ikona Pikona R
62/2011 Sb. - Vyhláška o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství

Znění účinné ke dni 5. 11. 2018
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
62/2011 Sb. - Vyhláška o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství
ikona P
Číslo předpisu 62/2011 Sb.
Částka 23
Druh předpisu vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 7. 3. 2011
Platnost od 16. 3. 2011
Účinnost od 1. 4. 2011
Novelizuje předpis 251/2001 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a změna vyhlášky č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství.
Předmět úpravy
Vyhláška Energetického regulačního úřadu stanoví podmínky připojení výroben plynu, distribučních soustav, podzemních zásobníků plynu a odběrných míst zákazníků k plynárenské soustavě a způsob stanovení podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním dodávky plynu.

§8 - Přechodná ustanovení

  1. Pokud žadatel podal žádost o připojení k nadřazené soustavě a provozovatel nadřazené soustavy nevydal k žádosti písemné stanovisko přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, postupuje se podle této vyhlášky.
  2. Pokud žadatel podal žádost o připojení k nadřazené soustavě, provozovatel nadřazené soustavy vydal k žádosti písemné stanovisko, ale nepředložil žadateli návrh smlouvy o připojení přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, předloží žadateli provozovatel nadřazené soustavy návrh smlouvy o připojení do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Účinnost 1.4.2011.

ČÁST DRUHÁ

  • Změna ve vyhlášce č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství, kde se §2 a §3 včetně nadpisů zrušují.

Účinnost změn 1.4.2011.