ikona Pikona R
227/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Znění účinné ke dni 9. 11. 2019
1 2 3 4 5
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2 3 4 5
227/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
ikona P
Číslo předpisu 227/2009 Sb.
Částka 68
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 6. 2009
Platnost od 24. 7. 2009
Účinnost od 1. 7. 2010
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. LVII bodů 13, 15, 17 až 19 nabývají účinnosti dne 1.1.2012, ustanovení čl. LXXXI a čl. LXXXII bodů 1, 2 a 5, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2012, ustanovení čl. LXXXII bodů 3 a 4 nabývají účinnosti dne 30.11.2011 a ustanovení čl. C bodu 60 a čl. CLXVI bodu 1 nabývají účinnosti dne 24.7.2009.
Novelizuje předpis 42/1958 Sb., 99/1963 Sb., 40/1964 Sb., 20/1966 Sb., 36/1967 Sb., 42/1980 Sb., 116/1985 Sb., 20/1987 Sb., 44/1988 Sb., 61/1988 Sb., 62/1988 Sb., 83/1990 Sb., 403/1990 Sb., 531/1990 Sb., 92/1991 Sb., 231/1991 Sb., 282/1991 Sb., 381/1991 Sb., 388/1991 Sb., 424/1991 Sb., 455/1991 Sb., 513/1991 Sb., 553/1991 Sb., 563/1991 Sb., 582/1991 Sb., 21/1992 Sb., 114/1992 Sb., 160/1992 Sb., 229/1992 Sb., 241/1992 Sb., 334/1992 Sb., 344/1992 Sb., 358/1992 Sb., 359/1992 Sb., 523/1992 Sb., 539/1992 Sb., 555/1992 Sb., 586/1992 Sb., 589/1992 Sb., 591/1992 Sb., 592/1992 Sb., 634/1992 Sb., 13/1993 Sb., 19/1993 Sb., 96/1993 Sb., 166/1993 Sb., 182/1993 Sb., 283/1993 Sb., 38/1994 Sb., 42/1994 Sb., 72/1994 Sb., 111/1994 Sb., 153/1994 Sb., 266/1994 Sb., 269/1994 Sb., 89/1995 Sb., 114/1995 Sb., 117/1995 Sb., 219/1995 Sb., 248/1995 Sb., 289/1995 Sb., 85/1996 Sb., 91/1996 Sb., 140/1996 Sb., 13/1997 Sb., 18/1997 Sb., 19/1997 Sb., 48/1997 Sb., 49/1997 Sb., 110/1997 Sb., 227/1997 Sb., 252/1997 Sb., 15/1998 Sb., 156/1998 Sb., 106/1999 Sb., 166/1999 Sb., 306/1999 Sb., 325/1999 Sb., 326/1999 Sb., 328/1999 Sb., 329/1999 Sb., 349/1999 Sb., 359/1999 Sb., 363/1999 Sb., 46/2000 Sb., 61/2000 Sb., 63/2000 Sb., 101/2000 Sb., 115/2000 Sb., 121/2000 Sb., 122/2000 Sb., 123/2000 Sb., 128/2000 Sb., 131/2000 Sb., 133/2000 Sb., 154/2000 Sb., 158/2000 Sb., 218/2000 Sb., 219/2000 Sb., 227/2000 Sb., 242/2000 Sb., 247/2000 Sb., 250/2000 Sb., 256/2000 Sb., 257/2000 Sb., 258/2000 Sb., 301/2000 Sb., 307/2000 Sb., 361/2000 Sb., 365/2000 Sb., 408/2000 Sb., 458/2000 Sb., 56/2001 Sb., 100/2001 Sb., 117/2001 Sb., 120/2001 Sb., 164/2001 Sb., 185/2001 Sb., 231/2001 Sb., 254/2001 Sb., 256/2001 Sb., 257/2001 Sb., 320/2001 Sb., 449/2001 Sb., 477/2001 Sb., 3/2002 Sb., 6/2002 Sb., 76/2002 Sb., 86/2002 Sb., 119/2002 Sb., 139/2002 Sb., 281/2002 Sb., 312/2002 Sb., 148/2003 Sb., 149/2003 Sb., 162/2003 Sb., 219/2003 Sb., 221/2003 Sb., 276/2003 Sb., 356/2003 Sb., 440/2003 Sb., 37/2004 Sb., 38/2004 Sb., 78/2004 Sb., 95/2004 Sb., 96/2004 Sb., 99/2004 Sb., 100/2004 Sb., 185/2004 Sb., 189/2004 Sb., 190/2004 Sb., 256/2004 Sb., 321/2004 Sb., 326/2004 Sb., 417/2004 Sb., 435/2004 Sb., 499/2004 Sb., 500/2004 Sb., 561/2004 Sb., 563/2004 Sb., 585/2004 Sb., 627/2004 Sb., 634/2004 Sb., 695/2004 Sb., 127/2005 Sb., 228/2005 Sb., 341/2005 Sb., 348/2005 Sb., 378/2005 Sb., 412/2005 Sb., 59/2006 Sb., 69/2006 Sb., 108/2006 Sb., 111/2006 Sb., 115/2006 Sb., 137/2006 Sb., 139/2006 Sb., 179/2006 Sb., 182/2006 Sb., 183/2006 Sb., 187/2006 Sb., 203/2006 Sb., 227/2006 Sb., 245/2006 Sb., 307/2006 Sb., 310/2006 Sb., 311/2006 Sb., 312/2006 Sb., 25/2008 Sb., 125/2008 Sb., 167/2008 Sb., 253/2008 Sb., 300/2008 Sb., 93/2009 Sb.
Novelizován předpisem 291/2009 Sb., 306/2009 Sb., 101/2010 Sb., 159/2010 Sb., 424/2010 Sb., 350/2011 Sb., 375/2011 Sb., 456/2011 Sb., 466/2011 Sb., 17/2012 Sb., 89/2012 Sb., 201/2012 Sb., 383/2012 Sb., 496/2012 Sb., 229/2013 Sb., 241/2013 Sb., 256/2013 Sb., 304/2013 Sb., 268/2014 Sb., 224/2015 Sb., 134/2016 Sb., 242/2016 Sb., 297/2016 Sb., 323/2016 Sb., 170/2018 Sb., 110/2019 Sb., 254/2019 Sb.
Anotace

Změna některých (193) zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
Změny:

 • Změna v zákoně č. 42/1958 Sb., o úpravě některých nároků a závazků souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou - nové znění §4a.
 • Změna v §75 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
 • Změna v §20i odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
 • Změna zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §12a (změny),
  • §67g - nové znění,
  • §67h (změny),
  • §67i - nové znění,
  • v příloze k zákonu se v bodech 1 až 12 slovo "organizace" nahrazuje slovem "osoby".
 • Změna v §7 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
 • Změna v §13 odst. 3 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím.
 • Změna v zákoně č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění pozdějších předpisů - nové znění §5 včetně poznámky pod čarou č. 3.
 • Změna zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §14a (změny),
  • v §35 odst. 1 písm. g), odst. 2 písm. c), §39 odst. 1 písm. h) a odst. 2 písm. e) se slova "§14a odst. 13" nahrazují slovy "§14a odst. 12" a slova "§14a odst. 12" se nahrazují slovy "§14a odst. 11".
  • vkládá se nový §43a.
 • Změna v zákoně č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů - nové znění §42.
 • Změna zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §22 (změny),
  • §46a - nové znění.
 • Změna v zákoně č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů - nové znění §18.
 • Změna v §9 a §9a zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů - nové znění §23c.
 • Změny v §15a zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §10a a §24a zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů - nové znění §15a.
 • Změna v zákoně č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §1a.
 • Změna v §4 zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §1a.
 • Změna v §8, §9 a §18 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §10, §17 a §60 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. XXII bodu 1. a 2. novely.

 • Změna v §13a a §35 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §11a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
 • Změna v §18 odst. 2 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
 • Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §11a - nové znění,
  • vkládá se nový §11b včetně poznámek pod čarou č. 74 a 74a,
  • §14, §16c (změny).
 • Změna v §12b odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.
 • Změna v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §75a.
 • Změna v §11 zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních.
 • Změna v §8 odst. 2 zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách.
 • Změna v zákoně č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, ve znění pozdějších předpisů - nové znění §6a.
 • Změna v zákoně č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §18b.
 • Změna v §6a zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §35b, §63, §74, §80b, §85 (změny),
  • vkládá se nová část devátá "POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ ZE ZÁKLADNÍHO REGISTRU OBYVATEL A AGENDOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVIDENCE OBYVATEL" (§109a) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6 až 9;dosavadní část devátá se označuje jako část desátá.
 • Změna v §3 odst. 1 zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §7 odst. 1 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §35 odst. 1 písm. a) zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon).
 • Změna v §23a zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §38l odst. 1 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
 • Změna v §27a odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 • Změna v §34 a §42 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §24, §25 (změny),
  • §27a - nové znění.
 • Změna v §16 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, kde se §51b včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 7g až 7i zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů - nové znění §7a.
 • Změna zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §9a (změny),
  • vkládá se nový §15a "Poskytování a porovnávání údajů" včetně nadpisu.
 • Změna v zákoně č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů - nové znění §4a.
 • Změna v zákoně č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů - nové znění §25a.
 • Změna v zákoně č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů - nové znění §12j včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3a.
 • Změna v §9 odst. 1 písm. c) zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem.
 • Změna v zákoně č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §45b.
 • Změna v §10 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).
 • Změna v §18a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §11 (změny),
  • §11a se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3j zrušuje.
 • Změna v §15 a §37 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §6a včetně poznámky pod čarou č. 2c - nové znění,
  • §11a (změny).
 • Změna zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §4 (změny),
  • §9a "Poskytování údajů z jiných informačních systémů" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5e až 5j - nové znění,
  • §20, §20a, §20b (změny),
  • bod 13. - změna s účinností od 1.1.2012
   • §21 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §21a "Aktualizace údajů v registru ekonomických subjektů" včetně nadpisu - nové znění,
  • bod 15. - změna s účinností od 1.1.2012
   • §22 se včetně poznámek pod čarou č. 10 až 12d zrušuje,
  • §24 (změny),
  • Body 17. až 19. - změny s účinností od 1.1.2012
   • bod 17. - v §26 se odstavec 2 zrušuje; dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
   • bod 18. - v §26 odst. 2 se slova "a za správní delikt podle odstavce 2 pokuta do 50 000 Kč" zrušují,
   • bod 19. - v §26a odst. 4 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů - nové znění§48a.
 • Změna v §63 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3d zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 a §5 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §44 a §47 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5e a §25a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 odst. 3 písm. a) zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech.
 • Změna v zákoně č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů - nové znění §10f.
 • Změna v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů - nové znění §41a.
 • Změna zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §13 (změny),
  • §46c - nové znění.
 • Změna v §12 a §13 zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní.
 • Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §39e odst. 3 a §39f odst. 5 písm. a) se za slova "identifikační číslo" vkládá slovo "osoby",
  • §40 (změny).
 • Změna v §6 a §62 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 odst. 1 písm. i) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
 • Změna v §3, §5 a §23 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů - nové znění §13a.
 • Změna v §3a odst. 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).
 • Změna v §14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Změna v §50, §51, §64, §66c, §72, §78 a §178a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §2 odst. 2 písm. a) zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením.
 • Změna v §77 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.
 • Změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §158 - nové znění,
  • §159, §160, §165a a §180 (změny).
 • Změna zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §2 (změny),
  • §3 včetně poznámek pod čarou č. 3a a 3b - nové znění,
  • vkládá se nový §3a,
  • §4 "Vydávání občanského průkazu" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3c a 4 - nové znění,
  • vkládá se nový §4a,
  • §5 "Vydání prvního občanského průkazu" a §6 "Vydání nového občanského průkazu" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 5, 6 a 6a - nové znění,
  • §7, §8 (změny),
  • vkládá se nový §8a "Bezpečnostní osobní kód" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13,
  • §9 (změny),
  • §10 "Doba platnosti občanského průkazu" včetně nadpisu - nové znění,
  • §11 (změny),
  • §12 se včetně poznámek pod čarou č. 13a až 13i zrušuje,
  • Nadpis části čtvrté zní: "POVINNOSTI A NAKLÁDÁNÍ S OBČANSKÝM PRŮKAZEM",
  • §14, §15 (změny),
  • vkládají se nové §15a "Nakládání s občanským průkazem" a §15b "Kontrola funkčnosti kontaktního elektronického čipu" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 13a,
  • §16, §16a (změny),
  • vkládají se nové §16b "Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob" a §16c včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13b,
  • §17 včetně poznámky pod čarou č. 14 - nové znění,
  • vkládají se nové §17a a §17b,
  • §18, §18a, §20 (změny),
  • 64. §21 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §22 - nové znění,
  • §23a (změny),
  • §24a "Vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 6 měsíců" a §24b "Vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 3 měsíce" včetně nadpisů - nové znění,
  • vkládá se nový §24c "Vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc" včetně nadpisu,
  • §25 se zrušuje,
  • §26 - nové znění.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. LXXXII, bodu 1. až 5. novely.
Body 3. a 4. těchto přechodných ustanovení nabývají účinnosti dnem 31.5.2010, ostatní body nabývají účinnosti dnem 1.7.2010

Čl. LXXXIII - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §12, §17, §20, §29, §29a, §30, §30a, §30b (změny),
  • §39 - nové znění.

Čl. LXXXV - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna v zákoně č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů - nové znění §16a.
 • Změna zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §42l, §49 (změny),
  • vkládá se nový §53a.
 • Změna v §39 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).
 • Změna v §7 odst. 2 písm. e) zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon).
 • Změna zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §14 (změny),
  • §80a - nové znění.
 • Změna v §7 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/2000 Sb., o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků.
 • Změna zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §16 (změny),
  • §29a - nové znění.
 • Změna zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §10a,
  • v příloze k zákonu - změny.
 • Změna zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §26a,
  • §74, §98 (změny).
 • Změna v §6 odst. 1 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.
 • Změna v §32 odst. 4 písm. c) zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §19, §20, §26, §28, §29, §31 (změny),
  • vkládá se nový §31a včetně poznámky pod čarou č. 13b,
  • §34a, §142 (změny).

Čl. XCVIII - Přechodná ustanovení

 1. Pokud názvy ulic, silnic, náměstí, parků a mostů, jakož i dalších veřejných prostranství v téže obci, čísla popisná či evidenční v téže části obce a čísla orientační v téže ulici jsou shodná, obec rozhodne o změně jejich názvů, popřípadě čísel do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Vlastníci stavebních objektů, kterým podle dosavadní právní úpravy nebylo přiděleno číslo popisné ani evidenční a kterým se toto číslo přiděluje, požádají o přidělení čísla do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §13, §14 (změny),
  • vkládají se nové §14a a §14b včetně poznámky pod čarou č. 6a,
  • §15 (změny).
 • Změna zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §2 (změny),
  • §3 (rozsáhlé změny),
  • §3a (změny),
  • §4 - nové znění,
  • vkládá se nový §4a,
  • §5 - nové znění,
  • §6 - nové znění,
  • §6a včetně poznámek pod čarou č. 6a a 7 se zrušuje,
  • §7 - nové znění,
  • §8 (rozsáhlé změny),
  • §8a (změny),
  • vkládá se nový §8b "Zprostředkování kontaktu" včetně nadpisu,
  • §9 "Uchovávání údajů" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10 - nové znění,
  • §10 (změny),
  • bod 60. - změna s účinností dnem 24.7.2009
   • v §10b se doplňuje odstavec 3,
  • §11 se zrušuje,
  • §13, §13a, §13b, §14 až §17c (změny),
  • vkládá se nový §17ca "Potvrzení změny rodného čísla" včetně nadpisu,
  • §20 včetně poznámek pod čarou č. 15a a 15b - nové znění,
  • §22a, §22c (změny),
  • §23a včetně poznámky pod čarou č. 21 - nové znění,
  • §24 - nové znění.

Čl. CI - Přechodná ustanovení

 1. Referenční údaje poskytované jiným subjektům podle zvláštních právních předpisů se poskytují z informačního systému evidence obyvatel do doby zaregistrování jednotlivých agendových informačních systémů, nejdéle však do 30. června 2011.
 2. Údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se ve lhůtě do 30. června 2011 převedou do samostatného datového souboru, který se uchovává do 31. prosince 2020; tyto údaje může ministerstvo využívat pouze pro potřeby odstraňování nesouladů údajů v jím vedených informačních systémech.

Čl. CII - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna v §23b odst. 6 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).
 • Změna v §7 zákona č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů.
 • Změna v §14 odst. 3 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
 • Změna v zákoně č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů - nové znění §64a.
 • Změna v §10 odst. 2 písm. a) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu).
 • Změna v §6 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství.
 • Změna v §3 odst. 1 písm. a) zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.
 • Změna v §27 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
 • Změna v zákoně č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) - nové znění §12b.
 • Změna v zákoně č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě - nové znění §5a.
 • Změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §47b - nové znění,
  • §83b (změny).
 • Změna v §25, §33 a §84 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §16 odst. 5 písm. a) zákona č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů - nové znění §122a.
 • Změna v §2, §5, §6d a §9b zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §19a odst. 4 zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin.
 • Změna zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §7 (změny),
  • §17a - nové znění.
 • Změna zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4 (změny),
  • vkládá se nový §4a,
  • §55, §56, §64, §65, §83a (změny).
 • Změna v zákoně č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §20a.
 • Změna v §5 odst. 1 písm. b) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).
 • Změna zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §33a - nové znění,
  • §33b (změny).
 • Změna v §6 odst. 1 písm. a) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
 • Změna zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá se nový §71a.
 • Změna v §14 a §18 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §88 a §104 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §21 odst. 1 písm. f) zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů.
 • Změna v §5 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).
 • Změna v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů - nové znění §23a.
 • Změna zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §28 (změny),
  • vkládá se nový §60a.
 • Změna zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §14 (změny),
  • vkládá se nový §31a.
 • Změna zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §16a, §17, §27 (změny),
  • vkládá se nový §27a včetně poznámky pod čarou č. 19.
 • Změna v zákoně č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů - nové znění §175a.
 • Změna zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §13 (změny),
  • vkládá se nový §28a.
 • Změna zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §15, §24 (změny),
  • vkládá se nový §42a.
 • Změna v §10 odst. 1 písm. a) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu.
 • Změna zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5 (změny),
  • vkládá se nový §5a.
 • Změna v §10 odst. 1 písm. a) zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona.
 • Změna v §30 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
 • Změna v §4 odst. 2 písm. b) zákona č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů).
 • Změna v §6 a §26 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).
 • Změna zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §7 (změny),
  • vkládá se nový §19a.
 • Změna v §3a odst. 3 písm. a) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).
 • Změna v §39 odst. 1 písm. b) zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců.
 • Změna zákona č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §7, §9 (změny),
  • vkládá se nový §25a.
 • Změna v zákoně č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §30a.
 • Změna v §27 odst. 3 písm. d) a odst. 4 písm. b) zákona č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů.
 • Změna v §4 odst. 2 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě).
 • Změna v §3 a §12 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí).
 • Změna zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5 (změny),
  • vkládá se nový §27a.
 • Změna v §14 odst. 2 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
 • Změna v §46 odst. 3 písm. a) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
 • Změna v §8 a §19 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy).
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (změny),
  • vkládá se nový §25a.
 • Změna v zákoně č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů - nové znění §5a.
 • Změna v §2 odst. 1 písm. j) bodech 1 a 2 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.
 • Změna v §6 odst. 1 písm. a) bodech 1 a 2 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.
 • Změna v §2 odst. 1 písm. j) bodech 1 a 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
 • Změna v §26 odst. 3 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství).
 • Změna v §72 a §88 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 zákona č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích.
 • Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5, §62 (změny),
  • vkládá se nový §147c.
 • Změna v §18 a §37 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. CLXV - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • bod 1. - změna s účinností dnem 24.7.2009
   • v §20 odst. 1 se za slova "doručování (§19 odst. 3)," vkládají slova "na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou jí mají být doručovány písemnosti17a),".
  • §37 (změny).
 • Změna v §125, §154 a §183a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §26 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
 • Změna v §18 odst. 3 zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon).
 • Změna v §14 odst. 2 písm. c) zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti.
 • Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §8 (změny),
  • v příloze v části I položce 3, položce 8,v položce 16 (změny),
  • v příloze v části IX položce 116 (změny).
 • Změna zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5 (změny),
  • vkládá se nový §15a.
 • Změna zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §13, §14 (změny),
  • §134 - nové znění.
 • Změna v §2 odst. 2 písm. a) zákona č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů.
 • Změna v §3 a §7 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §8 odst. 3 písm. b) zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů.
 • Změna v §5 odst. 1 zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení.
 • Změna zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §46 (změny),
  • §138a - nové znění.
 • Změna v zákoně č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, kde se vkládá nový §27a.
 • Změna v §14 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.
 • Změna v §30, §79, §81 a §85 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů - nové znění §53.
 • Změna zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §24 (změny),
  • vkládá se nový §29a.
 • Změna v §17 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
 • Změna v §32 odst. 2 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon).
 • Změna v §15 písm. b) zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).
 • Změna v §88 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
 • Změna zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §121, §123 (změny),
  • vkládá se nový §131a,
  • §193 (změny).
 • Změna zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §118 včetně poznámky pod čarou č. 60 - nové znění,
  • §122 (změny).
 • Změna v §3 odst. 2 písm. b) zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna v §5 odst. 2 písm. a) zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna v §3 a §28 zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §8 písm. c) zákona č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti.
 • Změna v §7 odst. 2 a v §9 odst. 3 písm. a) zákona č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem).
 • Změna v §6 odst. 2 písm. a) bodech 1 a 2 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách).
 • Změna v §5 a §19 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, kde se vkládá nový §8a.
 • Změna v §70 písm. a) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.
 • Změna v zákoně č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, kde se vkládá nový §16a.
 • Změna v §5, §10 a §30 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 • Změna v §4 odst. 4 písm. f), §5 odst. 4 písm. b) a v §14 odst. 3 písm. f), g) a i) zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
 • Změna v §12 odst. 1 písm. a) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech).

Účinnost změn dnem 1.7.2010, s výjimkou ustanovení čl. LVII bodů 13, 15, 17 až 19, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2012, ustanovení čl. LXXXII bodů 3 a 4, která nabývají účinnosti dnem 31.5.2010, a ustanovení čl. C bodu 60 a čl. CLXVI bodu 1, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení (24.7.2009).
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.