ikona Pikona R
501/2006 Sb. - Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území

Znění účinné ke dni 9. 11. 2019
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
501/2006 Sb. - Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území
ikona P
Číslo předpisu 501/2006 Sb.
Částka 163
Druh předpisu vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 11. 2006
Platnost od 28. 11. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Provádí předpis 183/2006 Sb.
Novelizován předpisem 269/2009 Sb., 22/2010 Sb., 20/2011 Sb., 431/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Úvodní ustanovení
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj stanoví obecné požadavky na využívání území při vymezování ploch a pozemků, při stanovování podmínek jejich využití a umisťování staveb na nich a rozhodování o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území.
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ - §26
Výjimky

Za podmínek stanovených v §169 stavebního zákona je možná výjimka z ustanovení §20 odst. 3 a 7, §21 odst. 5, 6 a 7, §25 odst. 2, 3, 4, 5 a 7.

Účinnost 1.1.2007.