ikona Pikona R
499/2006 Sb. - Vyhláška o dokumentaci staveb

Znění účinné ke dni 14. 2. 2020
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
499/2006 Sb. - Vyhláška o dokumentaci staveb
ikona P
Číslo předpisu 499/2006 Sb.
Částka 163
Druh předpisu vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 11. 2006
Platnost od 28. 11. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Provádí předpis 183/2006 Sb.
Novelizován předpisem 62/2013 Sb., 405/2017 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Úvodní ustanovení

  1. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlašované stavby uvedené v §104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, projektové dokumentace pro stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby. Dále stanoví náležitosti dokumentace bouracích prací, obsahové náležitosti stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení.
  2. Tato vyhláška se nevztahuje na rozsah a obsah projektové dokumentace pro stavby letecké, stavby drah a na dráze včetně zařízení na dráze, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle §194 písm. c) stavebního zákona.

Přechodné a závěrečné ustanovení - §7
Tato vyhláška se nevztahuje na dokumentace podle §2, §3, popřípadě §5, posuzované po 1. lednu 2007, pokud byly zpracovány převážně před dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Účinnost 1.1.2007.