ikona Pikona R
281/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu

Znění účinné ke dni 9. 11. 2019
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
281/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
ikona P
Číslo předpisu 281/2009 Sb.
Částka 87
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 7. 2009
Platnost od 3. 9. 2009
Účinnost od 1. 1. 2011
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 133/1985 Sb., 64/1986 Sb., 44/1988 Sb., 61/1988 Sb., 62/1988 Sb., 531/1990 Sb., 565/1990 Sb., 549/1991 Sb., 552/1991 Sb., 582/1991 Sb., 21/1992 Sb., 114/1992 Sb., 241/1992 Sb., 334/1992 Sb., 338/1992 Sb., 357/1992 Sb., 523/1992 Sb., 586/1992 Sb., 592/1992 Sb., 634/1992 Sb., 6/1993 Sb., 13/1993 Sb., 16/1993 Sb., 35/1993 Sb., 96/1993 Sb., 157/1993 Sb., 273/1993 Sb., 323/1993 Sb., 71/1994 Sb., 85/1994 Sb., 111/1994 Sb., 200/1994 Sb., 40/1995 Sb., 87/1995 Sb., 89/1995 Sb., 117/1995 Sb., 118/1995 Sb., 219/1995 Sb., 289/1995 Sb., 91/1996 Sb., 97/1996 Sb., 19/1997 Sb., 22/1997 Sb., 48/1997 Sb., 49/1997 Sb., 61/1997 Sb., 110/1997 Sb., 242/1997 Sb., 15/1998 Sb., 91/1998 Sb., 156/1998 Sb., 167/1998 Sb., 168/1998 Sb., 166/1999 Sb., 168/1999 Sb., 169/1999 Sb., 189/1999 Sb., 222/1999 Sb., 325/1999 Sb., 326/1999 Sb., 329/1999 Sb., 29/2000 Sb., 46/2000 Sb., 101/2000 Sb., 122/2000 Sb., 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb., 133/2000 Sb., 154/2000 Sb., 156/2000 Sb., 158/2000 Sb., 159/2000 Sb., 218/2000 Sb., 227/2000 Sb., 241/2000 Sb., 242/2000 Sb., 250/2000 Sb., 253/2000 Sb., 256/2000 Sb., 258/2000 Sb., 307/2000 Sb., 361/2000 Sb., 365/2000 Sb., 367/2000 Sb., 408/2000 Sb., 458/2000 Sb., 492/2000 Sb., 101/2001 Sb., 102/2001 Sb., 117/2001 Sb., 119/2001 Sb., 120/2001 Sb., 143/2001 Sb., 164/2001 Sb., 185/2001 Sb., 254/2001 Sb., 257/2001 Sb., 271/2001 Sb., 274/2001 Sb., 320/2001 Sb., 449/2001 Sb., 477/2001 Sb., 76/2002 Sb., 86/2002 Sb., 109/2002 Sb., 119/2002 Sb., 124/2002 Sb., 146/2002 Sb., 214/2002 Sb., 226/2002 Sb., 229/2002 Sb., 285/2002 Sb., 320/2002 Sb., 148/2003 Sb., 149/2003 Sb., 162/2003 Sb., 219/2003 Sb., 276/2003 Sb., 322/2003 Sb., 353/2003 Sb., 354/2003 Sb., 356/2003 Sb., 438/2003 Sb., 440/2003 Sb., 479/2003 Sb., 19/2004 Sb., 38/2004 Sb., 78/2004 Sb., 99/2004 Sb., 100/2004 Sb., 122/2004 Sb., 189/2004 Sb., 190/2004 Sb., 235/2004 Sb., 237/2004 Sb., 254/2004 Sb., 256/2004 Sb., 321/2004 Sb., 326/2004 Sb., 420/2004 Sb., 435/2004 Sb., 436/2004 Sb., 480/2004 Sb., 501/2004 Sb., 554/2004 Sb., 594/2004 Sb., 634/2004 Sb., 127/2005 Sb., 179/2005 Sb., 180/2005 Sb., 206/2005 Sb., 215/2005 Sb., 251/2005 Sb., 341/2005 Sb., 377/2005 Sb., 381/2005 Sb., 412/2005 Sb., 413/2005 Sb., 444/2005 Sb., 56/2006 Sb., 59/2006 Sb., 62/2006 Sb., 69/2006 Sb., 70/2006 Sb., 79/2006 Sb., 115/2006 Sb., 137/2006 Sb., 139/2006 Sb., 159/2006 Sb., 183/2006 Sb., 214/2006 Sb., 230/2006 Sb., 245/2006 Sb., 267/2006 Sb., 310/2006 Sb., 311/2006 Sb., 319/2006 Sb., 340/2006 Sb., 261/2007 Sb., 270/2007 Sb., 296/2007 Sb., 378/2007 Sb., 25/2008 Sb., 38/2008 Sb., 104/2008 Sb., 122/2008 Sb., 126/2008 Sb., 167/2008 Sb., 253/2008 Sb., 254/2008 Sb., 296/2008 Sb., 301/2008 Sb., 304/2008 Sb., 305/2008 Sb., 7/2009 Sb., 41/2009 Sb.
Novelizován předpisem 153/2010 Sb., 350/2011 Sb., 456/2011 Sb., 466/2011 Sb., 165/2012 Sb., 201/2012 Sb., 255/2012 Sb., 496/2012 Sb., 164/2013 Sb., 229/2013 Sb., 241/2013 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb., 224/2015 Sb., 242/2016 Sb., 297/2016 Sb., 323/2016 Sb., 170/2018 Sb., 110/2019 Sb.
Anotace

Změna některých (198) zákonů v souvislosti s přijetím daňového řádu.
Důležité upozornění:

Všechny změny provedené zákonem č. 281/2009 Sb. v dalších 198 zákonech nabývají účinnosti až dnem 1.1.2011.
Změny:

 • Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §200n "Řízení o nahrazení souhlasu zástupce Komory daňových poradců k seznámení se s obsahem listin, které mohou obsahovat skutečnosti, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti daňového poradce" včetně nadpisu,
  • §274, §337 (změny).
 • Změna v §77 odst. 2 větě první zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §12 odst. 5 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §32a a §41 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §41 odst. 1 písm. j) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §20 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (změny),
  • §11 - nové znění,
  • §12 a §13 se zrušují,
  • §14 (změny),
  • vkládá se nový §14a včetně poznámky pod čarou č. 14a,
  • §16 se zrušuje.

Čl. IX

 1. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
 2. Žádosti o prominutí poplatku nebo jeho příslušenství, které byly podány podle dosavadních právních předpisů a které nebyly vyřízeny do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se posoudí podle podmínek obsažených v dosavadních právních předpisech.
 • Změna zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §6a, §7 (změny),
  • §8 "Placení poplatků" včetně nadpisu - nové znění,
  • §9, §10 (změny),
  • §12 - nové znění,
  • §13 včetně poznámky pod čarou č. 5 - nové znění,
  • §13a se včetně poznámek pod čarou č. 4c a 4d zrušuje,
  • §16 (změny).
 • Změna v §19 odst. 5 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §14 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.
 • Změna v §38 odst. 3 písm. c) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §88a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §8 a §8a zákona č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §12 a §20 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §8 (změny),
  • v §12, §15 odst. 3 a v §15 odst. 4 se slova "daňová povinnost" nahrazují slovem "daň",
  • §12, §13a, §14 a §15 (změny).

Čl. XVIII - Přechodné ustanovení
Společný zástupce, který měl postavení společného zástupce podle zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nadále považuje za společného zástupce, pokud si poplatníci nezvolí společného zmocněnce nebo pokud nebude postupováno podle §13a odst. 5 zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (změny),
  • §16a "Místní příslušnost" - nové znění,
  • §17, §18 (změny),
  • §22 se zrušuje.
 • Změna v §3, §6 a §11 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §38d, §38e, §38fa, §38h, §38i (změny),
  • vkládá se nový §38t.
 • Změna v §22 a §23 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §24b odst. 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 • Změna v §46f a §49a zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §51, §270 (změny),
  • §275 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9c zrušuje,
  • §282 se zrušuje,
  • §285 (změny),
  • vkládá se nový §320a.
 • Změna v §16 a §17 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 35/1993 Sb., kde se článek I (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §16b zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření.
 • Změna v zákoně č. 157/1993 Sb., kde se článek II (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §10a zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 323/1993 Sb., kde se článek II (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §8a odst. 6 zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.
 • Změna v zákoně č. 85/1994 Sb., kde se článek III (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §35 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.
 • Změna v §17c odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §8b zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §27d zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících.
 • Změna v §26a odst. 6 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
 • Změna v §65c odst. 6 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 118/1995 Sb., kde se článek XXIII (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §28 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §56 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
 • Změna v §19c odst. 6 větě první zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech.
 • Změna v §8 zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §34 odst. 6 větě první zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní.
 • Změna v §19 odst. 7 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
 • Změna v §39e a §45a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §94 odst. 8 větě první zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví.
 • Změna v §17b a §20 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu.
 • Změna v §16 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
 • Změna v zákoně č. 242/1997 Sb., kde se článek II (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §9a odst. 4 a v §9d odst. 6 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů.
 • Změna v zákoně č. 91/1998 Sb., kde se článek VII (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §14b odst. 6 větě první zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).
 • Změna v §40 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.
 • Změna v zákoně č. 168/1998 Sb., kde se článek II (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §53 odst. 7 větě předposlední a v §74 odst. 3 větě první zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).
 • Změna v §16b odst. 7 větě poslední zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).
 • Změna v §33 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně souvisejících zákonů.
 • Změna v §10 zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy).
 • Změna v §67 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §93b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.
 • Změna v §157b odst. 10 větě první zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.
 • Změna v §34c odst. 6 větě první zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech.
 • Změna zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §37b (změny),
  • Část sedmá (§49) se zrušuje.
 • Změna v §17 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon).
 • Změna v §46 odst. 7 větě první zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §14 odst. 7 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.
 • Změna v §128, §129b, §129c a §147 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §85, §88 a §89 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §112 a §116 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §17a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §28 odst. 7 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).
 • Změna v §22 odst. 7 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů.
 • Změna v §19 odst. 3 větě první zákona č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů.
 • Změna v zákoně č. 159/2000 Sb., kde se část druhá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §44a (změny),
  • Část druhá (§82) se zrušuje.
 • Změna zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §19 (změny),
  • Část třetí (§22) se zrušuje.
 • Změna v §26 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §33 odst. 13 větě první zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství.
 • Změna v §22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 zákona č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní.
 • Změna v §13 odst. 6 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu).
 • Změna v §93 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna v §28 odst. 2 zákona č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna v §125 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).
 • Změna v §7a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.
 • Změna v zákoně č. 367/2000 Sb., kde se část třetí (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §22a odst. 6 větě první zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám).
 • Změna v §11, §14 a §95 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 492/2000 Sb., kde se část třetí (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §19 odst. 6 zákona č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků.
 • Změna v §8 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků).
 • Změna v §25 odst. 6 větě první zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).
 • Změna v §2 písm. d) zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.
 • Změna v zákoně č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, kde se část desátá (§141) zrušuje.
 • Změna v §22 odst. 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže).
 • Změna v §20 a §41 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §17a, §47 a §68 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §88, §93, §94, §96, §97, §99, §100, §101 (změny),
  • §103 "Úrok z prodlení" - nové znění.
 • Změna v §21 odst. 4 větě druhé zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).
 • Změna v zákoně č. 271/2001 Sb., kde se část pátá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §34 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
 • Změna zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §21 (změny),
  • Část dvanáctá (§40) se zrušuje.
 • Změna v §64 odst. 9 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.
 • Změna v §46 odst. 7 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech).
 • Změna v §38 odst. 7 větě první zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci).
 • Změna v §19 a §40 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §35 odst. 5 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.
 • Změna v §77 odst. 6 větě první zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu.
 • Změna v §31a a §34b zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku).
 • Změna v §11c odst. 8 větě první zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna v §7 odst. 7 zákona č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství.
 • Změna v zákoně č. 226/2002 Sb., kde se část třetí (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §17a a §23 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §30 odst. 4 zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon).
 • Změna v zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, kde se část dvanáctá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §23 odst. 3 zákona č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství.
 • Změna v §35 a §38 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).
 • Změna v §17 zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách).
 • Změna v §38c odst. 6 větě první zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).
 • Změna v §27 odst. 9 větě první zákona č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů.
 • Změna v zákoně č. 322/2003 Sb., kde se část druhá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §41, §43 (změny),
  • §138 se zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 354/2003 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních, kde se část čtvrtá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §39c zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů.
 • Změna v zákoně č. 438/2003 Sb., kde se část sedmá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna zákona č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §37 (změny),
  • Část druhá (§46) se zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 479/2003 Sb., kde se část druhá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 19/2004 Sb., kde se část druhá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §22a a §26a zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí).
 • Změna v §35 odst. 10 zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.
 • Změna v §31 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).
 • Změna v §34e odst. 6 větě třetí zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy).
 • Změna v §6 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech.
 • Změna v §129 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.
 • Změna v §40 odst. 5 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.
 • Změna v §95 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
 • Změna v zákoně č. 237/2004 Sb., kde se část první (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (změny),
  • Část druhá (§8) se zrušuje.
 • Změna v §192 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
 • Změna v §35 a §40 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství).
 • Změna v §78 odst. 14 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna v §2 a §18 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
 • Změna v §82 a §141 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
 • Změna v zákoně č. 436/2004 Sb., kde se část osmnáctá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §12 a §13 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti).
 • Změna v zákoně č. 501/2004 Sb., kde se část čtrnáctá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 554/2004 Sb., kde se část pátá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §19 zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití.
 • Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5 (změny),
  • §9 se zrušuje,
  • v části I sazebníku správních poplatků položce 1 a položce 3 (změny).
 • Změna v §49, §121 a §133 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 179/2005 Sb., kde se část dvanáctá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §10 odst. 1 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).
 • Změna v §6 zákona č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti.
 • Změna v zákoně č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách), kde se část třetí (§25) zrušuje.
 • Změna v §37 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
 • Změna v §30g odst. 6 větě první zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.
 • Změna v §31 zákona č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech).
 • Změna v zákoně č. 381/2005 Sb., kde se část devátá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §156 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
 • Změna v zákoně č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, kde se část šestnáctá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 444/2005 Sb., kde se část devátá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 56/2006 Sb., kde se část šestnáctá zrušuje.
 • Změna v §38 odst. 6 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky.
 • Změna v zákoně č. 62/2006 Sb., kde se část šestá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §20 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.
 • Změna v zákoně č. 70/2006 Sb., kde se část osmá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 79/2006 Sb., kde se část šestá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, kde se část dvanáctá (§51) zrušuje.
 • Změna v §121 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
 • Změna v §27 odst. 4 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení.
 • Změna v §25 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
 • Změna v §183 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
 • Změna v zákoně č. 214/2006 Sb., kde se část třetí (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 230/2006 Sb., kde se část pátá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §36 a §39 zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů.
 • Změna v zákoně č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, kde se část třicátá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §18 odst. 8 zákona č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem).
 • Změna v §10 odst. 6 větě první zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách).
 • Změna v §8 odst. 6 zákona č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory.
 • Změna v §8a a §10 zákona č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky.
 • Změna zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů.
  Změny v ustanoveních:
  • Část osmá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) se zrušuje,
  • v části čtyřicáté páté čl. LXXII §28 odst. 6, v části čtyřicáté šesté čl. LXXIII §27 odst. 6 a v části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV §28 odst. 6 se věta první zrušuje,
  • 3. V části čtyřicáté páté čl. LXXII §29, v části čtyřicáté šesté čl. LXXIII §28 a v části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV §29 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.
 • Změna v zákoně č. 270/2007 Sb., kde se část první (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 296/2007 Sb., kde se část dvacátá první (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §109 odst. 6 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).
 • Změna v §6 odst. 6 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.
 • Změna v §12 odst. 6 zákona č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související.
 • Změna v §63 odst. 5 větě první zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí).
 • Změna v zákoně č. 122/2008 Sb., kde se část druhá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 126/2008 Sb., kde se část pátá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §20 odst. 5 větě první zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě.
 • Změna v §52 odst. 8 větě první zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 • Změna v zákoně č. 254/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, kde se část čtvrtá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v §26 odst. 6 zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách).
 • Změna v zákoně č. 301/2008 Sb., kde se část sedmá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 304/2008 Sb., kde se část druhá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 305/2008 Sb., kde se část šestá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 7/2009 Sb., kde se část čtvrtá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 41/2009 Sb., kde se část devátá (změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) zrušuje.

Účinnost změn 1.1.2011.