ikona Pikona R
415/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi

Znění účinné ke dni 7. 12. 2018
1 2 3 4
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2 3 4
415/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi
ikona P
Číslo předpisu 415/2003 Sb.
Částka 137
Druh předpisu vyhláška ČBÚ
Přijat dne 21. 11. 2003
Platnost od 8. 12. 2003
Účinnost od 1. 1. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení §101 nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost a přílohy č. 5 nabývá účinnosti dnem 1.1.2005.
Provádí předpis 61/1988 Sb.
Novelizován předpisem 571/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.
Vyhláškou Českého báňského úřadu se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi.
Předmět úpravy
Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při zřizování, provozu a kontrole těžního zařízení a jámy používaných při svislé dopravě a chůzi a požadavky na kvalifikaci a odbornou způsobilost zaměstnanců při zřizování, provozu a kontrole těžního zařízení a jámy při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí. Vyhláška se nevztahuje na svislou dopravu
a) strojním dopravním zařízením jednočinným při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí do hloubky 50 m s povolenou rychlostí menší než 1 m . s-1,
b) při havárii v jámě.
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004 s výjimkou §101, který nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, a přílohy č. 5, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.