ikona Pikona R
350/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

Znění účinné ke dni 9. 11. 2019
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
350/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
ikona P
Číslo předpisu 350/2012 Sb.
Částka 130
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 9. 2012
Platnost od 22. 10. 2012
Účinnost od 1. 1. 2013
Novelizuje předpis 133/1985 Sb., 44/1988 Sb., 114/1992 Sb., 338/1992 Sb., 360/1992 Sb., 200/1994 Sb., 18/1997 Sb., 151/1997 Sb., 131/2000 Sb., 458/2000 Sb., 100/2001 Sb., 254/2001 Sb., 634/2004 Sb., 183/2006 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a změna některých souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (rozsáhlé změny),
  • §3, §4, §7 (změny),
  • §9 se zrušuje,
  • §12, §13 (změny),
  • vkládá se nový §13a "Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 17,
  • §14, §16 až §21, §23, §24, §28 až §30, §33 až §36 (změny),
  • §37 "Návrh zásad územního rozvoje" a §38 včetně nadpisu - nové znění,
  • §39, §40, §42, §43 až §45, §47 (změny),
  • §48 a §49 se včetně nadpisu zrušují,
  • §50 "Návrh územního plánu" a §51 včetně nadpisu - nové znění,
  • §52, §53, §55, §56, §59 až §66 (změny),
  • §67 "Řízení o regulačním plánu" a §68 "Posouzení regulačního plánu pořizovatelem" včetně nadpisů - nové znění,
  • §69 (změny),
  • §71 "Doba platnosti, změna a zrušení regulačního plánu" včetně nadpisu - nové znění,
  • §72 až §75 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 26 až 31 zrušují,
  • §76, §77 (změny),
  • §78 - nové znění,
  • vkládá se nový §78a "Veřejnoprávní smlouva" včetně nadpisu,
  • §79, §80 (změny),
  • §81 "Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území" včetně nadpisu - nové znění,
  • §82, §85 (změny),
  • §86 "Žádost o vydání územního rozhodnutí" a §87 "Zahájení územního řízení" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 60 - nové znění,
  • §88, §89 (změny),
  • §91 "Posuzování vlivů na životní prostředí v územním řízení" včetně nadpisu - nové znění,
  • §92 až §94 (změny),
  • vkládá se nový §94a "Společné územní a stavební řízení" včetně nadpisu,
  • §95 "Zjednodušené územní řízení" a §96 "Územní souhlas" včetně nadpisů - nové znění,
  • vkládá se nový §96a "Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru" včetně nadpisu,
  • §97, §99 (změny),
  • v části třetí hlavě III díl 7 "Úprava vztahů v území" (§101 až §102) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 37, 38, 61 až 63 - nové znění,
  • §103 "Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení" až §108 "Stavební řízení" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 40 a 64 - nové znění,
  • nad §109 se nadpis zrušuje,
  • §109 až §112, §114, §115 (změny),
  • §116 "Veřejnoprávní smlouva" včetně nadpisu - nové znění,
  • §117 "Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora" včetně nadpisu - nové znění,
  • §118 "Změna stavby před jejím dokončením" včetně nadpisu - nové znění,
  • §119 až §121 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 66 - nové znění,
  • §122 až §126 (změny),
  • §127 až §129 "Nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení" včetně nadpisů - nové znění,
  • §133, §134, §139, §149, §152 (změny),
  • §155 - nové znění,
  • §157 až §159, §161, §165, §166, §169, §170, §172 (změny),
  • §178 až §181 - nové znění,
  • §182, §188, §188a, §192 (změny),
  • §193 - nové znění,
  • §194 (změny),
  • §195 včetně poznámky pod čarou č. 67 - nové znění,
  • v příloze (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 19.

Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §31 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 3d - nové znění.
 • Změna zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §23 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 26 - nové znění,
  • §27 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 6 - nové znění,
  • §28 (změny).
 • Změna v §5, §44, §45i a §66 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VII - Přechodné ustanovení
V případech, kdy bylo podle předchozích právních předpisů potřeba závazné stanovisko a řízení nebyla ke dni účinnosti tohoto zákona dokončena, se závazné stanovisko nevydá a řízení se dokončí podle tohoto zákona. Tuto skutečnost správní orgán zaznamená ve spisu a oznámí ji žadateli.

 • Změna v §6, §7, §9 a §11 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IX - Přechodné ustanovení
Pokud vznikl nárok na osvobození od daně ze staveb podle §9 odst. 1 písm. p) zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje se podle ustanovení §9 odst. 1 písm. p) zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Jestliže v těchto případech poplatník uplatnil nárok na osvobození, není již oprávněn uplatnit nárok na osvobození od daně ze staveb podle §9 odst. 1 písm. p) zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna v §17, §18 a §19 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §20 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §6 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §4, §9 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 22 až č. 25 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje,
  • §9 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 26 - nové znění.
 • Změna v §18 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §16 a §67 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §10i "Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na životní prostředí" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4b a 4d - nové znění,
  • §21, §22 (změny).
 • Změna v §5, §15, §15a, §30, §38, §104, §107 a §115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XVIII - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v části I položka 17 včetně poznámek pod čarou č. 14, 15 a 16 - nové znění,
  • v části I položka 18 - nové znění,
  • v části I položka 19 včetně poznámky pod čarou č. 17 - nové znění.

Účinnost změn 1.1.2013.