ikona Pikona R
39/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Znění účinné ke dni 5. 11. 2018
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
39/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 39/2015 Sb.
Částka 19
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 2. 2015
Platnost od 6. 3. 2015
Účinnost od 1. 4. 2015
Novelizuje předpis 114/1992 Sb., 100/2001 Sb., 254/2001 Sb., 274/2001 Sb., 76/2002 Sb., 183/2006 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §4, §6 (změny),
  • §7 „Zjišťovací řízení“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §8, §9 (změny),
  • vkládají se nové §9a „Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí“ až §9e „Náležitosti podporující podpisové listiny“ včetně nadpisů,
  • §10 včetně nadpisu se zrušuje,
  • §10i, §13, §14, §16, §18, §19, §21, §23, §24 (změny),
  • v příloze č. 1 až č. 4 (změny),
  • Příloha č. 6 - nové znění.

Čl. II - Přechodná ustanovení >>

 • Změna v §70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
 • Změny v §115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §13, §36, §37, §39, §40, §42, §50, §61, §63, §64 (změny),
  • §65 - nové znění,
  • §66 až §68, §71, §87 (změny),
  • §91 se zrušuje,
  • §94, §94a, §104, §114, §116 až §118, §193 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. VI, bodu 1. až 5. novely.

 • Změna v §13 odst. 5 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci).
 • Změna v §27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).