ikona Pikona R
350/2011 Sb. - Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

Znění účinné ke dni 7. 12. 2018
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
350/2011 Sb. - Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
ikona P
Číslo předpisu 350/2011 Sb.
Částka 122
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 27. 10. 2011
Platnost od 29. 11. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Poznámka k účinnosti Ustanovení hlavy II a §34 odst. 5, §34 odst. 6 písm. d) až g), §34 odst. 16, §34 odst. 19 a §34 odst. 20 písm. b) a d) pozbývají platnosti uplynutím dne 31.5.2015.
Novelizuje předpis 133/1985 Sb., 455/1991 Sb., 186/2004 Sb., 634/2004 Sb., 125/2005 Sb., 251/2005 Sb., 222/2006 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 245/2011 Sb.
Ruší předpis 356/2003 Sb., 219/2004 Sb., 232/2004 Sb., 234/2004 Sb., 279/2005 Sb., 345/2005 Sb., 369/2005 Sb., 28/2007 Sb., 371/2008 Sb., 372/2008 Sb., 389/2008 Sb., 139/2009 Sb., 265/2010 Sb.
Novelizován předpisem 279/2013 Sb., 61/2014 Sb., 324/2016 Sb., 183/2017 Sb., 299/2017 Sb., 45/2019 Sb.
Prováděn předpisem 402/2011 Sb., 162/2012 Sb., 163/2012 Sb., 61/2013 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a upravuje

 1. práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob při
  1. výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování, uvádění na trh, používání, vývozu a dovozu chemických látek nebo látek obsažených ve směsích nebo předmětech,
  2. klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování a uvádění na trh chemických směsí na území České republiky,
 2. správnou laboratorní praxi,
 3. působnost správních orgánů při zajišťování ochrany před škodlivými účinky látek a směsí.

Účinnost:

 1. Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1.1.2012).
 2. Ustanovení hlavy II a §34 odst. 5, §34 odst. 6 písm. d) až g), §34 odst. 16, §34 odst. 19 a §34 odst. 20 písm. b) a d) pozbývají platnosti uplynutím dne 31.5.2015.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se
(s účinností od 1.1.2012):

 1. Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů.
 2. Zákon č. 345/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Zákon č. 371/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe.
 5. Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků.
 6. Vyhláška č. 234/2004 Sb., o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků.
 7. Vyhláška č. 279/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe.
 8. Vyhláška č. 369/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků.
 9. Vyhláška č. 28/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění vyhlášky č. 369/2005 Sb.
 10. Vyhláška č. 389/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění pozdějších předpisů.
 11. Vyhláška č. 139/2009 Sb., o omezení nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků.
 12. Vyhláška č. 265/2010 Sb., o poskytování informací o některých nebezpečných chemických přípravcích.

Změny dalších zákonů:

 • Změna zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 9 - nové znění,
  • §17, §30 (změny).
 • Změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 1b a č. 13 - nové znění.
 • Změna v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, kde se položka 102 včetně poznámky pod čarou č. 61 zrušuje.
 • Změna v příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ v zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 186/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky, kde se část sedmnáctá (změna zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů - Čl. XVII) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 125/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, kde se část druhá (Změna zákona o chemických látkách a chemických přípravcích - Čl. II) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 222/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se část dvanáctá (Změna zákona o chemických látkách a chemických přípravcích - Čl. XV) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, kde se část sto čtyřicátá (Změna zákona o chemických látkách a chemických přípravcích - Čl. CXLVII) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu, kde se část sto dvacátá čtvrtá (Změna zákona o chemických látkách a chemických přípravcích - Čl. CXXVI) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 245/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, kde se část druhá (Změna zákona o chemických látkách - Čl. III) zrušuje.

Účinnost změn 1.1.2011.