ikona Pikona R
406/2004 Sb. - Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

Znění účinné ke dni 7. 12. 2018
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
406/2004 Sb. - Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
ikona P
Číslo předpisu 406/2004 Sb.
Částka 131
Druh předpisu nařízení vlády
Přijat dne 2. 6. 2004
Platnost od 8. 7. 2004
Účinnost od 1. 9. 2004
Provádí předpis 65/1965 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 65/1965 Sb., zákoník práce.
Nařízení vlády stanoví, v souladu s právem Evropských společenství, způsob organizace práce a pracovních a technologických postupů a bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků, přístrojů a nářadí na pracovištích v prostředí s nebezpečím výbuchu; tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů, pokud upravují požadavky na práci s rizikem výbuchu.
Toto nařízení se nevztahuje na
a) prostory používané pro vyšetření nebo ošetření pacientů, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak,
b) používání zařízení na spalování plynných paliv uvedených na trh a do provozu v souladu se zvláštními právními předpisy,
c) nakládání s výbušninami a chemicky nestabilními látkami,
d) hornickou činnost, činnost prováděnou hornickým způsobem a podléhající vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona,
e) používání dopravních prostředků v silniční dopravě, železniční dopravě, vnitrozemské a námořní plavbě a letecké dopravě, nestanoví-li zvláštní právní předpisy nebo mezinárodní dohody jinak.
Účinnost 1.9.2004.