ikona Pikona R
398/2009 Sb. - Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Znění účinné ke dni 3. 12. 2019
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
398/2009 Sb. - Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
ikona P
Číslo předpisu 398/2009 Sb.
Částka 129
Druh předpisu vyhláška ministerstva
Přijat dne 5. 11. 2009
Platnost od 18. 11. 2009
Účinnost od 18. 11. 2009
Ruší předpis 369/2001 Sb., 492/2006 Sb.
Provádí předpis 183/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Předmět úpravy

  1. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj stanoví obecné technické požadavky na stavby a jejich části tak, aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let ("osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace").
  2. Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
  3. Pro užívání staveb infrastruktury osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému platí jiný právní předpis.

§16 - Přechodné ustanovení
U staveb, pro které byla projektová dokumentace zpracována před účinností této vyhlášky, se postupuje podle dosavadní právní úpravy.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
  2. Vyhláška č. 492/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Účinnost 18.11.2009.