TP 1.18 - NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ NA ZATÍŽENÍ VĚTREM - PŘÍRUČKA K ČSN EN 1991-1-4

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ NA ZATÍŽENÍ VĚTREM

PŘÍRUČKA K ČSN EN 1991-1-4

TP 1.18

1. vydání 2010

Dokument ve formátu PDF >>

OBSAH

Předmluva

1 Úvod

1.1 Všeobecně

1.2 Aktualizovaný seznam značek

1.3 Definice

2 Návrhové situace

3 Modelování zatížení větrem

3.1 Základní informace pro stanovení ekvivalentního zatížení větrem

3.2 Navrhování pomocí zkoušek a měření

3.3 Poznámky ke kapitole 3

4 Rychlost větru a dynamický tlak

4.1 Zásady výpočtu

4.2 Předpoklady výpočtu

4.3 Střední rychlost větru

4.4 Intenzita turbulence větru

4.5 Maximální dynamický tlak

4.5.1 Maximální dynamický tlak pro součinitel orografie c0(Z) ≥ 1

4.5.2 Maximální dynamický tlak pro součinitel orografie c0(Ze) = 1

4.6 Drsnost terénu

4.7 Stanovení kategorie terénu v daném směru

4.8 Přechod mezi kategoriemi drsnosti terénu I, II, III a IV

4.9 Orografie terénu

4.10 Stavby v okolí vysoké budovy

4.11 Výška posunutí

5 Zatížení větrem

5.1 Silový účinek větru na povrchy konstrukce

5.2 Výsledné síly na povrch konstrukce odvozené ze součinitelů tlaku

5.3 Výsledné síly na konstrukci stanovené pomocí součinitelů sil

5.4 Třecí síly

6 Součinitel konstrukce cscd

6.1 Stanovení součinitele konstrukce cscd pro obvyklé pozemní stavby

6.2 Stanovení součinitele konstrukce cscd z grafů

6.3 Stanovení součinitele konstrukce cscd podrobným výpočtem

6.3.1 Turbulence větru

6.3.2 Součinitel konstrukce

6.4 Počet cyklů zatížení pro dynamickou odezvu

6.5 Provozní výchylky a zrychlení pro posouzení použitelnosti svislých konstrukcí

6.6 Posouzení mezního stavu použitelnosti pro zatížení ve směru větru

6.7 Kmitání v úplavu větru

7 Součinitele tlaků a sil

7.1 Obecná ustanovení

7.1.1 Druhy součinitelů

7.1.2 Asymetrické a opačně působící tlaky a síly

7.1.3 Vliv námrazy a sněhu

7.2 Součinitele vnějšího tlaku pro pozemní stavby

7.2.1 Všeobecně

7.2.2 Svislé stěny pozemních staveb s pravoúhlým půdorysem

7.2.3 Součinitele tlaku pro střechy

7.2.4 Střechy vícelodních hal (šedové střechy)

7.2.5 Klenbové střechy a kopule

7.2.6 Vnitřní tlak

7.2.7 Tlak na víceplášťové vnější stěny nebo střechy

7.3 Přístřešky

7.4 Volně stojící stěny, zděná zábradlí, ploty a informační tabule

7.4.1 Volně stojící stěny a zděná zábradlí

7.4.2 Součinitele zastínění pro stěny a ploty

7.4.3 Informační tabule

7.5 Součinitele tření

7.6 Nosné prvky s obdélníkovými průřezy

7.7 Nosné prvky s otevřenými průřezy

7.8 Nosné prvky s průřezem ve tvaru pravidelného mnohoúhelníku

7.9 Válce s kruhovým průřezem

7.9.1 Součinitele vnějších tlaků

7.9.2 Součinitele síly

7.9.3 Součinitele síly pro svislé válce v řadě

7.10 Koule

7.11 Příhradové konstrukce a lešení

7.12 Vlajky

7.13 Efektivní štíhlost λ a součinitel koncového efektu ψλ

8 Zatížení mostů větrem

8.1 Všeobecně

8.2 Výběr postupu výpočtu odezvy

8.3 Součinitele sil

8.3.1 Součinitele sil ve směru x - obecná metoda

8.3.2 Síly ve směru x - zjednodušená metoda

8.3.3 Síly od větru na nosnou konstrukci mostu ve směru z

8.3.4 Síly od větru na hlavní nosnou konstrukci mostu ve směru y

8.4 Pilíře mostu

8.4.1 Směry větru a návrhové situace

8.4.2 Účinky větru na pilíře

9 Aeroelastické jevy

9.1 Odtrhávání vírů

9.1.1 Odezva konstrukce

9.1.2 Kritéria pro vznik odtrhávání vírů

9.1.3 Kritické rychlosti větru vcrit,i

9.1.4 Podobnostní čísla

9.1.5 Účinek odtrhávání vírů

9.1.6 Výpočet amplitud kmitání kolmo na směr větru

9.2 Galloping

9.2.1 Všeobecně

9.2.2 Počáteční rychlost větru

9.2.3 Klasický galloping spřažených válců

9.3 Interferenční galloping dvou nebo více volně stojících válců

9.4 Divergence a flutter

9.4.1 Všeobecně

9.4.2 Kritéria pro deskové konstrukce

9.4.3 Kritická rychlost pro vznik divergence

Příloha P.1 Mapa větrných oblastí

Příloha P.2 Srovnání ČSN 73 0035 a ČSN EN 1991-1-4

Literatura

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.