ikona Pikona R
Zrušený - 309/2005 Sb. - Vyhláška o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení

Neplatné znění účinné ke dni 31. 12. 2016
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
309/2005 Sb. - Vyhláška o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení
ikona P
Číslo předpisu 309/2005 Sb.
Částka 108
Druh předpisu vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Přijat dne 22. 7. 2005
Platnost od 2. 8. 2005
Účinnost od 10. 8. 2005
Platnost do 31. 12. 2016
Provádí předpis 18/1997 Sb.
Zrušen předpisem 263/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů.
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
Tato vyhláška upravuje

  1. způsob určení vybraných zařízení, která jsou speciálně navrhována pro jaderná zařízení,
  2. technické požadavky k zajištění technické bezpečnosti vybraných zařízení při výrobě a za provozu,
  3. postupy pro posuzování shody vybraných zařízení, která jsou speciálně navrhována pro jaderná zařízení, s technickými požadavky a
  4. způsob zajištění technické bezpečnosti vybraných zařízení v provozu.

Přechodné ustanovení
Držitel povolení, který provozuje vybraná zařízení v době nabytí účinnosti této vyhlášky, nejpozději do 2 let od nabytí účinnosti této vyhlášky zajistí, aby v seznamu vybraných zařízení byla označena speciálně navrhovaná vybraná zařízení v souladu s §3 odst. 2, a předloží seznam vybraných zařízení ke schválení Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost.

Účinnost 10.8.2005.