ikona Pikona R
21/2017 Sb. - Vyhláška o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení

Znění účinné ke dni 5. 11. 2018
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
21/2017 Sb. - Vyhláška o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení
ikona P
Číslo předpisu 21/2017 Sb.
Částka 7
Druh předpisu vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Přijat dne 23. 1. 2017
Platnost od 3. 2. 2017
Účinnost od 15. 2. 2017
Provádí předpis 263/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 263/2016 Sb., atomový zákon.
Předmět úpravy
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost zapracovává příslušné předpisy Euratomu a stanoví

 1. lhůty pro oznamování provozní události Úřadu,
 2. okruh informací využívaných systémem zpětné vazby,
 3. postup šetření provozní události,
 4. kritéria pro zařazení provozní události do kategorie,
 5. požadavky na obsah limitů a podmínek,
 6. výčet veličin a skutečností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti jaderného zařízení,
 7. rozsah, způsob a dobu sledování, měření, hodnocení, ověřování a zaznamenávání veličin a skutečností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti jaderného zařízení a dobu uchovávání informací o nich,
 8. rozsah, způsob a lhůty pro předávání informací o veličinách a skutečnostech důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti jaderného zařízení Úřadu,
 9. výčet jiných změn při využívání jaderné energie,
 10. rozsah a způsob dokumentování jiných změn při využívání jaderné energie a jejich oznamování Úřadu,
 11. postupy provádění procesu řízeného stárnutí,
 12. požadavky na program řízeného stárnutí,
 13. pravidla pro zabránění štěpné řetězové reakci a úniku do životního prostředí při manipulaci s jaderným materiálem a radioaktivním odpadem a způsob dokumentace této manipulace,
 14. způsob provádění neaktivního vyzkoušení jaderného zařízení,
 15. způsob provedení prvního fyzikálního spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem,
 16. rozsah a způsob dokumentování skutečností podle §51 odst. 1 písm. b) bodů 1 až 3 atomového zákona,
 17. způsob provedení prvního energetického spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem,
 18. rozsah a způsob dokumentování skutečností podle §52 odst. 1 písm. a) a b) a písm. c) bodů 1 až 3 atomového zákona,
 19. pravidla zajištění jaderné bezpečnosti při uvádění do provozu jaderného zařízení bez jaderného reaktoru,
 20. rozsah a způsob dokumentování kontroly připravenosti jaderného zařízení k zahájení aktivního vyzkoušení,
 21. pravidla pro průběžné zajišťování, ověřování a dokumentování schopnosti stabilního a bezpečného provozu jaderného zařízení,
 22. lhůty pro předložení dokumentace k opětovnému uvedení jaderného reaktoru do kritického stavu po výměně jaderného paliva Úřadu a požadavky na její obsah,
 23. způsob provedení dlouhodobého odstavení jaderného reaktoru v případě výzkumného jaderného zařízení a
 24. postupy zavedení procesů a činností podle §49 odst. 1 písm. u) atomového zákona a jejich dokumentování a průběžné aktualizace.