ikona Pikona R
127/2005 Sb. - Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

Znění účinné ke dni 3. 12. 2019
1 2 3 4
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2 3 4
127/2005 Sb. - Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
ikona P
Číslo předpisu 127/2005 Sb.
Částka 43
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 2. 2005
Platnost od 31. 3. 2005
Účinnost od 1. 5. 2005
Pr. př. je v úplném znění 259/2010 Sb.
Novelizuje předpis 2/1969 Sb., 50/1976 Sb., 265/1991 Sb., 455/1991 Sb., 483/1991 Sb., 484/1991 Sb., 368/1992 Sb., 236/1995 Sb., 309/1999 Sb., 218/2000 Sb., 240/2000 Sb., 143/2001 Sb., 231/2001 Sb., 274/2001 Sb., 150/2002 Sb., 151/2002 Sb., 205/2002 Sb., 218/2002 Sb., 309/2002 Sb., 517/2002 Sb., 225/2003 Sb., 427/2003 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb., 167/2004 Sb., 290/2005 Sb.
Ruší předpis 151/2000 Sb., 181/2000 Sb., 182/2000 Sb., 191/2000 Sb., 195/2000 Sb., 196/2000 Sb., 197/2000 Sb., 198/2000 Sb., 199/2000 Sb., 200/2000 Sb., 201/2000 Sb., 202/2000 Sb., 92/2001 Sb., 235/2001 Sb., 444/2002 Sb., 550/2004 Sb.
Novelizován předpisem 290/2005 Sb., 361/2005 Sb., 186/2006 Sb., 235/2006 Sb., 310/2006 Sb., 110/2007 Sb., 261/2007 Sb., 304/2007 Sb., 88/2008 Sb., 124/2008 Sb., 177/2008 Sb., 189/2008 Sb., 247/2008 Sb., 384/2008 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 153/2010 Sb., 94/2011 Sb., 137/2011 Sb., 341/2011 Sb., 375/2011 Sb., 420/2011 Sb., 457/2011 Sb., 458/2011 Sb., 468/2011 Sb., 18/2012 Sb., 19/2012 Sb., 142/2012 Sb., 167/2012 Sb., 273/2012 Sb., 214/2013 Sb., 303/2013 Sb., 181/2014 Sb., 234/2014 Sb., 250/2014 Sb., 258/2014 Sb., 267/2014 Sb., 318/2015 Sb., 378/2015 Sb., 222/2016 Sb., 298/2016 Sb., 183/2017 Sb., 194/2017 Sb., 225/2017 Sb., 252/2017 Sb., 287/2018 Sb., 161/2019 Sb., 277/2019 Sb., 311/2019 sSb.
Prováděn předpisem 153/2005 Sb., 154/2005 Sb., 155/2005 Sb., 156/2005 Sb., 157/2005 Sb., 158/2005 Sb., 159/2005 Sb., 160/2005 Sb., 161/2005 Sb., 162/2005 Sb., 336/2005 Sb., 430/2005 Sb., 485/2005 Sb., 486/2005 Sb., 327/2006 Sb., 336/2006 Sb., 388/2006 Sb., 117/2007 Sb., 238/2007 Sb., 290/2007 Sb., 109/2008 Sb., 161/2008 Sb., 163/2008 Sb., 105/2010 Sb., 318/2010 Sb., 360/2010 Sb., 22/2011 Sb., 134/2012 Sb., 135/2012 Sb., 228/2012 Sb., 241/2012 Sb., 242/2012 Sb., 357/2012 Sb., 462/2013 Sb., 209/2017 Sb., 267/2017 Sb., 361/2019 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

Předmět úpravy

 1. Tento zákon upravuje na základě práva Evropských společenství podmínky podnikání a výkon státní správy, včetně regulace trhu, v oblasti elektronických komunikací.
 2. Tento zákon se nevztahuje na obsah služeb poskytovaných prostřednictvím sítí elektronických komunikací, jako je obsah rozhlasového a televizního vysílání, finančních služeb a některých služeb informační společnosti, není-li dále stanoveno jinak. Oddělením regulace přenosu od regulace obsahu nejsou dotčeny vazby, které mezi nimi existují, zejména pro zaručení mediální plurality, kulturní rozmanitosti a ochrany spotřebitele.
 3. Tímto zákonem nejsou dotčeny předpisy na ochranu hospodářské soutěže.

Účinnost 1.5.2005.
Změny dalších zákonů:

 • V zákoně č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, se část pátá (§44) zrušuje.
 • V zákoně č. 151/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., se část dvanáctá (změna §102 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů) zrušuje.
 • V zákoně č. 205/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část třetí (změna zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů) zrušuje.
 • V zákoně č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů se část dvacátá čtvrtá (změna zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů) zrušuje.
 • V zákoně č. 517/2002 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony, se část šestá (změna zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů) zrušuje.
 • V zákoně č. 225/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), se část první (změna zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů) zrušuje.
 • V zákoně č. 436/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část čtvrtá (změna zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů) zrušuje.
 • V zákoně č. 53/2004 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel, se část jedenáctá (změna zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů) zrušuje.
 • V zákoně č. 167/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, se část čtvrtá (změna zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů) zrušuje.
 • Změna v §3 odst. 3 písmeno i) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v příloze č. 2 zákona, kde ve SKUPINĚ 205: Elektrické přístroje se text "Poskytování telekomunikačních služeb" zrušuje.
 • Změna v §2b zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
  Změny v ustanoveních:
  • §12 (změny),
  • vkládá se nový §12a "Ministerstvo informatiky" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 15a.
 • V zákoně č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů se vkládá nový §24a.
 • V §36 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Součástí státních finančních aktiv je rovněž radiokomunikační účet zřízený podle zvláštního právního předpisu.".
 • Změna v příloze zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Položka 155 až 158 - nové znění,
  • Položka 159 se zrušuje,
  • Položka 160 a 161 - nové znění.

Naše poznámka:
S podivem hledíme na novelu zrušeného zákona o správních poplatcích, když víme, že od 16.1.2005 je účinný nový zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

 • V §18 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona pozdějších předpisů, se slovo "telekomunikace" nahrazuje slovy "elektronické komunikace".
 • Změna v §56 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §1 a §2 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §9, §20, §29, §42, §53 a §237 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §48 (změny),
  • v části třetí hlavě druhé se vkládá nový díl 7 "Řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části" (§101a až §101d).
 • Změna v §1 a §11 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů, kde se v části druhé vkládá hlava sedmá
  "NÁLEŽITOSTI ČLENA RADY A PŘEDSEDY RADY ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU" (§27a až §27b).
 • V §1 zákona č. 427/2003 Sb., kterým se pro léta 2004, 2005 a 2006 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, výše dalšího platu těchto osob za první pololetí roku 2004 a kterým se mění některé související zákony, ve znění zákona č. 359/2004 Sb., se za písmeno f) vkládá nové písmeno g).
 • Změna zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §3 (změny),
  • vkládá se nový §3a včetně poznámky pod čarou č. 1c,

Přechodná ustanovení (§176 zákona 127/2005 Sb.)

 1. Digitální vysílání televizních programů uvedených v §3 odst. 1 písm. a) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, Česká televize zahájí do 60 dnů ode dne, kdy s podnikatelem zajišťujícím síť elektronických komunikací uzavře smlouvu o šíření multiplexu veřejné služby. Digitální vysílání dalších alespoň dvou televizních programů Česká televize zahájí postupně podle své ekonomické, organizační a technické připravenosti.
 2. Podmínky šíření programů, popřípadě doplňkových služeb, Českého rozhlasu prostřednictvím multiplexu veřejné služby sjedná Česká televize s Českým rozhlasem smlouvou. Oběma stranami ověřený návrh této smlouvy předloží generální ředitel České televize k informaci Radě České televize alespoň 30 dnů před dohodnutým dnem zahájení zemského digitálního rozhlasového vysílání Českého rozhlasu.
 • Změna v §2 a §3 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů.

Přechodná ustanovení (§178 zákona 127/2005 Sb.)

 1. Český rozhlas zahájí digitální vysílání rozhlasových programů uvedených v §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, postupně podle své ekonomické, organizační a technické připravenosti.
 2. Podmínky šíření svých programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb, prostřednictvím multiplexu veřejné služby sjedná Český rozhlas s Českou televizí smlouvou. Oběma stranami ověřený návrh této smlouvy předloží generální ředitel Českého rozhlasu k informaci Radě Českého rozhlasu alespoň 30 dnů před dohodnutým dnem zahájení zemského digitálního rozhlasového vysílání Českého rozhlasu.

Účinnost změn 1.5.2005.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

 1. Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.
 2. Nařízení vlády č. 181/2000 Sb., kterým se stanoví výše poplatků za přidělené kmitočty a za přidělená čísla.
 3. Vyhláška č. 182/2000 Sb., o schvalovací značce pro telekomunikační koncová a rádiová zařízení.
 4. Vyhláška č. 191/2000 Sb., o technických podmínkách pro připojení a provoz zařízení pro odposlouchávání a zaznamenávání telekomunikačního provozu.
 5. Vyhláška č. 195/2000 Sb., kterou se stanoví druhy a charakteristika koncových bodů a rozhraní veřejné telekomunikační sítě.
 6. Vyhláška č. 196/2000 Sb., kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality služeb poskytovaných v rámci univerzální služby držiteli telekomunikační licence.
 7. Vyhláška č. 197/2000 Sb., o rozsahu pronájmu telekomunikačních okruhů a o jejich technických parametrech.
 8. Vyhláška č. 198/2000 Sb., o náležitostech návrhu na uzavření smlouvy o propojení a přístupu k síti a o technických a provozních podmínkách přístupu k síti a propojení sítí a připojení neveřejných telekomunikačních sítí k veřejným telekomunikačním sítím.
 9. Vyhláška č. 199/2000 Sb., o způsobu prokazování finanční způsobilosti k vykonávání telekomunikační činnosti.
 10. Vyhláška č. 200/2000 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány.
 11. Vyhláška č. 201/2000 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby.
 12. Vyhláška č. 202/2000 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání zvláštní způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy zvláštní způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů způsobilosti a době jejich platnosti.
 13. Vyhláška č. 92/2001 Sb., kterou se stanoví seznam speciálně vybavených koncových telefonních zařízení.
 14. Vyhláška č. 235/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o výpočtu a úhradě prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby držitelem telekomunikační licence.