ikona Pikona R
378/2005 Sb. - Zákon o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu podpory investic, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů)

Znění účinné ke dni 3. 12. 2019
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
378/2005 Sb. - Zákon o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu podpory investic, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů)
ikona P
Číslo předpisu 378/2005 Sb.
Částka 133
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 8. 2005
Platnost od 1. 10. 2005
Účinnost od 1. 10. 2005
Novelizuje předpis 190/2004 Sb.
Novelizován předpisem 126/2008 Sb., 227/2009 Sb., 344/2013 Sb., 307/2018 Sb., 113/2020 Sb.
Prováděn předpisem 465/2005 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů).
Tento zákon upravuje podmínky, za kterých lze v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím podporu malého rozsahu poskytnout bytovému družstvu z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení dotaci a úvěr na krytí části pořizovacích nákladů spojených s výstavbou družstevních bytů na území České republiky. Zákon dále upravuje postup při podání žádosti o podporu, při uzavírání smlouvy o poskytnutí podpory, podmínky při jejím využívání, kontrolu dodržování podmínek stanovených tímto zákonem a důsledky jejich porušení.

Účinnost 1.10.2005.
Změna zákona o dluhopisech.

  • V §30 odst. 2 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, se ve větě první za slova "i úvěr poskytnutý" vkládají slova "Státním fondem rozvoje bydlení na výstavbu družstevních bytů podle zvláštního právního předpisu, a dále úvěr poskytnutý".

Účinnost změn 1.10.2005.