ikona Pikona R
645/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Znění účinné ke dni 7. 12. 2018
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
645/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
ikona P
Číslo předpisu 645/2004 Sb.
Částka 220
Druh předpisu vyhláška ministerstva
Přijat dne 13. 12. 2004
Platnost od 22. 12. 2004
Účinnost od 1. 1. 2005
Provádí předpis 499/2004 Sb.
Novelizován předpisem 192/2009 Sb., 213/2012 Sb., 85/2019 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
Vyhláškou Ministerstva vnitra se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
Vyhláška stanoví:

 • způsob vedení základní, druhotné a ústřední evidence Národního archivního dědictví,
 • změny v evidenci Národního archivního dědictví při přemístění archiválií,
 • způsob evidence přírůstků a úbytků archiválií,
 • způsob evidence vnějších změn,
 • způsob evidence vnitřních změn,
 • evidenční listy Národního archivního dědictví a jejich obsah,
 • způsob evidence archivních pomůcek,
 • zasílání a evidenci stejnopisů archivních pomůcek,
 • způsob předávání údajů ze základní evidence do druhotné a ústřední evidence,
 • způsob vedení evidence archiválií, archivních souborů nebo jejich ucelených částí prohlášených za archivní kulturní památky nebo za národní kulturní památky,
 • postup a způsob vyřazování archiválií z evidencí Národního archivního dědictví při přehodnocení významu archiválií,
 • postup a způsob vyřazování archiválií z evidence Národního archivního dědictví při zničení archiválií,
 • způsob označování archiválií,
 • ukládání kopií archiválií a péče o kopie,
 • státní příspěvek vlastníkovi archiválie v souvislosti s prohlášením dokumentu za archiválii,
 • vzorový badatelský řád,
 • ceník služeb poskytovaných veřejnými archivy, a
 • nosnost podlah v prostorech pro uložení archiválií, teploty a relativní vlhkost vzduchu v prostorách pro uložení archiválií a výše průměrných ročních nákladů na 1 běžný metr archiválií.

Účinnost 1.1.2005.