ikona Pikona R
361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Znění účinné ke dni 7. 12. 2018
1 2 3 4 5
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2 3 4 5
361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
ikona P
Číslo předpisu 361/2007 Sb.
Částka 111
Druh předpisu nařízení vlády
Přijat dne 12. 12. 2007
Platnost od 28. 12. 2007
Účinnost od 1. 1. 2008
Ruší předpis 178/2001 Sb., 523/2002 Sb., 441/2004 Sb.
Provádí předpis 262/2006 Sb., 309/2006 Sb.
Novelizován předpisem 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb., 32/2016 Sb., 246/2018 Sb., 41/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

 1. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a
 2. č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

PŘEDMĚT ÚPRAVY
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje

 1. rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, metody a způsob jejich zjišťování,
 2. způsob hodnocení rizikových faktorů z hlediska ochrany zdraví zaměstnance,
 3. minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance,
 4. podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a jejich údržby při práci s olovem, karcinogeny, mutageny a látkami toxickými pro reprodukci, s azbestem, biologickými činiteli a v zátěži chladem nebo teplem,
 5. bližší podmínky poskytování ochranných nápojů,
 6. bližší hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
 7. bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů při zátěži teplem nebo chladem, při práci s chemickými látkami, prachem, olovem, azbestem, biologickými činiteli a při fyzické zátěži,
 8. bližší požadavky na práci se zobrazovacími jednotkami,
 9. některá opatření pro případ zdolávání mimořádné události, při které dochází ke zvýšení expozice na úroveň, která může vést k bezprostřednímu ohrožení zdraví nebo života zaměstnance vystaveného chemické látce nebo prachu,
 10. rozsah informací k ochraně zdraví při práci s olovem, při nadměrné expozici chemickým karcinogenům, mutagenům nebo látkám toxickým pro reprodukci, s biologickými činiteli a při fyzické zátěži,
 11. minimální požadavky na obsah školení zaměstnance při práci, která je nebo může být zdrojem expozice azbestu nebo prachu z materiálu obsahujícího azbest.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

 1. Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
 2. Nařízení vlády č. 523/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
 3. Nařízení vlády č. 441/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb.

Účinnost 1.1.2008.