ikona Pikona R
294/2005 Sb. - Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Znění účinné ke dni 9. 11. 2019
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
294/2005 Sb. - Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
ikona P
Číslo předpisu 294/2005 Sb.
Částka 105
Druh předpisu vyhláška ministerstva
Přijat dne 11. 7. 2005
Platnost od 21. 7. 2005
Účinnost od 5. 8. 2005
Poznámka k účinnosti Ustanovení §16 bodů č. 11 a 12 a příloha č. 1 nabývají účinnosti dne 1.1.2006.
Novelizuje předpis 383/2001 Sb.
Provádí předpis 185/2001 Sb.
Novelizován předpisem 341/2008 Sb., 61/2010 Sb., 93/2013 Sb., 387/2016 Sb., 200/2019 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a změna vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a v souladu s nimi upravuje

 1. technické požadavky na skládky odpadů a podmínky jejich provozování,
 2. seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládku, případně které lze ukládat na skládku pouze za určitých podmínek,
 3. způsob hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti a mísitelnosti a způsob prokazování přijatelnosti odpadu do zařízení k využívání a odstraňování odpadů,
 4. technické požadavky pro nakládání s odpady vzniklými při spalování nebezpečných odpadů,
 5. požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky,
 6. požadavky na ukládání odpadů jako technologického materiálu na zajištění skládky,
 7. způsob vytváření a čerpání finanční rezervy,
 8. obsah plánu úprav skládky
  a dále stanoví
 9. technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu.

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení (5.8.2005), s výjimkou §16 bodů č. 11 a 12 a přílohy č. 1, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2006.
Změna vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
Změny v ustanoveních:

 • §4, §8, §9 (změny),
 • Část třetí (§10 až §12a) se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6 až 8 zrušuje,
 • §17 (změny),
 • §17a se včetně poznámek pod čarou č. 10e až 10h zrušuje,
 • §21, §22 (změny),
 • Část osmá (§29 až §32) se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 12 až 14 zrušuje,
 • v příloze č. 2 (změny), - účinnost změn 1.1.2006,
 • Přílohy č. 4 až č. 12 a příloha č. 28 se zrušují,
 • v příloze č. 5, č. 19, č. 19A, č. 20, č. 20A, č. 20B, č. 22, č. 24 až č. 27 (změny).

Účinnost změn 5.8.2005 s výjimkou bodů č. 11 a 12, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2006.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.