočet celkové dodané energie a dílčích dodaných energií pro technické systémy vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení se provede postupem podle §4.
(5) Výpočet celkové primární energie a neobnovitelné primární energie se provede postupem podle §5.
(6) Výpočet průměrného součinitele prostupu tepla a součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici se provede podle české technické normy pro výpočtové metody tepelné ochrany budov2).
(7) Výpočet účinnosti technických systémů vytápění, chlazení, větrání, úpravy vlhkosti vzduchu, přípravy teplé vody a osvětlení se provede podle příslušných českých technických norem.
§4
Výpočet dodané energie
(1) Dodaná energie je součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie. Výpočet celkové dodané energie a dílčích dodaných energií se provede výpočtovou metodou s intervalem výpočtu nejvýše jednoho měsíce a po jednotlivých zónách.
(2) Celková dodaná energie do budovy se stanoví součtem dílčích dodaných energií a vyjádří se také po jednotlivých energonositelích.
(3) Dílčí dodaná energie na vytápění se stanoví jako součet vypočtené spotřeby energie na vytápění a pomocné energie na provoz technického systému pro vytápění podle české technické normy pro výpočet potřeby energie pro vytápění a chlazení3) a české technické normy pro tepelné soustavy v budovách4) s využitím hodnot typického užívání budov.
(4) Dílčí dodaná energie na chlazení se stanoví jako součet vypočtené spotřeby energie na chlazení a pomocné energie na provoz technického systému pro chlazení podle české technické normy pro výpočet potřeby energie pro vytápění a chlazení3) s využitím hodnot typického užívání budov.
(5) Dílčí dodaná energie na větrání se stanoví jako součet vypočtené spotřeby energie na dopravu vzduchu potřebného pro zajištění požadované výměny vzduchu ve vnitřním prostředí a pomocné energie na provoz technického systému pro nucené větrání podle české technické normy pro větrání budov5) s využitím hodnot typického užívání budov.
(6) Dílčí dodaná energie na úpravu vlhkosti vzduchu se stanoví jako součet vypočtené spotřeby energie na úpravu vlhkosti vzduchu a pomocné energie na provoz technického systému pro úpravu vlhkosti vzduchu podle české technické normy pro větrání budov5) s využitím hodnot typického užívání budov.
(7) Dílčí dodaná energie na přípravu teplé vody se stanoví jako součet vypočtené spotřeby energie na přípravu teplé vody a pomocné energie na provoz technického systému pro přípravu teplé vody podle české technické normy pro tepelné soustavy v budovách upravující účinnost soustav pro přípravu teplé vody6) s využitím hodnot typického užívání budov.
(8) Dílčí dodaná energie na osvětlení se stanoví jako součet vypočtené spotřeby energie na osvětlení a pomocné energie na provoz technického systému pro osvětlení podle české technické normy pro energetické hodnocení budov upravující energetické požadavky na osvětlení7) s využitím hodnot typického užívání budov. Pro zóny, kde o energetické náročnosti osvětlení rozhoduje uživatel, se použijí hodnoty platné pro referenční budovu.
(9) Při výpočtu dodané energie platí dále tato pravidla:
a) do dodané energie se nezapočítává ta část, která slouží k výrobě elektřiny nebo tepla, které jsou dodávány mimo budovu,
b) součástí dodané energie je i v budově v technických systémech umístěných podle §5 odst. 2 písm. a) vyrobená a využitá energie slunečního záření, energie větru a geotermální energie s výjimkou tepelných čerpadel,
c) součástí dodané energie při využití tepelného čerpadla je i energie okolního prostředí. Ta se vypočte jako rozdíl potřeby energie, kterou tepelné čerpadlo dodává, a vypočtené spotřeby energie tepelného čerpadla.
§5
Výpočet primární energie
(1) Celková primární energie a neobnovitelná primární energie pro hodnocenou budovu se vypočítají jako součet součinů dodané energie, v rozdělení po jednotlivých energonositelích, stanovené podle §4 a příslušných faktorů primární energie uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce. V případě dodávky vyrobené energie mimo budovu se stejným postupem do celkové primární energie a neobnovitelné primární energie zahrne i energie dodaná mimo budovu a energie, která slouží k její výrobě.
(2) Pro účely stanovení celkové primární energie a neobnovitelné primární energie pro hodnocenou budovu podle odstavce 1 se započitatelnost výroby energie omezuje následujícím způsobem:
a) technické systémy vyrábějící energii pro její užití v budově nebo pro její dodávku mimo budovu musí být umístěny uvnitř systémové hranice v hodnocené budově, na hodnocené budově, nejdále však na pomocných objektech sloužících hodnocené budově, kterými jsou zejména přístřešky pro parkování, oplocení, opěrné stěny, zpevněné plochy nebo na bezprostředně k budově přiléhajících pozemcích,
b) vyrobená energie z technických systémů umístěných podle písmene a) se pro hodnocenou budovu započte do primární energie pouze tehdy, pokud již nebyla započtena ve prospěch jiných budov,
c) pokud jsou technické systémy umístěné podle písmene a) použity výlučně pro hodnocenou budovu, započte se do primární energie pouze jejich využitá výroba energie v každém měsíci, nejvýše však do výše příslušných dílčích dodaných energií hodnocené budovy stanovených výpočtem podle §4,
d) pokud jsou technické systémy vyrábějící energii umístěné podle písmene a) napojeny na elektrizační soustavu nebo soustavu zásobování tepelnou energií, započte se do primární energie celá jejich využitá výroba energie v každém měsíci, nejvýše však na úrovni dvojnásobku celkové dodané energie hodnocené budovy stanovené výpočtem podle §4.
(3) Neobnovitelná primární energie pro referenční budovu se vypočítá
a) vynásobením vypočtených spotřeb energie a pomocných energií pro jednotlivé technické systémy faktory neobnovitelné primární energie podle typů spotřeb uvedenými v tabulce č. 4 přílohy č. 1 k této vyhlášce a
b) po 1. lednu 2015 snížením hodnoty neobnovitelné primární energie stanovené podle písmene a) o hodnotu uvedenou v tabulce č. 5 přílohy č. 1 k této vyhlášce.
§6
Požadavky na energetickou náročnost budovy stanovené na nákladově optimální úrovni
(1) Požadavky na energetickou náročnost nové budovy a budovy s téměř nulovou spotřebou energie, stanovené výpočtem na nákladově optimální úrovni, jsou splněny, pokud hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedené v §3 odst. 1 písm. b), c) a e) nejsou vyšší než referenční hodnoty ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu.
(2) Požadavky na energetickou náročnost při větší změně dokončené budovy a při jiné než větší změně dokončené budovy, stanovené výpočtem na nákladově optimální úrovni, jsou splněny, pokud
a) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedených v §3 odst. 1 písm. b) a e) nejsou vyšší než referenční hodnoty těchto ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu, nebo
b) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedených v §3 odst. 1 písm. c) a e) nejsou vyšší než referenční hodnoty těchto ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu, nebo
c) hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro všechny měněné stavební prvky obálky budovy uvedeného v §3 odst. 1 písm. f) není vyšší než referenční hodnota tohoto ukazatele energetické náročnosti uvedená v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce a současně hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro všechny měněné technické systémy uvedeného v §3 odst. 1 písm. g) není nižší než referenční hodnota tohoto ukazatele energetické náročnosti uvedená v tabulce č. 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce.
(3) Přístavba a nástavba navyšující původní energeticky vztažnou plochu o více než 25 % se považuje při stanovení referenčních hodnot ukazatelů energetické náročnosti budovy za novou budovu.

§7
Posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie

(1) Technickou proveditelností alternativních systémů dodávek energie se rozumí technická možnost instalace nebo připojení alternativního systému dodávky energie.

(2) Ekonomickou proveditelností se rozumí dosažení prosté doby návratnosti investice do alternativního systému dodávek energie kratší než doba jeho životnosti8). V případě soustavy zásobování tepelnou energií se ekonomickou proveditelností uvedeného alternativního systému rozumí dosažení prosté doby návratnosti investice do nového jiného než alternativního systému dodávek energie, který je nebo má být v budově využíván, delší, než je doba životnosti tohoto nového jiného než alternativního systému dodávek energie.
(3) Ekologickou proveditelností se rozumí instalace nebo připojení alternativního systému dodávky energie bez zvýšení množství neobnovitelné primární energie oproti stávajícímu nebo navrhovanému stavu.
(4) Posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie je součástí protokolu průkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§8
Vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy
(1) Součástí průkazu je stanovení doporučených technicky, funkčně a ekonomicky vhodných opatření pro snížení energetické náročnosti hodnocené budovy (dále jen "doporučená opaření pro snížení energetické náročnosti budovy").
(2) Technická vhodnost doporučeného opatření pro snížení energetické náročnosti budovy se dokládá technickou možností jeho instalace, funkční vhodnost se dokládá jeho účelem a vlivem na jiné základní funkce stavby a na sousední stavby, ekonomická vhodnost se dokládá dosažením prosté doby návratnosti kratší než doba životnosti doporučeného opatření.
(3) Účinek doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy se vyhodnocuje minimálně na základě úspory celkové dodané energie a neobnovitelné primární energie.

§9
Vzor a obsah průkazu
(1) Průkaz tvoří protokol a grafické znázornění.
(2) Protokol obsahuje
a) účel zpracování průkazu,
b) základní informace o hodnocené budově,
c) informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech,
d) energetickou náročnost hodnocené budovy,
e) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie,
f) doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy, včetně opatření při změně stavebního prvku obálky, nebo technického systému,
g) identifikační údaje energetického specialisty a datum vypracování průkazu,
h) zdroj, kde lze získat informace k průkazu energetické náročnosti budovy zejména možnosti realizace doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy a stanovení nákladů na realizaci těchto opatření a možnosti jejich financování.
(3) Vzor průkazu je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.
(4) Grafické znázornění průkazu
a) je stejné pro novou budovu, budovu s téměř nulovou spotřebou energie, větší změnu dokončené budovy, jinou než větší změnu dokončené budovy a pro případy prodeje a pronájmu budovy nebo její ucelené části. Pouze v případě neuvedení doporučených opatření se příslušné části grafického znázornění nevyplňují a nezobrazují se šipky s hodnotou ukazatelů energetické náročnosti odpovídající těmto doporučením,
b) obsahuje zařazení budovy do klasifikačních tříd energetické náročnosti budovy (dále jen "klasifikační třída"),
c) je umístěno symetricky na bílém podkladě dvou stran formátu A4 na výšku, přičemž je použito standardních fontů písma podle vzoru uvedeného v příloze č. 4 k této vyhlášce,
d) obsahuje měrné hodnoty ukazatelů energetické náročnosti budovy vztažené na energeticky vztažnou plochu a také hodnoty ukazatelů energetické náročnosti pro celou budovu.
(5) Průkaz zpracovaný pro prodej nebo pronájem budovy v případě, že není povinnost zpracovat průkaz pro jiné účely, nemusí obsahovat část protokolu podle odstavce 2 písm. e).
(6) Klasifikační třídy A až G, jejichž slovní vyjádření a hodnoty pro jejich horní hranici jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce, se stanovují pro celkovou dodanou energii, neobnovitelnou primární energii, dílčí dodané energie a průměrný součinitel prostupu tepla a použijí se v grafickém znázornění průkazu podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.
(7) Hranice klasifikačních tříd podle odstavce 6 se stanoví z referenční hodnoty klasifikovaného ukazatele energetické náročnosti budovy ER, která se určí jednotně pro referenční podmínky uvedené pro novou budovu v příloze č. 1 k této vyhlášce. Při změně dokončené budovy, výstavbě budovy s téměř nulovou spotřebou a při prodeji nebo pronájmu stávající budovy platí stejná stupnice klasifikačních tříd jako pro nové budovy.
(8) V případě rodinných a bytových domů se neurčuje klasifikační třída pro dílčí dodané energie pro chlazení.

§10
Podmínky pro umístění průkazu v budově
Grafické znázornění průkazu v provedení podle přílohy č. 4 k této vyhlášce se v případě budovy užívané orgánem veřejné moci umisťuje na plochu vnější stěny budovy bezprostředně vedle veřejného vchodu do budovy nebo plochu svislé stěny ve vstupním prostoru uvnitř budovy navazující na tento vchod.
§11
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov, se zrušuje.
§12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2013.
Ministr:
MUDr. Kuba v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 78/2013 Sb.
Parametry a hodnoty referenční budovy, referenční hodnoty pro měněné stavební prvky obálky budovy a referenční hodnoty pro měněné technické systémy budovy
(1) Parametry a hodnoty referenční budovy jsou stanovené tak, aby zajistily nákladově optimální úroveň energetické náročnosti budov a prvků budov, vypočtenou pro jejich předpokládaný ekonomický životní cyklus v souladu se srovnávacím metodickým rámcem1).
(2) Parametry a jejich hodnoty uvedené v tabulkách 1, 4 a 5 této přílohy charakterizují referenční budovu pro prokazování požadavku hodnocením celé budovy. U parametrů ovlivňujících výpočet energetické náročnosti budovy, pro které nejsou stanoveny referenční hodnoty, se použijí hodnoty shodné s navrhovanou budovou.
(3) V tabulkách 2 a 3 této přílohy jsou uvedeny parametry a jejich referenční hodnoty pro měněné stavební prvky obálky budovy a měněné technické systémy budovy pro prokazování požadavků pouze vlastnostmi těchto prvků podle §6 odst. 2 písm. c).
(4) Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla jednozónové budovy Uem,R se stanoví podle vztahu:
a) Uem,R - Uem,N,20,R,
(1)
pro θim od 18 °C do 22 °C včetně, kromě budov s téměř nulovou spotřebou energie, u kterých vztah (1) platí pro θim od 18 °C, včetně;
b) Uem,R - Uem,N,20,R . 16 / (θim - 4),
(2)
pro ostatní hodnoty θim
kde
Uem,N,20,R je požadovaná základní hodnota průměrného součinitele prostupu tepla jednozónové budovy, ve W/(m2 . K), stanovená podle odstavců 5 a 6;
θim převažující návrhová vnitřní teplota v zóně budovy podle ČSN 730540-2:2011, ve °C.
(5) Požadovaná základní hodnota průměrného součinitele prostupu tepla jednozónové budovy Uem,N,20,R se stanoví jako vážený průměr normových požadovaných hodnot součinitelů prostupu tepla UN,20 všech teplosměnných konstrukcí obálky jednozónové budovy podle vztahu
Uem,N,20,R = ƒR. [Σ(UN,20,j . Aj . bj) / ΣAj + ΔUen,R]
(3)
kde
ƒR je redukční činitel požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla podle tabulky 1 této přílohy;
UN,20,j normová požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla j-té teplosměnné konstrukce pro převažující návrhovou vnitřní teplotu 20 °C, ve W/(m2 • K), podle ČSN 730540-2:2011 s tím, že
a) pokud součet průsvitných ploch tvoří více než 50 % teplosměnné části vnějších stěn budovy, započte se pouze pro těchto 50 % odpovídající požadovaná normová hodnota součinitele prostupu tepla UN,20 pro výplně otvorů a pro ostatní průsvitné plochy se uvažuje požadovaná normová hodnota součinitele prostupu tepla UN,20 pro vnější stěny;
b) pro budovu s lehkým obvodovým pláštěm se při stanovení hodnoty Uem,N,20 podle vztahu (3) použije pro neprůsvitné výplně požadovaná normová hodnota UN,20 pro vnější stěny a pro průsvitné výplně požadovaná normová hodnota UN,20 pro výplně otvorů ve vnější stěně;
Aj plocha j-té teplosměnné konstrukce, stanovená z vnějších rozměrů, v m2;
bj teplotní redukční činitel odpovídající j-té konstrukci podle ČSN 73 0540-2:2011;
ΔUem,R přirážka na vliv tepelných vazeb, ve W/(m2 • K), podle tabulky 1 této přílohy.
(6) Pro nové budovy je požadovaná základní hodnota průměrného součinitele prostupu tepla jednozónové budovy Uem,N,20,R stanovená podle odstavce 5 rovna nejvýše:
a) pro obytné budovy
Uem,N,20,R,max = 0,50 W/(m2 • K);
(4)
b) pro ostatní budovy
Uem,N,20,R,max = 1,05 W/(m2 • K), je-li A/V ≤ 0,2 m2/m3;
Uem,N,20,R,max = 0,45 W/(m2 • K), je-li A/V > 1,0 m2/m3;
Uem,N,20,R,max = 0,30 + 0,15 / (A/V), pro ostatní hodnoty A/V
(5)
kde
A je teplosměnná plocha obálky zóny podle ČSN 730540-2:2011, v m2;
V objem zóny budovy, stanovený z vnějších rozměrů, v m3.
(7) Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla vícezónové budovy Uem,R se stanoví jako vážený průměr hodnot pro jednotlivé zóny podle vztahu
Uem,R = Σ (Uem,R,j . Vj) / Σ Vj
(6)
kde
Uem,R,j je referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla j-té zóny budovy, ve W/(m2 • K), stanovená stejným postupem jako hodnota Uem,R pro jednozónovou budovu podle odstavce 4 až odstavce 6;
Vj objem j-té zóny budovy, stanovený z vnějších rozměrů, v m3.
Tab. 1 - Parametry a hodnoty referenční budovy
Parametr
Označení
Jednotky
Referenční hodnota
Dokončená budova a její změna
Nová budova
Budova s téměř nulovou spotřebou energie
Redukční činitel požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla
ƒR
-
1,0
0,8
0,7
Průměrný součinitel prostupu tepla jednozónové budovy nebo dílčí zóny vícezónové budovy
Uem,R
W/(m2 • K)
hodnota podle odstavce 4
Průměrný součinitel prostupu tepla vícezónové budovy
Uem,R
W/(m2 • K)
hodnota podle odstavce 7
Přirážka na vliv tepelných vazeb
ΔUem,R
W/(m2 • K)
0,02
Vnitřní tepelná kapacita
CR
kJ/(m2 • K)
165
Celková propustnost slunečního záření (solární faktor)
gR
-
0,5
Činitel clonění aktivními stínicími prvky pro režim chlazení
Fsh,R
-
0,2
Vyrobená elektřina
Qel,R
(kWh)
0
Využitá energie slunečního záření, energie větru a geotermální energie
Qenv,R
(kWh)
0
Vytápění
 
 
 
Účinnost výroby energie zdrojem tepla1)
ηH,gen,R
%
80
Účinnost distribuce energie na vytápění
ηH,dis,R
%
85
Účinnost sdílení energie na vytápění
ηH,em,R
%
80
Chlazení
 
 
 
Chladicí faktor kompresorového zdroje chladu
EERC,gen,R2)
W/W
2,7
Chladicí faktor ostatních zdrojů chladu
EERC,gen,R2
W/W
0,5
Účinnost distribuce energie na chlazení
ηC,dis,R
%
85
Účinnost sdílení energie na chlazení
ηC,em,R
%
85
Dodaná energie na chlazení pro rodinné a bytové domy (nebo zóny s tímto provozem)
Qfuel,C
kWh
 
0
Větrání
 
 
 
Měrný příkon ventilátoru systému nuceného větrání
PSFPahu,R
W • s/m3
1750
Účinnost zpětného získávání tepla systému nuceného větrání s objemovým průtokem větracího vzduchu do 7500 m3/hod
ηH,hr,R
%
60
Účinnost zpětného získávání tepla systému nuceného větrání s objemovým průtokem větracího vzduchu nad 7500 m3/hod
ηH,hr,R
%
40
Úprava vlhkosti vzduchu
 
 
 
Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systému vlhčení
ηRH+,gen,R
%
70
Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systému odvlhčení
ηRH-,gen,R
%
65
Účinnost zpětného získávání vlhkosti systému nuceného větrání
ηRH,r,R
%
0
Příprava teplé vody
 
 
 
Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody1)
ηW,gen,R
%
85
Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody vztažená k objemu zásobníku v litrech do celkového objemu zásobníků 400 litrů
QW,st,R
Wh/(1.den)
7
Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody vztažená k objemu zásobníku v litrech nad celkový objem zásobníků 400 litrů
QW,st,R
Wh/(1.den)
5
Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody vztažená k délce rozvodů teplé vody
QW,dis,R
Wh/(m.den)
150
Osvětlení
 
 
 
Průměrný měrný příkon pro osvětlení pro rodinné a bytové domy vztažený k osvětlenosti zóny
PL,Ix,R
W/(m2 • lx)
0,05
Průměrný měrný příkon pro osvětlení pro ostatní budovy vztažený k osvětlenosti zóny
PL,Ix,R
W/(m2 • lx)
0,1
Činitel závislosti na denním světle
FD,R
(-)
1
Pomocné energie
 
 
 
Korekční činitel typu oběhového čerpadla
ƒp,ctl,R
(-)
1
Poznámky:
1) v případě výroby z paliv vztažená k výhřevnosti paliva,
2) Stanovený podle ČSN EN 14511-2-Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 2: Zkušební podmínky
Tab. 2 - Referenční parametry a hodnoty pro měněné stavební prvky obálky budovy
Parametr
Označení
Jednotka
Referenční hodnota
Součinitel prostupu tepla
UR
W/(m2 • K)
Doporučená hodnota dle ČSN 730540-2:2011
Tab. 3 - Referenční parametry a hodnoty pro měněné technické systémy budovy
Parametr
Označení
Jednotka
Referenční hodnota
Účinnost výroby energie zdrojem tepla pro vytápění a/nebo přípravu teplé vody1)
ηH,gen,R
%
80
Chladicí faktor kompresorového zdroje chladu
EERC,gen,R2)
W/W
2,7
Chladicí faktor ostatních zdrojů chladu
EERC,gen,R2)
W/W
0,5
Topný faktor tepelného čerpadla
COPH,gen,R3)
W/W
3,0
Účinnost zpětného získávání tepla - rovnotlaký systém nuceného větrání
ηH,hr,sys4)
(%)
60
Poznámky:
1) V případě výroby z paliv vztažená k výhřevnosti paliva
2) Stanovený podle ČSN EN 14511-2 - Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 2: Zkušební podmínky
3) Stanovený podle ČSN EN 14511-2 - Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 2: Zkušební podmínky pro teploty 2/35 °C (vzduch/voda), 0/35 °C (země/voda), nebo 10/35 °C (voda/voda)
4) Stavená podle EN 308 jedná se o tzv. suchou účinnost samotného rekuperátoru bez vlivu jednotky a ventilátorů pro pracovní bod na hodnotě 50 % jmenovitého výkonu zařízení, v němž je rekuperátor použit.
Tab. 4 - Hodnoty faktoru primární energie pro referenční budovu
Typ spotřeby
Faktor neobnovitelné primární energie (-)
Vytápění
1,1
Chlazení
3,0
Příprava teplé vody
1,1
Úprava vlhkosti vzduchu
3,0
Mechanické větrání
3,0
Osvětlení
3,0
Pomocné energie (čerpadla, regulace apod.)
3,0
Tab. 5 - Snížení hodnoty neobnovitelné primární energie stanovené pro referenční budovu (dosažitelné zvýšením využití obnovitelných zdrojů nebo zvýšením parametrů stavebních prvků obálky budovy nebo technických systémů budovy)
Parametr
Označení
Jednotky
Druh budovy nebo zóny
Referenční hodnota
Dokončená budova a její změna po 1.1.2015
Nová budova po 1.1.2015
Budova s téměř nulovou spotřebou energie
Snížení hodnoty neobnovitelné primární energie stanovené pro referenční budovu
Δep,R
 
Rodinný dům
3
10
25
Bytový dům
3
10
20
%
Ostatní budovy
3
8
10

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 78/2013 Sb.
Klasifikační třídy energetické náročnosti budovy
Pro porovnání se stanovené ukazatele energetické náročnosti budovy podle §10 odst. 1 zařazují do klasifikačních tříd určených jejich horní hranicí podle tabulky uvedené v této příloze a v průkazu se porovnávají s graficky vyjádřenou stupnicí klasifikačních tříd.
Klasifikační třída
Hodnota pro horní hranici klasifikační třídy
Slovní vyjádření klasifikační třídy
Energie
Uem
A
0,5 x ER
0,65 x ER
Mimořádně úsporná
B
0,75 x ER
0,8 x ER
Velmi úsporná
C
ER
Úsporná
D
1,5 x ER
Méně úsporná
E
2 x ER
Nehospodárná
F
2,5 x ER
Velmi nehospodárná
G
 
Mimořádně nehospodárná
Poznámka:
Pro účely uvedení ukazatelů energetické náročnosti budovy v informačních a reklamních materiálech při prodeji nebo pronájmu budovy nebo její ucelené části se použije zjednodušená forma znázornění obsahující pouze klasifikační třídu současného stavu celkové dodané energie a její měrnou hodnotu vztaženou na energeticky vztažnou plochu. Velikost písma v tomto případě odpovídá velikosti písma, kterým je uvedena cena prodeje nebo pronájmu. V textových inzerátech se uvádí oba povinné údaje pouze textově.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 78/2013 Sb.
Faktory primární energie hodnocené budovy
Tab. - Hodnoty faktoru primární energie pro hodnocenou budovu
Energonositel
Faktor celkové primární energie (-)
Faktor neobnovitelné primární energie (-)
Zemní plyn
1,1
1,1
Černé uhlí
1,1
1,1
Hnědé uhlí
1,1
1,1
Propan-butan/LPG
1,2
1,2
Topný olej
1,2
1,2
Elektřina
3,2
3,0
Dřevěné peletky
1,2
0,2
Kusové dřevo, dřevní štěpka
1,1
0,1
Energie okolního prostředí (elektřina a teplo)
1,0
0,0
Elektřina - dodávka mimo budovu
-3,2
-3,0
Teplo - dodávka mimo budovu
-1,1
-1,0
Soustava zásobování tepelnou energií s vyšším než 80% podílem obnovitelných zdrojů
1,1
0,1
Soustava zásobování tepelnou energií s vyšším než 50% a nejvýše 80% podílem obnovitelných zdrojů
1,1
0,3
Soustava zásobování tepelnou energií s 50% a nižším podílem obnovitelných zdrojů
1,1
1,0
Ostatní neuvedené energonositele
1,2
1,2

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 78/2013 Sb.
Vzor průkazu energetické náročnosti budovy
PROTOKOL PRŮKAZU
Účel zpracování průkazu
Nová budova
Budova užívaná orgánem veřejné moci
Prodej budovy nebo její části
Pronájem budovy nebo její části
Větší změna dokončené budovy
 
 
Jiný účel zpracování: ............................................................
Základní informace o hodnocené budově
Identifikační údaje budovy
Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ):
 
Katastrální území:
 
Parcelní číslo:
 
Datum uvedení budovy do provozu
(nebo předpokládané datum uvedení do provozu):
 
Vlastník nebo stavebník:
 
Adresa:
 
IČ:
 
Tel./e-mail:
 
Typ budovy
Rodinný dům
Bytový dům
Budova pro ubytování a stravování
Administrativní budova
Budova pro zdravotnictví
Budova pro vzdělávání
Budova pro sport
Budova pro obchodní účely
Budova pro kulturu
Jiné druhy budovy: ....................................................................
Geometrické charakteristiky budovy
Parametr
jednotky
hodnota
Objem budovy V
(objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy)
(m3)
 
Celková plocha obálky budovy A

(součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V)
(m2)
 
Objemový faktor tvaru budovy A/V
(m2/m3)
 
Celková energeticky vztažná plocha budovy AC
(m2)
 
Druhy energie (energonositelé) užívané v budově
Hnědé uhlí
Černé uhlí
Topný olej
Propan-butan/LPG
Kusové dřevo, dřevní štěpka
Dřevěné peletky
Zemní plyn
Elektřina
Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo):
podíl OZE: □ do 50 % včetně, □ nad 50 do 80 %, □ nad 80 %
Energie okolního prostředí (např. sluneční energie)
účel: □ na vytápění, □ pro přípravu teplé vody, □ na výrobu elektrické energie
Jiná paliva nebo jiný typ zásobování: ............................................................
Druhy energie dodávané mimo budovu
Elektřina
Teplo
Žádné
Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech
A) stavební prvky a konstrukce
a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla
Konstrukce obálky budovy
Plocha
Aj
Součinitel prostupu tepla
Činitel teplotní redukce
bj
Měrná ztráta prostupem tepla
HT,j
Vypočtená hodnota
Uj
Referenční hodnota
UN,rq,j
Splněno
[m2]
[W/(m2 • K)]
[W/(m2 • K)]
(ano/ne)
[-]
[W/K]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celkem
 
-
-
-
-
 
Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle §6 odst. 2 písm. c).
a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla
Zóna
Převažující návrhová vnitřní teplota
θim.j
Objem zóny Vj
Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny
Uem,R,j
[oC]
[m3]
[W/(m2 • K)]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budova
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy
Vypočtená hodnota
Uem
(Uem = HT/A)
Referenční hodnota
Uem,R
Uem,R = Σ(Vj • Uem,R,j)/V)
Splněno
[W/(m2K)]
[W/(m2K)]
(ano/ne)
 
 
 
 
Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou spotřebou energie a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle §6 odst. 2 písm. a) a písm. b).
B) technické systémy
b.1.a) vytápění
Hodnocená budova/zóna
Typ zdroje
Energo- nositel
Pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění
Jmenovitý tepelný výkon
Účinnost výroby energie zdrojem tepla2)
ηH,gen
Účinnost distribuce energie na vytápění
ηH,dis
Účinnost sdílení energie na vytápění
ηH,em
(-)
(-)
(%)
(kW)
(%)
(%)
(%)
Referenční budova
x1)
x
x
x
 
 
 
Hodnocená budova/zóna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka:
1) symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu,
2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje.
b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění
Hodnocená budova/zóna
Typ zdroje
Účinnost výroby energie zdrojem tepla
ηH,gen
nebo
COPH,gen
Účinnost výroby energie referenčního tepla
ηH,gen,rq
nebo
COPH,gen
Požadavek splněn
(-)
(%)
(%)
(ano/ne)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle §6 odst. 2 písm. c).
b.2.a) chlazení
Hodnocená budova/zóna
Typ systému chlazení
Energo- nositel
Pokrytí dílčí potřeby energie na chlazení
Jmenovitý chladicí výkon
Chladicí faktor zdroje chladu
EERC,gen
Účinnost distribuce energie na chlazení
ηC,dis
Účinnost sdílení energie na chlazení
ηC,em
(-)
(-)
(%)
(kW)
(-)
(%)
(%)
Referenční budova
x
x
x
x
 
 
 
Hodnocená budova/zóna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.2.b) požadavky na účinnost technického systému k chlazení
Hodnocená budova/zóna
Typ systému chlazení
Chladicí faktor zdroje chladu
EERC,gen
Chladicí faktor referenčního zdroje chladu
EERC,gen
Požadavek splněn
(-)
(-)
(-)
(ano/ne)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle §6 odst. 2 písm. c).
b.3.) větrání
Hodnocená budova/zóna
Typ větracího systému
Energo- nositel
Tepelný výkon
Chladící výkon
Pokrytí dílčí potřeby energie na větrání
Jmenovitý elektrický příkon systému větrání
Jmenovitý objemový průtok větracího vzduchu
Měrný příkon ventilátoru systému nuceného větrání
SFPahu
(-)
(-)
(kW)
(kW)
(%)
(kW)
(m3/hod)
(W.s/m3)
Referenční budova
x
x
x
x
x
x
x
 
Hodnocená budova/zóna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.4.) úprava vlhkosti vzduchu
Hodnocená budova/zóna
Typ systému vlhčení
Energo- nositel
Jmenovitý elektrický příkon
Jmenovitý tepelný výkon
Pokrytí dílčí dodané energie na úpravu vlhkostí
Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systému vlhčení
ηRH+,gen
(-)
(-)
(kW)
(kW)
(%)
(%)
Referenční budova
x
x
x
x
x
 
Hodnocená budova/zóna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hodnocená budova/zóna
Typ systému odvlhčení
Energo- nositel
Jmenovitý elektrický příkon
Jmenovitý tepelný výkon
Pokrytí dílčí potřeby energie na úpravu odvlhčení
Jmenovitý chladící výkon
Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systému odvlhčení
ηRH+,gen
(-)
(-)
(kW)
(kW)
(%)
(kW)
(%)
Referenční budova
x
x
x
x
x
x
 
Hodnocená budova/zóna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.5.a) příprava teplé vody (TV)
Hodnocená budova/zóna
Systém přípravy TV v budově
Energo- nositel
Pokrytí dílčí potřeby energie na přípravu teplé vody
Jmenovitý příkon pro ohřev TV
Objem zásobníku TV
Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody
ηW,gen1)
Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody vztažená k objemu zásobníku v litrech
QW,St
Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody vztažená k délce rozvodů teplé vody
QW,dis
(-)
(-)
(%)
(kW)
(litry)
(%)
(kWh/I.den)
(kWh/m.den)
Referenční budova
x
x
x
x
x
 
 
 
Hodnocená budova/zóna
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka:
1) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje.
b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody
Hodnocená budova/zóna
Typ systému k přípravě teplé vody
Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody
ηW,gen nebo COPW,gen
Účinnost referenčního zdroje tepla pro přípravu teplé vody
ηW,gen,rq nebo COPW,gen
Požadavek splněn
(-)
(%)
(%)
(ano/ne)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle §6 odst. 2 písm. c).
b.6.) osvětlení
Hodnocená budova/zóna
Typ osvětlovací soustavy
Pokrytí dílčí potřeby energie na osvětlení
Celkový elektrický příkon osvětlení budovy
Průměrný měrný příkon pro osvětlení vztažený k osvětlenosti zóny
(-)
(%)
(kW)
(W/(m2.lx))
Referenční budova
x
x
x
 
Hodnocená budova/zóna
 
 
 
 
Energetická náročnost hodnocené budovy
a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané energie v budově
Hodnocená budova/zóna
Vytápění
EPH
Chlazení
EPC
Nucené větrání
EPF
Příprava teplé vody
EPW
Osvětlení
EPL
Výroba z OZE nebo kombinované výroby elektřiny a tepla
Bez úpravy vlhčení
S úpravou vlhčením
Pro budovu
i dodávku mimo budovu
 
 
 
b) dílčí dodané energie
ř.
 
 
Vytápění
Chlazení
Větrání
Úpravy vlhkosti vzduchu
Příprava teplé vody
Osvětlení
 
 
 
Ref. bu- dova
Hod. bu- dova
Ref. bu- dova
Hod. bu- dova
Ref. bu- dova
Hod. bu- dova
Ref. bu- dova
Hod. bu- dova
Ref. bu- dova
Hod. bu- dova
Ref. bu- dova
Hod. bu- dova
(1)
Potřeba energie
(kWh/rok)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)
Vypočtená spotřeba energie
(kWh/rok)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)
Pomocná energie
(kWh/rok)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4)
Dílčí dodaná energie
(ř.4)=(ř.2)+(ř.3)
(kWh/rok)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5)
Měrná dílčí dodaná energie na celkovou energeticky vztažnou plochu
(ř.4) / m2
(kWh// (m2.rok))
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) výrobna energie umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech
Typ výroby
Využitelnost vyrobené energie
Vyrobená energie
Faktor celkové primární energie
Faktor neobnovitelné primární energie
Celková primární energie
Neobnovitelná primární energie
jednotky
 
(kWh/rok)
(-)
(-)
(kWh/rok)
(kWh/rok)
Kogenerační jednotka EPCHP - teplo
Budova
 
 
 
 
 
Dodávka mimo budovu
 
 
 
 
 
Kogenerační jednotka EPCHP - elektřina
Budova
 
 
 
 
 
Dodávka mimo budovu
 
 
 
 
 
Fotovoltaické panely EPPV - elektřina
Budova
 
 
 
 
 
Dodávka mimo budovu
 
 
 
 
 
Solární termické systémy QH,sc,sys teplo
Budova
 
 
 
 
 
Dodávka mimo budovu
 
 
 
 
 
Jiné
Budova
 
 
 
 
 
Dodávka mimo budovu
 
 
 
 
 
d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární energie a neobnovitelné primární energie podle energonositelů
Energonositel
Dílčí vypočtená spotřeba energie/ Pomocná energie
Faktor celkové primární energie
Faktor neobnovitelné primární energie
Celková primární energie
Neobnovitelná primární energie
(kWh/rok)
(-)
(-)
(kWh/rok)
(kWh/rok)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
celkem
 
x
x
 
 
e) požadavek na celkovou dodanou energii
(6)
Referenční budova
(kWh/rok)
 
Splněno
(ano/ne)
 
(7)
Hodnocená budova
 
(8)
Referenční budova
(kWh/m2.rok)
 
(9)
Hodnocená budova
 
f) požadavek na neobnovitelnou primární energii
(10)
Referenční budova
(kWh/rok)
 
Splněno
(ano/ne)
 
(11)
Hodnocená budova
 
(12)
Referenční budova (ř. 10 / m2)
(kWh/m2)
 
(13)
Hodnocená budova (ř. 11 / m2)
 
g) primární energie hodnocené budovy
(14)
Celková primární energie
(kWh/rok)
 
(15)
Obnovitelná primární energie (ř.14 - ř.11)
(kWh/rok)
 
(16)
Využití obnovitelných zdrojů energie z hlediska primární energie (ř.15 / ř.14 x 100)
(%)
 
Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie u nových budov a u větší změny dokončených budov
 
Posouzení proveditelnosti
Alternativní systémy
Místní systémy dodávky energie využívající energii z OZE
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
Soustavy zásobování tepelnou energií
Tepelné čerpadlo
Technická proveditelnost
Ano/Ne
Ano/Ne
Ano/Ne
Ano/Ne
Ekonomická proveditelnost
Ano/Ne
Ano/Ne
Ano/Ne
Ano/Ne
Ekologická proveditelnost
Ano/Ne
Ano/Ne
Ano/Ne
Ano/Ne
Doporučení k realizaci a zdůvodnění
 
Datum vypracování analýzy
 
Zpracovatel analýzy
 
Energetický posudek
povinnost vypracovat energetický posudek
Ano/Ne
energetický posudek je součástí analýzy
Ano/Ne
datum vypracování energetického posudku
 
zpracovatel energetického posudku
 
Stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy

Popis opatření

Předpokládaná dodaná energie

Předpokládaná úspora celkové dodané energie

Předpokládaná úspora neobnovitelné primární

energie

(MWh/rok)

(kWh/rok)

(kWh/rok)

Stavební prvky a konstrukce budovy:

-

-

Technické systémy budovy:

vytápění

chlazení

větrání

úprava vlhkosti vzduchu

příprava teplé vody

osvětlení

Obsluha a provoz systémů budovy:

-

-

Ostatní - uveďte jaké

-

-

Celkově

-

Posouzení vhodnosti doporučených opatření

Opatření

Stavební prvky a konstrukce budovy

Technické systémy budovy

Obsluha a provoz systémů budovy

Technická vhodnost

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Funkční vhodnost

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ekonomická vhodnost

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Doporučení k realizaci a zdůvodnění

Datum vypracování doporučených opatření

Zpracovatel navržených doporučených

opatření

Energetický posudek

energetický posudek je součástí posouzení navržených doporučených opatření

Ano/Ne

datum vypracování energetického posudku

zpracovatel energetického posudku

Závěrečné hodnocení energetického specialisty
Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou energie
Splňuje požadavek podle §6 odst. 1
Ano/Ne
Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii
 
Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy
 
Splňuje požadavek podle §6 odst. 2 písm. a)
Ano/Ne
Splňuje požadavek podle §6 odst. 2 písm. b)
Ano/Ne
Splňuje požadavek podle §6 odst. 2 písm. c)
Ano/Ne
Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje
Ano/Ne
Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii
 
Budova užívaná orgánem veřejné moci
 
Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii
 
Prodej nebo pronájem budovy nebo její části
 
Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii
 
Jiný účel zpracování průkazu
 
Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii
 
Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz
Jméno a příjmení
 
Číslo oprávnění MPO
 
Podpis energetického specialisty
 
Datum vypracování průkazu
Datum vypracování průkazu
 

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ PRŮKAZU

-

Zdroj informací

http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/


Čl. II

Přechodné ustanovení

Průkaz zpracovaný přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za průkaz energetické náročnosti budovy vydaný podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. II vložen právním předpisem č. 230/2015 Sb. s účinností od 1.12.2015


Informace
Právní předpis č. 78/2013 Sb. nabyl účinnosti dnem 1.4.2013.

Ve znění tohoto právního předpisu jsou podchyceny změny a doplnění uskutečněné právním předpisem č.:

230/2015 Sb., kterým se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

s účinností od 1.12.2015

Znění jednotlivých právních norem jiných právních předpisů v odkazech není aktualizováno, pokud se jich netýká derogační změna shora uvedeného právního předpisu.
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
78/2013 Sb. - Vyhláška o energetické náročnosti budov
ikona P
Číslo předpisu 78/2013 Sb.
Částka 36
Druh předpisu vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 3. 2013
Platnost od 29. 3. 2013
Účinnost od 1. 4. 2013
Ruší předpis 148/2007 Sb.
Provádí předpis 406/2000 Sb.
Novelizován předpisem 230/2015 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu zapracovává příslušný předpis Evropské unie a stanoví

  1. nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost budovy pro nové budovy, větší změny dokončených budov, jiné než větší změny dokončených budov a pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie,
  2. metodu výpočtu energetické náročnosti budovy,
  3. vzor posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie,
  4. vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy,
  5. vzor a obsah průkazu a způsob jeho zpracování a
  6. umístění průkazu v budově.

Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov, se zrušuje.

Účinnost 1.4.2013.