ikona Pikona R
224/2015 Sb. - Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

Znění účinné ke dni 3. 12. 2019
1 2
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2
224/2015 Sb. - Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
ikona P
Číslo předpisu 224/2015 Sb.
Částka 93
Druh předpisu zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 8. 2015
Platnost od 11. 9. 2015
Účinnost od 1. 10. 2015
Novelizuje předpis 634/2004 Sb., 362/2007 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 61/2014 Sb.
Ruší předpis 59/2006 Sb., 103/2006 Sb., 250/2006 Sb., 254/2006 Sb., 255/2006 Sb., 256/2006 Sb., 488/2009 Sb.
Novelizován předpisem 183/2017 Sb., 225/2017 Sb.
Prováděn předpisem 225/2015 Sb., 226/2015 Sb., 227/2015 Sb., 228/2015 Sb., 229/2015 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).
Předmět úpravy

 1. Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie a stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty, ve kterých je umístěna nebezpečná látka, s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek v těchto objektech a v jejich okolí.
 2. Tento zákon stanoví
  1. povinnosti právnických nebo podnikajících fyzických osob, které užívají nebo budou užívat objekt, ve kterém je umístěna nebezpečná látka a
  2. působnost orgánů veřejné správy na úseku prevence závažných havárií způsobených nebezpečnými látkami.
 3. Pokud jiný právní předpis nestanoví jinak, tento zákon se nevztahuje na
  1. vojenské objekty a vojenská zařízení,
  2. nebezpečí spojená s ionizujícím zářením,
  3. silniční, drážní, leteckou a vodní přepravu nebezpečných látek mimo objekty, včetně dočasného skladování, nakládky a vykládky během přepravy,
  4. přepravu nebezpečných látek v potrubích, včetně souvisejících přečerpávacích, kompresních a předávacích stanic postavených mimo objekt v trase potrubí,
  5. geologické práce, hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem v dolech, lomech nebo prostřednictvím vrtů, s výjimkou povrchových objektů chemické a termické úpravy a zušlechťování nerostů, skladování a ukládání materiálů na odkaliště, jsou-li v souvislosti s těmito činnostmi umístěny nebezpečné látky,
  6. průzkum a dobývání nerostů na moři, včetně uhlovodíků,
  7. skladování plynu v podzemních zásobnících v pobřežních vodách, a to jak na místech určených ke skladování, tak na místech, kde se rovněž provádí průzkum a dobývání nerostů, včetně uhlovodíků, s výjimkou pevninských podzemních zásobníků plynu v přirozených vrstvách, vodonosných vrstvách, solných kavernách a opuštěných dolech,
  8. skládky odpadu, včetně podzemního skladování odpadu.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v §55 zákona.
§56 - Zrušovací ustanovení

 • Změna v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nová položka 102 včetně poznámky pod čarou č. 80.