ikona Pikona R
63/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

Znění účinné ke dni 3. 12. 2019
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
63/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
ikona P
Číslo předpisu 63/2013 Sb.
Částka 29
Druh předpisu vyhláška ministerstva
Přijat dne 28. 2. 2013
Platnost od 14. 3. 2013
Účinnost od 29. 3. 2013
Novelizuje předpis 503/2006 Sb.
Ruší předpis 526/2006 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
Změny v ustanoveních:

 • v názvu vyhlášky se slovo "řízení" nahrazuje slovem "rozhodování", slova "veřejnoprávní smlouvy a" se zrušují a doplňují se slova "a stavebního řádu",
  Naše poznámka - nový název vyhlášky po této změně zní:
  "O podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu",
 • §1 (změny),
 • §2 - nové znění,
 • v části druhé se v nadpisu hlavy II (nad §3) číslo "6" nahrazuje číslem "7",
 • §3, §4 (změny),
 • §5 "Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území" včetně nadpisu - nové znění,
 • §6, §7 (změny),
 • vkládá se nový §7a "Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (K §94a odst. 7 stavebního zákona)" včetně nadpisu,
 • v části druhé se v nadpisu hlavy III (nad §8) číslo "4" nahrazuje číslem "5",
 • §8 až §10 (změny),
 • §11 "Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území" včetně nadpisu - nové znění,
 • §12, §13 (změny),
 • vkládá se nový §13a "Společné územní rozhodnutí a stavební povolení (K §94a odst. 7 stavebního zákona)" včetně nadpisu,
 • v části třetí se vkládá nový §13b "Žádost o vydání rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení (K §95 odst. 7 stavebního zákona)" včetně nadpisu,
 • §14, §15 (změny),
 • vkládá se nový §15a "Územní souhlas (K §96 odst. 10 stavebního zákona)" včetně nadpisu,
 • v nadpisu části páté (nad §16) - změny,
 • §16 až §18 (změny),
 • vkládají se nové části sedmá "OHLAŠOVÁNÍ STAVEB" až dvanáctá "STAVEBNĚ TECHNICKÁ PREVENCE" (§18a až §18s) včetně nadpisů,
 • dosavadní část sedmá se označuje jako část třináctá,
 • Přílohy č. 1 až č. 9 - nové znění,
 • doplňují se nové přílohy č. 10 až č. 15.

Čl. II - Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

Účinnost změn 29.3.2013.