ikona Pikona R
500/2006 Sb. - Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

Znění účinné ke dni 23. 11. 2020
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
500/2006 Sb. - Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
ikona P
Číslo předpisu 500/2006 Sb.
Částka 163
Druh předpisu vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 11. 2006
Platnost od 28. 11. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Provádí předpis 183/2006 Sb.
Novelizován předpisem 458/2012 Sb., 13/2018 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj podrobněji upravuje náležitosti obsahu územně analytických podkladů, obsahu územně plánovací dokumentace, včetně náležitostí dokladů spojených s jejich pořizováním, vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území a aktualizací územně plánovací dokumentace, a podkladů pro evidenci územně plánovací činnosti.
Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení", uvedená v §23 vyhlášky.

Účinnost 1.1.2007.