ikona Pikona R
107/2006 Sb. - Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Znění účinné ke dni 11. 6. 2019
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
107/2006 Sb. - Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 107/2006 Sb.
Částka 37
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 3. 2006
Platnost od 31. 3. 2006
Účinnost od 31. 3. 2006
Poznámka k účinnosti Část první tohoto zákona pozbývá platnosti dne 31.12.2012.
Novelizuje předpis 40/1964 Sb.
Novelizován předpisem 150/2009 Sb., 89/2012 Sb.
Prováděn předpisem 333/2006 Sb., 151/2007 Sb., 214/2008 Sb., 136/2009 Sb., 180/2009 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Předmět úpravy

 1. Tento zákon upravuje postup při jednostranném zvyšování nájemného z bytu (dále jen "nájemné").
 2. Tento zákon se nevztahuje na nájemné v bytech
  1. pronajatých společníkům, členům nebo zakladatelům právnické osoby vzniklé za účelem, aby se stala vlastníkem domu s byty,
  2. bytových družstev zřízených po roce 1958, jde-li o byty postavené s finanční, úvěrovou a jinou pomocí poskytnutou podle předpisů o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě, které jsou v nájmu jejich členů,
  3. bytových družstev označovaných podle dřívějších právních předpisů jako lidová bytová družstva, které jsou v nájmu jejich členů,
  4. jejichž výstavba nebo dostavba byla povolena po 30. červnu 1993 a na jejichž financování byla obcím poskytnuta dotace ze státního rozpočtu nebo ze státních fondů na výstavbu nájemních bytů, a to po dobu platnosti podmínek poskytnuté dotace,
  5. zvláštního určení a bytech v domech zvláštního určení, jejichž výstavba byla povolena před 30. červnem 1993.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 40/1964 Sb.
, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

 • §685 - nové znění,
 • vkládá se nový §686a,
 • §687, §689, §696 - nové znění,
 • §706 (změny),
 • §708, §710, §711 - nové znění,
 • vkládá se nový §711a,
 • §712 (změny),
 • §714, §718, §719 - nové znění.

§6 - Přechodná ustanovení k části druhé

 1. Ustanovení §706 odst. 2 věta třetí se u nájemních smluv, které byly uzavřeny před účinností tohoto zákona, nevztahuje na osoby, které nájemce přijal do společné domácnosti před účinností tohoto zákona.
 2. Výpovědi nájmu bytu podané před účinností tohoto zákona podle §711 se řídí dosavadními právními předpisy.
 3. Ustanovení §719 odst. 1 věta třetí se vztahuje na podnájemní smlouvy uzavřené po účinnosti tohoto zákona.

PŘECHODNÉ USTANOVENÍ - §7
Pokud tento zákon nestanoví jinak, řídí se jeho ustanoveními i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí jeho účinnosti. Vznik těchto právních vztahů a nároky z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.
Účinnost:

 1. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 31.3.2006.
 2. Část první tohoto zákona pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2010.