A 3.19 Dokumentace staveb

VYŘAZENÁ POMŮCKA!

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Metodická pomůcka k činnosti autorizovaných osob

DOKUMENTACE STAVEB

A 3.19

aktualizace 2016

 Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydává Informační centrum ČKAIT

Klíčová slova:

předpisy právní, dokumentace projektová, zákon stavební, řízení územní, řízení stavební, povolení stavební, užívání staveb, deník stavební, výklad pojmů, ohlášení, dokumentace zadávací, stavby svépomocí, odstraňování staveb, stavby dokončené, stavby nedokončené

Kolektiv autorů:

Autoři

OBSAH

Úvod

1

Právní předpisy

2

Základní pojmy

2.1 Výtah z §2 SZ
2.2 Výtah z §3 SZ
2.3 Výtah z dalších § SZ
2.4 Další základní pojmy ve výstavbě

3

Činnosti ve výstavbě

3.1

Vybrané činnosti pro projektovou činnost a provádění staveb

3.2

Projektová dokumentace

3.3

Autorizace pro obory a specializace

3.4

Vázané živnosti pro projektovou činnost a provádění staveb

4

Územní řízení

4.1

Územní rozhodnutí

4.2

Veřejnoprávní smlouva

4.3

Společné územní a stavební řízení

4.4

Zjednodušené územní řízení

4.5

Územní souhlas

4.6

Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru

4.7

Územní opatření

5

Stavební řízení

5.1

Stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

5.2

Stavby vyžadující ohlášení

5.3

Stavby vyžadující stavební povolení

5.4

Stavby na veřejnoprávní smlouvu

5.5

Stavby na oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

5.6

Stavby dopravní

6

Zadávání veřejných staveb

6.1

Veřejná zakázka na stavební práce

6.2

Zadávací dokumentace

6.3

Příslušná dokumentace (podle vyhlášky č. 230/2012 Sb.)

7

Provádění staveb

7.1

Dokumentace pro provádění stavby

7.2

Odborné vedení provádění stavby

7.3

Stavby svépomocí

7.4

Změna stavby před jejím dokončením

7.5

Kontrolní prohlídka stavby

7.6

Stavební deník

8

Užívání staveb

8.1

Užívání dokončených staveb (oznámení, kolaudační souhlas, dokumentace skutečného provedení, pasport)

8.2

Předčasné užívání nedokončených staveb

8.3

Změny v užívání staveb

8.4

Dokumentace pro provoz staveb

8.5

Údržba stavby

9

Odstraňování staveb

9.1

Odstraňování povolených a nepovolených staveb (dokumentace bouracích prací)

9.2

Dodatečné povolení stavby - opakované stavební řízení

9.3

Nezbytné úpravy stavby

10

Přílohy vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v poznámkách

10.1

Příloha č. 1 - Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

10.2

Příloha č. 2 - Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

10.3

Příloha č. 3 - Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

10.4

Příloha č. 4 - Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

10.5

Příloha č. 5 - Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v §104 odst. 1 písm. a) – e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

10.6

Příloha č. 6 - Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby

10.7

Příloha č. 7 - Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby

10.8

Příloha č. 8 - Náležitosti dokumentace bouracích prací

10.9

Příloha č. 9 - Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit