ikona Pikona R
591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Znění účinné ke dni 12. 1. 2019
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
ikona P
Číslo předpisu 591/2006 Sb.
Částka 188
Druh předpisu nařízení vlády
Přijat dne 12. 12. 2006
Platnost od 27. 12. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Provádí předpis 309/2006 Sb.
Novelizován předpisem 136/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

  1. Nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje
    1. bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
    2. náležitosti oznámení o zahájení prací,
    3. práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a
    4. další činnosti, které je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi povinen provádět při přípravě a realizaci stavby.
  2. Nařízení se nevztahuje na práce na staveništi prováděné při hornické činnosti v podzemí a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí a na zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemisťuje více než 100 000 m3 horniny, s výjimkou zakládání staveb.

Účinnost 1.1.2007.