PS 10.6 - Stavební a technická údržba staveb

1 2 3

1) V některých právních předpisech, zejména předpisech týkajících se BOZP se hovoří o „udržovacích pracích“. Lze se domnívat, že termíny údržba stavby a udržovací práce jsou pojmy vyjadřující tutéž činnost. Práce při údržbě stavby a jejího technického vybavení a zařízení, jakými jsou například malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, dále prohlídky, zkoušky, kontroly, revize a opravy technického vybavení a zařízení, jakož i montáž a demontáž jejich částí v rozsahu potřebném pro provedení těchto prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav jsou „udržovací práce“ na provozované stavbě.

2) Od 1. 7. 2013 platí k těmto šesti požadavkům na stavby již i sedmý požadavek „Udržitelné využívání přírodních zdrojů“. Tento požadavek vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 305/2011.

3) Má-li být stavba vybavena stavebně-technickými opatřeními pro bezpečnost údržby (udržovacích prací) podle obecných požadavků na výstavbu, nelze z této povinnosti udělit výjimku.

4) Pro stavby na území hl. m. Prahy platí kromě vyhlášky č. 268/2009 Sb., nařízení rady hl. m. Prahy č. 10/2016, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy).

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2 3