A 3.4 - Přehled právních předpisů ve stavebnictví

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VE STAVEBNICTVÍ

A 3.4

1. vydání 2020

(stav k 30.6.2020)

Klíčová slova:

předpisy právní, zákony, nařízení vlády, vyhlášky

Kolektiv autorů:

Ing. Jindřich Pater

Anotace:

Přehled zákonů, nařízení vlády a prováděcích vyhlášek vztahujících se ke všem oborům stavebnictví. Obsahuje také předpisy týkající se bezpečnosti práce, uvádění stavebních výrobků na trh, financování, pojišťování, ekologie atd.

OBSAH

1

Zákony

2

Nařízení vlády

3

Vyhlášky

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen pro autorizované osoby – členy ČKAIT. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům není dovoleno.

1 ZÁKONY

Zákon č.

Název

Rok

Poznámka

1

141/1961 Sb.

o trestním řízení soudním (trestní řád)

1961

2

99/1963 Sb.

Občanský soudní řád

1963

3

174/1968 Sb.

o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

1968

4

2/1969 Sb.

o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky

1969

5

133/1985 Sb.

o požární ochraně

1985

6

64/1986 Sb.

o České obchodní inspekci

1986

7

20/1987 Sb.

o státní památkové péči

1987

8

44/1988 Sb.

o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

1988

9

61/1988 Sb.

o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě

1988

10

62/1988 Sb.

o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu

1988

11

500/1990 Sb.

o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na právnické osoby nebo fyzické osoby

1990

12

505/1990 Sb.

o metrologii

1990

13

526/1990 Sb.

o cenách

1990

14

527/1990 Sb.

o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích

1990

15

565/1990 Sb.

o místních poplatcích

1990

16

171/1991 Sb.

o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky

1991

17

172/1991 Sb.

o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí

1991

18

229/1991 Sb.

o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

1991

19

282/1991 Sb.

o České inspekci životního prostředí

1991

20

388/1991 Sb.

o státním fondu životního prostředí

1991

21

455/1991 Sb.

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

1991

22

549/1991 Sb.

o soudních poplatcích

1991

23

563/1991 Sb.

o účetnictví

1991

24

570/1991 Sb.

o živnostenských úřadech

1991

25

582/1991 Sb.

o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

1991

26

17/1992 Sb.

o životním prostředí

1992

27

21/1992 Sb.

o bankách

1992

28

114/1992 Sb.

o ochraně přírody a krajiny

1992

29

334/1992 Sb.

o ochraně zemědělského půdního fondu

1992

30

338/1992 Sb.

o dani z nemovitosti

1992

31

358/1992 Sb.

o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

1992

32

359/1992 Sb.

o zeměměřičských a katastrálních orgánech

1992

33

360/1992 Sb.

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

1992

34

478/1992 Sb.

o užitných vzorech

1992

35

586/1992 Sb.

o daních z příjmu

1992

36

589/1992 Sb.

o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na politiku zaměstnanosti

1992

37

592/1992 Sb.

o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

1992

38

634/1992 Sb.

o ochraně spotřebitele

1992

39

1/1993 Sb.

Ústava České republiky (ústavní zákon)

1993

40

2/1993 Sb.

o vyhlášení listiny základních práv a svobod

1993

41

3/1993 Sb.

o státních symbolech České republiky a popisech velkého a malého státního znaku

1993

42

16/1993 Sb.

o silniční dani

1993

43

96/1993 Sb.

o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření

1993

44

182/1993 Sb.

o Ústavním soudu

1993

45

166/1993 Sb.

o Nejvyšším kontrolním úřadu

1993

46

111/1994 Sb.

o silniční dopravě

1994

47

200/1994 Sb.

o zeměměřičství

1994

48

216/1994 Sb.

o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

1994

49

266/1994 Sb.

o drahách

1994

50

269/1994 Sb.

o rejstříku trestů

1994

51

58/1995 Sb.

o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

1995

52

89/1995 Sb.

o státní statistické službě

1995

53

114/1995 Sb.

o vnitrozemské plavbě

1995

54

289/1995 Sb.

o lesích (lesní zákon)

1995

55

12/1997 Sb.

o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

1997

56

13/1997 Sb.

o pozemních komunikacích

1997

57

18/1997 Sb.

o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)

1997

58

22/1997 Sb.

o technických požadavcích na výrobky

1997

59

48/1997 Sb.

o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

1997

60

49/1997 Sb.

o civilním letectví

1997

61

77/1997 Sb.

o státním podniku

1997

62

151/1997 Sb.

o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

1997

63

252/1997 Sb.

o zemědělství

1997

64

82/1998 Sb.

o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

1998

65

111/1998 Sb.

o vysokých školách

1998

66

123/1998 Sb.

o právu na informace o životním prostředí

1998

67

106/1999 Sb.

o svobodném přístupu k informacím

1999

68

166/1999 Sb.

o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

1999

69

168/1999 Sb.

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

1999

70

189/1999 Sb.

o nouzových zásobách ropy (zákon o nouzových zásobách ropy)

1999

71

309/1999 Sb.

o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

1999

72

326/1999 Sb.

o pobytu cizinců na území České republiky

1999

73

247/2000 Sb.

o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

2000

74

26/2000 Sb.

o veřejných dražbách

2000

75

29/2000 Sb.

o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)

2000

76

72/2000 Sb.

o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)

2000

77

104/2000 Sb.

o státním fondu dopravní infrastruktury

2000

78

118/2000 Sb.

o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

2000

79

121/2000 Sb.

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

2000

80

128/2000 Sb.

o obcích (obecní zřízení)

2000

81

129/2000 Sb.

o krajích (krajské zřízení)

2000

82

131/2000 Sb.

o hlavním městě Praze

2000

83

133/2000 Sb.

o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů zákon o evidenci obyvatel)

2000

84

207/2000 Sb.

o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích

2000

85

211/2000 Sb.

o Státním fondu podpory investic

2000

86

218/2000 Sb.

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

2000

87

219/2000 Sb.

o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

2000

88

239/2000 Sb.

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

2000

89

240/2000 Sb.

o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

2000

90

247/2000 Sb.

o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

2000

91

248/2000 Sb.

o podpoře regionálního rozvoje

2000

92

250/2000 Sb.

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

2000

93

256/2000 Sb.

o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)

2000

94

258/2000 Sb.

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

2000

95

361/2000 Sb.

o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu)

2000

96

365/2000 Sb.

o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

2000

97

406/2000 Sb.

o hospodaření energií

2000

98

458/2000 Sb.

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

2000

99

56/2001 Sb.

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

2001

100

100/2001 Sb.

o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

2001

101

102/2001 Sb.

o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)

2001

102

120/2001 Sb.

o exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

2001

103

143/2001 Sb.

o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)

2001

104

164/2001 Sb.

o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)

2001

105

185/2001 Sb.

o odpadech

2001

106

231/2001 Sb.

o provozování rozhlasového a televizního vysílání

2001

107

254/2001 Sb.

o vodách (vodní zákon)

2001

108

256/2001 Sb.

o pohřebnictví

2001

109

274/2001 Sb.

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

2001

110

312/2001 Sb.

o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, (zákon o státních hranicích)

2001

111

352/2001 Sb.

o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů

2001

112

449/2001 Sb.

o myslivosti

2001

113

477/2001 Sb.

o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

2001

114

12/2002 Sb.

o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), (zákon o státní pomoci při obnově území)

2002

115

47/2002 Sb.

o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

2002

116

76/2002 Sb.

o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

2002

117

130/2002 Sb.

o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)

2002

118

139/2002 Sb.

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

2002

119

150/2002 Sb.

soudní řád správní

2002

120

201/2002 Sb.

o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

2002

121

229/2002 Sb.

o finančním arbitrovi

2002

122

312/2002 Sb.

o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

2002

123

314/2002 Sb.

o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

2002

124

353/2003 Sb.

o spotřebních daních

2003

125

441/2003 Sb.

o ochranných známkách

2003

126

18/2004 Sb.

o uznávání celkové kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)

2004

127

235/2004 Sb.

o dani z přidané hodnoty

2004

128

435/2004 Sb.

o zaměstnanosti

2004

129

499/2004 Sb.

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

2004

130

500/2004 Sb.

správní řád

2004

131

561/2004 Sb.

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

2004

132

627/2004 Sb.

o evropské společnosti

2004

133

634/2004 Sb.

o správních poplatcích

2004

134

127/2005 Sb.

o elektronických komunikacích

2005

135

251/2005 Sb.

o inspekci práce

2005

136

253/2005 Sb.

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce

2005

137

21/2006 Sb.

o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)

2006

138

108/2006 Sb.

o sociálních službách

2006

139

111/2006 Sb.

o pomoci v hmotné nouzi

2006

140

159/2006 Sb.

o střetu zájmů

2006

141

176/2006 Sb.

úplné znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jak vyplývá z pozdějších změn

2006

142

179/2006 Sb.

o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

2006

143

182/2006 Sb.

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

2006

144

183/2006 Sb.

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

2006

145

184/2006 Sb.

o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

2006

146

186/2006 Sb.

o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění

2006

147

187/2006 Sb.

o nemocenském pojištění

2006

148

262/2006 Sb.

zákoník práce

2006

149

309/2006 Sb.

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

2006

5

150

311/2006 Sb.

o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)

2006

151

312/2006 Sb.

o insolvenčních správcích

2006

152

25/2008 Sb.

o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

2008

153

125/2008 Sb.

o přeměnách obchodních společností a družstev

2008

154

167/2008 Sb.

o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů

2008

155

273/2008 Sb.

o Policii České republiky

2008

156

300/2008 Sb.

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

2008

157

40/2009 Sb.

trestní zákoník

2009

158

93/2009 Sb.

o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)

2009

159

111/2009 Sb.

o základních registrech

2009

160

157/2009 Sb.

o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů

2009

161

280/2009 Sb.

daňový řád

2009

162

295/2009 Sb.

kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance

2009

163

416/2009 Sb.

o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury

2009

164

155/2010 Sb.

kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů

2010

165

350/2011 Sb.

o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

2011

166

372/2011 Sb.

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

2011

167

373/2011 Sb.

o specifických zdravotních službách

2011

168

394/2011 Sb.

o obvodních sídlech báňských úřadů

2011

169

418/2011 Sb.

o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

2011

170

456/2011 Sb.

o Finanční správě České republiky

2011

171

17/2012 Sb.

o Celní správě České republiky

2012

172

73/2012 Sb.

o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

2012

173

89/2012 Sb.

občanský zákoník

2012

174

90/2012 Sb.

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

2012

175

91/2012 Sb.

o mezinárodním právu soukromém

2012

176

165/2012 Sb.

o podporovaných zdrojích energie a o změně některých dalších zákonů

2012

177

191/2012 Sb.

o evropské občanské iniciativě

2012

178

201/2012 Sb.

o ochraně ovzduší

2012

179

255/2012 Sb.

o kontrole (kontrolní řád)

2012

180

503/2012 Sb.

o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů

2012

181

67/2013 Sb.

kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

2013

182

83/2013 Sb.

o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní účely

2013

183

164/2013 Sb.

o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů

2013

184

226/2013 Sb.

o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

2013

185

240/2013 Sb.

o investičních společnostech a investičních fondech

2013

186

256/2013 Sb.

o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

2013

187

257/2013 Sb.

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí

2013

188

292/2013 Sb.

o zvláštních řízeních soudních

2013

189

303/2013 Sb.

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva

2013

190

304/2013 Sb.

o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

2013

191

311/2013 Sb.

o převodu vlastnického práva jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů

2013

192

340/2013 Sb.

o dani z nabytí nemovitých věcí

2013

193

344/2013 Sb.

o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

2013

194

181/2014 Sb.

o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

2014

195

234/2014 Sb.

o státní službě

2014

196

355/2014 Sb.

o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví

2014

197

206/2015 Sb.

o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi (zákon o pyrotechnice)

2015

198

224/2015 Sb.

o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, (zákon o prevenci závažných havárií)

2016

199

320/2015 Sb.

o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)

2016

200

340/2015 Sb.

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

2016

201

90/2016 Sb.

o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

2016

202

91/2016 Sb.

kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

2016

203

112/2016 Sb.

o evidenci tržeb

2016

204

134/2016 Sb.

o zadávání veřejných zakázek

2016

205

135/2016 Sb.

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

2016

206

242/2016 Sb.

celní zákon

2016

207

243/2016 Sb.

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona

2016

208

250/2016 Sb.

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

2016

209

251/2016 Sb.

o některých přestupcích

2016

210

257/2016 Sb.

o spotřebitelském úvěru

2016

211

263/2016 Sb.

atomový zákon

2016

212

264/2016 Sb.

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona

2016

213

297/2016 Sb.

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

2016

214

298/2016 Sb.

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

2016

215

300/2016 Sb.

o centrální evidenci účtů

2016

216

301/2016 Sb.

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů

2016

217

320/2016 Sb.

o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře

2016

218

194/2017 Sb.

o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů

2017

219

250/2017 Sb.

o elektronické identifikaci

2017

220

262/2017 Sb.

o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže)

2017

221

370/2017 Sb.

o platebním styku

2017

222

371/2017 Sb.

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

2017

223

99/2019 Sb.

o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

2019

224

110/2019 Sb.

o zpracování osobních údajů

2019

225

254/2019 Sb.

o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

2019

účinnost od 01.01.2021

226

12/2020 Sb.

o právu na digitalizované služby a o změně některých zákonů

2020

227

39/2020 Sb.

o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)

2020

228

51/2020 Sb.

o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu)

2020

účinnost od 1.1.2021

2 NAŘÍZENÍ VLÁDY

NV č.

Název

Rok

Poznámka

1

26/1989 Sb.

o bezpečnosti a ochraně práce a bezpečného provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu

1989

2

290/1995 Sb.

kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

1995

3

173/1997 Sb.

kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody

1997

4

179/1997 Sb.

kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku

1997

5

116/1998 Sb.

kterým se provádí zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

1998

6

172/2001 Sb.

k provedení zákona o požární ochraně

2001

7

179/2001 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na chladící zařízení

2001

8

194/2001 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače

2001

9

378/2001 Sb.

kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

2001

10

464/2001 Sb.

o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)

2001

11

495/2001 Sb.

kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

2001

12

9/2002 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku

2002

13

163/2002 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

2002

14

168/2002 Sb.

kterým se stanoví organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

2002

15

339/2002 Sb.

o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem

2002

16

25/2003 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapaliny nebo plynná paliva

2003

17

432/2003 Sb.

o stanovení podmínek pro zařazení prací do kategorií, limitních hodnot ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

2003

18

406/2004 Sb.

o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

2004

19

101/2005 Sb.

o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

2005

20

133/2005 Sb.

o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému

2005

21

362/2005 Sb.

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

2005

22

430/2006 Sb.

o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání

2006

23

567/2006 Sb.

o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

2006

24

589/2006 Sb.

kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

2006

25

591/2006 Sb.

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

2006

26

592/2006 Sb.

o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

2006

27

361/2007 Sb.

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

2007

28

145/2008 Sb.

kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí

2008

29

176/2008 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení

2008

30

278/2008 Sb.

o obsahových náplních jednotlivých živností

2008

31

64/2009 Sb.

o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat

2009

32

264/2009 Sb.

o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací delší než 500 m

2009

33

201/2010 Sb.

o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

2010

34

211/2010 Sb.

o soustavě oborů vzdělání v základních, středních a vyšších odborných vzdělávání

2010

35

208/2011 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení

2011

36

272/2011 Sb.

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

2011

37

284/2011 Sb.

o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky

2011

38

295/2011 Sb.

o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění

2011

39

468/2012 Sb.

o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým nebo fyzickým osobám na opravy a modernizace domů

2012

40

481/2012 Sb.

o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

2012

41

56/2013 Sb.

o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

2013

42

318/2013 Sb.

o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit

2013

43

366/2013 Sb.

o úpravě některých náležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím

2013

44

439/2013 Sb.

o úpravě náhrady za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)

2013

45

453/2013 Sb.

o stanovení podrobností a postupu pro zajištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě

2013

46

231/2014 Sb.

o stanovení prostředků státního rozpočtu pro poskytování dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a náhradu provozní podpory tepla pro rok 2015

2014

47

240/2014 Sb.

o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

2014

48

302/2014 Sb.

o katalogu správních činností

2014

49

319/2014 Sb.

o použití finančních prostředků státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení vlády

2014

50

352/2014 Sb.

o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 – 2024

2014

51

136/2015 Sb.

o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky

2015

52

145/2015 Sb.

o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

2015

53

208/2015 Sb.

o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

2015

54

232/2015 Sb.

o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

2015

55

276/2015 Sb.

o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

2015

56

283/2015 Sb.

o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2016

2015

57

291/2015 Sb.

o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

2015

58

308/2015 Sb.

o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu

2015

59

351/2015 Sb.

o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

2015

60

401/2015 Sb.

o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do povrchových vod a do kanalizací a o citlivých oblastech

2015

61

31/2016 Sb.

o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu

2016

62

57/2016 Sb.

o ukazatelích a hodnotách znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

2016

63

70/2016 Sb.

o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

2016

64

97/2016 Sb.

o technických požadavcích na výbušniny

2016

65

116/2016 Sb.

o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh

2016

66

117/2016 Sb.

o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh

2016

67

118/2016 Sb.

o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh

2016

68

119/2016 Sb.

o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh

2016

69

120/2016 Sb.

o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh

2016

70

121/2016 Sb.

o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh

2016

71

122/2016 Sb.

o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent

2016

72

172/2016 Sb.

o stanovení limitů a částek pro účely zákona o veřejných zakázkách

2016

73

173/2016 Sb.

o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel

2016

74

219/2016 Sb.

o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh

2016

75

244/2016 Sb.

k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

2016

76

275/2016 Sb.

o oblastech vzdělávání ve vysokém školství

2016

77

347/2016 Sb.

o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

2016

78

425/2016 Sb.

o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data

2016

79

347/2016 Sb.

o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

2016

80

425/2016 Sb.

o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data

2016

81

426/2016 Sb.

o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh

2016

82

433/2016 Sb.

o úpravě náhrady za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

2016

83

449/2016 Sb.

kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

2016

84

35/2017 Sb.

kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování

2017

85

41/2017 Sb.

o údajích centrálního registru administrativních budov

2017

86

217/2017 Sb.

o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti

2017

87

266/2017 Sb.

o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie

2017

88

311/2017 Sb.

o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018

2017

89

339/2017 Sb.

o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru

2017

90

375/2017 Sb.

o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

2017

91

390/2017 Sb.

o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích

2017

92

63/2018 Sb.

o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky

2018

93

214/2018 Sb.

o podporovaných zdrojích energie pro rok 2019

2018

94

112/2019 Sb.

o podmínkách použití finančních prostředků na pořízení sociálních a dostupných bytů

2019

95

221/2019 Sb.

o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách

2019

96

245/2019 Sb.

o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020

2019

97

321/2019 Sb.

o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

2019

98

349/2019 Sb.

kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

2019

99

16/2020 Sb.

o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů

2020

100

215/2020 Sb.

o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

2020

101

306/2020 Sb.

o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních

2020

3 VYHLÁŠKY

Vyhláška č.

Název

Rok

Poznámka

1

77/1965 Sb.

o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh strojů

1965

2

50/1978 Sb.

o odborné způsobilosti v elektrotechnice

1978

3

85/1978 Sb.

o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

1978

4

18/1979 Sb.

kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

1979

5

19/1979 Sb.

kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky jejich bezpečnosti

1979

6

21/1979 Sb.

kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky jejich bezpečnosti

1979

7

48/1982 Sb.

kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

1982

8

66/1988 Sb.

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

1988

9

72/1988 Sb.

o výbušninách

1988

10

104/1988 Sb.

o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem

1988

11

20/1989 Sb.

o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí

1989

12

22/1989 Sb.

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí

1989

13

26/1989 Sb.

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu

1989

14

51/1989 Sb.

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů

1989

15

415/1991 Sb.

o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů

1991

16

327/1992 Sb.

kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zabezpečení provozu při výrobě a zpracování výbušnin a odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost

1992

17

395/1992 Sb.

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

1992

18

435/1992 Sb.

o důlněměřičské dokumentaci při hornické činnosti a některých činností prováděných hornickým způsobem

1992

19

91/1993 Sb.

k zajištění bezpečné práce v nízkotlakých kotelnách

1993

20

102/1994 Sb.

kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin

1994

21

15/1995 Sb.

o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí této činnosti

1995

22

31/1995 Sb.

kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

1995

23

99/1995 Sb.

o skladování výbušnin

1995

24

100/1995 Sb.

kterou se stanoví podmínky pro provoz, kontrolu a výrobu technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)

1995

25

101/1995 Sb.

kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy

1995

26

173/1995 Sb.

kterou se vydává dopravní řád drah

1995

27

177/1995 Sb.

kterou se vydává stavební a technický řád drah

1995

28

202/1995 Sb.

o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem

1995

29

222/1995 Sb.

o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí

1995

30

55/1996 Sb.

o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí

1996

31

52/1997 Sb.

kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl

1997

32

104/1997 Sb.

kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

1997

33

108/1997 Sb.

kterou se provádí zákon o civilním letectví

1997

34

144/1997 Sb.

o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií

1997

35

32/1998 Sb. hl. m. Prahy

o cenové mapě stavebních pozemků na území hl. m. Prahy

36

239/1998 Sb.

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

1998

37

278/1998 Sb.

o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb.

1998

38

202/1999 Sb.

kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří

1999

39

205/1999 Sb.

kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

1999

40

87/2000 Sb.

kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

2000

41

262/2000 Sb.

kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření

2000

42

326/2000 Sb.

o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel

2000

43

478/2000 Sb.

kterou se provádí zákon o silniční dopravě

2000

44

31/2001 Sb.

o řidičských průkazech a o registru řidičů

2001

45

38/2001 Sb.

o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy

2001

46

196/2001 Sb.

o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif)

2001

47

206/2001 Sb.

o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce

2001

48

246/2001 Sb.

o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

2001

49

247/2001 Sb.

o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

2001

50

383/2001 Sb.

o podrobnostech nakládání s odpady

2001

51

398/2001 Sb.

o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení

2001

52

418/2001 Sb.

o postupech při výkonu exekuční a další činnosti

2001

53

423/2001 Sb.

kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních)

2001

54

428/2001 Sb.

kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích)

2001

55

471/2001 Sb.

o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly

2001

56

74/2002 Sb.

o vyhrazených elektrických zařízeních

2002

57

75/2002 Sb.

o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

2002

58

167/2002 Sb.

kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.

2002

59

225/2002 Sb.

o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně

2002

60

323/2002 Sb.

o rozpočtové skladbě

2002

61

337/2002 Sb.

o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

2002

62

345/2002 Sb.

kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

2002

63

380/2002 Sb.

k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

2002

64

512/2002 Sb.

o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

2002

65

590/2002 Sb.

o technických požadavcích pro vodní díla

2002

66

6/2003 Sb.

kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

2003

67

392/2003 Sb.

o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

2003

68

415/2003 Sb.

kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi

2003

69

432/2003 Sb.

o stanovení podmínek pro zařazování prací do kategorií, limitních hodnot ukazatelů biologických expozičních testů, podmínek odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení práce s azbestem a biologickými činiteli

2003

70

35/2004 Sb.

kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť

2004

71

137/2004 Sb.

o hygienických požadavcích na stravovací služby a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

2004

72

252/2004 Sb.

kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

2004

73

277/2004 Sb.

o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)

2004

74

369/2004 Sb.

o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek

2004

75

428/2004 Sb.

o získávání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikované jako vysoce toxické

2004

76

518/2004 Sb.

kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

2004

77

641/2004 Sb.

o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

2004

78

645/2004 Sb.

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

2004

79

47/2005 Sb.

o ukončování vzdělání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

2005

80

54/2005 Sb.

o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

2005

81

108/2005 Sb.

o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

2005

82

166/2005 Sb.

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000

2005

83

294/2005 Sb.

o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

2005

84

298/2005 Sb.

o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů

2005

85

352/2005 Sb.

o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)

2005

86

409/2005 Sb.

o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

2005

87

410/2005 Sb.

o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

2005

88

450/2005 Sb.

o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

2005

89

36/2006 Sb.

o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

2006

90

327/2006 Sb.

kterou se stanoví charakteristiky přiměřených požadavků na připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti a na přístup v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě a podmínky přístupu k internetu v rámci universální služby

2006

91

376/2006 Sb.

o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na drahách

2006

92

394/2006 Sb.

kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací

2006

93

498/2006 Sb.

o autorizovaných inspektorech

2006

94

499/2006 Sb.

o dokumentaci staveb

2006

95

500/2006 Sb.

o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

2006

96

501/2006 Sb.

o obecných požadavcích na využívání území

2006

97

503/2006 Sb.

o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

2006

98

522/2006 Sb.

o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě

2006

99

601/2006 Sb.

kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

2006

100

117/2007 Sb.

o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací

2007

101

187/2007 Sb.

kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy

2007

102

193/2007 Sb.

kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

2007

103

194/2007 Sb.

kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

2007

104

208/2007 Sb.

o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

2007

105

311/2007 Sb.

o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona

2007

106

313/2007 Sb.

o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů

2007

107

3/2008 Sb.

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 S., o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)

2008

108

23/2008 Sb.

o technických podmínkách požární ochrany staveb

2008

109

49/2008 Sb.

o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů

2008

110

146/2008 Sb.

o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

2008

111

374/2008 Sb.

o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

2008

112

193/2009 Sb.

o stanovení podrobností užívání a provozování autorizované konverze

2009

113

194/2009 Sb.

o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek (IS DS)

2009

114

268/2009 Sb.

o technických požadavcích na stavby

2009

115

364/2009 Sb.

o seznamu obecných úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy)

2009

116

398/2009 Sb.

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

2009

117

429/2009 Sb.

o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem

2009

118

19/2010 Sb.

o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu

2010

119

73/2010 Sb.

o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

2010

120

80/2010 Sb.

o stavu nouze v elektroenergetice a obsahových náležitostech havarijního plánu

2010

121

103/2010 Sb.

o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí

2010

122

233/2010 Sb.

o základním obsahu technické mapy obce

2010

123

270/2010 Sb.

o inventarizaci majetku a závazků

2010

124

401/2010 Sb.

o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu

2010

125

24/2011 Sb.

o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

2011

126

48/2011 Sb.

o stanovení tříd ochrany (zemědělský půdní fond)

2011

127

82/2011 Sb.

o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny

2011

128

98/2011 Sb.

o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod

2011

129

108/2011 Sb.

o měření plynu a způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, nebo dodávce, nebo uskladňování, nebo přepravě, nebo distribuci plynu

2011

130

216/2011 Sb.

o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

2011

131

238/2011 Sb.

o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

2011

132

359/2011 Sb.

o základním registru územní identifikace adres a nemovitostí

2011

133

389/2011 Sb.

o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi

2011

134

394/2011 Sb.

o sídlech obvodních báňských úřadů

2011

135

405/2011 Sb.

o průmyslové bezpečnosti

2011

136

16/2012 Sb.

o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy

2012

137

70/2012 Sb.

o preventivních prohlídkách

2012

138

82/2012 Sb.

o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)

2012

139

92/2012 Sb.

o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče

2012

140

104/2012 Sb.

o stanovení bližších požadavků na postup při uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání

2012

141

178/2012 Sb.

kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků

2012

142

241/2012 Sb.

o stanovení náležitostí technicko-organizačních pravidel k zabezpečení bezpečnosti a integrity veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných elektronických komunikací za krizových stavů

2012

143

242/2012 Sb.

o stanovení rozsahu a formy předávání informace o narušení bezpečnosti a ztrátě integrity sítě

2012

144

257/2012 Sb.

o předcházení emisím látek, které poškozují ozónovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

2012

145

259/2012 Sb.

o podrobnostech výkonu spisové služby

2012

146

285/2012 Sb.

o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech

2012

147

304/2012 Sb.

o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků samosprávných celků

2012

148

330/2012 Sb.

o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

2012

149

344/2012 Sb.

o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu

2012

150

345/2012 Sb.

o dispečerském řízení plynárenské soustavy a předávání údajů pro dispečerské řízení

2012

151

387/2012 Sb.

o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny

2012

152

415/2012 Sb.

o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

2012

153

441/2012 Sb.

o stanovení minimální účinnosti užití při výrobě elektřiny a tepelné energie

2012

154

452/2012 Sb.

o náležitostech žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení vč. vzorů žádostí a podmínek pro posuzování těchto žádostí

2012

155

459/2012 Sb.

o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu

2012

156

470/2012 Sb.

o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným

2012

157

477/2012 Sb.

o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů

2012

158

480/2012 Sb.

o energetickém auditu a energetickém posudku

2012

159

481/2012 Sb.

o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

2012

160

61/2013 Sb.

o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech

2013

161

78/2013 Sb.

o energetické náročnosti budov

2013

Bude zrušena k 1. 9. 2020 vyhláškou č. 264/2020 Sb.

162

79/2013 Sb.

o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

2013

163

189/2013 Sb.

o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

2013

164

193/2013 Sb.

o kontrole klimatizačních systémů

2013

165

194/2013 Sb.

o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie

2013

166

244/2013 Sb.

o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech

2013

167

288/2013 Sb.

o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci

2013

168

323/2013 Sb.

o náležitostech formulářů na podávání návrhu na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek

2013

169

357/2013 Sb.

o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

2013

170

358/2013 Sb.

o poskytování údajů z katastru nemovitostí

2013

171

359/2013 Sb.

o stanovení vzoru formuláře pro podávání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu

2013

172

414/2013 Sb.

o rozsahu a způsobu evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované pomoci (o vodoprávní evidenci)

2013

173

419/2013 Sb.

k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

2013

174

441/2013 Sb.

k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)

2013

175

13/2014 Sb.

o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav

2014

176

65/2014 Sb.

o vzoru služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce

2014

177

69/2014 Sb.

o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany

2014

178

81/2014 Sb.

o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností pro účely Ministerstva obrany

2014

179

281/2014 Sb.

o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

2014

180

298/2014 Sb.

o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

2014

181

317/2014 Sb.

o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

2014

182

321/2014 Sb.

o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

2014

183

341/2014 Sb.

o schvalování technické způsobilosti vozidel a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

2014

184

343/2014 Sb.

o registraci vozidel

2014

185

9/2015 Sb.

o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek

2015

186

67/2015 Sb.

o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)

2015

187

88/2015 Sb.

o odměně správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci a o náhradě jeho hmotných výdajů

2015

188

162/2015 Sb.

o podrobnostech úřednické zkoušky

2015

189

180/2015 Sb.

o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí a zaměstnankyním – matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)

2015

190

194/2015 Sb.

o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektrotechnice a teplárenství

2015

191

195/2015 Sb.

o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství

2015

192

196/2015 Sb.

o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektrotechnice a plynárenství

2015

193

225/2015 Sb.

o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ostrahy objektu zařazeného do skupiny A nebo do skupiny B

2015

194

226/2015 Sb.

o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a náležitostech obsahu havarijního plánu a jeho struktuře

2015

195

227/2015 Sb.

o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku

2015

196

228/2015 Sb.

o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie

2015

197

229/2015 Sb.

o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole

2015

198

269/2015 Sb.

o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům

2015

199

294/2015 Sb.

kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

2015

200

296/2015 Sb.

o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)

2015

201

306/2015 Sb.

o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

2015

202

336/2015 Sb.

o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi

2015

203

349/2015 Sb.

o Pravidlech trhu s plynem

2015

204

403/2015 Sb.

o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla

2015

205

404/2015 Sb.

o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě EU (vyhláška o kompenzaci)

2015

206

405/2015 Sb.

o způsobu dělení nákladů za dodávku elektrické energie při společném měření odebraného množství tepelné energie

2015

207

408/2015 Sb.

o Pravidlech trhu s elektřinou

2015

208

8/2016 Sb.

o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

2016

209

9/2016 Sb.

o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)

2016

210

16/2016 Sb.

o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

2016

211

31/2016 Sb.

o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu

2016

212

34/2016 Sb.

o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

2016

213

37/2016 Sb.

o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

2016

214

70/2016 Sb.

o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

2016

215

93/2016 Sb.

o Katalogu odpadů

2016

216

94/2016 Sb.

o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

2016

217

145/2016 Sb.

o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie 257.(vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)

2016

218

153/2016 Sb.

o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu

2016

219

168/2016 Sb.

o uveřejnění formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech postihu zadavatele

2016

220

169/2016 Sb.

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

2016

221

170/2016 Sb.

o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek

2016

222

172/2016 Sb.

o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

2016

223

227/2016 Sb.

o náležitostech formulářů žádosti o opis z Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků

2016

224

245/2016 Sb.

k provedení některých ustanovení celního zákona

2016

225

246/2016 Sb.

o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem

2016

226

248/2016 Sb.

o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek

2016

227

260/2016 Sb.

o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátů shody

2016

228

284/2016 Sb.

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice

2016

229

294/2016 Sb.

kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení

2016

230

358/2016 Sb.

o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení

2016

231

378/2016 Sb.

o umístění jaderného zařízení

2016

232

404/2016 Sb.

o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)

2016

233

408/2016 Sb.

o požadavcích na systém řízení

2016

234

409/2016 Sb.

o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta

2016

235

422/2016 Sb.

o radiační ochraně a zabezpečení rádionuklidového zdroje

2016

236

21/2017 Sb.

o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderných zařízení

2017

237

29/2017 Sb.

o báňsko-technické evidenci

2017

238

76/2017 Sb.

o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb

2017

239

79/2017 Sb.

o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů

2017

240

162/2017 Sb.

o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomového zákona

2017

241

164/2017 Sb.

kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření

2017

242

172/2017 Sb.

o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti

2017

243

190/2017 Sb.

k provedení § 3 odst. 3 vyhlášky (o platební neschopnosti podnikatele)

2017

244

191/2017 Sb.

o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona

2017

245

239/2017 Sb.

o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa

2017

246

329/2017 Sb.

o požadavcích na projekt jaderného zařízení

2017

247

453/2017 Sb.

o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí

2017

248

79/2018 Sb.

o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace

2018

249

82/2018 Sb.

o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)

2018

250

183/2018 Sb.

o náležitostech rozhodnutí a dalších opatřeních vodoprávního úřadu a dokladech předkládaných na vodoprávní úřad

2018

251

211/2018 Sb.

o technických prohlídkách vozidel

2018

252

315/2018 Sb.

o strategickém hlukovém mapování

2018

253

328/2018 Sb.

o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtu množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových

2018

254

130/2019 Sb.

o kriteriích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem

2019

255

266/2019 Sb.

o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem

2019

256

271/2019 Sb.

o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu

2019

257

310/2019 Sb.

o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020

2019

258

319/2019 Sb.

o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie

2019

259

358/2019 Sb.

o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

2019

260

361/2019 Sb.

o vzoru průkazu zaměstnance a státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb

2019

261

4/2020 Sb.

o energetických specialistech

2020

262

250/2020 Sb.

o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderných zařízení a pracoviště III. Kategorie a pracoviště IV. kategorie

2020

263

264/2020 Sb.

o energetické náročnosti budovy

2020

Účinnost od 1. 9. 2020.

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.