ikona Pikona R
424/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony

Znění účinné ke dni 14. 2. 2020
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
424/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 424/2010 Sb.
Částka 147
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 12. 2010
Platnost od 30. 12. 2010
Účinnost od 30. 12. 2010
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. VIII bodů 1, 3 až 26, čl. IX, čl. X, čl. XVI bodu 7 a čl. XX bodů 2 a 3 nabývají účinnosti dne 1.1.2012 a ustanovení čl. XII bodů 2 a 4 a čl. XIII bodů 2 a 4 nabývají účinnosti dne 1.7.2012.
Novelizuje předpis 116/1985 Sb., 83/1990 Sb., 455/1991 Sb., 239/1992 Sb., 241/1992 Sb., 326/1999 Sb., 328/1999 Sb., 329/1999 Sb., 121/2000 Sb., 128/2000 Sb., 131/2000 Sb., 133/2000 Sb., 227/2000 Sb., 361/2000 Sb., 499/2004 Sb., 183/2006 Sb., 111/2009 Sb., 227/2009 Sb.
Novelizován předpisem 89/2012 Sb., 496/2012 Sb., 304/2013 Sb., 297/2016 Sb., 456/2016 Sb., 370/2019 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a změny dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §5, §8, §10, §14, §17 až §20, §22, §26, §28 (změny),
  • vkládá se nový §28a,
  • §29, §32, §34, §38, §42, §43 (změny),
  • v §57 odst. 1 úvodní části ustanovení a v §61 odst. 2 se slova "6 měsíců" nahrazují slovy "1 roku",
  • §57 (další změny),
  • §58 (změny),
  • vkládá se nový §58a,
  • §60 až §63, §65 (změny).
 • Změna v části šesté hlavě II zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), §78 - nové znění.
 • Změna v zákoně č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve znění pozdějších předpisů - §6a - nové znění.
 • Změna v zákoně č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, ve znění pozdějších předpisů - §6a - nové znění.
 • Změna v §5 odst. 2 a 3 zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §9 odst. 3 a 4 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §105, §158 (změny),
  • vkládá se nový §158b,
  • §165a, §167 (změny).
 • Změna zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • bod 1. - změny s účinností od 1.1.2012
   • §3 včetně poznámky pod čarou č. 21 - nové znění,
  • bod 2. - změny s účinností od 1.1.2017
   • §3 - nové znění,
  • body 3. až 26. - změny s účinností od 1.1.2012
   • bod 3. - Poznámka pod čarou č. 3b se zrušuje,
   • bod 4. - vkládá se nový §3a,
   • bod 5. - §4 "Vydávání občanského průkazu" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3c a 4 - nové znění,
   • bod 6. - vkládá se nový §4a,
   • bod 7. - §5 "Vydání prvního občanského průkazu" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5, 6 a 6a - nové znění,
   • bod 8. - v §7 (změny),
   • bod 9. - vkládá se nový §8a "Bezpečnostní osobní kód" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13,
   • bod 10. - v §9 odst. 3 (změny),
   • bod 11. - v §11 odst. 1 písmeno d) - nové znění,
   • bod 12. - v §11 odst. 3 (změny),
   • bod 13. - v §11 se doplňuje odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 22,
   • bod 14. - v §12 odst. 1 (změny),
   • bod 15. - Poznámky pod čarou č. 13c až 13i se zrušují,
   • bod 16. - §14 - nové znění,
   • bod 17 - vkládají se nové §15a "Nakládání s občanským průkazem" a §15b "Kontrola kontaktního elektronického čipu" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 23,
   • bod 18. - v nadpisu §16 se slova "a policie" nahrazují slovy ", zastupitelského úřadu a policie",
   • bod 19. - §16 odst. 3 se slova "písm. d)" nahrazují slovy "písm. e)",
   • bod 20. V §16 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5; dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7,
   • bod 21. - v §16a odst. 1 písm. c) - změny,
   • bod 22. - §17 včetně poznámky pod čarou č. 14 - nové znění,
   • bod 23. - vkládají se nové §17a a §17b,
   • bod 24. - v §18a odst. 1 (změny),
   • bod 25. - v §18a se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6; dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7,
   • bod 26. - §26 - nové znění.

Čl. IX - Přechodná ustanovení (s účinností od 1.1.2012)

 1. Držitel občanského průkazu se strojově čitelnými údaji vydaného do dne 31. prosince 2011 si může zvolit bezpečnostní osobní kód. O jeho zadání může držitel občanského průkazu požádat na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.
 2. Zápis rodného čísla do občanského průkazu se ukončuje dnem 31. prosince 2019.
 3. Není-li v občanském průkazu od 1. ledna 2017 uveden údaj o místu trvalého pobytu,
  1. nemá občan povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu při změně anebo zrušení místa trvalého pobytu,
  2. nemá občan povinnost odevzdat občanský průkaz po ukončení trvalého pobytu na území České republiky podle §14 odst. 1 písm. e) zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
  3. nepozbývá takový občanský průkaz platnosti nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle §11 odst. 1 písm. d) zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
  4. v případě změny tohoto údaje se vyznačená část neodděluje.
 4. Není-li v občanském průkazu od 1. ledna 2020 uveden údaj o rodném čísle,
  1. nemá občan povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu po přidělení nového rodného čísla,
  2. v případě změny tohoto údaje se vyznačená část neodděluje.
 • Změna zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.
  Čl. X - změny s účinností od 1.1.2012
  Změny v ustanoveních:
  • §6 (změny),
  • v §6 odst. 3 písm. d), §29 odst. 2 písm. d) a v §29a odst. 2 písm. d) se slovo "doba" nahrazuje slovy "datum skončení",
  • §6 (další změny),
  • §7 se zrušuje,
  • §10, §17, §20 (změny),
  • v §21 odst. 1 a v §26 se číslo "10" nahrazuje číslem "9",
  • §21 (další změny),
  • §21a, §28 (změny),
  • v §29 odst. 2 písm. b) bodě 7 a v §29a odst. 2 písm. b) bodě 7 se slovo "dobu" nahrazuje slovy "datum skončení",
  • §29, §29a (další změny),
  • §30, §30a, §32 (změny).
 • Změna zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §26a se zrušuje,
  • §74 (změny).
 • Změna zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §28 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 12a zrušuje,
  • bod 2. - změny s účinností od 1.7.2012
   • v §28 se doplňuje odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 42,
  • v §31a se odstavec 7 zrušuje,
  • bod 4. - změny s účinností od 1.7.2012
   • v §31a se doplňuje odstavec 7.
 • Změna v §13 a §14a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (rozsáhlé změny),
  • §3a, §4, §4a, §5 až §8b, §9, §10, §10b, §13, §13b, §14, §15, §16, §17b až §17d (změny),
  • vkládá se nový §20a,
  • §22d, §23a (změny),
  • vkládá se nový §23b.

Čl. XV - Přechodná ustanovení

 1. Údaje o doručovací adrese cizinců, které byly nahlášeny na ohlašovně v místě jejich pobytu, budou z agendového informačního systému evidence obyvatel nejpozději do 6 měsíců po dni nabytí účinnosti tohoto zákona převedeny do agendového informačního systému cizinců vedeného podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 2. Do doby zprovoznění základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí, které umožní zapisovat do tohoto registru údaje o pojmenování, přejmenování nebo zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství a dále o přidělení nebo přečíslování čísla popisného, případně orientačního, nebo evidenčního čísla u stavby určené k bydlení nebo rekreaci, zapisuje tyto údaje do informačního systému evidence obyvatel obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřad městské části určené Statutem hlavního města Prahy a v územně členěných statutárních městech magistráty těchto měst. Údaj o vzniku, změně názvu nebo zániku obce nebo její části a údaj o zřízení, změně názvu nebo zrušení městského obvodu nebo městské části nebo připojení k jinému městskému obvodu nebo jiné městské části zapisuje do informačního systému evidence obyvatel Ministerstvo vnitra.
 3. Údaje podle bodu 2 předává správním orgánům příslušným podle tohoto bodu k jejich zápisu do informačního systému evidence obyvatel obecní úřad, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech úřad městské části nebo městského obvodu, pokud tak stanoví statuty těchto měst, a pro území vojenských újezdů újezdní úřad.
 4. Ministerstvo vnitra předává minimálně jednou týdně údaje zapsané podle předchozích bodů do informačního systému evidence obyvatel Ministerstvu práce a sociálních věcí za účelem aktualizace údajů vedených v jeho informačních systémech.
 • Změna zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §11, §16 (změny),
  • bod 7. - změny s účinností od 1.1.2012
   • vkládá se nový §17b,
  • §20 (změny).
 • Změna v §122a odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).
 • Změna v §37, §63, §64, §68, §68a a §70 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §121 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
 • Změna zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v části dvacáté první se článek XXII (Přechodná ustanovení k živnostenskému zákonu) zrušuje.
  • bod 2. - změny s účinností od 1.1.2012
   • v části osmdesáté čl. LXXXI (změny zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech) se body 8, 10 až 12, 14, 15, 17, 20, 22, 27, 29, 31, 33, 35 až 39, 41, 42, 45, 52, 53, 57, 60 a 70 zrušují.
  • bod 3. - změny s účinností od 1.1.2012
   • v části osmdesáté čl. LXXXI se část bodu 13, pokud jde o §5, zrušuje,
  • v části devadesáté páté se článek CI (přechodná ustanovení k zákonu č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel) zrušuje.

Účinnost změn dnem vyhlášení (30.12.2010), s výjimkou ustanovení čl. VIII bodů 1, 3 až 26, čl. IX, čl. X, čl. XVI bodu 7 a čl. XX bodů 2 a 3, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2012, ustanovení čl. VIII bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 1.1.2017, a ustanovení čl. XII bodů 2 a 4 a čl. XIII bodů 2 a 4, která nabývají účinnosti dnem 1.7.2012.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.