ikona Pikona R
201/2012 Sb. - Zákon o ochraně ovzduší

Znění účinné ke dni 12. 2. 2019
1 2 3
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2 3
201/2012 Sb. - Zákon o ochraně ovzduší
ikona P
Číslo předpisu 201/2012 Sb.
Částka 69
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 2. 5. 2012
Platnost od 13. 6. 2012
Účinnost od 1. 9. 2012
Poznámka k účinnosti Ustanovení a) §11 odst. 5 a §15 odst. 1 až 5 a 7 až 14 nabývají účinnosti dne 1.1.2013, b) §15 odst. 6 nabývá účinnosti dne 1.1.2017, c) části I přílohy č. 10 k tomuto zákonu nabývá účinnosti dne 1.1.2014, d) bodu 1.5. části B přílohy č. 4 nabývá účinnosti dne 7.1.2013.
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 521/2002 Sb., 186/2004 Sb., 695/2004 Sb., 180/2005 Sb., 444/2005 Sb., 186/2006 Sb., 212/2006 Sb., 222/2006 Sb., 230/2006 Sb., 296/2007 Sb., 25/2008 Sb., 37/2008 Sb., 124/2008 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 292/2009 Sb., 164/2010 Sb., 77/2011 Sb., 91/2011 Sb., 221/2011 Sb., 288/2011 Sb., 375/2011 Sb.
Ruší předpis 86/2002 Sb., 351/2002 Sb., 354/2002 Sb., 553/2002 Sb., 417/2003 Sb., 92/2004 Sb., 42/2005 Sb., 385/2005 Sb., 472/2005 Sb., 206/2006 Sb., 362/2006 Sb., 597/2006 Sb., 615/2006 Sb., 146/2007 Sb., 180/2007 Sb., 372/2007 Sb., 483/2008 Sb., 13/2009 Sb., 205/2009 Sb., 279/2009 Sb., 373/2009 Sb., 475/2009 Sb., 476/2009 Sb., 17/2010 Sb., 172/2010 Sb., 337/2010 Sb., 42/2011 Sb., 199/2011 Sb., 257/2011 Sb., 294/2011 Sb.
Novelizován předpisem 64/2014 Sb., 87/2014 Sb., 382/2015 Sb., 369/2016 Sb., 183/2017 Sb., 225/2017 Sb., 313/2017 Sb., 172/2018 Sb.
Prováděn předpisem 312/2012 Sb., 330/2012 Sb., 351/2012 Sb., 415/2012 Sb., 56/2013 Sb., 189/2018 Sb., 280/2020 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o ochraně ovzduší.

Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje

 1. přípustné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší,
 2. způsob posuzování přípustné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší a jejich vyhodnocení,
 3. nástroje ke snižování znečištění a znečišťování ovzduší,
 4. práva a povinnosti osob a působnost orgánů veřejné správy při ochraně ovzduší,
 5. práva a povinnosti dodavatelů pohonných hmot a působnost orgánů veřejné správy při sledování a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot v dopravě.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v §41 (odst. 1 až 16) a §42 (odst. 1 - 6).

§43 - Zrušovací ustanovení
Zrušuje se
(s účinností od 1.9.2012):

 1. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).
 2. Zákon č. 92/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.
 3. Zákon č. 385/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
 4. Zákon č. 180/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
 5. Zákon č. 483/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
 6. Zákon č. 172/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
 7. Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí.
 8. Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu.
 9. Nařízení vlády č. 417/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí.
 10. Nařízení vlády č. 206/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu.
 11. Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.
 12. Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.
 13. Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.
 14. Nařízení vlády č. 372/2007 Sb., o národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů.
 15. Nařízení vlády č. 475/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.
 16. Nařízení vlády č. 476/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.
 17. Nařízení vlády č. 42/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.
 18. Nařízení vlády č. 294/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.
 19. Vyhláška č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti.
 20. Vyhláška č. 42/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti.
 21. Vyhláška č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování.
 22. Vyhláška č. 199/2011 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší.
 23. Vyhláška č. 13/2009 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší.
 24. Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
 25. Vyhláška č. 279/2009 Sb., o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů.
 26. Vyhláška č. 373/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti.
 27. Vyhláška č. 17/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
 28. Vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky.
 29. Vyhláška č. 257/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky.

Změny dalších zákonů:

 • Změna v části druhé zákona č. 521/2002 Sb., kterým se mění zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) a zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).
 • Změna v části šestnácté zákona č. 186/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky.
 • Změna v části třetí zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů.
 • Změna v části třetí zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).
 • Změna v části čtyřicáté páté zákona č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 • Změna v části dvacáté osmé zákona č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění.
 • Změna v části druhé zákona č. 212/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
 • Změna v části třetí zákona č. 222/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) a některé další zákony.
 • Změna v části desáté zákona č. 230/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a další související zákony.
 • Změna v části sedmdesáté osmé zákona č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím.
 • Změna v části čtvrté zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.
 • Změna v části druhé zákona č. 37/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních (zákon o lihu).
 • Změna v části třicáté sedmé zákona č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů a některé další zákony.
 • Změna v části dvacáté třetí zákona č. 223/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb.
 • Změna v části sto dvacáté deváté zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.
 • Změna v části sto šesté zákona č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu.
 • Změna v části čtvrté zákona č. 292/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních a další související zákony.
 • Změna v části druhé zákona č. 164/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).
 • Změna v části druhé zákona č. 77/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů a další související zákony.
 • Změna v části druhé zákona č. 91/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).
 • Změna v části první zákona č. 221/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.
 • Změna v části první zákona č. 288/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
 • Změna v části šedesáté druhé zákona č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě.
 • Změna v předmětu podnikání "Měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií" v příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

Účinnost dnem 1.9.2012, s výjimkou ustanovení

 1. §11 odst. 5 a §15 odst. 1 až 5 a 7 až 14, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2013,
 2. §15 odst. 6, které nabývá účinnosti dnem 1.1.2017,
 3. části I přílohy č. 10 k tomuto zákonu, která nabývá účinnosti dnem 1.1.2014, a části II přílohy č. 10 k tomuto zákonu, která nabývá účinnosti dnem 1.1.2018,
 4. bodu 1.5. části B přílohy č. 4, které nabývá účinnosti dnem 7.1.2013.