TP 3.1 - ROZPOČTOVÁNÍ STAVEB

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÉ POMŮCKY K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

ROZPOČTOVÁNÍ STAVEB

TP 3.1

aktualizace, Praha 2017

Anotace:

Pomůcka obsahuje přehled základních pojmů, vztahujících se k problematice rozpočtování, právní rámec rozpočtování. Popisuje třídění a klasifikaci stavebních děl, náklady a ceny ve stavebnictví, příklad sestavení položkového rozpočtu, druhy rozpočtů a stručně popisuje Building Information Modelling (BIM).

OBSAH

Úvod

1

Vysvětlení základních pojmů použitých v textu

1.1

Abecední seznam zkratek

2

Právní rámec rozpočtování staveb

3

Třídění a popisovníky ve stavebnictví

3.1

Jednotná klasifikace stavebních objektů (JKSO)

3.2

Klasifikace stavebních děl CZ-CC

3.3

Třídění stavebních konstrukcí a prací (TSKP)

4

Náklady a ceny ve stavebnictví

4.1

Náklady na zhotovení konstrukčních prvků stavebně montážních prací

4.2

Náklady stavebního díla

4.3

Celkové náklady na pořízení stavby

5

Stanovení nákladů podle etapy projektu

6

Podklady pro rozpočtování a oceňovací podklady

6.1

Projektová dokumentace, místní šetření

6.2

Technické normy

6.3

Podklady pro oceňování

7

Propočet stavby a souhrnný rozpočet výstavby

7.1

Propočet

7.2

Souhrnný rozpočet

7.3

Další využití THU a propočtu

8

Podrobný položkový rozpočet stavebního díla

8.1

Výkaz výměr

8.2

Sestavení položkového rozpočtu

8.2.1

Pravidla pro zpracování položkového rozpočtu

8.2.2

Stanovení nákladů na přesun hmot (vnitrostaveništní dopravu)

8.2.3

Specifikace

8.2.4

Rekapitulace nákladů stavební zakázky, krycí list stavby

9

Druhy rozpočtů

9.1

Předběžný rozpočet

9.2

Zadávací rozpočet

9.3

Nabídkový rozpočet

9.4

Smluvní rozpočet

9.5

Kontrolní rozpočet

10

Počítačové programy pro rozpočtování

10.1

KROS plus, ProfiKROS

10.2

euroCALC

10.3

BUILD Power, RTS Stavitel+

10.4

Contec

10.5

Aspe

11

Budoucnost rozpočtování patří BIM

Literatura

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit