ikona Pikona R
225/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Znění účinné ke dni 3. 12. 2019
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
225/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 225/2017 Sb.
Částka 82
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 27. 6. 2017
Platnost od 31. 7. 2017
Účinnost od 1. 1. 2018
Novelizuje předpis 133/1985 Sb., 20/1987 Sb., 44/1988 Sb., 62/1988 Sb., 114/1992 Sb., 334/1992 Sb., 338/1992 Sb., 586/1992 Sb., 266/1994 Sb., 114/1995 Sb., 289/1995 Sb., 13/1997 Sb., 49/1997 Sb., 151/1997 Sb., 166/1999 Sb., 189/1999 Sb., 131/2000 Sb., 239/2000 Sb., 258/2000 Sb., 406/2000 Sb., 458/2000 Sb., 100/2001 Sb., 164/2001 Sb., 185/2001 Sb., 254/2001 Sb., 274/2001 Sb., 312/2001 Sb., 449/2001 Sb., 76/2002 Sb., 139/2002 Sb., 150/2002 Sb., 235/2004 Sb., 500/2004 Sb., 634/2004 Sb., 127/2005 Sb., 251/2005 Sb., 183/2006 Sb., 184/2006 Sb., 157/2009 Sb., 416/2009 Sb., 17/2012 Sb., 201/2012 Sb., 503/2012 Sb., 256/2013 Sb., 224/2015 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (326 změnových bodů).
  Změny v ustanoveních:
  • §2§4 (změny),
  • v poznámce pod čarou č. 4 (změny),
  • §4 (další rozsáhlé změny),
  • §6§8, §11§13, §15§20 (změny),
  • vkládá se nový §20a včetně poznámky pod čarou č. 68,
  • §22 (změny),
  • vkládá se nový §23a „Oprávněný investor“ včetně nadpisu,
  • §27, §28, §30§33, §35, §37§42 (změny),
  • vkládají se nové §42a „Zkrácený postup pořizování aktualizace zásad územního rozvoje“ až §42c „Nabytí účinnosti aktualizace zásad územního rozvoje“ včetně nadpisů,
  • §43, §45, §46, §50, §52, §54, §55 (změny),
  • vkládají se nové §55a „Zkrácený postup pořizování změny územního plánu“ až §55c „Nabytí účinnosti změny územního plánu“ včetně nadpisů,
  • §61, §63, §65, §68, §71 (změny),
  • vkládají se nové §72 „Zkrácený postup pořizování změny regulačního plánu“ až §75 „Nabytí účinnosti změny regulačního plánu“ včetně nadpisů,
  • §78§81 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 69 - nové znění,
  • §84§89 (změny),
  • §90 „Posuzování záměru žadatele“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §92, §94 (změny),
  • §94a „Územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí“ včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 70 - nové znění,
  • vkládají se nové §94b§94z včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 71 a 72,
  • §95§96a (rozsáhlé změny),
  • vkládá se nový §96b „Závazné stanovisko orgánu územního plánování“ včetně nadpisu,
  • §103§112, §114§119 (změny),
  • §120 se zrušuje,
  • §121, §122 (změny),
  • vkládá se nový §122a „Kolaudační řízení“ včetně nadpisu,
  • §123, §125§129, §134, §143, §144, §148, §150, §152, §156 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 73 - nové znění,
  • §158, §160, §163§167, §171, §175, §177§179 (změny),
  • v části páté se doplňuje hlava VII „SOUHLAS VLASTNÍKA A NAVAZUJÍCÍ ŘÍZENÍ“ (§184a, §184b) včetně nadpisu,
  • §188, §190 (změny),
  • §193 - nové znění,
  • §194 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodech 1. až 15. novely.

 • Změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §7, §24 (změny),
  • §31 „Výkon státního požárního dozoru“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §32 - nové znění,
  • §95 (změny).
 • Změna v §14 a §26 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §19 a §33 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §13 a §25 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:

Čl. VIII - Přechodné ustanovení
Správní řízení o povolení kácení dřevin zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v §9 a §17 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4, §6 a §9 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §38l zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4, §7, §9 a §56 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5a a §41 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §49 a §58 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:

Čl. XVI - Přechodné ustanovení
Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v §3 a §36 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §9 odst. 2 písm. a) bodu 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §76 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 odst. 3 větě třetí zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §18 odst. 1 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §7 a §10 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §77 a §80 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §7 a §13 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3, §16, §24, §25, §46, §57§60, §69, §76 a §87 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §6§9, §9b (změny),
  • §9e „Náležitosti podporující podpisové listiny“ včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §10 „Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů stavebních záměrů na životní prostředí“ včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 15 a 16,
  • §16 „Zveřejnění dokumentů pořízených v průběhu posuzování a informací o nich“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §21, §22 (změny),
  • v příloze č. 3 a č. 4 (změny).

Čl. XXVII - Přechodná ustanovení

 • Změna v §35 a §43 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §14, §72, §79 a §82 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §9, §15, §108, §115, §119, §125d a §126 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XXXI - Přechodné ustanovení
Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v §14 a §29 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §8 zákona č. 312/2001 Sb., o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státních hranicích).
 • Změna v §58 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.
 • Změna v §4 a §45 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §7 a §101b zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XXXVIII - Přechodná ustanovení

 • Změna v §56 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XL - Přechodné ustanovení

 • Změna v §149 a §174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XLII - Přechodná ustanovení

 • Změna v položkách 17 a 18 v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §108 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů.
  Změny v ustanoveních:
  • §6 „Zásady pro stavbu úložného místa“ včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 39 - nové znění,
  • §8, §17, §20, §22 (změny).
 • Změna zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §2 (změny),
  • vkládají se nové §2b§2d „Územní rozhodnutí u vybraných staveb energetické infrastruktury“ včetně nadpisů,
  • §3a§3c (změny),
  • vkládá se část druhá „PROJEKTY SPOLEČNÉHO ZÁJMU ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY“ (§5a§5d) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 11 až 13.

Čl. XLVIII - Přechodná ustanovení

 • Změna v §9 odst. 2 písm. b) zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §12, §27 a §40 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §21 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna v §2 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
 • Změna v §47 a §53 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).
 • Změna v §18 a §19 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů.