ikona Pikona R
392/2003 Sb. - Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

Znění účinné ke dni 7. 12. 2018
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
392/2003 Sb. - Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
ikona P
Číslo předpisu 392/2003 Sb.
Částka 127
Druh předpisu vyhláška ČBÚ
Přijat dne 9. 9. 2003
Platnost od 18. 11. 2003
Účinnost od 1. 1. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení poslední věty §13 odst. 1 nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Ruší předpis 443/1990 Sb.
Provádí předpis 61/1988 Sb.
Novelizován předpisem 282/2007 Sb., 75/2017 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.
Vyhláška Českého báňského úřadu
a) stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na technických zařízeních a bezpečnosti jejich provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem,
b) stanoví, která technická zařízení se považují za vyhrazená, a jejich zařazení do tříd,
c) stanoví požadavky na výrobu vyhrazených technických zařízení tlakových,
d) vymezuje předpoklady kladené na odbornou způsobilost organizací provozujících vyhrazená technická zařízení, na odbornou způsobilost jejich zaměstnanců a na odbornou způsobilost dalších fyzických osob.
Vyhláška se nevztahuje na ruční nářadí, na vrtačky a vrtací kladiva s příslušenstvím, na elektrická technická zařízení a na technická zařízení, jejichž provoz a kontrola se řídí zvláštními právními předpisy.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Výnos Českého báňského úřadu č. 9/1988 Ú. v. ČSR ze dne 16. 12. 1986, č. j. 6365/1986, o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (reg. v částce 7/1987 Sb.).
  2. Výnos Českého báňského úřadu č. 2/1990 ze dne 12. 10. 1990 (reg. pod č. 443/1990 Sb. v částce 74/1990 Sb.).

Účinnost dnem 1. ledna 2004 s výjimkou ustanovení poslední věty §13 odst. 1, které nabývá účinnosti dnem vstupu České republiky do Evropské unie.