ikona Pikona R
268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby

Znění účinné ke dni 9. 11. 2019
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby
ikona P
Číslo předpisu 268/2009 Sb.
Částka 80
Druh předpisu vyhláška ministerstva
Přijat dne 12. 8. 2009
Platnost od 26. 8. 2009
Účinnost od 26. 8. 2009
Ruší předpis 137/1998 Sb., 191/2002 Sb., 491/2006 Sb., 502/2006 Sb.
Provádí předpis 183/2006 Sb.
Novelizován předpisem 20/2012 Sb., 323/2017 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Předmět úpravy

  1. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj stanoví technické požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů.
  2. Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

§56 - Přechodné ustanovení
U staveb, pro které byla projektová dokumentace zpracovaná před účinností této vyhlášky, se postupuje podle dosavadní právní úpravy.
§57 - Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
  2. Vyhláška č. 491/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
  3. Vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
  4. Vyhláška č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství.

Účinnost 26.8.2009.