ikona Pikona R
90/2016 Sb. - Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

Znění účinné ke dni 7. 12. 2018
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
90/2016 Sb. - Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
ikona P
Číslo předpisu 90/2016 Sb.
Částka 36
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 3. 2016
Platnost od 31. 3. 2016
Účinnost od 15. 4. 2016
Poznámka k účinnosti Ustanovení §47 odst. 2 nabývá účinnosti dne 12.6.2018.
Novelizován předpisem 183/2017 Sb., 265/2017 Sb.
Prováděn předpisem 96/2016 Sb., 97/2016 Sb., 116/2016 Sb., 117/2016 Sb., 118/2016 Sb., 119/2016 Sb., 120/2016 Sb., 121/2016 Sb., 122/2016 Sb., 219/2016 Sb., 345/2016 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.
Předmět úpravy

 1. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a upravuje postup státních orgánů při ochraně trhu před výrobky, které by mohly ohrozit život, zdraví, majetek nebo životní prostředí nebo jiný veřejný zájem.
 2. Tento zákon zapracovává předpisy Evropské unie v oblasti dodávání výrobků na trh vydávané v návaznosti na předpis Evropské unie o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a k výrobkům, které jsou v souladu s těmito předpisy stanoveny nařízeními vlády, upravuje
  1. obecné zásady pro dodávání výrobků na trh, popřípadě uvádění výrobků do provozu,
  2. způsob stanovení výrobků k posuzování shody a technických požadavků, které musí výrobky splňovat,
  3. práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo na trh dodávají, popřípadě uvádějí do provozu výrobky, u kterých má být před uvedením na trh posouzena shoda s požadavky, stanovenými v právních předpisech,
  4. posuzování shody výrobků,
  5. výkon státní správy v oblasti státního zkušebnictví a dozoru nad trhem,
  6. práva a povinnosti osob oprávněných k činnostem podle tohoto zákona, které souvisejí se státním zkušebnictvím,
  7. povinnosti při poskytování informací souvisejících s dodáváním výrobků na trh, posuzováním shody a dozorem nad trhem.
 3. Tento zákon dále upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti akreditace a dozoru dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a jejich označování.
 4. Tento zákon též upravuje výkon státní správy v oblasti výrobků, na které se použije přímo použitelný předpis Evropské unie z oblasti uvádění výrobků na trh vztahující se ke společnému rámci pro uvádění výrobků na trh, a které jsou uvedeny v části druhé hlavě I nebo pro které to stanoví jiný zákon upravující posuzování shody a dodávání výrobků na trh.

Přechodná ustanovení - §58 a §59