ikona Pikona R
208/2011 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení

Znění účinné ke dni 26. 3. 2020
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
208/2011 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení
ikona P
Číslo předpisu 208/2011 Sb.
Částka 73
Druh předpisu nařízení vlády
Přijat dne 29. 6. 2011
Platnost od 19. 7. 2011
Účinnost od 20. 7. 2011
Novelizuje předpis 251/2003 Sb.
Ruší předpis 42/2003 Sb., 541/2004 Sb.
Provádí předpis 22/1997 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
Předmět úpravy

  1. Nařízení vlády zapracovává příslušný předpis Evropské unie a stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení.
  2. Toto nařízení se nevztahuje na přepravitelná tlaková zařízení používaná výlučně pro přepravu nebezpečných věcí mezi členským státem Evropské unie nebo smluvním státem Evropského hospodářského prostoru a jiným než členským státem Evropské unie nebo smluvním státem Evropského hospodářského prostoru, splňuje-li tato přeprava podmínky přílohy A a B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí, obsaženého v přípojku C Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě nebo Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách.
  3. Toto nařízení se nevztahuje na přepravitelná tlaková zařízení, která jsou určenými technickými zařízeními používanými s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech podle jiného právního předpisu.

Zrušuje se:

  1. Nařízení vlády č. 42/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení.
  2. Část patnáctá nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Nařízení vlády č. 541/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 42/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb.

Účinnost 20.7.2011.