TP 1.8.6 - KATALOG VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ POUŽITELNÝCH PRO VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ POVRCHOVÉ VRSTVY OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOV

1 2

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

KATALOG VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ POUŽITELNÝCH PRO VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ POVRCHOVÉ VRSTVY OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOV

TP 1.8.6

1. vydání 2012

Anotace:

Katalog vlastností materiálů pro vnitřní a vnější úpravy obvodových konstrukcí je zpracován ve formě katalogových listů. V jednotlivých listech jsou obsaženy tepelné vlhkostní a filtrační vlastnosti daného materiálu (vedle názvu, popisu a použití). Vedle katalogových listů se uvádí i přehled materiálů některých výrobců se základními vlastnostmi (objemová hmotnost, součinitel tepelné vodivosti, faktor difuzního odporu, měrná tepelná kapacita).

OBSAH

Úvod

1

Seznam použitých označení

2

Katalogové listy

List 1

- Desky Hofafest UD

List 2

- NOVATOP-elements

List 3

- NOVATOP STATIC

List 4

- Vícevrstvé desky z rostlého dřeva SWP

List 5

- Desky OSB 3

List 6

- Desky OSB

List 7

- Desky OSB

List 8

- Desky OSB BAU

List 9

- Desky OSB BAU

List 10

- Desky OSB BAU

List 11

- Sádrokartonové desky

List 12

- Vybrané materiály se zanedbatelným tepelným odporem

3

Přehled materiálů některých výrobců

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

ÚVOD

Katalog vlastností materiálů použitelných pro vnitřní a vnější povrchové vrstvy obvodových dílců tvoří

a) Katalogové listy, obsahující materiály, jejichž vlastnosti byly zjištěny v rámci řešeného projektového programu, přičemž poslední z nich, jako doplněk, obsahuje některé materiály se zanedbatelným tepelným odporem (vlastnosti jsou převzaty z citovaných zdrojů);

b) přehled materiálů některých výrobců a jejich vlastnosti, tak jak je uvádějí výrobci.

Katalogové listy mají následující strukturu:

Název

Popis a použití

Vlastnosti

a) Tepelné

a1) Součinitel tepelné vodivosti

a2) Měrná tepelná kapacita

a3) Součinitel teplotní vodivosti

a4) Tepelná jímavost

b) Vlhkostní

b1) Součinitel difuze vodní páry (součinitel difuzní vodivosti vodní páry)

b2) Faktor difuzního odporu

b3) Sorpční vlhkost

c) Filtrační

c1) Součinitel hmotnostní vzduchové propustnosti

c2) Součinitel filtrace vodní páry

Zdroje

1 SEZNAM POUŽITÝCH OZNAČENÍ

a - součinitel teplotní vodivosti [m2/s]

b - tepelná jímavost [Ws1/2/(m2K)]2

c - měrná tepelná kapacita [J/(kg K)]

e - vnější

i - vnitřní

um - sorpční hmotnostní vlhkost [%]

x - měrná vlhkost vzduchu [kg/kg]; stanoví se ze vztahu

ϕ - relativní vlhkost vzduchu [%]

ps - částečný tlak nasycené vodní páry [Pa]

pp - částečný tlak vodní páry [Pa]

pc - atmosférický (celkový) tlak vzduchu [Pa]

H - činitel měrné vlhkosti vzduchu [-]; stanoví se ze vztahu

H = x / (1 + x)

δ - součinitel difuze vodní páry (součinitel difuzní vodivosti vodní páry) [s]

ε - součinitel hmotnostní vzduchové propustnosti [s]

εf - součinitel filtrace vodní páry [s]

λk - charakteristická hodnota součinitele tepelné vodivosti [W/(mK)]

λu - návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti [W/(mK)]

μ - faktor difuzního odporu [-]

θ - teplota [°C]

ρ - objemová hmotnost [kg/m3]

2 KATALOGOVÉ LISTY

List 1

Název

Desky Hofafest UD

Popis a použití

Desky Hofafest UD jsou nelisované dřevovláknité desky z jedlového dřeva, hydrofobizované parafínem.

Použití: téměř ve všech stavebních konstrukcích, střechách, obvodových stěnách, stropech, podlahách.

Vlastnosti

a) Tepelné

a1) Součinitel tepelné vodivosti

Charakteristická hodnota součinitele tepelné vodivosti (při objemové hmotnosti v suchém stavu ρ = 240 kg/m3 a střední teplotě θstr = 10 °C)

λk = 0,051 W/(m K)

Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti

λu = 0,052 W/(m K)

a2) Měrná tepelná kapacita

c = 1600 J/(kg K)

a3) Součinitel teplotní vodivosti

a = 1,33 . 10-7 m2/s

a4) Tepelná jímavost

b = 1,96 . 104 (Ws1/2/(m2K))2

b) Vlhkostní

b1) Součinitel difuze vodní páry (součinitel difuzní vodivosti vodní páry)

δ = 4,8 . 10-12 s

b2) Faktor difuzního odporu

μ = 41,2 [-]

b3) Sorpční vlhkost

Sorpční hmotnostní vlhkost um [%] v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu ϕ [%], při teplotě vzduchu θ = 10 °C a objemové hmotnosti ρ = 240 kg/m3

 
ϕ [%]
 
0
 
20
 
30
 
40
 
50
 
um [%]
 
0
 
1,77
 
2,66
 
3,66
 
4,85
 
ϕ [%]
 
60
 
70
 
80
 
90
 
100
 
um [%]
 
6,33
 
8,17
 
10,46
 
13,28*)
 
16,72*)
 
*) Hodnoty jsou získány extrapolací

c) Filtrační

c1) Součinitel hmotnostní vzduchové propustnosti

ε = 2,75 . 10-6 s

c2) Součinitel filtrace vodní páry

εf = ε . H [s]

Zdroje

1. Zlepšení energetických vlastností obvodových plášťů budov minimalizováním problémů spojených s difuzí, filtrací a kondenzací vodní páry - část:

 • součinitel tepelné vodivosti,
 • difuzní vlastnosti materiálů,
 • vzduchová propustnost materiálů a filtrace vodní páry,
 • sorpce vodní páry v materiálech.

Výzkumná zpráva vypracovaná v CSI, a. s., Praha, v rámci projektu č. FT-TA5/113 (poskytovatel účelové podpory MPO ČR), 2009.

2. ČSN 73 0542 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Vlastnosti materiálů a konstrukcí, 1979.

List 2

Název

NOVATOP - elements

Popis a použití

NOVATOP - elements je stavební a konstrukční systém, vyrobený z vícevrstvých velkoformátových komponentů lepených z masivního smrkového dřeva. K lepení se používá polyuretanové lepidlo.

Použití: pro střechy, stěny, stropy v masivních celodřevěných nebo kombinovaných stavbách.

Vlastnosti

a) Tepelné

a1) Součinitel tepelné vodivosti

Charakteristická hodnota součinitele tepelné vodivosti (při objemové hmotnosti v suchém stavu ρ = 402 kg/m3 a střední teplotě θstr = 10 °C)

λk = 0,107 W/(m K)

Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti

λu = 0,108 W/(m K)

a2) Měrná tepelná kapacita

c = 1600 J/(kg K)

a3) Součinitel teplotní vodivosti

a = 1,66 . 10-7 m2/s

a4) Tepelná jímavost

b = 6,88 . 104 (Ws1/2/m2K)2

b) Vlhkostní

b1) Součinitel difuze vodní páry (součinitel difuzní vodivosti vodní páry)

δ = 8,7 . 10-12 s

b2) Faktor difuzního odporu

μ = 27,6 [-]

b3) Sorpční vlhkost

Sorpční hmotnostní vlhkost um [%] v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu ϕ [%], při teplotě vzduchu θ = 10 °C a objemové hmotnosti ρ = 402 kg/m3

 
ϕ [%]
 
0
 
20
 
30
 
40
 
50
 
um [%]
 
0
 
1,94
 
3,22
 
4,67
 
6,25
 
ϕ [%]
 
60
 
70
 
80
 
90
 
100
 
um [%]
 
7,93
 
9,68
 
11,46
 
13,24*)
 
15,00*)
 
*) Hodnoty jsou získány extrapolací

c) Filtrační

c1) Součinitel hmotnostní vzduchové propustnosti

ε = 7,6 . 10-7 s

c2) Součinitel filtrace vodní páry

εf = ε . H [s]

Zdroje

1. Zlepšení energetických vlastností obvodových plášťů budov minimalizováním problémů spojených s difuzí, filtrací a kondenzací vodní páry - část:

 • součinitel tepelné vodivosti,
 • difuzní vlastnosti materiálů,
 • vzduchová propustnost materiálů a filtrace vodní páry,
 • sorpce vodní páry v materiálech.

Výzkumná zpráva vypracovaná v CSI, a. s., Praha, v rámci projektu č. FT-TA5/113 (poskytovatel účelové podpory MPO ČR), 2009.

2. ČSN 73 0542 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Vlastnosti materiálů a konstrukcí, 1979.

3. novatop@agrop.cz

List 3

Název

NOVATOP STATIC

Popis a použití

NOVATOP STATIC je velkoplošná deska z 5 vrstev se dvěma rovnoběžnými svrchními vrstvami z každé strany a středovou vrstvou s kolmým průběhem vláken k průběhu vláken svrchních vrstev (SWP - Solid wood panel). Každá vrstva je tvořena z lamel z rostlého smrkového dřeva, tloušťka vrstev může být různá a určuje konečnou tloušťku desky. Jedná se o konstrukční prvek.

Použití: pro svislé konstrukce - stěny.

Vlastnosti

a) Tepelné

a1) Součinitel tepelné vodivosti

Charakteristická hodnota součinitele tepelné vodivosti (při objemové hmotnosti v suchém stavu ρ = 401 kg/m3 a střední teplotě θstr = 10 °C)

λk = 0,106 W/(m K)

Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti

λu = 0,108 W/(m K)

a2) Měrná tepelná kapacita

c = 1600 J/(kg K)

a3) Součinitel teplotní vodivosti

a = 1,65 . 10-7 m2/s

a4) Tepelná jímavost

b = 6,80 . 104 (Ws1/2/m2K)2

b) Vlhkostní

b1) Součinitel difuze vodní páry (součinitel difuzní vodivosti vodní páry)

δ = 1,0 . 10-11 s

b2) Faktor difuzního odporu

μ = 19,4 [-]

b3) Sorpční vlhkost

Sorpční hmotnostní vlhkost um [%] v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu ϕ [%], při teplotě vzduchu θ = 10 °C a objemové hmotnosti ρ = 401 kg/m3

 
ϕ [%]
 
0
 
20
 
30
 
40
 
50
 
um [%]
 
0
 
1,95
 
3,21
 
4,64
 
6,20
 
ϕ [%]
 
60
 
70
 
80
 
90
 
100
 
um [%]
 
7,88
 
9,65
 
11,48
 
13,35)
 
15,25*)
 
*) Hodnoty jsou získány extrapolací

c) Filtrační

c1) Součinitel hmotnostní vzduchové propustnosti

ε = 7,6 . 10-7 s

c2) Součinitel filtrace vodní páry

εf = ε . H [s]

Zdroje

1. Zlepšení energetických vlastností obvodových plášťů budov minimalizováním problémů spojených s difuzí, filtrací a kondenzací vodní páry - část:

 • součinitel tepelné vodivosti,
 • difuzní vlastnosti materiálů,
 • vzduchová propustnost materiálů a filtrace vodní páry,
 • sorpce vodní páry v materiálech.

Výzkumná zpráva vypracovaná v CSI, a. s., Praha, v rámci projektu č. FT-TA5/113 (poskytovatel účelové podpory MPO ČR), 2009.

2. ČSN 73 0542 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Vlastnosti materiálů a konstrukcí, 1979.

List 4

Název

Vícevrstvé desky z rostlého dřeva SWP

Popis a použití

Vícevrstvá deska z rostlého dřeva SWP (Solid wood panel) je vyrobena z jedné středové vrstvy a dvou vnějších vrstev. Lamely obou svrchních vrstev mají rovnoběžný průběh vláken, v podélném směru bez spojů. Lamely středové vrstvy jsou slepeny na tupo v podélném i v příčném směru. Každá vrstva je tvořena lamelami z rostlého dřeva a každá vrstva lamel je oproti předchozí otočena o 90 °. Jednotlivé vrstvy SWP jsou vyrobeny ze stejné dřeviny (používá se smrk středoevropský, severský, modřín sibiřský, severská borovice).

Použití: jako fasádní desky s uplatněním v obytných a administrativních budovách, ale i na průmyslových stavbách.

Vlastnosti

a) Tepelné

a1) Součinitel tepelné vodivosti

Charakteristická hodnota součinitele tepelné vodivosti (při objemové hmotnosti v suchém stavu ρ = 380 kg/m3 a střední teplotě θstr = 10 °C)

λk = 0,096 W/(m K)

Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti

λu = 0,098 W/(m K)

a2) Měrná tepelná kapacita

c = 1600 J/(kg K)

a3) Součinitel teplotní vodivosti

a = 1,58 . 10-7 m2/s

a4) Tepelná jímavost

b = 5,84 . 104 (Ws1/2/m2K)2

b) Vlhkostní

b1) Součinitel difuze vodní páry (součinitel difuzní vodivosti vodní páry)

δ = 5,9 . 10-12 s

b2) Faktor difuzního odporu

μ = 41,2 [-]

b3) Sorpční vlhkost

Sorpční hmotnostní vlhkost um [%] v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu ϕ [%], při teplotě vzduchu θ = 10 °C a objemové hmotnosti ρ = 1 082 kg/m3

 
ϕ [%]
 
0
 
20
 
30
 
40
 
50
 
um [%]
 
0
 
2,08
 
3,18
 
4,38
 
5,74
 
ϕ [%]
 
60
 
70
 
80
 
90
 
100
 
um [%]
 
7,31
 
9,14
 
11,27
 
13,77*)
 
16,67*)
 
*) Hodnoty jsou získány extrapolací

c) Filtrační

c1) Součinitel hmotnostní vzduchové propustnosti

ε = 7,6 . 10-7 s

c2) Součinitel filtrace vodní páry

εf = ε . H [s]

Zdroje

1. Zlepšení energetických vlastností obvodových plášťů budov minimalizováním problémů spojených s difuzí, filtrací a kondenzací vodní páry - část:

 • součinitel tepelné vodivosti,
 • difuzní vlastnosti materiálů,
 • vzduchová propustnost materiálů a filtrace vodní páry,
 • sorpce vodní páry v materiálech.

Výzkumná zpráva vypracovaná v CSI, a. s., Praha, v rámci projektu č. FT-TA5/113 (poskytovatel účelové podpory MPO ČR), 2009.

2. ČSN 73 0542 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Vlastnosti materiálů a konstrukcí, 1979.

List 5

Název

Desky OSB 3 - 15

Popis a použití

Desky OSB (Oriented Strand Board) jsou plošné desky z orientovaně rozprostřených velkoplošných třísek, sestavené ze tří vrstev a vázané pojivem z umělé pryskyřice. Třísky ve vnějších vrstvách jsou orientovány rovnoběžně s délkou nebo šířkou desky; ve středové řadě mohou být orientovány náhodně nebo obecně kolmo na lamely vnějších vrstev. Vyrábějí se v různých tloušťkách, v tomto případě jde o tloušťku 15 mm.

Použití: jako fasádní desky s uplatněním v obytných a administrativních budovách, ale i na průmyslových stavbách.

Vlastnosti

a) Tepelné

a1) Součinitel tepelné vodivosti

Charakteristická hodnota součinitele tepelné vodivosti (při objemové hmotnosti v suchém stavu ρ = 536 kg/m3 a střední teplotě θstr = 10 °C)

λk = 0,099 W/(m K)

Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti

λu = 0,106 W/(m K)

a2) Měrná tepelná kapacita

c = 1600 J/(kg K)

a3) Součinitel teplotní vodivosti

a = 1,15 . 10-7 m2/s

a4) Tepelná jímavost

b = 8,49 . 104 (Ws1/2/m2K)2

b) Vlhkostní

b1) Součinitel difuze vodní páry (součinitel difuzní vodivosti vodní páry)

δ = 2,8 . 10-12 s

b2) Faktor difuzního odporu

μ = 92,3 [-]

b3) Sorpční vlhkost

Sorpční hmotnostní vlhkost um [%] v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu ϕ [%], při teplotě vzduchu θ = 10 °C a objemové hmotnosti ρ = 536 kg/m3

 
ϕ [%]
 
0
 
20
 
30
 
40
 
50
 
um [%]
 
0
 
1,73
 
2,25
 
3,47
 
4,57
 
ϕ [%]
 
60
 
70
 
80
 
90
 
100
 
um [%]
 
5,95
 
7,69
 
9,88
 
12,62*)
 
15,98*)
 
*) Hodnoty jsou získány extrapolací

c) Filtrační

c1) Součinitel hmotnostní vzduchové propustnosti

ε = 7,6 . 10-7 s

c2) Součinitel filtrace vodní páry

εf = ε . H [s]

Zdroje

1. Zlepšení energetických vlastností obvodových plášťů budov minimalizováním problémů spojených s difuzí, filtrací a kondenzací vodní páry - část:

 • součinitel tepelné vodivosti,
 • difuzní vlastnosti materiálů,
 • vzduchová propustnost materiálů a filtrace vodní páry,
 • sorpce vodní páry v materiálech.

Výzkumná zpráva vypracovaná v CSI, a. s., Praha, v rámci projektu č. FT-TA5/113 (poskytovatel účelové podpory MPO ČR), 2009.

2. ČSN 73 0542 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Vlastnosti materiálů a konstrukcí, 1979.

List 6

Název

Desky OSB 3 - 1

Popis a použití

Desky OSB (Oriented Strand Board) jsou plošné desky z orientovaně rozprostřených velkoplošných třísek, sestavené ze tří vrstev a vázané pojivem z umělé pryskyřice. Třísky ve vnějších vrstvách jsou orientovány rovnoběžně s délkou nebo šířkou desky; ve středové řadě mohou být orientovány náhodně nebo obecně kolmo na lamely vnějších vrstev. Vyrábějí se v různých tloušťkách, v tomto případě jde o tloušťku 18 mm.

Použití: jako fasádní desky s uplatněním v obytných a administrativních budovách, ale i na průmyslových stavbách.

Vlastnosti

a) Tepelné

a1) Součinitel tepelné vodivosti

Charakteristická hodnota součinitele tepelné vodivosti (při objemové hmotnosti v suchém stavu ρ = 530 kg/m3 a střední teplotě θstr = 10 °C)

λk = 0,101 W/(m K)

Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti

λu = 0,103 W/(m K)

a2) Měrná tepelná kapacita

c = 1600 J/(kg K)

a3) Součinitel teplotní vodivosti

a = 1,19 . 10-7 m2/s

a4) Tepelná jímavost

b = 8,56 . 104 (Ws1/2/m2K)2

b) Vlhkostní

b1) Součinitel difuze vodní páry (součinitel difuzní vodivosti vodní páry)

δ = 3,9 . 10-12 s

b2) Faktor difuzního odporu

μ = 62,6 [-]

b3) Sorpční vlhkost

Sorpční hmotnostní vlhkost um [%] v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu ϕ [%], při teplotě vzduchu θ = 10 °C a objemové hmotnosti ρ = 530 kg/m3

 
ϕ [%]
 
0
 
20
 
30
 
40
 
50
 
um [%]
 
0
 
1,89
 
2,80
 
3,81
 
4,99
 
ϕ [%]
 
60
 
70
 
80
 
90
 
100
 
um [%]
 
6,42
 
8,18
 
10,36
 
13,03*)
 
16,28*)
 
*) Hodnoty jsou získány extrapolací

c) Filtrační

c1) Součinitel hmotnostní vzduchové propustnosti

ε = 7,6 . 10-7 s

c2) Součinitel filtrace vodní páry

εf = ε . H [s]

Zdroje

1. Zlepšení energetických vlastností obvodových plášťů budov minimalizováním problémů spojených s difuzí, filtrací a kondenzací vodní páry - část:

 • součinitel tepelné vodivosti,
 • difuzní vlastnosti materiálů,
 • vzduchová propustnost materiálů a filtrace vodní páry,
 • sorpce vodní páry v materiálech.

Výzkumná zpráva vypracovaná v CSI, a. s., Praha, v rámci projektu č. FT-TA5/113 (poskytovatel účelové podpory MPO ČR), 2009.

2. ČSN 73 0542 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Vlastnosti materiálů a konstrukcí, 1979.

List 7

Název

Desky OSB 3 - 22

Popis a použití

Desky OSB (Oriented Strand Board) jsou plošné desky z orientovaně rozprostřených velkoplošných třísek, sestavené ze tří vrstev a vázané pojivem z umělé pryskyřice. Třísky ve vnějších vrstvách jsou orientovány rovnoběžně s délkou nebo šířkou desky; ve středové řadě mohou být orientovány náhodně nebo obecně kolmo na lamely vnějších vrstev. Vyrábějí se v různých tloušťkách, v tomto případě jde o tloušťku 22 mm.

Použití: jako fasádní desky s uplatněním v obytných a administrativních budovách, ale i na průmyslových stavbách.

Vlastnosti

a) Tepelné

a1) Součinitel tepelné vodivosti

Charakteristická hodnota součinitele tepelné vodivosti (při objemové hmotnosti v suchém stavu ρ = 502 kg/m3 a střední teplotě θstr = 10 °C)

λk = 0,097 W/(m K)

Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti

λu = 0,098 W/(m K)

a2) Měrná tepelná kapacita

c = 1600 J/(kg K)

a3) Součinitel teplotní vodivosti

a = 1,21 . 10-7 m2/s

a4) Tepelná jímavost

b = 7,79 . 104 (Ws1/2/m2K)2

b) Vlhkostní

b1) Součinitel difuze vodní páry (součinitel difuzní vodivosti vodní páry)

δ = 3,4 . 10-12 s

b2) Faktor difuzního odporu

μ = 59,0 [-]

b3) Sorpční vlhkost

Sorpční hmotnostní vlhkost um [%] v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu ϕ [%], při teplotě vzduchu θ = 10 °C a objemové hmotnosti ρ = 502 kg/m3

 
ϕ [%]
 
0
 
20
 
30
 
40
 
50
 
um [%]
 
0
 
1,81
 
2,93
 
4,18
 
5,55
 
ϕ [%]
 
60
 
70
 
80
 
90
 
100
 
um [%]
 
7,02
 
8,58
 
10,21
 
11,90*)
 
13,64*)
 
*) Hodnoty jsou získány extrapolací

c) Filtrační

c1) Součinitel hmotnostní vzduchové propustnosti

ε = 7,6 . 10-7 s

c2) Součinitel filtrace vodní páry

εf = ε . H [s]

Zdroje

1. Zlepšení energetických vlastností obvodových plášťů budov minimalizováním problémů spojených s difuzí, filtrací a kondenzací vodní páry - část:

 • součinitel tepelné vodivosti,
 • difuzní vlastnosti materiálů,
 • vzduchová propustnost materiálů a filtrace vodní páry,
 • sorpce vodní páry v materiálech.

Výzkumná zpráva vypracovaná v CSI, a. s., Praha, v rámci projektu č. FT-TA5/113 (poskytovatel účelové podpory MPO ČR), 2009.

2. ČSN 73 0542 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Vlastnosti materiálů a konstrukcí, 1979.

List 8

Název

Desky OSB BAU - 15

Popis a použití

Desky OSB (Oriented Strand Board) jsou plošné desky z orientovaně rozprostřených velkoplošných třísek, sestavené ze tří vrstev a vázané pojivem z umělé pryskyřice. Třísky ve vnějších vrstvách jsou orientovány rovnoběžně s délkou nebo šířkou desky; ve středové řadě mohou být orientovány náhodně nebo obecně kolmo na lamely vnějších vrstev. Vyrábějí se v různých tloušťkách, v tomto případě jde o tloušťku 15 mm.

Použití: jako fasádní desky s uplatněním v obytných a administrativních budovách, ale i na průmyslových stavbách.

Vlastnosti

a) Tepelné

a1) Součinitel tepelné vodivosti

Charakteristická hodnota součinitele tepelné vodivosti (při objemové hmotnosti v suchém stavu ρ = 527 kg/m3 a střední teplotě θstr = 10 °C)

λk = 0,095 W/(m K)

Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti

λu = 0,096 W/(m K)

a2) Měrná tepelná kapacita

c = 1600 J/(kg K)

a3) Součinitel teplotní vodivosti

a = 1,13 . 10-7 m2/s

a4) Tepelná jímavost

b = 8,01 . 104 (Ws1/2/m2K)2

b) Vlhkostní

b1) Součinitel difuze vodní páry (součinitel difuzní vodivosti vodní páry)

δ = 3,1 . 10-12 s

b2) Faktor difuzního odporu

μ = 63,4 [-]

b3) Sorpční vlhkost

Sorpční hmotnostní vlhkost um [%] v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu ϕ [%], při teplotě vzduchu θ = 10 °C a objemové hmotnosti ρ = 527 kg/m3

 
ϕ [%]
 
0
 
20
 
30
 
40
 
50
 
um [%]
 
0
 
1,91
 
2,78
 
3,73
 
4,88
 
ϕ [%]
 
60
 
70
 
80
 
90
 
100
 
um [%]
 
6,31
 
8,14
 
10,47
 
13,40*)
 
17,04 *)
 
*) Hodnoty jsou získány extrapolací

c) Filtrační

c1) Součinitel hmotnostní vzduchové propustnosti

ε = 7,6 . 10-7 s

c2) Součinitel filtrace vodní páry

εf = ε . H [s]

Zdroje

1. Zlepšení energetických vlastností obvodových plášťů budov minimalizováním problémů spojených s difuzí, filtrací a kondenzací vodní páry - část:

 • součinitel tepelné vodivosti,
 • difuzní vlastnosti materiálů,
 • vzduchová propustnost materiálů a filtrace vodní páry,
 • sorpce vodní páry v materiálech.

Výzkumná zpráva vypracovaná v CSI, a. s., Praha, v rámci projektu č. FT-TA5/113 (poskytovatel účelové podpory MPO ČR), 2009.

2. ČSN 73 0542 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Vlastnosti materiálů a konstrukcí, 1979.

List 9

Název

Desky OSB BAU - 18

Popis a použití

Desky OSB (Oriented Strand Board) jsou plošné desky z orientovaně rozprostřených velkoplošných třísek, sestavené ze tří vrstev a vázané pojivem z umělé pryskyřice. Třísky ve vnějších vrstvách jsou orientovány rovnoběžně s délkou nebo šířkou desky; ve středové řadě mohou být orientovány náhodně nebo obecně kolmo na lamely vnějších vrstev. Vyrábějí se v různých tloušťkách, v tomto případě jde o tloušťku 18 mm.

Použití: jako fasádní desky s uplatněním v obytných a administrativních budovách, ale i na průmyslových stavbách.

Vlastnosti

a) Tepelné

a1) Součinitel tepelné vodivosti

Charakteristická hodnota součinitele tepelné vodivosti (při objemové hmotnosti v suchém stavu ρ = 539 kg/m3 a střední teplotě θstr = 10 °C)

λk = 0,089 W/(m K)

Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti

λu = 0,090 W/(m K)

a2) Měrná tepelná kapacita

c = 1600 J/(kg K)

a3) Součinitel teplotní vodivosti

a = 1,03 . 10-7 m2/s

a4) Tepelná jímavost

b = 7,68 . 104 (Ws1/2/m2K)2

b) Vlhkostní

b1) Součinitel difuze vodní páry (součinitel difuzní vodivosti vodní páry)

δ = 2,5 . 10-12 s

b2) Faktor difuzního odporu

μ = 78,6 [-]

b3) Sorpční vlhkost

Sorpční hmotnostní vlhkost um [%] v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu ϕ [%], při teplotě vzduchu θ = 10 °C a objemové hmotnosti ρ = 527 kg/m3
 
ϕ [%]
 
0
 
20
 
30
 
40
 
50
 
um [%]
 
0
 
1,70
 
2,62
 
3,65
 
4,85
 
ϕ [%]
 
60
 
70
 
80
 
90
 
100
 
um [%]
 
6,28
 
7,98
 
10,01
 
12,42*)
 
15,28 *)
 
*) Hodnoty jsou získány extrapolací

c) Filtrační

c1) Součinitel hmotnostní vzduchové propustnosti

ε = 7,6 . 10-7 s

c2) Součinitel filtrace vodní páry

εf = ε . H [s]

Zdroje

1. Zlepšení energetických vlastností obvodových plášťů budov minimalizováním problémů spojených s difuzí, filtrací a kondenzací vodní páry - část:

 • součinitel tepelné vodivosti,
 • difuzní vlastnosti materiálů,
 • vzduchová propustnost materiálů a filtrace vodní páry,
 • sorpce vodní páry v materiálech.

Výzkumná zpráva vypracovaná v CSI, a. s., Praha, v rámci projektu č. FT-TA5/113 (poskytovatel účelové podpory MPO ČR), 2009.

2. ČSN 73 0542 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Vlastnosti materiálů a konstrukcí, 1979.

List 10

Název

Desky OSB BAU - 22

Popis a použití

Desky OSB (Oriented Strand Board) jsou plošné desky z orientovaně rozprostřených velkoplošných třísek, sestavené ze tří vrstev a vázané pojivem z umělé pryskyřice. Třísky ve vnějších vrstvách jsou orientovány rovnoběžně s délkou nebo šířkou desky; ve středové řadě mohou být orientovány náhodně nebo obecně kolmo na lamely vnějších vrstev. Vyrábějí se v různých tloušťkách, v tomto případě jde o tloušťku 18 mm.

Použití: jako fasádní desky s uplatněním v obytných a administrativních budovách, ale i na průmyslových stavbách.

Vlastnosti

a) Tepelné

a1) Součinitel tepelné vodivosti

Charakteristická hodnota součinitele tepelné vodivosti (při objemové hmotnosti v suchém stavu ρ = 552 kg/m3 a střední teplotě θstr = 10 °C)

λk = 0,097 W/(m K)

Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti

λu = 0,099 W/(m K)

a2) Měrná tepelná kapacita

c = 1600 J/(kg K)

a3) Součinitel teplotní vodivosti

a = 1,10 . 10-7 m2/s

a4) Tepelná jímavost

b = 8,57 . 104 (Ws1/2/m2K)2

b) Vlhkostní

b1) Součinitel difuze vodní páry (součinitel difuzní vodivosti vodní páry)

δ = 2,8 . 10-12 s

b2) Faktor difuzního odporu

μ = 72,7 [-]

b3) Sorpční vlhkost

Sorpční hmotnostní vlhkost um [%] v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu ϕ [%], při teplotě vzduchu θ = 10 °C a objemové hmotnosti ρ = 552 kg/m3

 
ϕ [%]
 
0
 
20
 
30
 
40
 
50
 
um [%]
 
0
 
1,49
 
2,49
 
3,63
 
4,91
 
ϕ [%]
 
60
 
70
 
80
 
90
 
100
 
um [%]
 
6,31
 
7,81
 
9,40
 
11,08*)
 
12,81 *)
 
*) Hodnoty jsou získány extrapolací

c) Filtrační

c1) Součinitel hmotnostní vzduchové propustnosti

ε = 7,6 10-7 s

c2) Součinitel filtrace vodní páry

εf = ε . H [s]

Zdroje

1. Zlepšení energetických vlastností obvodových plášťů budov minimalizováním problémů spojených s difuzí, filtrací a kondenzací vodní páry - část:

 • součinitel tepelné vodivosti,
 • difuzní vlastnosti materiálů,
 • vzduchová propustnost materiálů a filtrace vodní páry,
 • sorpce vodní páry v materiálech.

Výzkumná zpráva vypracovaná v CSI, a. s., Praha, v rámci projektu č. FT-TA5/113 (poskytovatel účelové podpory MPO ČR), 2009.

2. ČSN 73 0542 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Vlastnosti materiálů a konstrukcí, 1979.

List 11

Název

Sádrokartonové desky

Popis a použití

Sádrokartonové desky jsou základní součástí sádrokartonových systémů suché výstavby.

Použití: pro obklady nenosných stěn, stropů a podhledů, jako suchá omítka.

Vlastnosti

a) Tepelné

a1) Součinitel tepelné vodivosti

Charakteristická hodnota součinitele tepelné vodivosti (při objemové hmotnosti v suchém stavu ρ = 750 kg/m3 a střední teplotě θstr = 10 °C)

λk = 0,15 W/(m K)

Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti

λu = 0,22 W/(m K)

a2) Měrná tepelná kapacita

c = 1 060 J/(kg K)

a3) Součinitel teplotní vodivosti

a = 1,89 . 10-7 m2/s

a4) Tepelná jímavost

b = 1,19 . 105 (Ws1/2/m2K)2

b) Vlhkostní

b1) Součinitel difuze vodní páry (součinitel difuzní vodivosti vodní páry)

δ = 2,1 . 10-11 s

b2) Faktor difuzního odporu

μ = 9,0 [-]

b3) Sorpční vlhkost

Sorpční hmotnostní vlhkost um [%] v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu ϕ [%], při teplotě vzduchu θ = 25 °C a objemové hmotnosti ρ = 755 kg/m3

 
ϕ [%]
 
0
 
20
 
40
 
60
 
80
 
95
 
um [%]
 
0
 
4,29
 
6,00
 
6,72
 
7,12
 
14,72

c) Filtrační

c1) Součinitel hmotnostní vzduchové propustnosti

ε = 1,71 . 10-7 s

c2) Součinitel filtrace vodní páry

εf = ε . H [s]

Zdroje

1. Certifikované hodnoty. Výzkumná zpráva vypracovaná v CSI, a. s., Praha, v rámci projektu č. FT-TA5/113 (poskytovatel účelové podpory MPO ČR), 2008.

2. Teorie simultánního šíření tepla, vlhkosti a vzduchu stavebními konstrukcemi. Výzkumná zpráva vypracovaná v CSI, a. s., Praha, v rámci projektu č. 103/02/0153 (poskytovatel účelové podpory Grantová agentura ČR), 2005.

3. ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin.

4. MRLÍK, F. Vlhkostné problémy stavebných materiálov a konštrukcií. Bratislava: ALFA, 1985.

List 12

Název

Vybrané materiály se zanedbatelným tepelným odporem

 
Název materiálu
 
d [mm]
 
d [s]
 
μ [-]
 
Barva
 
olejová
 
0,04
 
1,9 . 10-14
 
9 910
 
 
latexová
 
0,06
 
7,6 . 1014
 
2 480
 
Email
 
olejový
 
0,16
 
8,5 . 10-15
 
22 150
 
 
polyuretanový
 
0,16
 
2,8 . 10-15
 
67 230
 
Lak
 
plastický
 
0,20
 
8,5 . 10-14
 
2 220
 
 
polymerátový
 
0,16
 
1,4 . 10-15
 
134 500
 
 
chlorkaučukový, Prodoral
 
0,15
 
2,65 . 10-15
 
71 000
 
Tmel
 
polyuretanový
 
2,0
 
4,3 . 10-13
 
4 380
 
 
Thioflex
 
-
 
3,0 . 10-13
 
657
 
Keramická mozaika spárová
 
6,5
 
1,7 . 10-13
 
115
 
Keramický obklad
 
6,0
 
9,3 . 10-13
 
200
 
Tapeta*)
 
papírová
 
0,2
 
3,3 . 10-13
 
570
 
 
PVC
 
0,2
 
1,8 . 10-14
 
1 050
 
*) Hodnoty jsou orientační
 
Označení:
d - tloušťka vzorku [m]
δ - součinitel difuze vodní páry (součinitel difuzní vodivosti vodní páry)
μ - faktor difuzního odporu μ [-] některých materiálů se zanedbatelným tepelným odporem (R → 0),

Zdroje

1. MRLÍK, F. Vlhkostné problémy stavebných materiálov a konštrukcií. Bratislava:ALFA, 1985.

2. ČSN 73 0542 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Vlastnosti materiálů a konstrukcí, 1979.

3. ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin.

3 PŘEHLED MATERIÁLŮ NĚKTERÝCH VÝROBCŮ

 
výrobce
 
název
 
druh
 
použití
 
objemová hmotnost
 
součinitel tepelné vodivosti
 
faktor difuzního odporu
 
měrná tepelná kapacita
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baumit
 
SilikonPutz
 
silikonová
 
e
 
i
 
1 800
 
0,70
 
60 až 80
 
840
 
 
SilikatPutz
 
silikátová
 
e
 
i
 
1 800
 
0,70
 
30 až 50
 
 
 
open StrukturPutz
 
silikonová
 
e
 
-
 
1 800
 
0,70
 
20 až 30
 
 
 
NanoporPutz
 
silikátová
 
e
 
i
 
1 800
 
0,70
 
25 až 40
 
 
 
Glättputz L
 
 
 
i
 
 
0,60
 
10
 
 
 
Glättputz
 
 
 
i
 
 
0,60
 
10
 
 
 
MPI 20
 
 
 
i
 
 
0,60
 
10
 
 
 
ThermoExtra
 
 
e
 
i
 
 
0,09
 
8
 
 
 
ThermoPutz
 
 
e
 
i
 
430
 
0,10
 
 
 
 
UnoRed
 
 
 
i
 
 
0,70
 
10
 
 
 
UnoGold
 
 
 
i
 
 
0,70
 
10
 
 
 
Ratio Slim
 
 
 
i
 
 
0,60
 
8
 
 
 
UniversalPutz Fein
 
 
 
i
 
1 800
 
0,7
 
60 až 80
 
 
 
UniversalFullpütz
 
 
 
i
 
1 800
 
0,7
 
60 až 80
 
 
 
ArtlinePutz
 
 
 
i
 
1 800
 
0,70
 
110 až 140
 
 
 
GranoporPutz
 
 
e
 
i
 
1 800
 
0,70
 
110 až 140
 
 
 
EdelPutz
 
 
e
 
i
 
 
0,8
 
15
 
 
 
MosaikPutz
 
 
e
 
i
 
 
 
150
 
 
 
Bayosan Modellier - StruckturPutz MSP
 
 
e
 
i
 
 
0,83
 
10 až 15
 
 
 
Sanova Putz L
 
 
e
 
i
 
 
0,13
 
8
 
 
 
Sanova FeinPutz
 
 
e
 
i
 
 
 
12
 
 
 
Sanova FeinPutz S
 
 
e
 
i
 
 
 
12
 
 
 
SanovaPutz W
 
 
e
 
i
 
1 150
 
0,40
 
12
 
 
 
Sanova Pufferputz
 
 
e
 
i
 
 
0,40
 
12
 
 
 
Sanova MonoTrass H
 
 
e
 
i
 
 
0,25
 
7
 
 
 
SumpfkalkFeinputz
 
 
e
 
i
 
1 800
 
 
15
 
 
 
open S SanierKlebespachtel
 
 
e
 
 
1 350
 
0,80
 
18
 
 
 
Bayosan Viton LuhmPutz Grob VL 14 G
 
 
 
i
 
 
0,83
 
< 10
 
 
 
Bayosan Viton LehmPutz Fein VL 14 F
 
 
 
i
 
 
0,83
 
< 10
 
 
Bautechik Ceresit - Henkel
 
CT 35, 36, 137
 
minerální
 
e
 
i
 
 
 
 
840
 
 
řada CT 60
 
akrylátová
 
e
 
-
 
1 600 až 1 750
 
 
 
 
 
CT 72, 73
 
silikátová
 
e
 
-
 
1 600 až 1 700
 
 
 
 
 
CT 74, 75
 
silikonová
 
e
 
-
 
1 700
 
 
 
 
Weber (Terranova)
 
Weber. min
 
minerální
 
e
 
 
 
0,47
 
15
 
840
 
 
Weber.dur štuk EX
 
 
e
 
i
 
1 610
 
0,62
 
15
 
 
 
Weber. dur štuk IN
 
 
 
i
 
1 580
 
 
 
 
 
Weber. dur klasic RU
 
 
e
 
i
 
1 720
 
0,93
 
20
 
 
 
Weber. dur mono RU
 
 
e
 
i
 
1 414
 
0,47
 
15
 
 
 
Weber.dur klasic ST
 
 
e
 
i
 
1 490
 
0,53
 
15
 
 
 
Weber. dur mono ST
 
 
e
 
i
 
1 320
 
0,42
 
15
 
 
 
Weber. dur cementová
 
 
e
 
i
 
1 850
 
1,05
 
30
 
 
 
Weber. dur pórobeton
 
 
e
 
i
 
1 350
 
0,44
 
15
 
 
 
Weber. dur univerzální
 
 
e
 
i
 
 
0,53
 
20
 
 
 
terralit
 
 
e
 
i
 
 
0,13
 
 
 
 
Weber. pral KS
 
 
e
 
i
 
 
0,50
 
15
 
 
Sto
 
Stolit Effect
 
organická
 
e
 
-
 
1 800
 
0,70
 
100 až 200
 
840
 
 
Stolit K
 
organická
 
e
 
-
 
1 700 až 1 900
 
0,70
 
 
 
 
Stolit Milano
 
organická
 
e
 
-
 
1 800
 
0,70
 
650 až 750
 
 
 
Stolit QS K
 
organická
 
e
 
-
 
1 700 až 1 900
 
0,70
 
100 až 200
 
 
 
Stolit QS MP
 
organická
 
e
 
-
 
1 800
 
0,70
 
100 až 200
 
 
 
Stolit QS R
 
organická
 
e
 
-
 
1 700 až 1 900
 
0,70
 
100 až 200
 
 
 
Stolit R
 
organická
 
e
 
-
 
1 700 až 1 900
 
0,70
 
 
 
 
StoSil K
 
silikátová
 
e
 
-
 
1 800 až 2 000
 
 
75 až 110
 
 
 
StoSil MP
 
silikátová
 
e
 
-
 
1 800 až 2 000
 
 
75 až 110
 
 
 
StoSil R
 
silikátová
 
e
 
-
 
1 800 až 2 000
 
 
75 až 110
 
 
 
StoSilco K
 
silikonová
 
e
 
-
 
1 700 až 1 900
 
 
 
 
 
StoSilco QS K
 
silikonová
 
e
 
-
 
1 700 až 1 800
 
 
 
 
 
StoSilco QS MP
 
silikonová
 
e
 
-
 
1 800
 
0,07
 
 
 
 
StoSilco QS R
 
silikonová
 
e
 
-
 
1 700 až 1 900
 
 
 
 
Cemix
 
jádrová omítka strojní (jemná)
 
 
e
 
i
 
1 200 až 1 500
 
0,47
 
max. 15
 
840
 
 
soklová omítka strojní
 
 
e
 
i
 
1 400 až 1 600
 
0,67
 
max. 25
 
 
 
jádrová omítka ruční (jemná a hrubá)
 
 
e
 
i
 
1 450 až 1750
 
0,79
 
max. 30
 
 
 
jádrová omítka vápenná
 
 
 
i
 
1400 až 1 600
 
0,67
 
 
 
 
soklová omítka ruční
 
 
e
 
i
 
1 600 až 1 800
 
0,83
 
max. 30
 
 
 
jádrová omítka lehčená
 
 
e
 
i
 
1 000 až 1 300
 
0,37
 
max. 20
 
 
 
Supertherm TO
 
 
e
 
-
 
450 až 550
 
0,20
 
max. 15
 
 
 
Supertherm TO extra
 
 
e
 
 
300 až 400
 
0,10
 
max. 12
 
 
 
vnější štuk
 
 
e
 
i
 
1 250 až 1 550
 
0,57
 
max. 20
 
 
 
vnitřní štuk
 
 
e
 
i
 
1 250 až 1 550
 
0,57
 
 
 
 
zatíraná omítka tenkovrstvá jemná
 
 
e
 
i
 
1 350 až 1 550
 
0,57
 
max. 30
 
 
 
jednovrstvá omítka strojní a ruční
 
 
e
 
i
 
1 200 až 1 500
 
0,47
 
max. 15
 
 
 
jednovrstvá omítka strojní a ruční lehčená
 
 
e
 
i
 
1 100 až 1 300
 
0,37
 
max. 15
 
 
 
sádrová omítka
 
 
 
i
 
1 100 až 1 300
 
0,47
 
 
 
 
vápenosádrová
 
 
 
i
 
1 100 až 1 300
 
0,47
 
 
 
 
sádrová stěrka
 
 
 
i
 
1 300 až 1 500
 
0,56
 
 
 
 
sanační omítka tepelně izolační
 
 
e
 
i
 
500 až 700
 
0,18
 
max. 12
 
 
 
sanační omítka podkladní WTA
 
 
e
 
i
 
1100 až 1400
 
0,41
 
 
 
 
sanační omítka WTA
 
 
e
 
i
 
1100 až 1400
 
0,41
 
max. 12
 
 
 
sanační omítka štuková
 
 
e
 
i
 
1 200 až 1 500
 
0,47
 
max. 15
 
 
 
sanační podhoz WTA
 
 
e
 
i
 
1 550 až 1 750
 
0,79
 
 
 
 
sanační omítka jednovrstvá
 
 
e
 
i
 
1 000 až 1 200
 
0,33
 
max. 12
 
 
 
sanační omítka soklová WTA
 
 
e
 
 
1 100 až 1 400
 
0,41
 
max. 12
 
 
 
supersan
 
 
e
 
i
 
1 100 až 1 400
 
0,41
 
max. 12
 
 
 
minerální rýhovaná omítka
 
minerální
 
e
 
i
 
1 350 až 1 550
 
0,57
 
max. 20
 
 
 
minerální zatíraná omítka
 
minerální
 
e
 
i
 
1 550 až 1 750
 
0,79
 
max. 20
 
 
 
minerální rýhovaná omítka
 
minerální
 
e
 
i
 
1 500 až 1 700
 
0,75
 
max. 20
 
 
 
minerální zatíraná omítka
 
minerální
 
e
 
i
 
1 550 až 1 750
 
0,78
 
max. 20
 
 
 
břízolit přírodní
 
minerální
 
e
 
i
 
1 800 až 2 000
 
1,17
 
max. 35
 
 
Rigips
 
sádrová omítka Rimano UNI
 
 
 
i
 
900 až 950
 
 
 
840
 
 
sádrovláknité desky Ridurit
 
 
 
 
850
 
 
20
 
 
 
sádrokartonové desky Rigips
 
 
 
 
 
0,21
 
6 až 10
 
 
 
sádrokartonové desky Rigidur
 
 
 
 
1200
 
0,35
 
> 40
 
 
 
sádrokartonové desky Riflex
 
 
 
 
850
 
0,30
 
20
 
 
Picas
 
hliněná omítka - jemná
 
 
 
i
 
1 734
 
 
3,3
 
1880
 
 
hliněná omítka - hrubá
 
 
 
i
 
1 760
 
 
1,3
 
 
 
hliněná omítka - hrubá s řezankou
 
 
 
i
 
1 650
 
 
1,1
 
 
 
hliněná omítka - jemná dekorativní omítka
 
 
 
i
 
1 420
 
 
6,5
 
 
ProCrea
 
jílová stavební deska (tl. 25 mm)
 
 
 
i
 
1 520
 
0,33
 
4 až 6
 
2100
 
 
jílová stavební deska (tl. 35 mm)
 
 
 
i
 
1 171
 
0,33
 
4 až 6
 
2100
 
 
jílová omítka (lícní, jádrová)
 
 
 
 
 
 
10
 
1880
 
Hliněný dům
 
omítka jádrová - hrubá
 
 
 
i
 
1 770
 
 
 
1880
 
 
omítka jádrová - organika
 
 
 
i
 
1 720
 
 
 
 
 
omítka štuková - jemná
 
 
 
i
 
1 810
 
 
 
 
Porotherm
 
tepelněizolační omítka Porotherm TO
 
 
e
 
i
 
400
 
0,13
 
 
840
 
 
omítka Porotherm Universal
 
 
e
 
i
 
1 450
 
0,80
 
 
 
 
strojní omítka Porotherm SO
 
 
e
 
i
 
1 310
 
0,47
 
 
 
Vápenka Vitošov
 
SALITH VC - vápenocementová jádrová omítka - ruční
 
 
e
 
i
 
1 500 až 1 700
 
0,67
 
max. 20
 
840
 
 
SALITH KT - vápenocementová jádrová omítka - ruční
 
 
e
 
i
 
1 600 až 1 800
 
0,83
 
max. 20
 
 
 
SALITH ZT - cementová jádrová omítka soklová - ruční
 
 
e
 
i
 
1 700 až 1 850
 
0,83
 
max. 20
 
 
 
SALITH MKT - vápenocementová jádrová omítka - strojní
 
 
e
 
i
 
1 500 až 1 650
 
0,67
 
max. 20
 
 
 
SALITH MKL - vápenocementová lehčená jádrová omítka
 
 
e
 
i
 
1 300 až 1 400
 
0,47
 
max. 20
 
 
 
SALITH VJ - vápenná jemná štuková omítka - ruční
 
 
 
i
 
1 400 až 1 600
 
0,67
 
max. 20
 
 
 
SALITH VCJ - vápenná jemná štuková omítka - ruční
 
 
e
 
i
 
1 450 až 1 550
 
0,57
 
max. 20
 
 
 
SALITH MHP PII - vápenocementová štuková omítka
 
 
 
i
 
1 350 až 1 500
 
0,47
 
max. 20
 
 
 
SALITH MHP P3 - vápenocementová štuková omítka
 
 
e
 
i
 
1 350 až 1 500
 
0,47
 
max. 20
 
 
 
SANITH SAN - sanační omítka
 
 
e
 
i
 
1 100 až 1 200
 
0,30
 
max. 15
 
 
 
SANITH F-SAN - sanační štuková omítka ruční
 
 
e
 
i
 
1 300 až 1 400
 
0,47
 
max. 15
 
 
 
SALITH MRP - mnichovská ušlechtilá rýhovaná omítka
 
minerální
 
e
 
i
 
1 350 až 1 500
 
0,47
 
max. 15
 
 
 
SALITH MSP - minerální šlechtěná zatíraná omítka
 
minerální
 
e
 
i
 
1 500 až 1 600
 
0,67
 
max. 13
 
 
Hasit
 
Gips-Kalk-Feinputz 156 sádrovápenná jemná omítka
 
 
i
 
1 100 až 1 300
 
? 0,43
 
 
840
 
 
FEIN-Kalkputz 160 Jemná vápenná omítka- tuk
 
e
 
i
 
1 300 až 1 650
 
< 0,67
 
< 20
 
 
 
Gipskalkputz 150 Sádrovápenná omítka-filcování
 
 
i
 
1 200 až 1 350
 
? 0,43
 
 
 
 
Glättputz 140 Sádrová omítka-gletování
 
 
i
 
1 100 až 1 300
 
? 0,43
 
 
 
 
Kalkputz 666 Strojní jádrová nebo vrchní omítka
 
e
 
i
 
1 200 až 1 400
 
? 0,39
 
< 20
 
 
 
FEIN-Kalkputz 162 Jemná vápenná omítka
 
e
 
i
 
1 300 až 1 650
 
? 0,67
 
< 20
 
 
 
FEIN-Kalkputz 161-NASS Jemná vápenná omítka
 
e
 
i
 
1 300 až 1 650
 
? 0,67
 
< 20
 
 
 
Kalkzementputz 650 Strojní jádrová omítka
 
 
 
1 200 až 1 400
 
? 0,39
 
< 20
 
 
 
LEICHT- Kalkzementputz 655 Strojní lehčená jádrová omítka
 
e
 
i
 
1 100 až 1 200
 
? 0,37
 
< 20
 
 
 
Zementputz 620
 
e
 
i
 
1 350 až 1 550
 
? 0,57
 
< 20
 
 
 
Handputz 690 Ruční jádrová omítka
 
e
 
i
 
1 300 až 1 700
 
? 0,67
 
< 20
 
 
 
Kalkzementputz 652 Strojní jádrová nebo vrchní omítka
 
e
 
i
 
1 200 až 1 400
 
? 0,39
 
< 20
 
 
 
Kalkzementputz 651 Tenkovrstvá jemná omítka
 
e
 
i
 
1 200 až 1 400
 
? 0,39
 
< 20
 
 
 
LEICHT- Handputz 692+C71 Ruční lehčená jádrová omítka
 
e
 
i
 
1 100 až 1 300
 
? 0,37
 
< 20
 
 
 
FASER- Sockelputz 623 Hydrofobizovaná soklová lehčená omítka
 
e
 
 
1 200 až 1 400
 
 
< 20
 
 
 
Wärmedämmputz 850 Mimořádná tepelněizolační omítka
 
e
 
i
 
240 až 310
 
? 0,07
 
< 15
 
 
 
Dämmschutzschicht 855 Ochranná omítka
 
e
 
i
 
1 250 až 1450
 
? 0,39
 
< 20
 
 
 
Wärmedämmputz 852 Tepelná izolační omítka
 
e
 
i
 
450 až 550
 
? 0,12
 
< 15
 
 
 
Dünn- Filzputz 600 Tenkovrstvá jemná omítka
 
e
 
i
 
1 200 až 1 400
 
? 0,39
 
< 20
 
 
 
Kalkzementputz 651 Tenkovrstvá jemná omítka
 
e
 
i
 
1 200 až 1400
 
? 0,39
 
< 20
 
 
Hebel
 
Strukturputz WA
 
e
 
 
600 sypká 800 vytvrzená
 
0,20
 
10
 
840
 
 
Feinputz WA
 
e
 
 
500 sypká 900 vytvrzená
 
0,20
 
10
 
840
 
Claygar
 
hliněná omítka CLAYGAR HH 04
 
 
i
 
 
0,76
 
< 10
 
1880
 
 
hliněná omítka CLAYGAR HJ 02
 
 
i
 
 
0,76
 
< 10
 
 
 
hliněná omítková směs CLAYTECH HHV 04
 
e
 
 
 
0,76
 
< 11
 
 
 
hliněná omítková směs CLAYTECH HJV 02
 
e
 
 
 
0,76
 
< 12
 
 
Calofrig
 
MCP 057
 
 
 
 
800
 
0,20
 
9
 
850
 
 
Supertherm TM
 
 
 
 
650
 
0,20
 
9
 
850
 
 
Supertherm TO
 
 
 
 
550
 
0,13
 
8
 
850
 
Remers
 
Mineralputz
 
 
 
 
1 700
 
0,8
 
14
 
840
 
 
Modelierputz air
 
 
 
 
1 800
 
0,8
 
130
 
800
 
 
Tioler Leichtputz
 
 
 
 
1 600
 
0,2
 
10
 
830
 
JUB
 
Bavalit
 
 
e
 
i
 
1 750
 
0,93
 
< 15
 
840
 
 
Valit
 
 
 
i
 
1 650
 
0,93
 
< 20
 
 
 
Jubizol (základní omítky)
 
 
e
 
 
1 600
 
 
< 70
 
 
 
Jubizol (dekorativníomítka)
 
akrylátová
 
e
 
 
 
 
150
 
 
 
Jubizol (dekorativní omítka)
 
silikátová
 
e
 
 
 
 
40
 
 
 
Jubizol (dekorativní omítka)
 
silikonová
 
e
 
 
 
 
240
 
 
 
Jubizol (dekorativní omítka)
 
minerální
 
e
 
 
 
 
15
 
 
 
Jubisan - sanační omítka
 
 
e
 
i
 
900
 
0,2
 
< 12
 
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2