ikona Pikona R
130/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Znění účinné ke dni 5. 11. 2018
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
130/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 130/2008 Sb.
Částka 42
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 3. 2008
Platnost od 17. 4. 2008
Účinnost od 1. 7. 2008
Novelizuje předpis 531/1990 Sb., 455/1991 Sb., 513/1991 Sb., 539/1992 Sb., 273/1993 Sb., 111/1994 Sb., 269/1994 Sb., 159/1999 Sb., 258/2000 Sb., 365/2000 Sb., 185/2004 Sb., 634/2004 Sb.
Ruší předpis 154/1996 Sb., 140/2000 Sb., 235/2000 Sb., 468/2000 Sb., 209/2001 Sb., 295/2001 Sb., 492/2004 Sb.
Novelizován předpisem 456/2011 Sb., 17/2012 Sb., 89/2012 Sb., 496/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (změny),
  • §4 se zrušuje,
  • §5 až §7 (změny),
  • §7a se zrušuje,
  • §8, §10, §11, §13, §14 (změny),
  • §16 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §17 včetně poznámek pod čarou č. 29b, 29c a 29e - nové znění,
  • Část druhá "DRUHY ŽIVNOSTÍ" (§19 až §27) včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 30, 30a, 31 a 31a - nové znění,
  • §28, §31 (změny),
  • §33 se zrušuje,
  • §34 (změny),
  • Nadpis části čtvrté (nad §45) zní: "Vznik, změna a zánik živnostenského oprávnění, živnostenský rejstřík",
  • Nadpis hlavy I části čtvrté (nad §45) zní: "OHLAŠOVÁNÍ ŽIVNOSTI",
  • nadpis nad §45 se zrušuje a §45 - nové znění,
  • §45a, §46 (změny),
  • nadpis nad §47 se zrušuje,
  • §47 až §49 - nové znění,
  • nadpis hlavy II části čtvrté (nad §50) zní: "ŘÍZENÍ O KONCESI",
  • §50 až §53 (změny),
  • §54 a §55 - nové znění,
  • §56 až §58, §60, §60a (změny),
  • §60e se zrušuje,
  • v části páté hlava II "SPRÁVNÍ DELIKTY" (§61 až §64) včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 40 a 41 - nové znění,
  • v části páté se hlavy III a IV (§65, §66) včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 41 zrušují,
  • §67 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §68 (změny),
  • §71 "Místní příslušnost" včetně nadpisu - nové znění,
  • §72 - nové znění,
  • §73a - nové znění,
  • Přílohy č. 1 až č. 3 - nové znění,
  • doplňují se přílohy č. 4 a č. 5.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodech 1. a 12. novely.

 • Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v části I přílohy položka 10 (změny),
  • v části I přílohy položka 24 - nové znění,
  • v části XII přílohy položka 155 (změny).

Čl. IV - Přechodné ustanovení
Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku podle položky 24 části I přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud bylo na správním poplatku zaplaceno více, než je stanoveno v položce 24 části I přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, správní úřad rozdíl poplatníkovi vrátí.

 • Změna v §3 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu.
 • Změna v §6 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VII - Přechodná ustanovení

 1. Dopravcům a odpovědným zástupcům, u kterých byla odborná způsobilost z předmětů stanovených prováděcím právním předpisem před účinností tohoto zákona nahrazena vysvědčením o státní nebo maturitní zkoušce z daného oboru, vydá dopravní úřad na jejich žádost do 15 dnů ode dne podání žádosti osvědčení o odborné způsobilosti pro provozování dopravy. Při podání žádosti podle věty prvé žadatel doloží, že mu bylo uděleno živnostenské oprávnění v oboru silniční motorová doprava osobní nebo nákladní nebo taxislužba, nebo že byl odpovědným zástupcem pro tyto druhy živností, a zároveň doloží vysvědčení o státní nebo maturitní zkoušce, které v jeho případě ve smyslu §6 odst. 7 zákona nahrazovalo odbornou způsobilost.
 2. Tento úkon je osvobozen od správního poplatku.
 • Změna zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §43 (změny),
  • §48 - nové znění.
 • Změna v §2a zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §59 zákona Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §34 a §37 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §1, §3 a §6 zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 a §5 zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4 (změny),
  • §5b - nové znění,
  • vkládá se nový §8a "Kontaktní místa veřejné správy" včetně nadpisu,
  • §9, §9d, §12 (změny),
  • §12a se zrušuje.

Čl. XV - Přechodné ustanovení
Obecní úřady a zastupitelské úřady, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vydávaly ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, se považují za kontaktní místa veřejné správy podle §8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších souvisejících zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna v §11a a §11b zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST TŘINÁCTÁ
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. XVII
Zrušuje se
(s účinností od 1.7.2008):

 1. Nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných.
 2. Nařízení vlády č. 468/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných.
 3. Nařízení vlády č. 492/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění nařízení vlády č. 468/2000 Sb.
 4. Nařízení vlády č. 209/2001 Sb., kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou tímto nařízením.
 5. Vyhláška č. 154/1996 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných.
 6. Vyhláška č. 235/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství č. 154/1996 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných.
 7. Vyhláška č. 295/2001 Sb., o provádění a obsahové náplni zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu.

Účinnost změn 1.7.2008.