ikona Pikona R
503/2012 Sb. - Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů

Znění účinné ke dni 3. 12. 2019
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
503/2012 Sb. - Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
ikona P
Číslo předpisu 503/2012 Sb.
Částka 188
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 12. 2012
Platnost od 30. 12. 2012
Účinnost od 1. 1. 2013
Poznámka k účinnosti Ustanovení §10 odst. 3 pozbývá platnosti uplynutím dne 31.12.2013.
Novelizuje předpis 500/1990 Sb., 92/1991 Sb., 229/1991 Sb., 513/1991 Sb., 563/1991 Sb., 243/1992 Sb., 265/1992 Sb., 334/1992 Sb., 338/1992 Sb., 357/1992 Sb., 586/1992 Sb., 589/1992 Sb., 39/1993 Sb., 289/1995 Sb., 161/1997 Sb., 269/1998 Sb., 144/1999 Sb., 219/2000 Sb., 256/2000 Sb., 308/2000 Sb., 320/2001 Sb., 15/2002 Sb., 139/2002 Sb., 148/2002 Sb., 201/2002 Sb., 260/2002 Sb., 253/2003 Sb., 85/2004 Sb., 326/2004 Sb., 354/2004 Sb., 634/2004 Sb., 94/2005 Sb., 178/2005 Sb., 179/2005 Sb., 285/2005 Sb., 342/2005 Sb., 131/2006 Sb., 159/2006 Sb., 178/2006 Sb., 186/2006 Sb., 300/2008 Sb., 95/2009 Sb.
Ruší předpis 569/1991 Sb., 546/1992 Sb., 1/1999 Sb., 4/1999 Sb., 88/1999 Sb., 95/1999 Sb., 201/1999 Sb., 9/2000 Sb., 66/2000 Sb., 359/2000 Sb., 396/2000 Sb., 253/2001 Sb., 313/2001 Sb., 423/2002 Sb., 433/2002 Sb., 366/2003 Sb., 390/2003 Sb., 118/2008 Sb., 119/2008 Sb., 299/2009 Sb., 140/2010 Sb., 345/2011 Sb., 74/2012 Sb.
Novelizován předpisem 256/2013 Sb., 280/2013 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb., 250/2014 Sb., 185/2016 Sb., 225/2017 Sb., 295/2017 Sb., 229/2019 Sb.
Prováděn předpisem 218/2014 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů.
Úvodní ustanovení

 1. Zřizuje se Státní pozemkový úřad jako správní úřad s celostátní působností.
 2. Státní pozemkový úřad je organizační složkou státu a účetní jednotkou.
 3. Sídlem Státního pozemkového úřadu je Praha.
 4. Státní pozemkový úřad je podřízen Ministerstvu zemědělství.

Státní pozemkový úřad vykonává působnost podle tohoto zákona a podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost - §50

 1. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2013.
 2. Ustanovení §10 odst. 3 pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2013.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v §22 odst. 1) až 19) zákona.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

 1. Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky.
 2. Zákon České národní rady č. 546/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky.
 3. Čl. II zákona č. 161/1997 Sb., kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 546/1992 Sb.
 4. Čl. II zákona č. 269/1998 Sb., kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 162/1997 Sb., o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997.
 5. Zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Čl. III zákona č. 144/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Zákon č. 66/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Část druhá zákona č. 308/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Zákon č. 253/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
 10. Zákon č. 313/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 11. Část třetí zákona č. 15/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 12. Část první zákona č. 148/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
 13. Část čtvrtá zákona č. 260/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 14. Zákon č. 423/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 15. Části první a druhá zákona č. 253/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., a některé další zákony.
 16. Část šestá zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 17. Část třetí zákona č. 354/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 18. Část druhá zákona č. 94/2005 Sb., o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy, o změně zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
 19. Části sedmá a dvacátá zákona č. 179/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky.
 20. Část druhá zákona č. 285/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 21. Část osmá zákona č. 342/2005 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích.
 22. Část čtvrtá zákona č. 131/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 23. Části druhá a třetí zákona č. 178/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., a některé další zákony.
 24. Část čtyřicátá první zákona č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění.
 25. Zákon č. 118/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
 26. Zákon č. 119/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 27. Část první zákona č. 95/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
 28. Zákon č. 299/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 29. Zákon č. 140/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 30. Zákon č. 345/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 31. Zákon č. 74/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 32. Vyhláška č. 433/2002 Sb., o podrobnějších pravidlech pro plnění povinností podle ustanovení §14 odst. 1 a 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, Pozemkovým fondem České republiky.

Změny dalších zákonů:

 • Změna zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 "Účel úpravy" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §2 až §4 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 53 - nové znění,
  • §5 (rozsáhlé změny),
  • Poznámka pod čarou č. 11 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §6, §7 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou,
  • Poznámka pod čarou č. 14 - nové znění,
  • §8 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 16 - nové znění,
  • §8 (další změny),
  • vkládá se nový §8a "Řešení duplicitního zápisu vlastnictví k pozemkům" včetně nadpisu,
  • §9 (rozsáhlé změny),
  • Poznámka pod čarou č. 19 - nové znění,
  • §10, §11 (rozsáhlé změny),
  • Poznámka pod čarou č. 27 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 33 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §12 až §15 (rozsáhlé změny),
  • §16 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 39 a 40 zrušuje,
  • §17, §18 (rozsáhlé změny),
  • Poznámka pod čarou č. 42 se zrušuje,
  • Nadpis části čtvrté (nad §19) se zrušuje,
  • §19 "Působnost Státního pozemkového úřadu v oblasti pozemkových úprav" včetně nadpisu - nové znění,
  • §20 - nové znění,
  • §21 a §22 se včetně nadpisů zrušují,
  • §27 "Zmocňovací ustanovení" včetně nadpisu - nové znění,
  • Příloha k zákonu se včetně poznámek pod čarou č. 50 a 51 zrušuje.

§25 - Přechodná ustanovení

 1. Zatímní bezúplatné užívání založené zákonem č. 284/1991 Sb., ve znění zákona č. 38/1993 Sb., se ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ruší, pokud se účastníci tohoto vztahu nedohodnou jinak.
 2. V územích, kde byly přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zahájeny pozemkové úpravy, zaniká zatímní bezúplatné užívání rozhodnutím podle §11 odst. 8.
 • Změna zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §4a, §9, §11 (změny),
  • v §11a odst. 1, 5, 8, 9 a 10, §16 odst. 1, §18 odst. 1 a 2 a §20 odst. 2 se slova "pozemkový fond" nahrazují slovy "pozemkový úřad",
  • §11a (další změny),
  • §13, §14, §16, §17, §18a (změny).

§27 - Přechodná ustanovení

 1. Právo užívat půdu podle §2 odst. 1 mají kromě vlastníka i jiné osoby na základě smlouvy uzavřené po dni nabytí účinnosti tohoto zákona s pozemkovým úřadem, není-li zákonem stanoveno jinak.
 2. Oprávnění a povinnosti pozemkového fondu stanovené v §17 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona v tomto rozsahu vykonává pozemkový úřad.
 • Změna v §4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), kde se doplňují odstavce 3 až 10 včetně poznámek pod čarou č. 32 a 33.
 • Změna v §6 odst. 5 zákona č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, kde se slova "a Pozemkového fondu České republiky" zrušují.
 • Změna v §66 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §1 odst. 3 větě třetí zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, kde se slova ", Pozemkový fond České republiky" zrušují.
 • Změna v §10 odst. 1 zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §18 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.
 • Změna v §3, §4, §8 a §9 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §20 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §18 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 zákona č. 39/1993 Sb., o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.
 • Změna v §2, §15, §20, §47 až §49, §55 a §65 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §6b odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu).
 • Změna v §1 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).
 • Změna v §9, §13, §13c, §13d, §20, §25 a §29 zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §72 odst. 8 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna v položce 119 část X přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
 • Změna v §5 odst. 3 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
 • Změna v §1 odst. 1 písm. a) zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
 • Změna v §22d zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §9 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §1, §10a, §12, §19 a §24 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.1.2013.