ikona Pikona R
303/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva

Znění účinné ke dni 9. 11. 2019
1 2 3
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2 3
303/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
ikona P
Číslo předpisu 303/2013 Sb.
Částka 116
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 9. 2013
Platnost od 30. 9. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Novelizuje předpis 133/1985 Sb., 20/1987 Sb., 526/1990 Sb., 527/1990 Sb., 455/1991 Sb., 529/1991 Sb., 553/1991 Sb., 582/1991 Sb., 21/1992 Sb., 358/1992 Sb., 478/1992 Sb., 555/1992 Sb., 634/1992 Sb., 96/1993 Sb., 182/1993 Sb., 154/1994 Sb., 216/1994 Sb., 40/1995 Sb., 87/1995 Sb., 117/1995 Sb., 155/1995 Sb., 85/1996 Sb., 151/1997 Sb., 15/1998 Sb., 82/1998 Sb., 168/1999 Sb., 326/1999 Sb., 328/1999 Sb., 329/1999 Sb., 359/1999 Sb., 26/2000 Sb., 121/2000 Sb., 122/2000 Sb., 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb., 133/2000 Sb., 207/2000 Sb., 218/2000 Sb., 239/2000 Sb., 240/2000 Sb., 250/2000 Sb., 257/2000 Sb., 117/2001 Sb., 120/2001 Sb., 254/2001 Sb., 3/2002 Sb., 6/2002 Sb., 109/2002 Sb., 361/2003 Sb., 441/2003 Sb., 190/2004 Sb., 256/2004 Sb., 360/2004 Sb., 435/2004 Sb., 499/2004 Sb., 500/2004 Sb., 627/2004 Sb., 127/2005 Sb., 412/2005 Sb., 108/2006 Sb., 110/2006 Sb., 111/2006 Sb., 137/2006 Sb., 139/2006 Sb., 187/2006 Sb., 262/2006 Sb., 125/2008 Sb., 253/2008 Sb., 273/2008 Sb., 111/2009 Sb., 277/2009 Sb., 408/2010 Sb., 372/2011 Sb.
Novelizován předpisem 115/2015 Sb., 134/2016 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva.
Změny:

 • Změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Nadpis nad §82 zní: "Náhrada škody",
  • §82 - nové znění,
  • §83, §84 (změny).
 • Změna zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (změny),
  • Nadpis §3 zní: "Prohlašování kulturních památek",
  • §3, §7 (změny),
  • vkládá se nový §7a,
  • v nadpisu §8 a v §8 odst. 1 a 5 se za slovo "věci" vkládají slova "nebo stavby",
  • §8 (další změny),
  • §9, §13, §14a, §18, §32, §35, §39 (změny),
  • v §43a odst. 2 písm. i) a v §43a odst. 3 písm. i) se slova "zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům" nahrazují slovy "omezení svéprávnosti".

Čl. III - Přechodné ustanovení
Dosavadní rozsah ochrany stavby nebo pozemku jako kulturní památky není dotčen tím, že se stavba podle občanského zákoníku stala součástí pozemku.

 • Změna v §1 a §13a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §69 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §5 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 24c - nové znění,
  • §6 (změny),
  • v §7 odst. 4, §7 odst. 5 písm. e), §8 odst. 1 písm. a) a b), §10 odst. 4, §11 odst. 4 písm. b), §17 odst. 5 písm. c), §31 odst. 11, §45 odst. 2 písm. c), §45 odst. 3 písm. c), §46 odst. 1 písm. e), §46 odst. 2 písm. e) a g), §47 odst. 2 písm. a), §47 odst. 3 písm. a), §48 odst. 1, §60 odst. 2 písm. a) a v §62 odst. 1 písm. j) se slovo "podniku" nahrazuje slovem "závodu",
  • §10, §11 (změny),
  • §12 se zrušuje,
  • §13 "Pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 26, 28a, 29, 59 a 60 - nové znění,
  • §17, §31, §45 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 36a - nové znění,
  • v §45 odst. 2 písm. d), §47 odst. 2 písm. d) a v §60 odst. 2 písm. a) se slova "místo podnikání" nahrazují slovem "sídlo",
  • §45, §46 (změny),
  • v §48 odst. 1, §49 odst. 4 a v §56 odst. 5 se slova "místa podnikání" nahrazují slovem "sídla" a v §49 odst. 4 a v §56 odst. 5 se slova "místo podnikání" nahrazují slovem "sídlo",
  • Poznámka pod čarou č. 31f se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §58, §60, §61, §62 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 41 - nové znění,
  • v příloze č. 2 a č. 5 (změny).

Čl. VII - Přechodná ustanovení

 1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Živnostenský úřad provede zápis změny údajů do živnostenského rejstříku, vyvolané účinností tohoto zákona, nejpozději do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna v §16 zákona č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků.
 • Změna v §5, §11a a §24 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §11a, §16c, §51, §105 a §118 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §3, §4 (změny),
  • v §5d písm. i), §29b odst. 2 a v §29c odst. 2 se slovo "podniků" nahrazuje slovy "obchodních závodů",
  • §8, §8a, §11, §16 (změny),
  • v §16 odst. 4 písm. c), §16 odst. 5 a 6, §16b odst. 1 písm. d), §17 odst. 5, §26d odst. 1 písm. h), §29b odst. 1, 4 a 5 a v §29c odst. 1, 2 a 8 se slovo "podniku" nahrazuje slovy "obchodního závodu",
  • §18, §19 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje,
  • §20, §20a, §26, §26b, §26ba, §26g (změny),
  • v §26j odst. 1 a 2 a v §26l odst. 3 písm. c) se slova "organizační složky" nahrazují slovem "pobočky",
  • §27 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 6i se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • Poznámka pod čarou č. 7a se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §31, §36, §39, §41b (změny).
 • Změna zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §3, §4, §6, §7 (změny),
  • v §9 odst. 1 písm. d), §11 písm. g), §15 odst. 2, §28 odst. 1 a v §57 odst. 1 a 3 se slovo "škodu" nahrazuje slovem "újmu",
  • §10, §11, §13, §18 (změny),
  • v §19 písm. a) a v §23 písm. a) se slovo "prostých" nahrazuje slovy "opisů nebo ověřených",
  • v §19 písm. a) a v §23 písm. a) se slova "vydáváním opisů nebo výpisů z Rejstříku zástav nebo potvrzení o tom, že v něm určitá věc, hromadná věc nebo soubor věcí není evidována jako zástava" nahrazují slovy "vydáváním opisů nebo potvrzení z Evidence právních jednání pro případ smrti podle §35c odst. 3, vydáváním opisů, výpisů nebo potvrzení z Rejstříku zástav podle §35i odst. 1, vydáváním opisů nebo potvrzení ze Seznamu listin o manželském majetkovém režimu podle §35l odst. 2",
  • §20, §23, §35 (změny),
  • §35a až §35c včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §35d "Evidence listin o manželském majetkovém režimu" až §35l včetně nadpisů,
  • §37, §53 (změny),
  • v §56 odst. 1 písm. a) a v §67 odst. 3 se slovo "úkonu" nahrazuje slovem "jednání",
  • §57, §59, §62 až §68 (změny),
  • §70 "Notářský zápis pro zápis do veřejného seznamu nebo veřejného rejstříku" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §70a,
  • §71 - nové znění,
  • v části šesté se označení oddílu druhého včetně nadpisu zrušuje,
  • dosavadní oddíly třetí až šestý se označují jako oddíly druhý až pátý,
  • §71a, §71b (změny),
  • §71c - nové znění,
  • §72, §74, §77, §79, §80a, §80b, §80f, §80g (změny),
  • vkládá se nový §80h "Osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku" včetně nadpisu,
  • v části šesté nadpis oddílu třetího zní: "NOTÁŘSKÁ ÚSCHOVA",
  • §81 až §89 včetně nadpisů - nové znění,
  • vkládají se nové §89a a §89b "Notářská úschova listin za účelem jejich vydání další osobě" včetně nadpisu,
  • §90 - nové znění,
  • §91 (změny),
  • §92 - nové znění,
  • §93, §94a (změny),
  • vkládá se nová část sedmá "JINÁ ČINNOST NOTÁŘE" (§94b až §94e) včetně nadpisů,
  • dosavadní části sedmá až desátá se označují jako části osmá až jedenáctá,
  • §98 (změny),
  • §99 až §101 - nové znění,
  • §102 se zrušuje,
  • §107 (změny),
  • Nadpis části desáté zní: "VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ ZE ZÁKLADNÍHO REGISTRU OBYVATEL A Z AGENDOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ",
  • §109b, §109c (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. XIII, bodu 1. až 6. novely.

 • Změna v §20 zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech.
 • Změna v §23a zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámka pod čarou č. 4 - nové znění,
  • §3 (změny),
  • vkládají se nové §3a "Použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou" a §3b včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 34,
  • vkládá se nový §11a,
  • §13 - nové znění,
  • §15 (změny),
  • vkládá se nový §18c včetně poznámky pod čarou č. 30,
  • Poznámka pod čarou č. 13 - nové znění,
  • §19, §23, §24 (změny).
 • Změna zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5, §6 (změny),
  • §8 "Smrt účastníka" včetně nadpisu - nové znění,
  • §9a, §10 (změny).
 • Změna v §25a zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů (nové znění §17).
 • Změna zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 včetně poznámky pod čarou č. 7 - nové znění,
  • §4 (změny),
  • §16 - nové znění,
  • vkládá se nový §19a "Adresa pro doručování" včetně nadpisu,
  • §34 (změny),
  • vkládá se nová část šestá "SEZNAM ROZHODCŮ VEDENÝ MINISTERSTVEM" (§40a až §40d) včetně nadpisu,
  • dosavadní části šestá až osmá se označují jako části sedmá až devátá,
  • vkládá se nová část sedmá "ŘÍZENÍ PŘED ROZHODČÍ KOMISÍ SPOLKU" (§40e až §40k) včetně nadpisu,
  • dosavadní části sedmá až devátá se označují jako části osmá až desátá.
 • Změna zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5i včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 26b - nové znění,
  • §7 (změny).
 • Změna zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §1a, §2, §2a, §2b, §3 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 3f se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §4, §5, §6 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje,
  • Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje,
  • Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §7, §9, §10, §13, §25f (změny),
  • v §25h odst. 1, 2 a v §25l odst. 3 písm. c) se slova "organizační složky" nahrazují slovem "pobočky",
  • §27, §28h (změny).
 • Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §7, §24 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 47b - nové znění,
  • §31, §59, §63, §67 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 55 - nové znění.
 • Změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 2 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje,
  • Poznámka pod čarou č. 5d se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §9, §20, §24, §50, §55, §64, §88 (změny).
 • Změna zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5, §7b, §9, §11 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 2, 3, 3a, 4, 4b, 5, 6, 7, 8, 10c, 10d, 10e, 10f, 10g a 12a se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou,
  • §13 (změny),
  • Nadpis nad §14 se zrušuje,
  • §14 "Sdružení" včetně nadpisu - nové znění,
  • §15 (změny),
  • v §15d odst. 2 a v §27 odst. 3 se slovo "škody" nahrazuje slovem "újmy",
  • §15e (změny),
  • v §24 odst. 1, §24 odst. 2 a 3, §24a odst. 1, §24b odst. 1, §35p odst. 5 a v §35t odst. 1 a 2 se slovo "škodu" nahrazuje slovem "újmu",
  • §24, §24a, §24c, §27 (změny),
  • v §30 odst. 2 a v §35t odst. 1 se slovo "závazky" nahrazuje slovem "dluhy",
  • v §35h odst. 1 a v §35n odst. 4 se slova "členem sdružení" nahrazují slovy "společníkem sdružení",
  • §35s, §37, §55b (změny).

Čl. XXVI - Přechodné ustanovení
Povinnost být pojištěn podle §24a, 24b nebo 35t zákona č. 85/1996 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, musí advokát, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, usazený evropský advokát, společník zahraniční společnosti, který ručí za její dluhy celým svým majetkem, a zahraniční společnost, která nemá žádné neomezeně ručící společníky, splnit nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Povinnost těchto osob být do uzavření pojistné smlouvy podle věty první pojištěn podle dosavadních právních předpisů tím není dotčena.

 • Změna zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (změny),
  • v části první nadpis hlavy druhé zní: "NEMOVITÉ VĚCI",
  • §3, §4, §5 (změny),
  • §8 "Oceňování jednotek" včetně nadpisu - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 8 a 9 se zrušují,
  • §9 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 22 až 25 se zrušují,
  • §10, §13 (změny),
  • v části první hlavě druhé se doplňuje díl čtvrtý "Věcná práva k nemovitým věcem" (§16a a §16b) včetně nadpisů,
  • §17 (změny),
  • §18 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 18 zrušuje,
  • §22 (změny),
  • §23 "Oceňování podílů v obchodních korporacích" včetně nadpisu - nové znění,
  • §24, §33 (změny).
 • Změna zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 8 a 9 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou,
  • §7a, §8a (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §11 (změny),
  • §13 - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 19, 20, 20b, 20c, 27, 28 a 32 se zrušují,
  • §14, §26 (změny).
 • Změna v §4, §17 a §35 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v názvu zákona, v §1 odst. 1 písm. a), §2 písm. k), §6 odst. 8, §7 odst. 1 písm. a), e), g) a h), §7 odst. 2 a 4, §9a odst. 3, §9b odst. 3, §9c odst. 2, §10 odst. 1 písm. a) a c), §11 odst. 3 a 4, §14 odst. 1, §24 odst. 2 písm. a) až e) a g), §24 odst. 3, §24 odst. 10 písm. a), §24a odst. 9, §24b odst. 1 písm. b) a v §24b odst. 2 písm. c) se slovo "škodu" nahrazuje slovem "újmu",
  • v §1 odst. 2 a v §2 písm. f) se slova "odpovědnost za škodu" nahrazují slovy "povinnost nahradit újmu",
  • §1 (další změny),
  • Poznámka pod čarou č. 4a se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou,
  • v §2 písm. g), §6 odst. 2 závěrečné části ustanovení, §6 odst. 4 a 8, §7 odst. 1 písm. a) a f), §7 odst. 2 a 3, §8 odst. 3 písm. e), §9a odst. 2 úvodní části ustanovení, §9b odst. 2 úvodní části ustanovení, §9c odst. 2, §11 odst. 4, §15a odst. 3 písm. a) a e), §18a odst. 1 písm. a) až c), §18a odst. 2 písm. b), §18a odst. 3 písm. b), §24 odst. 2 písm. a), §24 odst. 3, §24a odst. 5 písm. a) a b), §24a odst. 7 písm. b), §24a odst. 8 a 10, §24b odst. 1 písm. a) a v §24b odst. 2 písm. a) až c) se slovo "škoda" nahrazuje slovem "újma",
  • v §2 písm. g) a h), §3 odst. 1, §6 odst. 7, §7 odst. 1 písm. f) a g), §7 odst. 2, §8 odst. 2 písm. a) a c), §9a odst. 3, §9b odst. 3, §9c odst. 1 úvodní části ustanovení, §9c odst. 2, §10 odst. 1 písm. b), §10 odst. 4, §11 odst. 2, §15a odst. 1 úvodní části ustanovení, §24 odst. 7, §24 odst. 10 písm. b) a c), §24a odst. 5 písm. a) a b), §24a odst. 6 a v §24b odst. 1 písm. b) se slovo "škody" nahrazuje slovem "újmy",
  • v §3a odst. 2, §9a odst. 2 písm. c) a d), §9b odst. 2 písm. b), §9c odst. 1 písm. c) a d), §11 odst. 3 a v §24b odst. 2 písm. a) a b) se slovo "škodě" nahrazuje slovem "újmě",
  • §6, §7, §11 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou,
  • v §11 odst. 4, §24 odst. 2 písm. a) až d) a v §24 odst. 10 písm. c) se slova "za kterou odpovídá" nahrazují slovy "kterou je povinna nahradit",
  • §16b, §18, §23, §24, §24a (změny).
 • Změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §42e, §87, §87u, §87z, §87aa, §96, §98, §105, §117a, §117b, §117f, §124 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 17 se zrušuje,
  • §126, §127 (změny),
  • vkládá se nový §129a "Žádost o propuštění ze zařízení" včetně nadpisu,
  • §140, §141, §158, §158b, §163, §165a, §167, §172 (změny),
  • §178 "Procesní způsobilost" včetně nadpisu - nové znění,
  • §178d (změny).
 • Změna zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §3a, §4 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 24 - nové znění,
  • §5, §8, §8a, §9, §14, §17b, §18a (změny).
 • Změna zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §17 odst. 4 a v §22 odst. 1 písm. b) se slova "do výchovy" nahrazují slovy "do péče",
  • Poznámky pod čarou č. 7 až 9 - nové znění,
  • §17 (další změny),
  • §22 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 15a - nové znění,
  • §30, §30a (změny).
 • Změna zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §4a (změny),
  • v §6 písm. a) bodech 2 a 3, §7 odst. 2, §10 odst. 1 písm. b), §14 odst. 2 písm. a) a v §35 odst. 2 písm. k) se slovo "zodpovědnosti" nahrazuje slovem "odpovědnosti",
  • Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje,
  • §6, §8, §10a, §11, §12, §13, §14 (změny),
  • §16 včetně poznámek pod čarou č. 13 a 70 - nové znění,
  • §16a, §17 (změny),
  • §18 se včetně poznámky pod čarou č. 16 zrušuje,
  • v nadpisu hlavy III části třetí se slova "do výchovy jiných fyzických osob než rodičů" nahrazují slovy "do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte",
  • §19 - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 17 až 20 se zrušují,
  • §20, §21, §24,. §24b, §27, §27a, §28, §30, §42, §42a, §47b, §47c, §47i, §47n, §47p, §49, §51, §53a, §55, §57, §59, §59a, §59c, §59e, §61, §64 (změny).

Čl. XXXV - Přechodná ustanovení

 1. Řízení o žádostech o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů a řízení o žádostech o svěření dítěte do péče fyzické osoby, která má zájem stát se pěstounem, které bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 359/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Je-li dítě svěřeno pravomocným rozhodnutím orgánu sociálně-právní ochrany dětí do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem a splňuje stanovené podmínky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, řídí se právní poměry tohoto vztahu podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §16a (změny),
  • vkládá se nový §46b,
  • Poznámka pod čarou č. 17b se zrušuje.
 • Změna zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §25a "Právo na odměnu v souvislosti s pronájmem originálu nebo rozmnoženiny díla" včetně nadpisu,
  • v části první hlavě první se díl šestý (§46 až §57) včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4a zrušuje,
  • §63, §64 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 13 - nové znění,
  • §66, §74, §78, §82, §86, §94, §98, §102 (změny).
 • Změna v §1, §2, §10a a §15a zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §38, §39, §41, §46 (změny),
  • §47 včetně poznámek pod čarou č. 18 a 44 - nové znění,
  • §48 se zrušuje,
  • §49 (změny),
  • §51 se zrušuje,
  • §54 (změny),
  • §55 - nové znění,
  • §85, §117, §131, §133 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 36 se zrušuje,
  • §149a (změny),
  • vkládá se nový §149b včetně poznámek pod čarou č. 45 až 47.

Čl. XL - Přechodné ustanovení
Údaje a dokumenty dosud vedené u krajského úřadu v registru zájmových sdružení právnických osob, které se týkají dobrovolných svazků obcí, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stávají součástí rejstříku svazků obcí, který je veden u krajského úřadu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §17, §18 (změny),
  • §23 - nové znění,
  • §24 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 11 a 29 - nové znění,
  • §25 se zrušuje,
  • §26, §27 (změny),
  • §28 "Spolupráce s územními samosprávnými celky jiných států" včetně nadpisu - nové znění,
  • §36, §59, §78, §94a (změny).
 • Změna zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §18 (změny),
  • v §18 odst. 3 písm. a), §59 odst. 3 písm. c), §68 odst. 2 písm. n) a §89 odst. 2 písm. a) se slovo "půjčky" nahrazuje slovem "zápůjčky",
  • Poznámka pod čarou č. 26 - nové znění,
  • v §18 odst. 3 písm. g), §59 odst. 3 písm. m) a §68 odst. 2 písm. r) se slovo "pohledávky" nahrazuje slovem "dluhu",
  • §18 (další změny),
  • §20 (změny),
  • §21 a §22 se včetně poznámky pod čarou č. 8 zrušují,
  • §23, §24 (změny),
  • §25 se včetně poznámky pod čarou č. 9 zrušuje,
  • §27 - nové znění,
  • §28, §35, §36, §37 (změny),
  • §43 - nové znění,
  • §59 (změny),
  • v §59 odst. 3 písm. c), §68 odst. 2 písm. n) a §89 odst. 2 písm. a) se slovo "sdružení" nahrazuje slovem "společnosti26)",
  • v §59 odst. 3 písm. g) a §68 odst. 2 písm. l) se slova "občanským sdružením" nahrazují slovem "spolkům",
  • §72, §78, §89, §119b (změny),
  • vkládá se nový §119c včetně poznámek pod čarou č. 27 až 29.

Čl. XLIII - Přechodné ustanovení
Údaje a dokumenty dosud vedené u krajského úřadu v registru zájmových sdružení právnických osob, které se týkají dobrovolných svazků obcí, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stávají součástí rejstříku svazků obcí, který je veden u krajského úřadu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 5f až 5i - nové znění,
  • §3 (další změny),
  • Poznámka pod čarou č. 7a - nové znění,
  • §4a, §6, §8, §10, §17a, §17b, §17c, §17ca (změny).
 • Změna v §39 zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů.
 • Změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §7 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 8 - nové znění,
  • §72 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 32 zrušuje.
 • Změna v §29 a §30 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §35 a §36 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5a, §6 a §15 zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §2, §14 a §27a zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §8d (změny),
  • v §9 odst. 1, §20 odst. 1 a v §27 odst. 3 písmeno a) zní:
   "a) je plně svéprávný,",
  • v §11, §15 odst. 2 písm. b), §16 odst. 4 větě třetí, §18 odst. 1 písm. b) a v §34 odst. 2 se slovo "škodu" nahrazuje slovem "újmu",
  • §15, §16 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §20, §21, §22, §31, §32, §33a (změny),
  • vkládá se nový §33f,
  • §34, §35, §36, §37, §38, §39 (změny),
  • §42 - nové znění,
  • §43, §43a, §44, §44a, §46 (změny),
  • v §47 odst. 1 a v §66 odst. 4 se slovo "závazků" nahrazuje slovem "dluhů",
  • §47 (další změny),
  • v §49 odst. 1 písm. f) a h), §58 odst. 2, §59 odst. 1 písm. f), §66 odst. 2 a 5 a v §69a odst. 3 a 4 se slovo "nemovitosti" nahrazuje slovem "nemovité věci",
  • v §49 odst. 1 písm. g), §58 odst. 2, §59 odst. 1 písm. d), nadpisu části první hlavy IV dílu 5, §70 odst. 1, 2 a 5 a v §71 se slovo "podniku" nahrazuje slovem "závodu",
  • §49 (změny),
  • v §58 odst. 2, §59 odst. 1 písm. c), §59 odst. 3, §69 a v §77 se slovo "nemovitostí" nahrazuje slovy "nemovitých věcí",
  • v §58 odst. 2, §59 odst. 1 písm. e), v nadpisu §69a a v §69a odst. 1 a 2 se slovo "nemovitostech" nahrazuje slovy "nemovitých věcech",
  • v §66 odst. 2 a §69a odst. 4 se slovo "nemovitost" nahrazuje slovy "nemovitá věc",
  • §66 (další změny),
  • §70, §75, §76b (změny),
  • vkládají se nové §76d "Oznámení o výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání" až §76g včetně nadpisu,
  • §87, §105, §106, §119, §130, §131 (změny).

Čl. LII - Přechodná ustanovení

 1. Smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu je exekutor povinen uzavřít do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Bude-li smlouva uzavřena ve lhůtě podle věty první, je do dne uzavření této smlouvy splněn předpoklad vykonávání činnosti exekutora podle §11 odst. 1 písm. b) zákona č. 120/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, uzavřel-li exekutor smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu.
 2. Exekuční příkaz vydaný po dni nabytí účinnosti zákona č. 396/2012 Sb. v řízeních zahájených před nabytím účinnosti zákona č. 396/2012 Sb. se řídí zákonem č. 120/2001 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti zákona č. 396/2012 Sb.
 • Změna v §23 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §59a "Povinnost vlastníků pozemků, na nichž se nachází vodní díla" včetně nadpisu,
  • §104 (změny).

Čl. LV - Přechodné ustanovení
Nedojde-li mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem vodního díla k dohodě o náhradě za užívání pozemku podle §59a zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, rozhodne na návrh vlastníka pozemku nebo vodního díla o výši náhrady soud.

 • Změna zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje,
  • §5 "Podmínky vzniku a působení církví a náboženských společností" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4 - nové znění,
  • §8, §10 (změny),
  • v §11 odst. 2, §14 odst. 7, §15 odst. 4 a §22 odst. 1 písm. d) se slova "orgán registrované církve a náboženské společnosti podle §10 odst. 3 písm. d)" nahrazují slovy "statutární orgán registrované církve a náboženské společnosti",
  • §12 (změny),
  • v §13 odst. 2 písm. b) a §14 odst. 6 písm. b) se slova "orgánu registrované církve a náboženské společnosti podle §10 odst. 3 písm. d)" nahrazují slovy "statutárnímu orgánu registrované církve a náboženské společnosti",
  • §15, §15a, §16, §16a, §17, §18, §19, §20, §22, §26, §27a (změny).
 • Změna zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §39, §60, §72, §94, §95, §96, §175b, §175c (změny).
 • Změna v §5, §10, §24 a §26 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §13, §42 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 25 a 46 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou,
  • Poznámka pod čarou č. 53 - nové znění,
  • §173 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 84 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §201 (změny),
  • §204 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 87 zrušuje,
  • §205 se zrušuje.
 • Změna zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §18a "Spoluvlastnictví ochranné známky" včetně nadpisu,
  • §44 (změny).
 • Změna zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (změny),
  • v §2 odst. 3, §6 odst. 1 písm. c), §6 odst. 3, §18 odst. 4 úvodní části ustanovení a v §22 odst. 3 písm. b) se za slova "cenných papírů" vkládají slova "a zaknihovaných cenných papírů",
  • §5, §6, §18, §21, §23, §27, §28 (změny),
  • v §28 odst. 4 a v §30 odst. 3 se slovo "Nemovitost" nahrazuje slovy "Nemovitá věc",
  • v §29 odst. 1 a 3 a v §30 odst. 1, 4, 5 a 6 se slovo "nemovitostí" nahrazuje slovy "nemovitých věcí",
  • v §29 odst. 2 úvodní části ustanovení, §29 odst. 2 písm. a) a v §30 odst. 2 až 6 se slovo "nemovitosti" nahrazuje slovy "nemovité věci",
  • §29 (další změny).
 • Změna zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §2 (změny),
  • v §4 odst. 3 písm. b), §15s odst. 1 a v §100 odst. 3 písm. c) a d) se slovo "půjčky" nahrazuje slovem "zápůjčky",
  • §4 (další změny),
  • v §4 odst. 6, §12c odst. 1 písm. a), §92 odst. 2 a 3, §94 odst. 5 a 6, §100 odst. 1 písm. a), §100 odst. 3 písm. d), §103 odst. 2 písm. b), §110 odst. 2, §115 odst. 2, §135 odst. 1 písm. m) a v §161 odst. 5 se za slova "centrální evidenci" vkládá slovo "zaknihovaných",
  • v §6 odst. 1 písm. a), §38 odst. 1 písm. a) a v §120b odst. 3 se slova "obchodního zákoníku" nahrazují slovy "zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev",
  • v §10 odst. 2 písm. a) bodě 2, §30 odst. 3 písm. b) bodě 2, §30 odst. 4 písm. b), §32b odst. 2 písm. b) a v §198 odst. 2 se slova "způsobilá k právním úkonům" nahrazují slovem "svéprávná",
  • v §10c odst. 3 a v §122 odst. 5 se slovo "úkonu" nahrazuje slovem "jednání",
  • §10d, §12c (změny),
  • v §12d odst. 7, §14a odst. 3, §16 odst. 1, §25 odst. 4, §33 odst. 5, §47 odst. 3, §50 odst. 2 a 3, §60 odst. 1 písm. b), §93 odst. 5, §109 odst. 5, §120 odst. 3 větě druhé, §128 odst. 2 písm. b), §139 odst. 4, §157 odst. 7 písm. b), §162 odst. 6 písm. g), §198a odst. 1 úvodní části ustanovení a v §198a odst. 2 se slova "způsobem umožňujícím dálkový přístup" nahrazují slovy "na svých internetových stránkách",
  • §15d (další změny),
  • §15e (změny),
  • v §15e písm. b) bodě 1, §36h odst. 5 úvodní části ustanovení a v §196 odst. 2 se slova "způsobem umožňujícím dálkový přístup" nahrazují slovy "na internetových stránkách",
  • §15f, §15t (změny),
  • v §16 odst. 3 písm. h), §90 odst. 4 a v §124 odst. 6 písm. c) se slovo "závazku" nahrazuje slovem "dluhu",
  • v §18 odst. 2, §44 odst. 2, §84 odst. 1 písm. e), §93 odst. 2 písm. c), §128 odst. 1, §130 odst. 1 písm. a), §130 odst. 2 písm. a), §134 odst. 2, §145 odst. 3 a v §202 odst. 5 se slovo "závazky" nahrazuje slovem "dluhy",
  • v §18 odst. 2, §34 odst. 4 písm. i), §36 odst. 1, §36a odst. 1 písm. b) bodě 1, §44 odst. 2, §51 odst. 2, §60 odst. 2, §85 odst. 2 písm. d), §88 odst. 2 písm. b), §100 odst. 3 písm. e), §145 odst. 3 a v §193 odst. 1 písm. c) se slovo "závazků" nahrazuje slovem "dluhů",
  • §17 (změny),
  • v části druhé hlavě II nadpise dílu 4, nadpise §20, nadpise §46 a v nadpise §107 se slova "nájem podniku" nahrazují slovy "pacht obchodního závodu",
  • v §20 odst. 1 a 2, §46 odst. 1 a 2, §107 odst. 1 až 3, §107a odst. 2 a v §151 odst. 1 písm. i) se slovo "podniku" nahrazuje slovy "obchodního závodu",
  • v §20 odst. 1 a 2, §46 odst. 1 a 2 a v §107 odst. 1 až 3 se slovo "nájmu" nahrazuje slovem "pachtu",
  • §21 (změny),
  • v §21 odst. 1 větě druhé, §21 odst. 2 písm. c) až e), §21 odst. 3 a 5, §22 odst. 1, §22a odst. 1, nadpise §24, §24 odst. 1 úvodní části ustanovení, §24 odst. 2, §24 odst. 5 písm. a) a b), §24 odst. 6, §24a odst. 2, §24a odst. 3 písm. b), §24a odst. 4 až 7, §24b odst. 1 až 5, nadpise §25, §25 odst. 1 a 2, §25a, §26 odst. 4 písm. a), §27 písm. a), §28 odst. 1, §28 odst. 2 úvodní části ustanovení, §28 odst. 2 písm. f), g) a i), §28 odst. 3 až 6, §28 odst. 7 úvodní části ustanovení, §28 odst. 7 písm. c), §32a odst. 2 písm. c), §32b odst. 5 písm. a), §116, §135 odst. 1 písm. c), §146 odst. 1, 2 a 4, §147 odst. 2, §152a odst. 4 úvodní části ustanovení, §152a odst. 5, §152c odst. 3 písm. c), §157 odst. 1 úvodní části ustanovení, §157 odst. 2 úvodní části ustanovení, §157 odst. 3, 4, 10, 12 a 13 a v §166 odst. 1 písm. b) se slova "organizační složky" nahrazují slovem "pobočky",
  • v §21 odst. 2 písm. a), §24a odst. 1 a 2, §24a odst. 3 písm. a) a v §28 odst. 5 se slova "organizační složka" nahrazují slovem "pobočka",
  • v §21 odst. 6, §24a odst. 2, §24a odst. 3 úvodní části ustanovení, §24b odst. 1 a v §157 odst. 9 písm. c) se slova "organizační složku" nahrazují slovem "pobočku",
  • §24a (další změny),
  • v §28 odst. 2 písm. e) a l) a v §29 odst. 1 písm. b) bodě 4 se slova "organizační složce" nahrazují slovem "pobočce",
  • v §30 odst. 1 a v §32a odst. 4 větě druhé se slova "statutárním orgánem" nahrazují slovy "v zastoupení statutárním orgánem" a slova "pomocí zaměstnanců" se nahrazují slovem "zaměstnancem",
  • §30, §32, §32a až §32c (změny),
  • v §32c odst. 6 písm. d), §32d a v §167 odst. 2 se slova "závazkový vztah" nahrazují slovy "smluvní závazek",
  • v §33 odst. 6 a v §33 odst. 8 písm. a) se slovo "listinného" zrušuje,
  • §33, §34 (změny),
  • v §34 odst. 4 písm. i) a v §36i odst. 3 se slovo "emitovány" nahrazuje slovem "vydávány",
  • §34 (další změny),
  • §36d, §36e (změny),
  • v §36h odst. 3 a v §36k odst. 3 se slova "předkladatel nabídky" nahrazují slovem "nabízející",
  • §36h (další změny),
  • §57, §60, §65, §68, §69, §70, §85, §86, §90c (změny),
  • v §90e v úvodní části ustanovení, §90f, §90g odst. 3 a v §135 odst. 1 písm. l) se slova "nebo místo podnikání" zrušují,
  • §91 - nové znění,
  • §92 až §95, §99, §100 (změny),
  • v §101 odst. 4, §128 odst. 5 a v §139 odst. 5 a 6 se slovo "představenstva" nahrazuje slovy "statutárního orgánu",
  • §104, §107a, §109 (změny),
  • v části osmé se hlava III (§112 až §114) včetně nadpisu zrušuje,
  • dosavadní hlava IV se označuje jako hlava III,
  • §118, §119, §119b, §120, §120a, §128, §130, §131, §142, §157, §193 (změny),
  • §194 se zrušuje.
 • Změna zákona č. 360/2004 Sb., o Evropském hospodářském zájmovém sdružení, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 2 a 3 se zrušují,
  • §1 (další změny),
  • Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §3 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 7 a 8 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou,
  • Poznámka pod čarou č. 6 - nové znění,
  • §7, §8 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 10 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §11 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje,
  • Poznámky pod čarou č. 14 a 15 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
 • Změna v §25, §60, §121, §122 a §147c zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3, §46, §49 a v Příloze č. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §29 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 19 až 21 - nové znění,
  • §32, §36, §38, §49, §94, §113, §122 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 34 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §159, §170 (změny).
 • Změna zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §6 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 5 - nové znění,
  • v §7 se poznámka pod čarou č. 6 zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §8 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 7 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje,
  • §10, §11, §17, §18a, §21, §24 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §26 - nové znění,
  • §27 až 32, 35 až 40 a 42 se včetně nadpisů zrušují,
  • §43, §44, §46 (změny),
  • v §47 odst. 1, 3 a 4, §48 odst. 1, 2, 5, 7 až 10, §49 odst. 1, §50 odst. 5, §51 odst. 1 a 2, §55 odst. 4, §59 odst. 1, v §61 odst. 3 a v §62 odst. 1 se slovo "podniku" nahrazuje slovem "závodu",
  • §50, §53, §64 (změny),
  • vkládají se nové §64a a §64b,
  • §65 (změny).

Čl. LXVIII - Přechodné ustanovení
Evropské společnosti s monistickým systémem přizpůsobí své stanovy zákonu č. 627/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), pokud jde o požadavky na monistický systém, do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ve stejné lhůtě navrhnou provedení změn zápisu v obchodním rejstříku a uloží úplné znění stanov do sbírky listin. Neučiní-li tak, rejstříkový soud je k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší evropskou společnost a nařídí její likvidaci.

 • Změna v §104 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §6 (změny),
  • v §7 odst. 1 a 3, §10 odst. 2 písm. b), §81 odst. 2, §94 odst. 2 písm. d) a v §99 odst. 2 písm. e) se slova "způsobilosti k právním úkonům" nahrazují slovem "svéprávnosti",
  • §18, §52, §81, §95, §138a (změny).
 • Změna v §19, §23, §30, §48, §88, §89, §91, §110 a §116 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §8, §33, §53, §55 a §70 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §8, §18, §88 a v Příloze 1 v poznámce č. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. LXXV - Přechodné ustanovení
Bylo-li přede dnem nabytí účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zahájeno zadávací řízení, řídí se soukromá práva a povinnosti ze smlouvy uzavřené na základě tohoto zadávacího řízení, včetně práv a povinností z porušení této smlouvy, dosavadními právními předpisy, ledaže zadavatel v zadávacích podmínkách určí jinak. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich soukromá práva a povinnosti budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 • Změna v §16 a §32 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. LXXVII - Přechodné ustanovení
Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zahájeno koncesní řízení, řídí se soukromá práva a povinnosti ze smlouvy uzavřené na základě tohoto koncesního řízení, včetně práv a povinností z porušení této smlouvy, dosavadními právními předpisy, ledaže zadavatel v zadávacích podmínkách určí jinak. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich soukromá práva a povinnosti budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 • Změna zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (změny),
  • §38 včetně poznámek pod čarou č. 23 až 28, 75 a 76 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 29 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §39 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 30 - nové znění,
  • §40, §112, §118 (změny).
 • Změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1a - nové znění,
  • §4a - nové znění,
  • §4b se zrušuje,
  • §5 (změny),
  • §6 - nové znění,
  • §7 - nové znění,
  • §10 se zrušuje,
  • v části první nadpis hlavy V zní: "NĚKTERÁ USTANOVENÍ O PRÁVNÍM JEDNÁNÍ",
  • §18 - nové znění,
  • §19 - nové znění,
  • §20 - nové znění,
  • §21 se zrušuje,
  • §23 (změny),
  • §27 - nové znění,
  • §28 - nové znění,
  • §34 - nové znění,
  • §42 (změny),
  • v §43a odst. 4 větě poslední a v §309 odst. 1 větě poslední se slova "činit právní úkony" nahrazují slovy "právně jednat",
  • §50 (změny),
  • vkládá se nový §56a "Okamžité zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance" včetně nadpisu,
  • §60, §66, §67, §77 (změny),
  • vkládá se nový §144a,
  • §146, §148, §149 (změny),
  • v §252 odst. 3 a §255 odst. 4 se slova "způsobilost zaměstnance k právním úkonům omezena nebo byl-li jí zbaven" nahrazují slovy "svéprávnost zaměstnance omezena",
  • §286, §305 (změny),
  • v části třinácté nadpis hlavy XII zní: "SMRT ZAMĚSTNANCE",
  • §327 se včetně nadpisu zrušuje,
  • nadpis pod §328 se zrušuje,
  • §330 (změny),
  • §333 - nové znění,
  • §341 (změny),
  • §346a se zrušuje,
  • v části třinácté nadpis hlavy XVII zní: "NĚKTERÁ USTANOVENÍ O ZÁVAZCÍCH A VÝKLAD NĚKTERÝCH POJMŮ",
  • vkládají se nové §346d a §346e,
  • §347, §363 (změny).

Čl. LXXX - Přechodná ustanovení

 1. Zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí také pracovněprávní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní úkony učiněné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však řídí dosavadními právními předpisy, i když jejich účinky nastanou až dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Neplatnost právních úkonů, které byly učiněny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje podle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 3. Ustanovení §19 a 20 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se vztahují na pracovněprávní vztahy, které vznikly nejdříve v den nabytí účinnosti tohoto zákona.
 4. Právní úpravy uvedené v §28 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se týkají kolektivních smluv, které byly uzavřeny nejdříve v den nabytí účinnosti tohoto zákona.
 5. Okamžité zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance podle §56a zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je možné použít na pracovní poměr nezletilého zaměstnance založený pracovní smlouvou, která byla uzavřena nejdříve v den nabytí účinnosti tohoto zákona.
 6. Okamžité zrušení dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance podle §77 odst. 4 a 5 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je možné použít na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti nezletilého zaměstnance, která byla uzavřena nejdříve v den nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • §2 - nové znění,
  • §4, §4a, §7a (změny),
  • §10 - nové znění,
  • §11 (změny),
  • §12 - nové znění,
  • §14, §15, §15c, §18 až §20 (změny),
  • vkládá se nový §20a,
  • §22 (změny),
  • vkládá se nový §22a,
  • §23, §23a (změny),
  • §23b se zrušuje,
  • §25 - nové znění,
  • §26, §32a, §35, §37 (změny),
  • vkládá se nový §39a,
  • v nadpisu hlavy VIII části první se slovo "OBCHODNÍMU" zrušuje a slovo "AKCII" se nahrazuje slovy "ÚČASTNICKÉMU CENNÉMU PAPÍRU",
  • §40, §41, §42, §43 (změny),
  • §44 - nové znění,
  • §45 (změny),
  • §47 - nové znění,
  • §48, §49 (změny),
  • Nadpis hlavy X části první zní: "PRÁVO NA ODKOUPENÍ PODÍLU PŘI ZMĚNĚ JMĚNÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI",
  • §49a až §49c - nové znění,
  • §49d, §50 (změny),
  • v §52 odst. 1, §54 odst. 2 a v §57 odst. 4 se slovo "obsahu" zrušuje,
  • §53, §54, §57, §58, §59b, §59f, §59l, §59r, §59t, §59v, §59x (změny),
  • §59y - nové znění,
  • §59za (změny),
  • §60 se zrušuje,
  • §66 se zrušuje,
  • §70 - nové znění,
  • §71, §72, §75, §79, §80 (změny),
  • v §80a odst. 1 a v §84 odst. 1 se slovo "závazek" nahrazuje slovem "dluh",
  • v §80a, 84 a 85 se slovo "závazky" nahrazuje slovem "dluhy",
  • §88, §89, §90, §91, §94, §95b, §96, §96a (změny),
  • v nadpisu dílu 6 hlavy V části druhé se slovo "obchodních" zrušuje,
  • v §97, 98 a 99 se slovo "obchodní" zrušuje,
  • vkládá se nový §99c,
  • §100 - nové znění,
  • §101, §101a (změny),
  • §103 "Zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající společnosti pro akcionáře zanikající společnosti" včetně nadpisu - nové znění,
  • §105 až §110, §118, §120, §121, §124, §125 (změny),
  • §126 - nové znění,
  • nadpis nad §129 zní: "Výjimky ze schvalování fúze valnou hromadou",
  • §129 (změny),
  • §132 - nové znění,
  • §137 - nové znění,
  • §138, §139 (změny),
  • §140 - nové znění,
  • §141, §142 (změny),
  • §143 - nové znění,
  • v §144, §145 odst. 1 úvodní části ustanovení a v §146 odst. 1 se slovo "závazek" nahrazuje slovem "povinnost",
  • §147, §150, §151 (změny),
  • v části druhé hlavě VI se díl 9 (§152, §153) včetně nadpisu zrušuje,
  • §155 - nové znění,
  • §156, §157 (změny),
  • §158 - nové znění,
  • §159 až §165, §166a, §172 (změny),
  • §173 - nové znění,
  • §178 - nové znění,
  • §182, §189, §191, §197, §214, §215 (změny),
  • v §215 odst. 4, §218 odst. 2, §219 odst. 1, §219 odst. 3 písm. c), §220 odst. 1 a 2, §220 odst. 3 písm. c) a d), §220 odst. 5, §221, §222 odst. 3, §223, 223a, 224, §225 odst. 2 písm. b), §226 odst. 1, §227 odst. 1 písm. c), §230 odst. 2 a v §231 odst. 1 a 2 se slovo "podniku" nahrazuje slovem "závodu",
  • §229, §232, §233, §237 až §243, §250, §252 (změny),
  • §255 - nové znění,
  • §256 (změny),
  • §257 - nové znění,
  • v §258 a v §262 odst. 1 se slovo "závazky" nahrazuje slovem "dluhy",
  • §261, §264, §265, §269, §271 (změny),
  • v §271a odst. 1 a 2, §274 odst. 1 a 2 a v §275 se slovo "závazky" nahrazuje slovem "dluhy",
  • v §271a odst. 1 a v §274 odst. 1 se slovo "závazek" nahrazuje slovem "dluh",
  • v §278 a 279 se slova "zanikající nebo rozdělované" nahrazují slovem "zúčastněné",
  • §280, §281 až §283, §285, §286, §287b, §288 (změny),
  • §288a - nové znění,
  • §289 (změny),
  • §290 - nové znění,
  • §290b, §298, §300, §303 (změny),
  • v §304 úvodní části ustanovení a v §304a se slova "Jestliže budou dosavadní akcie akcionářů nástupnické společnosti vyměňovány za akcie o vyšší jmenovité hodnotě" nahrazují slovy "Bude-li se zvyšovat základní kapitál nástupnické společnosti",
  • §305, §306a, §308, §310 (změny),
  • §314 - nové znění,
  • §315 až §319 (změny),
  • §320a - nové znění,
  • §320b, §326, §327 (změny),
  • §328 - nové znění,
  • §330 - nové znění,
  • §336c, §336d, §337, §341 až §342a (změny),
  • v §349 odst. 1 a v §354 se slova "že se společnost zrušuje bez likvidace a" zrušují,
  • §355, §358, §359c, §361, §362 (změny),
  • §364 - nové znění,
  • §364a - nové znění,
  • §365, §367, §371 až §373, §377, §379 (změny),
  • vkládá se nový §379a,
  • §380 - nové znění,
  • §381 - nové znění,
  • §382, §384, §384d, §384g, §384k, §384l, §384n (změny).
 • Změna zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 9 - nové znění,
  • §4 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 16 - nové znění,
  • §11 (změny).
 • Změna v §24, §26, §44, §46, §47, §63, §65 a §95 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §26 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
 • Změna zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §2 odst. 2 písm. b) a v §3 odst. 6 písm. b) se slovo "podniku" nahrazuje slovy "obchodního závodu",
  • §3 (další rozsáhlé změny),
  • §6, §8, §15, §18, §28, §37, §70, §73, §74, §95 (změny),
  • v §97 odst. 1 písm. c) a v §99 odst. 4 písm. a) se slovo "představenstva" nahrazuje slovy "statutárního orgánu",
  • §100, §124, §128 (změny),
  • vkládá se nový §129a,
  • vkládá se nový §132a "Povinné pojištění" včetně nadpisu,
  • §138 (změny),
  • v příloze č. 1 (změny).

Čl. LXXXVI - Přechodné ustanovení
Povolení k provozování pojišťovací činnosti udělená pro pojistná odvětví uvedená v příloze č. 1 části B k zákonu č. 227/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za povolení udělená pro pojistná odvětví uvedená v příloze č. 1 části B k zákonu č. 277/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti t