A 3.3 ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON A VYBRANÉ PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY

ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON A VYBRANÉ PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY

A 3.3

OBSAH

Základní pojmy z oblasti živnostenského podnikání

Živnost – soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem

Živnosti jsou rozděleny na ohlašovací (při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na základě ohlášení) a koncesované (smějí být provozovány na základě koncese)

Živnosti ohlašovací jsou

  • živnosti řemeslné – podmínkou provozování živnosti je odborná způsobilost uvedená v §21 a §22 zákona
  • živnosti vázané – podmínkou provozování živnosti je odborná způsobilost uvedená v příloze č. 2 zákona
  • živnosti volné – odborná způsobilost není stanovena jako podmínka provozování živnosti; živnost volná a obory činností, které náleží do živnosti volné, jsou uvedeny v příloze č. 4 zákona

Živnosti koncesované jsou živnosti uvedené v příloze č. 3 zákona – odborná způsobilost je stanovena přílohou č. 3 zákona, nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze

Všeobecné podmínky provozování živnosti – dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost

Zvláštní podmínky provozování živnosti – odborná nebo jiná způsobilost, pokud je živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují

Živnostenské oprávnění – oprávnění provozovat živnost

Průkaz živnostenského oprávnění výpis živnostenského rejstříku („výpis“)

Rozsah živnostenského oprávnění – posuzuje se podle předmětu podnikání uvedeného ve výpisu; živnostenské oprávnění k výkonu živnosti volné opravňuje k výkonu činností uvedených v příloze č. 4 živnostenského zákona; je-li provozování živnosti podle příloh č. 2 a 3 vázáno na doklad vydaný zvláštním orgánem podle zvláštního právního předpisu, je rozsah živnostenského oprávnění vymezen uvedeným dokladem; v pochybnostech o rozsahu oprávnění rozhodne na žádost podnikatele živnostenský úřad

Odpovědný zástupce – fyzická osoba ustanovená podnikatelem, jejímž prostřednictvím může podnikatel provozovat živnost; odpovědný zástupce odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu; nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele; odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti podle §6 a §7 živnostenského zákona.

Správní poplatky

V souvislosti s novelou živnostenského zákona provedenou zákonem č. 130/2008 Sb., byl novelizován mimo jiné i zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

V části I přílohy zákona ("Sazebník") byla u položky 10 doplněna poznámka týkající se výpisu z evidence rejstříku trestů. Bude-li výpis z evidence rejstříku trestů vydán kontaktním místem veřejné správy, vybírá stanovený správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. U přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů činí správní poplatek 50 Kč.

V sazebníku správních poplatků došlo ke změně položky 24 stanovující příslušné správní poplatky pro ohlašování živností, resp. žádosti o koncese, změny rozhodnutí o udělení koncese, vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost, vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny, vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost, přijetí podání kontaktním místem veřejné správy.

Správní poplatky od 1. 7. 2008 činí:

a) ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání
1 000 Kč
b) další ohlášení živnosti
500 Kč
c) přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání
1 000 Kč
d) přijetí další žádosti o koncesi
500 Kč
e) změnu rozhodnutí o udělení koncese
500 Kč
f) vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost
500 Kč
g) vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny
100 Kč
h) vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost
20 Kč
i) přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle §72 živnostenského zákona - za každou i započatou stránku
50 Kč

Předmětem poplatku není vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku, změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu, schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese, změna uvedená v písmenech e) a g), navazuje-li na změnu již provedenou v obchodním rejstříku, změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.

Kontaktní místa veřejné správy

V rámci novely živnostenského zákona došlo k další důležité změně, a to zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zavedení kontaktních míst veřejné správy. Podle ustanovení §8a tohoto zákona lze podání správním orgánům činit v rozsahu a za podmínek stanovených jinými právními předpisy prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Českého Podacího Ověřovacího Informačního Národního Terminálu - Czech POINT).

Vytvořením základních komunikačních míst veřejné správy se významným způsobem rozšiřuje počet úřadů, u nichž bude možné vyžádat si ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy. Výpisy z informačních systémů se nebudou, jako je tomu dosud, vydávat pouze v případě veřejných registrů, ale tehdy, stanovili tak zvláštní právní předpis upravující ten který konkrétní registr veřejné správy. Úprava vydávání ověřených výpisů tak bude více provázána s fungováním jednotlivých registrů veřejné správy, a současně bude dopadat i na neveřejné registry.

Kontaktní místa veřejné správy budou vydávat ověřené výpisy z obchodního rejstříku, katastru nemovitostí, živnostenského rejstříku a z evidence rejstříku trestů, které patří mezi základní a v praxi nejvyužívanější registry veřejné správy. Počítá se zapojením 1 448 ověřujících úřadů. Stávající právní úprava v zákoně o informačních systémech veřejné správy se vztahuje pouze na vydávání výpisů z veřejných registrů a nezahrnuje neveřejné registry, jako je například evidence rejstříku trestů, který patří k základním a v praxi nejvyužívanějším evidencím veřejné správy. Okruh obecních úřadů, které mohou vydávat ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, je v současnosti omezen pouze na obecní úřady obcí s rozšířenou působností a na základě vyhlášky vydané ministerstvem vnitra též na pověřené obecní úřady (celkem cca 400 obecních úřadů), což je velmi nízký počet vzhledem k tomu, že smyslem vydávání ověřených výstupů prostřednictvím sítě obecních úřadů (a dalších subjektů) je umožnit žadatelům snadný přístup k výpisům z informačních systémů veřejné správy.

Kontaktními místy veřejné správy jsou notáři, krajské úřady, matriční úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis, zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem, držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky. Držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky mohou za provedení správního úkonu kontaktního místa veřejné správy požadovat poplatek, jehož výše nesmí přesáhnout sazbu správního poplatku, stanovenou pro tento správní úkon v zákoně o správních poplatcích. Nestanoví-li zákon o informačních systémech veřejné správy nebo jiný právní předpis jinak, je působnost kontaktního místa veřejné správy výkonem přenesené působnosti krajských a obecních úřadů. Označení Český podací ověřovací informační národní terminál, neboli Czech POINT, lze užít jen pro kontaktní místo veřejné správy. Systém kontaktních míst veřejné správy provozuje ministerstvo vnitra. Ověřením výstupu se ve smyslu zákona o informačních systémech rozumí ověření skutečnosti, že se listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické do listinné podoby, doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy. Ověření se provádí ověřovací doložkou.

Z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy, vydávají orgány veřejné správy, které jsou správci nebo provozovateli těchto systémů (dále jen "správci"), na požádání úplný nebo částečný výpis ze zápisu vedeného v elektronické podobě v tomto informačním systému. Z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou neveřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy, vydávají správci, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, na požádání úplný nebo částečný výpis ze zápisu vedeného v elektronické podobě v tomto informačním systému osobě, které se zápis přímo týká, nebo osobě, která je podle zvláštního právního předpisu oprávněna žádat informaci uvedenou v zápisu, a to v rozsahu tímto zvláštním právním předpisem stanoveném.

Správce je oprávněn požadovat za poskytnutí výstupu z informačního systému veřejné správy ověřujícímu úplatu, a to za každý poskytnutý výstup z informačního systému veřejné správy částku, která je stanovena zákonem o správních poplatcích jako poplatek za vydání výpisu z předmětného záznamu, jenž má jednu stránku. Správní poplatek za vydání ověřeného výstupu vydaného ověřujícím stanoví zákon o správních poplatcích. Odměnu notáře za vydávání ověřených výstupů stanoví vyhláška o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví.

Správní poplatek za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy stanovený v položce 3 sazebníku zákona o správních poplatcích činí 100 Kč za první stránku, 50 Kč za každou další i započatou stránku. Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší. Správní úřad může snížit poplatek za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy až o 90 % ze stanovené částky.

Na základě sítě Czech POINT, tedy základních kontaktních míst, kde občan bude moci získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech, získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních neveřejných evidencích a registrech ke své osobě, věcem a právům, mít možnost ověřit dokumenty, listiny, podpisy a také provést konverzi dokumentů do elektronické formy, mít možnost podat jakékoli podání ke kterémukoli úřadu státní správy, mít možnost získat informace o průběhu řízení ve všech věcech, které k jeho osobě vede stát či jiné orgány veřejné moci. Nová právní úprava tak významným způsobem zjednoduší komunikaci právnických a fyzických osob s orgány veřejné správy.

Ministerstvo vnitra ČR zřídilo a provozuje na internetu speciální portál www.czechpoint.cz , kde lze nalézt v rubrice "KDE JE Czech POINT" lokaci jednotlivých kontaktních míst veřejné správy. Pod heslem "E-SHOP" je tu uložen jednoduchý webový formulář, jehož prostřednictvím lze objednat výpis ze živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku a katastru nemovitostí elektronicky; výpis bude doručen poštou do tří pracovních dnů od přijetí objednávky.

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.