TP 1.10.1 - DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE - TECHNICKÁ NORMALIZACE

1 2

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE - TECHNICKÁ NORMALIZACE

TP 1.10.1

1. vydání 2011

Klíčová slova:

ČSN, konstrukce dřevěné, navrhování konstrukcí, normy, výpočty

Kolektiv autorů:

Autoři

Anotace:

Pomůcka TP 1.10.1 je zaměřena na oblast technických norem pro navrhování dřevěných konstrukcí. Vysvětluje postup zavádění evropských norem v ČR a provázanost mezi Eurokódem 5 a souvisejícími normami. Podrobněji je prezentována změna A1 části 1-1 a oprava 1 části 1-2 Eurokódu 5 (ČSN EN 1995). Na závěr je uveden přehled norem, které s používáním Eurokódu 5 nejvíce souvisejí.

OBSAH

Úvod

1

Změna A1 EN 1995-1-1

1.1

Konečné deformace

1.2

Tlak kolmo k vláknům

1.3

Smyk

1.4

Zjednodušená analýza stěnových deskových konstrukcí - Metoda A

2

Oprava 1 EN 1995-1-2

3

Přehled evropských norem

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

ÚVOD

Podle nařízení vlády ČR musíme v současnosti prokazovat odolnost/spolehlivost stavebních konstrukcí nejen z hlediska jejich mechanické odolnosti (zatížení, vnitřní síly, únosnost a tuhost), ale též z hlediska jejich odolnosti na účinky požáru.

Pro navrhování dřevěných konstrukcí se v minulosti používaly různé výpočetní postupy, které byly dány většinou příslušnými národními (u nás českými) předpisy (normami), aby bylo možné na jejich základě srovnávat hospodárnost staveb, zajistit jednotnou hladinu spolehlivosti a rozhodovat právní spory.

Při prokazování spolehlivosti dřevěných konstrukcí se nejprve používala metoda dovolených namáhání, která byla později nahrazena metodou mezních stavů.

Zásadní rozdíl mezi těmito dvěma metodami spočívá v tom, že metoda dovolených namáhání vycházela především z mnohaletých zkušeností při navrhování dřevěných konstrukcí, zatímco metoda mezních stavů je koncipována na principech matematické statistiky.

Pro navrhování dřevěných konstrukcí se v minulosti v naší republice postupně používaly tyto národní normy:

 • ČSN 1052-1929 Předpisy pro dřevěné konstrukce pozemního stavitelství;
 • ČSN 1052-1941 Předpisy pro dřevěné konstrukce;
 • ČSN 73 2050-1950 Projektování dřevěných konstrukcí;
 • ČSN 73 1701-1969 Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí;
 • ČSN 73 1701-1983 Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí (revize předcházející normy).

Normy ČSN 1052 a norma ČSN 73 2050 byly normami, které uváděly postupy pro navrhování dřevěných konstrukcí podle metody dovolených namáhání. Norma ČSN 73 1701 je potom již normou pro navrhování dřevěných konstrukcí podle mezních stavů.

Od roku 1980 se v rámci Evropské unie zpracovává jednotná soustava normativních dokumentů pro navrhování stavebních konstrukcí označovaná pracovním názvem Eurokódy, jejímž hlavním cílem je usnadnit volný obchod s dodávkami výrobků a stavebních prací v rámci EU.

Tvorba evropských norem v oboru dřevěných konstrukcí je v rámci Evropské normalizační organizace CEN zajišťována těmito komisemi:

 • TC 38 Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva;
 • TC 112 Desky na bázi dřeva;
 • TC 124 Dřevěné konstrukce;
 • TC 175 Kulatina a řezivo;
 • TC 193 Lepidla;
 • TC 250/SC 5 Eurokódy pro stavební konstrukce/Dřevěné konstrukce.

Schválené předběžné evropské normy ENV a evropské normy EN byly průběžně zavedeny do soustavy českých norem ČSN pod označením ČSN P ENV, nebo ČSN EN.

Navrhováním dřevěných konstrukcí se zabývá Eurokód 5, který navazuje na příslušné evropské normy pro konstrukční dřevo, materiály na bázi dřeva, spojovací prostředky atd.

Eurokód 5 Navrhování dřevěných konstrukcí má tyto tři části:

Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby;

Část 1-2: Navrhování konstrukcí na účinky požáru;

Část 2: Mosty.

Oproti minulosti je zcela novou technickou normou Část 1-2 Eurokódu 5. Stručně lze říci, že požární bezpečnost staveb řešíme stále podle norem ČSN 73 08 a požární odolnost konstrukcí podle Částí 1-2 jednotlivých Eurokódů.

S ohledem především na národní tradice při navrhování stavebních konstrukcí byl u všech Eurokódů zvolen následující postup jejich zavádění: Eurokódy byly nejprve organizací CEN vydány jako předběžné evropské normy ENV pro ověření a připomínkování s tím, že měly být v jednotlivých členských státech CEN vydány jako alternativní normy k národním normám. Například v ČR byly v letech 1996 až 1998 zavedeny všechny tři části Eurokódu 5 na úrovni přednormy jako:

ČSN P ENV 1995-1-1, ČSN P ENV 1995-1-2 a ČSN P ENV 1995-2. Platnost těchto přednorem v ČR však od 1.1.2009 byla zrušena.

V roce 2003 byla u Eurokódu 5 dokončena další etapa. Na základě uplynulého ověřovacího a připomínkového řízení byl Eurokód 5 transformován do podoby evropské normy EN. V rámci této transformace byla původní přednorma ENV přepracována a zjednodušeně se dá říci, že zdokonalena. V roce 2006 byl Eurokód 5 v podobě evropské normy EN zaveden v ČR a ČSN 73 1701 byla v polovině roku 2008 zrušena. Nicméně tato norma byla nahrazena ČSN 73 1702, která je modifikovaným překladem německé normy DIN 1052:2004-08 (německá verze EN 1995-1-1, která tuto EN rozvíjí v duchu německých tradic a zvyklostí).

Evropská komise však razí linii, aby národní normy konfliktní s evropskými byly zrušeny. Za konfliktní se přitom považuje i národní norma, která řeší stejnou problematiku jako evropská. Důsledkem toho je, že i DIN 1052 musela být zrušena a její uplatnění se toleruje v dokončované projektové dokumentaci do poloviny roku 2012. Od prosince 2010 pak existuje DIN EN 1995-1-1 a k ní národní příloha DIN EN 1995-1-1/NA. Podstatné však je, že německá národní příloha je rozsáhlejší než v případě většiny evropských zemí a opět zpracována v duchu německých tradic a zvyklostí při navrhování dřevěných konstrukcí (tj. nikoliv jen národní volba k vybraným článkům Eurokódu).

Protože evropské normy se stálé vyvíjejí a vylepšují, byla v roce 2008 vydána první změna (označená jako změna A1) EN 1995-1-1 a v roce 2009 pak byla vydána první oprava, označená jako oprava 1) EN 1995-1-2. Oba tyto dokumenty pak byly vždy v následujícím roce po vydání zavedeny do soustavy ČSN.

1 ZMĚNA A1 EN 1995-1-1

Změna A1 EN 1995-1-1 se týká především souvisejících evropských norem a jejich návazností, konečných deformací, tlaku kolmo k vláknům, smyku, kombinace tlaku a ohybu, hřebíků, vrutů, desek s prolisovanými trny, ozubených hmoždíků a výztužných stěn. V následujícím textu jsou některé změny podrobněji popsány, včetně řešených vzorových příkladů.

Číslování rovnic a obrázků v tomto komentáři odpovídá číslování změny A1 EN 1995-1-1 a navazuje na číslování rovnic a obrázků EN 1995-1-1.

1.1 KONEČNÉ DEFORMACE

Konečné deformace se podle EN 1995-1-1 počítají odlišně než podle přednormy.

Změna A1 EN 1995-1-1 upřesňuje rovnici (2.2), která má být správně zapsána ve tvaru:

ufin = ufin,G + ufin,Q1 + Σ ufin,Qi

(1.1)

Příklad posouzení nosníku na průhyb

Rozpětí střešního nosníku je 15 m a osová vzdálenost mezi nosníky je 6 m. Nosník má obdélníkový průřez 160 x 1000 mm, je proveden z lepeného lamelového dřeva a je zabudován ve třídě provozu 1.

Parametry tuhosti dřeva jsou E0,mean,g = 11 000 MPa a Gmean,g = 680 MPa.

Nosník je proveden bez nadvýšení. Konstrukce je v nadmořské výšce < 1 000 m n.m.

Charakteristické hodnoty zatížení:

 • stálé zatížení Gk 0,5 kNm-2;
 • zatížení sněhem Qk 0,7 kNm-2.

Průhyb od jednotkového rovnoměrného zatížení qref 1,0 kNm-1

Okamžitý průhyb od stálého zatížení

gk = 6 0,5 = 3,0 kNm-1

w1,inst = 3,0 uref = 3,0 4,5 = 13,5 mm

Okamžitý průhyb od proměnného zatížení

qk = 6 0,7 = 4,2 kNm-1

w2,inst = 4,2 uref = 4,2 4,5 = 18,9 mm

Okamžitý průhyb od stálého a proměnného zatížení

winst = 13,5 + 18,9 = 32,4 mm < l /300 = 50 mm (průhyb je téměř roven l /500 30 mm)

Průhyb vyhovuje.

Konečný (čistý) průhyb od stálého a proměnného zatížení

wnet,fin = w1,inst (1+ k1,def) + w2,inst (1+ ψ k2,def)

wnet,fin = 13,5 (1 + 0,6) + 18,9 (1 + 0,0 . 0,6) = 40,5 mm < l /350 = 42,8 mm

Průhyb vyhovuje.

V uvedeném příkladě jsou posuzovány pouze průhyby od momentů, neboť průhyby od posouvajících sil jsou obecně malé. V případě štíhlých nosníků však vliv posouvajících sil nemusí být tak malý.

U prostě podepřeného nosníku obdélníkového průřezu, zatíženého rovnoměrným zatížením, určíme přibližně poměr průhybu od posouvajících sil (wV) a momentu (wM) takto:

Z výpočtu vyplývá, že průhyb s uvážením posouvajících sil je přibližně o 7 % větší.

1.2 TLAK KOLMO K VLÁKNŮM

Tlak kolmo k vláknům je ve změně A1 EN 1995-1-1 přepracován a je podstatně jednodušší.

U tlaku kolmo k vláknům musí být splněna následující podmínka:

σc,90,d ≤ kc,90fc,90,d

(1.2)

přičemž

(1.3)

 
kde
 
σc,90,d
 
je
 
návrhové napětí v tlaku kolmo k vláknům v účinné dotykové ploše;
 
 
Fc,90,d
 
 
návrhové zatížení v tlaku kolmo k vláknům;
 
 
Aef
 
 
účinná dotyková plocha v tlaku kolmo k vláknům;
 
 
fc,90,d
 
 
návrhová pevnost v tlaku kolmo k vláknům;
 
 
kc,90
 
 
součinitel zohledňující uspořádání zatížení, možnost rozštěpení a stupeň deformace v tlaku.

Účinná dotyková plocha kolmo k vláknům Aef se má určit při uvážení účinné dotykové délky rovnoběžně s vlákny, kde skutečná dotyková délka l je na každé straně zvětšena o 30 mm, ale ne o vice než a, nebo l1/2, viz obr. 1.

Hodnota kc,90 se má uvažovat 1,0, pokud se pro prvek nepoužijí postupy podle následujících odstavců. V těchto případech může být použita vyšší hodnota kc,90 až do mezní hodnoty kc,90 = 1,75.

Pro prvky na průběžných podpěrách, za předpokladu, že l1 ≥ 2h, viz obr. 1a se má hodnota kc,90 uvažovat takto:

 • kc,90 = 1,25 pro rostlé dřevo z jehličnatých dřevin
 • kc,90 = 1,5 pro lepené lamelové dřevo z jehličnatých dřevin
 
kde
 
h
 
je
 
výška prvku
 
 
l
 
 
dotyková délka.

Pro prvky na lokálních podpěrách, za předpokladu, že l1 ≥ 2h, viz obr. 1b, se má hodnota kc,90 uvažovat takto:

 • kc,90 = 1,5 pro rostlé dřevo z jehličnatých dřevin
 • kc,90 = 1,75 pro lepené lamelové dřevo z jehličnatých dřevin, za předpokladu, že l ≤ 400 mm
 
kde
 
h
 
je
 
výška prvku
 
 
l
 
 
dotyková délka.

Obr. 1 Prvek na (a) průběžných a (b) lokálních podpěrách

1.3 SMYK

U posouzení na smyk změna A1 EN 1995-1-1 zavádí účinnou šířku průřezu:

bef = kcr b

(1.4)

 
kde
 
b
 
je šířka příslušné části prvku;
 
 
kcr
 
součinitel trhlin pro únosnost ve smyku

Doporučené hodnoty kcr (vlivu výsušných trhlin) jsou tyto:

kcr = 0,67
pro rostlé dřevo,
kcr = 0,67
pro lepené lamelové dřevo,
kcr = 1
pro další výrobky na bázi dřeva podle EN 13986 a EN 14374.

Příklad posouzení nosníku na ohyb a smyk

Posouzení prostě podepřeného nosníku obdélníkového průřezu 50 x 200 mm, o rozpětí 3,5 m, zatíženého střednědobým návrhovým rovnoměrným zatížením 2 kNm-1. Nosník je z rostlého dřeva a je zabudován v prostředí, ve kterém průměrná vlhkost dřeva bude 12 %. Parametry pevnosti a tuhosti dřeva jsou ƒm,k = 22 MPa, ƒv,k = 2,4 MPa a E0,05 = 6 700 MPa.

Návrhová pevnost v ohybu a ve smyku

a) Normálové napětí za ohybu (nosník je po celé délce zajištěn proti příčné a torzní nestabilitě)

σm,d ≤ ƒm,d

Normálová napětí za ohybu

Nosník na ohyb vyhovuje.

b) Normálové napětí za ohybu (nosník není po celé délce zajištěn proti příčné a torzní nestabilitě)

σm,d ≤ kcrit . fm,d

Kritické napětí za ohybu

Poměrná štíhlost

Součinitel příčné a torzní stability

kcrit = 1,56 - 0,75 λrel,m = 1,56 - 0,75 . 1,06 = 0,76

Redukovaná návrhová pevnost

kcrit . fm,d = 0,76 . 13,54 = 10,3 MPa

Normálové napětí za ohybu

Nosník na ohyb vyhovuje.

c) Smykové napětí

τv,d ≤ fv,d

účinná šířka průřezu

bef = kcr b

kcr = 0,67

Nosník na smyk vyhovuje.

1.4 ZJEDNODUŠENÁ ANALÝZA STĚNOVÝCH DESKOVÝCH KONSTRUKCÍ - METODA A

U této analýzy je pouze ve změně A1 EN 1995-1-1 opraven odkaz na článek pro zjištění výztužné únosnosti stěnového panelu, kde místo článku 9.2.4.2(3) má být správně článek 9.2.4.2(4).

Příklad posouzení výztužné stěny

Výztužná stěna je zatížena vodorovnou návrhovou silou FH,d,totx= 25 kN (krátkodobou), působící při horním okraji stěny viz obr. 2.

Stěnový panel s rozměry h = 2 635 mm a b = 1 250 mm je tvořen dřevěnými sloupky (2 x 90 x 90 mm a 1 x 44 x 90 mm) a dřevěnými příčníky (2 x 80 x 90 mm). Pláště jsou z překližky tloušťky t = 15 mm a jsou připojeny k dřevěnému rámu pomocí sponek o ∅ 1,53 mm a délky l = 35 mm, které mají rozteče s = 75 mm viz obr. 2.

Vlastnosti použitých materiálů jsou uvedeny v tab. 1.

Obr. 2 Výztužná stěna (pohled a řez)

Tab. 1 Vlastnosti použitých materiálů

 
 
E0,m
 
fm,k
 
ft,0,k
 
fc,0,k
 
ρk
 
ρm
 
 
 
 
 
 
 
 
C22 - dřevo
 
10 000
 
22
 
13
 
20
 
340
 
410
 
S - překližka
 
9 200
 
23
 
15
 
15
 
410
 
410

a) Charakteristický plastický moment únosnosti spojovacího prostředku

MyRk = 240 . d2.6 = 240 . 1,532.6 = 725,12 Nmm

b) Charakteristická pevnost v otlačení překližky a dřeva

překližka:
fh.1.k = 0,11 . ρk . d-0.3 = 0,11 . 410 . 1,53-0.3 = 37,70 N/mm2
dřevo:
fh.2.k = 0,082 . ρk . d-0.3 = 0,082 . 340 . 1,53-0.3 = 24,54 N/mm2

c) Charakteristická únosnost ve střihu pro jednu sponku (t1 = 15 mm, t2 = 20 mm)

d) Charakteristická výztužná únosnost jednoho stěnového panelu (Metoda A)

e) Charakteristická výztužná únosnost stěnové sestavy (stěnový prvek s otvorem není uvažován)

Fv,Rk = Σ Fi,v,Rk = 2 . 18,87 kN = 37,74 kN

f) Návrhová výztužná únosnost stěnové sestavy (kmod = 0,9)

g) Posouzení mezního stavu únosnosti stěny

Fv,Rd > FH,d,tot

26,13 kN > 25,0 kN

Výztužná stěna vyhovuje na vodorovné zatížení.

h) Návrhové vnější síly v kotvení - viz obr. 2

Kotvení stěny je třeba navrhnout na síly 26,35 kN.

2 OPRAVA 1 EN 1995-1-2

Oprava 1 EN 1995-1-2 přináší následující hlavní změny (značení článků, rovnic atd. odpovídá jejich číslování v normě).

V článku 1.2 v odstavci (1) P se název EN 520 ruší a nahrazuje zněním:

„EN 520 Gypsum plasterboards - Definitions, requirements and test methods

(Sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody)“

V článku 2.4.2 v odstavci (3) se text vysvětlivky ψfi ruší a nahrazuje tímto zněním:

„ψfi součinitel pro časté hodnoty proměnných zatížení při požární situaci, dané buď ψ1,1, nebo ψ2,1, viz EN 1991-1-1;”

V článku 3.4.2 v odstavci (5) se text ruší a nahrazuje tímto zněním:

Pro povrchy dřeva a materiálů na bázi dřeva, nechráněné po dobu vystavení účinkům požáru, jsou návrhové rychlosti zuhelnatění β0 a βn uvedeny v tabulce 3.1.”

V článku 5.2 se označení odstavce „(1)“ ruší a nahrazuje označením „(1)P“.

V článku 6.2.2.1 v odstavci (3) se text ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Návrhová odolnost nechráněného spoje zatíženého návrhovým účinkem zatížení při požáru, viz 2.4.1, se má uvažovat takto:

(1.5)

 
kde
 
k
 
je
 
parametr uvedený v tabulce 6.3;
 
 
ηfi
 
 
redukční součinitel pro návrhové zatížení při požáru, viz 2.4.2 (2);
 
 
η0
 
 
stupeň využití při běžné teplotě;
 
 
kmod
 
 
modifikační součinitel z EN 1995-1-1, 3.1.3;
 
 
γM
 
 
dílčí součinitel pro spoj, viz EN 1995-1-1, 2.4.1;
 
 
kfi
 
 
hodnota podle 2.3 (4);
 
 
γM,fi
 
 
dílčí součinitel pro dřevo při požáru, viz 2.3 (1).”

V článku B.2 v odstavci (1) se text ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Pro vystavení účinkům normového požáru se mohou brát hodnoty tepelné vodivosti, měrného tepla a poměru hustoty k hustotě po vysušení jehličnatých dřevin podle obrázků B.1, až B.3 a tabulek B.1 a B.2.”

V článku E.1 v odstavci (1) se text „...musí být zaručeno“ ruší a nahrazuje zněním „...má být zaručeno“.

V článku E.2.1 v odstavci (1) se text „...a obrázku E.2“ ruší a nahrazuje zněním „...a obrázku E.1“.

V článku E.2.4 v tabulce E.4 v prvním řádku a druhém sloupci) se text „Tloušťka desky na straně nevystavené požáru“ ruší a nahrazuje zněním „Tloušťka desky na straně vystavené požáru“.

3 PŘEHLED EVROPSKÝCH NOREM

V oboru dřevěných konstrukcí existuje rozsáhlý soubor technických norem - viz navazující přehled.

Uvedený přehled platných technických norem, u kterých je vždy v závorce uveden jejich třídicí znak, poskytuje především informaci o zaměření a rozsahu technické normalizace v oboru dřevěných konstrukcí. Přehled je členěn na tyto části:

 • navrhování dřevěných konstrukcí;
 • trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva;
 • desky na bázi dřeva;
 • dřevěné konstrukce (vybrané normy pro konstrukční dřevo; lepené lamelové dřevo; vrstvené dřevo; desky na bázi dřeva; mechanické spojovací prostředky; prefabrikované stěnové, stropní a střešní prvky; sloupy venkovního vedení; výrobní postupy; zkušební metody);
 • kulatina a řezivo;
 • lepidla.

Členění v zásadě odpovídá členění (příslušným komisím) technické normalizace v Evropě. Pro technické normy uvedené v přehledu je však charakteristické, že řada z nich je průběžně revidována. Z tohoto důvodu je třeba uvedený přehled technických norem brát jako informativní a vždy si ověřit platnost určité technické normy na webových stránkách Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví.

Navrhování dřevěných konstrukcí

 
ČSN EN 1995-1-1 (73 1701)
 
Navrhování dřevěných konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Vydána 2006/12. Změna A1 vydána 2009/5.
 
ČSN EN 1995-1-2 (73 1701)
 
Navrhování dřevěných konstrukcí. Část 1-2: Obecná pravidla - navrhování na účinky požáru. Vydána 2006/12. Oprava 1 vydána 2010/9.
 
ČSN EN 1995-2 (73 6212)
 
Navrhování dřevěných konstrukcí. Část 2: Mosty. Vydána 2006/12.

Používání ČSN EN 1995 (Eurokódu 5) je spojeno s řadou souvisejících evropských a některých českých norem, které jsou uvedeny v následujícím seznamu podle jejich zaměření.

Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva

 
ČSN EN 335-1 (49 0080)
 
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva. Definice tříd použití. Část 1: Všeobecné zásady. Vydána 2007/04.
 
ČSN EN 335-2 (49 0080)
 
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva. Definice tříd použití. Část 2: Aplikace na rostlé dřevo. Vydána 2007/04.
 
ČSN EN 335-3 (49 0080)
 
Trvanlivost dřeva a výrobků ze dřeva - Definice tříd ohrožení pro biologické napadení - Část 3: Aplikace na desky ze dřeva. Vydána 1999/03
 
ČSN EN 350-1 (49 0081)
 
Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi. Přirozená trvanlivost rostlého dřeva. Část 1: Návod na zkoušení a klasifikaci přirozené trvanlivosti dřeva. Vydána 1996/09.
 
ČSN EN 350-2 (49 0081)
 
Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi. Přirozená trvanlivost rostlého dřeva. Část 2: Přirozená trvanlivost a impregnovatelnost vybraných dřevin důležitých v Evropě. Vydána 1996/07.
 
ČSN EN 351-1 (49 0674)
 
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky - Část 1: Klasifikace průniku a příjmu ochranného prostředku. Vydána 2008/01.
 
ČSN EN 351-2 (49 0674)
 
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky - Část 2: Návod na odběr vzorků pro analýzu dřeva ošetřeného ochrannými prostředky. Vydána 2008/01.
 
ČSN EN 460 (49 0082)
 
Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi. Přirozená trvanlivost rostlého dřeva. Požadavky na trvanlivost dřeva pro jeho použití v třídách ohrožení. Vydána 1996/06.
 
ČSN EN 599-1 (49 0672)
 
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami - Část 1: Specifikace podle tříd ohrožení. Vydána 2010/01.
 
ČSN EN 599-2 (49 0672)
 
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami - Část 2: Klasifikace a značení. Vydána 1997/10.
 
ČSN P ENV 1099 (49 2409)
 
Překližované desky - Biologická trvanlivost - Směrnice na hodnocení překližovaných desek pro použití v různých třídách ohrožení. Vydána 1998/10 (celá norma je v anglickém jazyce).
 
ČSN P ENV 12038 (49 0664)
 
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Desky na bázi dřeva - Metoda zkoušení pro stanovení odolnosti proti dřevokazným houbám basidiomycetes. Vydána 2002/11 (celá norma je v anglickém jazyce).
   
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Stanovení účinnosti fungicidů na zdivo k zabránění růstu Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S. F. Gray do dřeva - Laboratorní metoda. Vydána 1998/05.
 
ČSN EN 12490 (49 0676)
 
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky - Stanovení průniku a příjmu kreozotu v ošetřeném dřevě. Vydána 2011/01.
 
ČSN EN 14128 (49 0673)
 
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Kritéria účinnosti pro likvidační ochranné prostředky na dřevo stanovené biologickými zkouškami. Vydána 2004/06.
   
Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi - Kritéria pro horkovzdušné procesy používané k likvidaci dřevokazných škůdců. Vydána 2005/10 (celá norma je v anglickém jazyce).

Desky na bázi dřeva

 
ČSN EN 300 (49 2615)
 
Desky z orientovaných plochých třísek (OSB) - Definice, klasifikace a požadavky. Vydána 2006/12.
 
ČSN EN 309 (49 0011)
 
Třískové desky - Definice a klasifikace. Vydána 2005/05.
 
ČSN EN 312 (49 2614)
 
Třískové desky - Požadavky. Vydána 2011/04.
 
ČSN EN 313-1 (49 0013)
 
Překližované desky - Klasifikace a terminologie - Část 1: Klasifikace. Vydána 1999/08.
 
ČSN EN 313-2 (49 0013)
 
Překližované desky - Klasifikace a terminologie - Část 2: Terminologie. Vydána: 2000/10.
 
ČSN EN 314-1 (49 0173)
 
Překližované desky - Kvalita lepení - Část 1: Metody zkoušení. Vydána 2005/08.
 
ČSN EN 314-2 (49 0173)
 
Překližkované desky. Kvalita lepení. Část 2: Požadavky. Vydána 1995/09.
 
ČSN EN 315 (49 2404)
 
Překližované desky - Rozměrové tolerance. Vydána 2001/05.
 
ČSN EN 316 (49 0009)
 
Dřevovláknité desky - Definice, klasifikace a značky. Vydána 2009/09.
 
ČSN EN 317 (49 0166)
 
Třískové a vláknité desky. Stanovení bobtnání po uložení ve vodě. Vydána 1995/12.
 
ČSN EN 318 (49 0145)
 
Desky ze dřeva - Stanovení rozměrových změn v závislosti na změnách relativní vlhkosti vzduchu. Vydána 2003/01.
 
ČSN EN 382-1 (49 0148)
 
Vláknité desky. Stanovení absorpce povrchu. Část 1: Zkušební metoda pro vláknité desky vyrobené suchým procesem. Vydána 1995/07.
 
ČSN EN 382-2 (49 0148)
 
Vláknité desky. Stanovení absorpce povrchu. Část 2: Zkušební metoda pro tvrdé desky. Vydána 1996/06.
 
ČSN EN 622-1 (49 2612)
 
Vláknité desky - Požadavky - Část 1: Všeobecné požadavky. Vydána 2003/12.
 
ČSN EN 622-2 (49 2612)
 
Vláknité desky - Požadavky - Část 2: Požadavky na tvrdé desky. Vydána 2005/01.
 
ČSN EN 622-3 (49 2612)
 
Vláknité desky - Požadavky - Část 3: Požadavky na polotvrdé desky. Vydána 2005/01.
 
ČSN EN 622-4 (49 2612)
 
Vláknité desky - Požadavky - Část 4: Požadavky na izolační desky. Vydána 2010/06.
 
ČSN EN 622-5 (49 2612)
 
Vláknité desky - Požadavky - Část 5: Požadavky na desky vyrobené suchým procesem (MDF). Vydána 2010/06.
 
ČSN EN 635-1 (49 2405)
 
Překližované desky - Klasifikace podle vzhledu povrchu - Část 1: Všeobecně. Vydána 1996/06.
 
ČSN EN 635-2 (49 2405)
 
Překližované desky - Klasifikace podle vzhledu povrchu - Část 2: Listnaté dřeviny. Vydána 1997/03.
 
ČSN EN 635-3 (49 2405)
 
Překližované desky - Klasifikace podle vzhledu povrchu - Část 3: Jehličnaté dřeviny. Vydána 1997/03.
 
ČSN EN 635-5 (492405)
 
Překližované desky - Klasifikace podle vzhledu povrchu - Metody měření a vyjádření znaků a vad. Vydána 1999/10.
 
ČSN EN 636 (49 2419)
 
Překližované desky - Požadavky. Vydána 2003/12.
 
ČSN EN 1072 (49 2406)
 
Překližované desky - Označování ohybových vlastností stavebních překližovaných desek. Vydána 1997/03.
 
ČSN EN 1084 (49 2407)
 
Překližované desky - Třídy úniku formaldehydu podle metody plynové analýzy. Vydána 1997/03.
 
ČSN EN 1087-1 (49 0165)
 
Třískové desky. Stanovení odolnosti proti vlhkosti. Část 1: Varná zkouška. Vydána 1996/11.
 
ČSN EN 1438 (73 1710)
 
Značky pro dřevo a výrobky na bázi dřeva. Vydána 1999/08.

Dřevěné konstrukce

 
ČSN 49 1582 (49 1582)
 
Dřevěné sloupy. Účinnost 1981/05. Změna a: 1989/02. Změna b: 1989/12.
 
ČSN 73 2824-1 (73 2824)
 
Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo. Vydána 2011/09.
 
ČSN EN 336 (73 2822)
 
Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky. Vydána 2003/10.
 
ČSN EN 338 (73 1711)
 
Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti. Vydána 2010/05.
 
ČSN EN 380 (73 2820)
 
Dřevěné konstrukce. Zkušební metody. Všeobecné zásady pro statické zatěžovací zkoušky. Vydána 1995/07.
 
ČSN EN 383 (73 2821)
 
Dřevěné konstrukce. Zkušební metody. Stanovení pevnosti stěny otvoru a charakteristik stlačitelnosti pro kolíkové spojovací prostředky. Vydána 2007/06.
 
ČSN EN 384 (73 1712)
 
Konstrukční dřevo - Stanovení charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty. Vydána 2010/10.
 
ČSN EN 385 (73 2826)
 
Konstrukční dřevo nastavované zubovitým spojem - Požadavky na užitné vlastnosti a minimální výrobní požadavky. Vydána 2002/09.
 
ČSN EN 386 (73 2833)
 
Lepené lamelové dřevo - Požadavky na užitné vlastnosti a minimální výrobní požadavky. Vydána 2002/09.
 
ČSN EN 387 (73 2834)
 
Lepené lamelové dřevo - Velké zubovité spoje - Požadavky na užitné vlastnosti a minimální výrobní požadavky. Vydána 2002/09.
 
ČSN EN 390 (73 2056)
 
Lepené lamelové dřevo. Rozměry. Mezní úchylky. Vydána 1996/03.
 
ČSN EN 391 (73 2835)
 
Lepené lamelové dřevo - Zkouška delaminace lepených spojů. Vydána 2002/09.
 
ČSN EN 392 (73 2055)
 
Lepené lamelové dřevo. Smyková zkouška lepených spojů. Vydána 1996/03.
 
ČSN EN 408 (73 1741)
 
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo a lepené lamelové dřevo - Stanovení některých fyzikálních a mechanických vlastností. Vydána 2011/02.
 
ČSN EN 409 (73 1763)
 
Dřevěné konstrukce. Zkušební metody. Stanovení momentu na mezi kluzu kolíkových spojovacích prostředků. Vydána 2009/12.
 
ČSN EN 518 (49 1532)
 
Konstrukční dřevo. Třídění. Požadavky na normy pro vizuální třídění podle pevnosti. Vydána 1996/12. Zrušena 2007/09. Nahrazena: ČSN EN 14081-1, ČSN EN 14081-2, ČSN EN 14081-3.
 
ČSN EN 519 (49 1533)
 
Konstrukční dřevo. Třídění. Požadavky na dřevo strojně tříděné podle pevnosti a na třídicí stroje. Vydána 1996/12. Zrušena 2007/09. Nahrazena: ČSN EN 14081-1, ČSN EN 14081-2, ČSN EN 14081-3.
 
ČSN EN 594 (73 2076)
 
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Výztužná únosnost a tuhost stěnových panelů s dřevěným rámem. Vydána 1997/03. Zrušena 2011/12.
 
ČSN EN 595 (73 2074)
 
Dřevěné konstrukce. Zkušební metody. Zkoušení příhradových nosníků pro stanovení únosnosti a přetvárného chování. Vydána 1996/11.
 
ČSN EN 596 (73 2075)
 
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Zkoušení stěnových panelů na bázi dřeva měkkým rázem. Vydána 1997/03.
 
ČSN EN 789 (73 1780)
 
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení mechanických vlastností desek na bázi dřeva. Vydána 2005/05.
 
ČSN EN 912 (73 2860)
 
Spojovací prostředky pro dřevo - Specifikace pro speciální hmoždíky pro dřevo. Vydána 2000/06. Tisková oprava 1 vydána 2001/05.
 
ČSN EN 1058 (73 1715)
 
Desky na bázi dřeva. Určování charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty. Vydána 1996/10. Zrušena 2010/07. Nahrazena: ČSN EN 1058.
 
ČSN EN 1058 (73 1715)
 
Desky na bázi dřeva. Stanovení charakteristických 5% kvantilů a charakteristických průměrů. Vydána 2010/06.
 
ČSN EN 1075 (73 1764)
 
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny. Vydána 2000/06.
 
ČSN P ENV 1156 (73 2079)
 
Desky na bázi dřeva - Stanovení součinitelů trvání zatížení a dotvarování. Vydána 1999/10 (celá norma je v anglickém jazyce).
 
ČSN EN 1194 (73 1714)
 
Dřevěné konstrukce - Lepené lamelové dřevo - Třídy pevnosti a stanovení charakteristických hodnot. Vydána 1999/11.
 
ČSN EN 1195 (73 2078)
 
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Působení nosných podlah. Vydána 1998/07.
 
ČSN EN 1380 (73 1765)
 
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Nosné hřebíky, vruty do dřeva, kolíky a svorníky. Vydána 2009/12.
 
ČSN EN 1381 (73 1766)
 
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Nosné sponkové spoje. Vydána 2000/04.
 
ČSN EN 1382 (73 1767)
 
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Únosnost na vytažení spojovacích prostředků. Vydána 2000/04.
 
ČSN EN 1383 (73 1768)
 
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Zkoušení spojovacích prostředků na protažení hlavy. Vydána 2000/04.
 
ČSN EN 1438 (73 1710)
 
Značky pro dřevo a výrobky na bázi dřeva. Vydána 1999/08.
 
ČSN EN 1912 (73 1713)
 
Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti - Přiřazení vizuálních tříd jakosti a dřevin. Vydána 2005/05. Zrušena 2007/09. Nahrazena: ČSN EN 1912+A1.
 
ČSN EN 1912+A1 (73 1713)
 
Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti - Přiřazení vizuálních tříd jakosti a dřevin. Vydána 2007/08. Zrušena 2008/09. Nahrazena: ČSN EN 1912+A2.
   
Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti - Přiřazení vizuálních tříd jakosti a dřevin. Vydána 2008/08. Zrušena 2010/01. Nahrazena: ČSN EN 1912+A3.
 
ČSN EN 1912+A3 (73 1713)
 
Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti - Přiřazení vizuálních tříd jakosti a dřevin. Vydána 2009/12. Zrušena 2010/10. Nahrazena: ČSN EN 1912+A4.
 
ČSN EN 1912+A4 (73 1713)
 
Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti - Přiřazení vizuálních tříd jakosti a dřevin. Vydána 2010/09.
 
ČSN EN 12369-1 (73 1717)
 
Desky na bázi dřeva - Charakteristické hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1: OSB, třískové a vláknité desky. Vydána 2001/09.
 
ČSN EN 12369-2 (49 1717)
 
Desky na bázi dřeva - Charakteristické hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Překližované desky. Vydána 2004/10.
 
ČSN EN 12465 (73 2844)
 
Dřevěné sloupy pro venkovní vedení - Požadavky na trvanlivost. Vydána 2002/09. Zrušena 2011/05. Nahrazena: ČSN EN 14229.
 
ČSN EN 12479 (73 2842)
 
Dřevěné sloupy pro venkovní vedení - Rozměry - Metody měření a dovolené odchylky. Vydána 2002/09. Zrušena 2011/05. Nahrazena: ČSN EN 14229.
 
ČSN EN 12509 (73 1751)
 
Dřevěné sloupy pro venkovní vedení - Zkušební metody - Stanovení modulu pružnosti, pevnosti v ohybu, hustoty a vlhkosti. Vydána 2002/09. Zrušena 2011/05. Nahrazena: ČSN EN 14229.
 
ČSN EN 12510 (73 2843)
 
Dřevěné sloupy pro venkovní vedení - Kritéria třídění podle pevnosti. Vydána 2002/09. Zrušena 2011/05. Nahrazena: ČSN EN 14229.
 
ČSN EN 12511 (73 1718)
 
Dřevěné sloupy pro venkovní vedení - Stanovení charakteristických hodnot. Vydána 2002/09. Zrušena 2011/05. Nahrazena: ČSN EN 14229.
 
ČSN EN 12512 (73 1769)
 
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Cyklické zkoušky spojů s mechanickými spojovacími prostředky. Vydána 2002/09. Změna A1 vydána 2006/03.
 
ČSN EN 12871 (73 1719)
 
Desky na bázi dřeva - Technické předpisy a požadavky pro nosné desky pro použití v podlahách, stěnách a střechách. Vydána 2010/08.
 
ČSN P ENV 12872 (49 2605)
 
Desky na bázi dřeva - Návod k použití nosných desek na podlahy, stěny a střechy. Vydána 2001/03. Zrušena 2010/10. Nahrazena: ČSN P CEN/TS 12872.
   
Desky na bázi dřeva - Návod k použití nosných desek na podlahy, stěny a střechy. Vydána 2010/09.
 
ČSN EN 13271 (73 1721)
 
Spojovací prostředky pro dřevo - Charakteristické únosnosti a moduly posunutí spojů se speciálními hmoždíky. Vydána 2002/09. Tisková oprava 1. Vydána 2003/12.
 
ČSN EN 13377 (73 8122)
 
Průmyslově vyráběné dřevěné podpěrné nosníky - Požadavky, klasifikace a posuzování. Vydána 2003/10.
 
ČSN EN 13986 (73 2871)
 
Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví - Charakteristiky, hodnocení shody a označení. Vydána 2005/03.
 
ČSN EN 14080 (73 2831)
 
Dřevěné konstrukce - Lepené lamelové dřevo - Požadavky. Vydána 2005/12.
 
ČSN EN 14081-1 (73 2823)
 
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky. Vydána 2006/07. Zrušena 2012/01. Změna Z1 vydána 2011/08, zrušena 2012/01. Nahrazena: ČSN EN 14081-1+A1.
   
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky. Vydána 2011/08.
 
ČSN EN 14081-2 (73 2823)
 
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 2: Strojní třídění - Doplňující požadavky pro počáteční zkoušky typu. Vydána 2010/12.
 
ČSN EN 14081-3 (73 2823)
 
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 3: Strojní třídění - Doplňující požadavky pro řízení výroby. Vydána 2006/07.
 
ČSN EN 14229 (73 2845)
 
Konstrukční dřevo - Dřevěné sloupy pro nadzemní vedení. Vydána 2011/04.
 
ČSN EN 14250 (73 2814)
 
Dřevěné konstrukce - Požadavky na prefabrikované nosné prvky s kovovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny. Vydána 2010/07.
 
ČSN EN 14251 (73 1750)
 
Kulatina na nosné účely - Zkušební metody. Vydána 2004/06.
 
ČSN P ENV 14272 (49 2408)
 
Překližované desky - Výpočtová metoda pro některé mechanické vlastnosti. Vydána 2003/01 (celá norma je v anglickém jazyce).
 
ČSN EN 14279 (49 2920)
 
Vrstvené dřevo (LVL) - Definice, klasifikace a specifikace. Vydána 2005/07. Zrušena 2009/10. Nahrazena: ČSN EN 14279+A1.
 
ČSN EN 14279+A1 (49 2920)
 
Vrstvené dřevo (LVL) - Definice, klasifikace a specifikace. Vydána 2009/09.
 
ČSN EN 14374 (73 2839)
 
Dřevěné konstrukce - Vrstvené dřevo na nosné účely - Požadavky Vydána 2005/05.
 
ČSN EN 26891 (73 2070)
 
Dřevěné konstrukce. Spoje s mechanickými spojovacími prostředky. Všeobecné zásady pro zjišťování charakteristik únosnosti a přetvoření. Vydána 1994/08.
 
ČSN EN 28970 (73 2071)
 
Dřevěné konstrukce. Zkoušení spojů s mechanickými spojovacími prostředky. Požadavky na hustotu dřeva. Vydána 1994/07. Zrušena 2011/01. Nahrazena: ČSN EN ISO 8970.
 
ČSN EN ISO 8970 (73 2071)
 
Dřevěné konstrukce - Zkoušení spojů s mechanickými spojovacími prostředky - Požadavky na hustotu dřeva. Vydána 2010/12.

Kulatina a řezivo

 
ČSN 48 0203 (48 0203)
 
Surové dříví. Kulatina. Třídění vad. Účinnost 1983/01.
 
ČSN 48 0204 (48 0204)
 
Surové dříví. Kulatina. Měření vad. Účinnost 1983/01. Tisková změna 2 vydána 1999/02.
 
ČSN 48 0205 (48 0205)
 
Surové dříví. Kulatina. Názvy a definice vad. Účinnost 1983/01. Tisková změna 2 vydána 1998/10.
 
ČSN 49 1010 (49 1010)
 
Neopracované řezivo. Základní ustanovení. Účinnost 1992/01. Tisková změna 2 vydána 1998/09.
 
ČSN 49 1020 (49 1020)
 
Jehličnaté a listnaté řezivo. Přepravní svazky. Vydána 1993/06.
 
ČSN 49 1109 (49 1109)
 
Řezivo. Přídavky na sesychání řeziva jehličnatých dřevin. Vydána 1993/05.
 
ČSN EN 844-1 (49 0016)
 
Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 1: Obecné termíny společné pro kulatinu a řezivo. Vydána 1997/03.
 
ČSN EN 844-2 (49 0016)
 
Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 2: Obecné termíny pro kulatinu. Vydána 1998/09.
 
ČSN EN 844-3 (49 0016)
 
Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 3: Obecné termíny vztahující se k řezivu. Vydána 1997/03.
 
ČSN EN 844-4 (49 0016)
 
Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 4: Termíny pro vlhkost. Vydána 1998/05.
 
ČSN EN 844-5 (49 0016)
 
Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 5: Termíny pro rozměry kulatiny. Vydána 1998/09.
 
ČSN EN 844-6 (49 0016)
 
Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 6: Termíny pro rozměry řeziva. Vydána 1998/05.
 
ČSN EN 844-7 (49 0016)
 
Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 7: Termíny pro anatomickou stavbu dřeva. Vydána 1998/05.
 
ČSN EN 844-8 (49 0016)
 
Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 8: Termíny pro znaky kulatiny. Vydána 1998/10.
 
ČSN EN 844-9 (49 0016)
 
Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 9: Termíny pro znaky řeziva. Vydána 1998/05.
 
ČSN EN 844-10 (49 0016)
 
Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 10: Termíny pro zbarvení a napadení houbami. Vydána 1999/08.
 
ČSN EN 844-11 (49 0016)
 
Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 11: Termíny pro poškození hmyzem. Vydána 1999/08.
 
ČSN EN 844-12 (49 0016)
 
Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 12: Dodatečné termíny a rejstřík. Vydána 2001/10.
   
Řezivo - Vizuální třídění listnatého dřeva - Část 1: Dub a buk. Vydána 2001/01. Zrušena 2009/10. Nahrazena: ČSN EN 975-1.
 
ČSN EN 975-1 (49 1200)
 
Řezivo - Vizuální třídění listnatého dřeva - Část 1: Dub a buk. Vydána 2009/09.
 
ČSN EN 975-2 (49 1200)
 
Řezivo - Vizuální třídění listnatého dřeva - Část 2: Topoly. Vydána 2004/11.
 
ČSN EN 1309-1 (49 0018)
 
Kulatina a řezivo - Metody měření rozměrů - Část 1: Řezivo. Vydána 1998/07.
 
ČSN EN 1310 (48 0206)
 
Kulatina a řezivo - Metody měření vad. Vydána 1999/02.
 
ČSN EN 1311 (48 0207)
 
Kulatina a řezivo - Metody měření biologického poškození. Vydána 1999/03.
 
ČSN EN 1312 (49 0024)
 
Kulatina a řezivo - Stanovení objemu dávky řeziva. Vydána 1998/09.
 
ČSN EN 1313-1 (49 0025)
 
Kulatina a řezivo - Dovolené úchylky a přednostní rozměry - Část 1: Jehličnaté řezivo. Vydána 2010/08.
 
ČSN EN 1313-2 (49 0025)
 
Kulatina a řezivo - Dovolené úchylky a přednostní rozměry - Část 2: Listnaté řezivo. Vydána 2000/02.
 
ČSN EN 1315-1 (48 0053)
 
Třídění podle rozměrů - Část 1: Listnatá kulatina. Vydána 1999/03. Zrušena 2010/09. Nahrazena: ČSN EN 1315.
 
ČSN EN 1315-2 (48 0053)
 
Třídění podle rozměrů - Část 2: Jehličnatá kulatina. Vydána 1999/03. Zrušena 2010/09. Nahrazena: ČSN EN 1315.
 
ČSN EN 1315 (48 0053)
 
Třídění kulatiny podle rozměrů. Vydána 2010/08.
 
ČSN EN 1316-1 (48 0065)
 
Listnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 1: Dub a buk. Vydána 1999/04.
 
ČSN EN 1316-2 (48 0065)
 
Listnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 2: Topol. Vydána 1999/04.
 
ČSN EN 1316-3 (48 0065)
 
Listnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 3: Jasan a javory. Vydána 1999/04.
 
ČSN EN 1611-1 (49 0019)
 
Řezivo - Vizuální třídění jehličnatého dřeva - Část 1: Evropské smrky, jedle, borovice a douglasky. Vydána: 2000/07. Tisková změna A1 vydána 2003/05.
   
Jehličnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 1: Smrky a jedle. Vydána 1999/12. Zrušena 2008/12. Nahrazena: ČSN EN 1927-1.
 
ČSN EN 1927-1 (48 0064)
 
Jehličnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 1: Smrky a jedle. Vydána 2008/11.
   
Jehličnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 2: Borovice. Vydána 1999/12. Zrušena 2008/12. Nahrazena: ČSN EN 1927-2.
 
ČSN EN 1927-2 (48 0064)
 
Jehličnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 2: Borovice. Vydána 2008/11. Oprava 1 vydána 2010/03.
   
Jehličnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 3: Modříny a douglasky. Vydána 1999/12. Zrušena 2008/12. Nahrazena: ČSN EN 1927-3.
 
ČSN EN 1927-3 (48 006)
 
Jehličnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 3: Modříny a douglasky. Vydána 2008/11.
 
ČSN EN 12248 (49 1712)
 
Řezivo na průmyslové obaly - Dovolené úchylky a přednostní rozměry. Vydána 2000/02.
 
ČSN EN 12249 (49 1713)
 
Řezivo na palety - Dovolené úchylky a pokyny pro rozměry. Vydána 2000/02.
 
ČSN EN 13556 (48 0010)
 
Kulatina a řezivo - Obchodní názvy dřeva používaného v Evropě. Vydána 2004/07.
 
ČSN EN 14298 (49 1110)
 
Řezivo - Stanovení kvality sušení. Vydána 2005/07.

Lepidla

 
ČSN EN 301 (66 8504)
 
Fenolická a aminová lepidla pro nosné díly dřevěných konstrukcí. Klasifikace a technické požadavky. Vydána 2007/01.
 
ČSN EN 302-1 (66 8531)
 
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Metody zkoušení - Část 1: Stanovení podélné smykové pevnosti .Vydána 2004/12.
 
ČSN EN 302-2 (66 8531)
 
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Metody zkoušení - Část 2: Stanovení odolnosti proti delaminaci. Vydána 2004/12.
 
ČSN EN 302-3 (66 8531)
 
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Metody zkoušení - Část 3: Stanovení vlivu poškození dřevěných vláken kyselinami při střídání teploty a vlhkosti na příčnou pevnost v tahu. Vydána 2004/12.
 
ČSN EN 302-4 (66 8531)
 
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Metody zkoušení - Část 4: Stanovení vlivu smrštění dřeva na smykovou pevnost. Vydána 2004/12.
 
ČSN EN 302-6 (66 8531)
 
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Metody zkoušení - Část 6: Stanovení smluvní doby působení tlaku. Vydána 2004/12.
 
ČSN EN 302-7 (66 8531)
 
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Metody zkoušení - Část 7: Stanovení smluvní doby zpracovatelnosti. Vydána 2004/12.
 
ČSN EN 12436 (66 8524)
 
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Kaseinová lepidla - Klasifikace a funkční požadavky. Vydána 2002/07

Kompletní nabídka služeb je přístupná pouze přihlášeným uživatelům.
1 2