ikona Pikona R
318/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Znění účinné ke dni 14. 8. 2020
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
318/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 318/2012 Sb.
Částka 117
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 7. 2012
Platnost od 3. 10. 2012
Účinnost od 1. 1. 2013
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 17, pokud jde o ustanovení §6 odst. 4 až 7 a §7 odst. 4 písm. b), nabývá účinnosti dne 1.1.2015.
Novelizuje předpis 406/2000 Sb.
Novelizován předpisem 319/2012 Sb., 310/2013 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

 • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
 • §2 (rozsáhlé změny),
 • §3 až §5 (změny),
 • bod 17. - změny s účinností od 1.1.2015, pokud jde o ustanovení §6 odst. 4 až 7, změny s účinností od 1.1.2014, pokud jde o ustanovení §7 odst. 4 písm. b)
  • §6 "Účinnost užití energie zdrojů a rozvodů energie", §6a "Kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a klimatizačních systémů" a §7 "Snižování energetické náročnosti budov" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 4, 4b, 5, 5a, 12 a 13 - nové znění,
 • dosavadní poznámky pod čarou č. 4d, 5b, 6, 6a a 6b se zrušují,
 • vkládá se nový §7a "Průkaz energetické náročnosti" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 14 a 15,
 • §9 "Energetický audit" včetně nadpisu - nové znění,
 • vkládá se nový §9a "Energetický posudek" včetně nadpisu,
 • §10 "Energetický specialista" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6g a 7 - nové znění,
 • vkládají se nové §10a "Odborná zkouška, průběžné vzdělávání a přezkušování energetických specialistů" až §10g "Seznam oprávněných osob" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 16,
 • §11 (změny),
 • §11a se zrušuje,
 • §12 "Přestupky" včetně nadpisu - nové znění,
 • §12a, §13, §13a, §14 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Osoba oprávněná vykonávat kontrolu účinnosti kotlů, klimatizačních systémů, zpracovat průkaz energetické náročnosti budov a energetický audit přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona je povinna podat žádost o průběžné vzdělávání podle §10 odst. 7 zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona pro oprávnění vydaná do 31. prosince 2007, pro oprávnění vydaná do 31. prosince 2009 do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a pro oprávnění vydaná po 31. prosinci 2009 do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud má oprávněná osoba více oprávnění s různým termínem jejich vydání, vztahuje se povinnost podat žádost o průběžné vzdělávání podle věty první k termínu vydání nejstaršího oprávnění.
 2. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
 3. Povinnost podle §7 odst. 4 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie musí být splněna do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 4. Průkazy energetické náročnosti budov zpracované přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jsou platné 10 let od doby svého vypracování a považují se za průkazy podle tohoto zákona s výjimkou průkazu podle §7a odst. 1 písm. a).

Účinnost změn dnem 1.1.2013 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 17, pokud jde o ustanovení §6 odst. 4 až 7, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2015, a ustanovení čl. I bodu 17, pokud jde o ustanovení §7 odst. 4 písm. b), které nabývá účinnosti dnem 1.1.2014.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.