Účinnost evropské harmonizované normy při označování výrobků CE

Účinnost evropské harmonizované normy při označování výrobků CE

Harmonizovanou evropskou normu lze v České republice používat od zavedení do soustavy národních norem tj. od vydání normy jako ČSN. Oznámení o vydání normy a datum platnosti jsou uvedeny ve Věstníku Úřadu pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), který vychází jednou měsíčně.  V elektronické podobě je přístupný na www.unmz.cz.

Datum platnosti normy podle Věstníku ÚNMZ neznamená automaticky datum, od kterého může výrobce provádět posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků (POSV nebo AVCP – Assessment and verification of constancy of performance; dříve posouzení shody), vydávat prohlášení o vlastnostech a označovat výrobky CE. To je možné až po oznámení normy v Úředním Věstníku Evropské Unie (OJEU).


V OJEU se uvádí Datum platnosti normy jako harmonizované normy, to je datum, od kdy je možné, ale nikoliv povinné harmonizovanou evropskou normu využít pro účely uvedení výrobku na trh a tedy postupovat podle Nařízení pro stavební výrobky (CPR) (v aplikaci sloupec označený Regulace dobrovolná od). Toto datum je zároveň počátkem období souběžné platnosti (tj. souběžná platnost s původními národními předpisy jednotlivých členských zemí EU pro daný výrobek). V ČR je to období, kdy výrobce může uvádět stanovený výrobek na trh s využitím nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Toto období slouží k tomu, aby se výrobce připravil na evropský systém uvádění výrobků na trh.

V případě, že se nahrazuje harmonizovaná evropská novou revidovanou verzí, lze v období souběžné platnosti použít pro účely připojení označení CE obě verze evropské normy a to až do konce období jejich souběžné platnosti. V databázi se označení těchto norem může lišit příponou ed.2, +A1 nebo v některých případech mohou mít normy zcela shodné označení. Jejich souběžná platnost končí Datem ukončení období souběžné platnosti uvedeným v OJEU (v aplikaci sloupec označený Regulace povinná od). Od tohoto data výrobci musí při uvádění výrobku na trh postupovat podle Nařízení pro stavební výrobky (CPR) a po posouzení shody (tj. posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku) dle uvedené harmonizované normy, vypracovat prohlášení o vlastnostech a výrobek označit CE.
Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.