ikona Pikona R
91/2012 Sb. - Zákon o mezinárodním právu soukromém

Znění účinné ke dni 5. 11. 2018
1 2 3
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2 3
91/2012 Sb. - Zákon o mezinárodním právu soukromém
ikona P
Číslo předpisu 91/2012 Sb.
Částka 35
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 1. 2012
Platnost od 22. 3. 2012
Účinnost od 1. 1. 2014
Novelizuje předpis 191/1950 Sb., 158/1969 Sb., 234/1992 Sb., 264/1992 Sb., 216/1994 Sb., 125/2002 Sb., 37/2004 Sb., 257/2004 Sb., 377/2005 Sb., 57/2006 Sb., 70/2006 Sb., 233/2006 Sb., 296/2007 Sb., 123/2008 Sb., 7/2009 Sb., 409/2010 Sb., 28/2011 Sb.
Ruší předpis 97/1963 Sb., 361/2004 Sb.
Novelizován předpisem 375/2015 Sb., 161/2016 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o mezinárodním právu soukromém.
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje v poměrech s mezinárodním prvkem

  1. právním řádem kterého státu se řídí soukromoprávní poměry včetně používání jiných předpisů než určeného rozhodného práva,
  2. právní postavení cizinců a zahraničních právnických osob v soukromoprávních poměrech,
  3. pravomoc a postup soudů a jiných orgánů při úpravě poměrů uvedených v písmenech a) a b) a rozhodování o nich včetně postupu v řízení, jestliže je mezinárodní prvek jen v řízení samotném,
  4. uznávání a výkon cizích rozhodnutí,
  5. právní pomoc ve styku s cizinou,
  6. některé záležitosti týkající se úpadku,
  7. některé záležitosti týkající se rozhodčího řízení včetně uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů.

§123 - Přechodná ustanovení

1. Vznik a existence právních poměrů a skutečnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, včetně volby práva, se posuzují podle dosavadních právních předpisů. Ustanovení tohoto zákona se použije i pro právní poměry vzniklé přede dnem nabytí jeho účinnosti, jestliže jsou trvalé dlouhodobé povahy a dochází v nich k opětovným nebo trvajícím jednáním účastníků a skutečnostem pro ně významným po dni nabytí jeho účinnosti, pokud jde o taková jednání a skutečnosti.
2. Pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použijí i nadále ustanovení dosavadních právních předpisů o pravomoci českých soudů. To platí i pro řízení ve věcech uznání a výkonu cizích rozhodnutí a cizích rozhodčích nálezů ohledně podmínek pro jejich uznání a výkon.

Nový zákon o mezinárodním právu soukromém nabývá účinnosti dnem 1.1.2014.

Tento zákon s účinností od 1.1.2014 mění 17 dalších zákonů a ruší 2 zákony.

Protože do účinnosti tohoto zákona zbývá od jeho publikace ve Sbírce zákonů více než 21 měsíců, odkazujeme na úplné znění zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, které vyjde v komerční verzi EPIS® v některé z nejbližších aktualizací.

Podrobná rešerše tohoto právního předpisu nebude zařazena v aplikaci MAJÁK.