TP 1.20.1 - SRÁŽKOVÉ VODY A URBANIZACE KRAJINY - 1. ČÁST

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

TECHNICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

SRÁŽKOVÉ VODY A URBANIZACE KRAJINY

TP 1.20.1

2. vydání 2013

Anotace:

Pomůcka ukazuje propojení vodohospodářské a urbanistické zodpovědnosti za udržitelné hospodaření se srážkovými vodami, resp. uvádí do souvislosti a souladu srážkovou vodu s městským prostředím. Zabývá se např. otázkami, jak ovlivňuje rozvoj urbanizace odtok srážkové vody z území a jaké negativní důsledky to přináší, jakým způsobem udržitelně hospodařit se srážkovou vodou, jaké jsou povinnosti stavebníka vyplývající ze současného právních předpisů, jak konkrétně vypadají zařízení HDV, jaké jsou nejčastější chyby při volbě, návrhu a realizaci HDV.

OBSAH

Úvod

1

Srážkové vody v urbanizovaných územích

1.1

Příčiny neudržitelnosti

1.2

Důsledky neudržitelnosti

2

Udržitelné způsoby hospodaření se srážkovou vodou

2.1

Decentralizovaný způsob odvodnění

2.2

Přínosy hospodaření se srážkovou vodou

3

Právní úprava (hospodaření s vodou z pohledu novely vodního zákona a zákona stavebního)

4

Limity vsakování srážkových vod

4.1

Geologická stavba území

4.2

Vsakovací schopnost půdy

4.3

Hladina podzemní vody

5

Znečištění srážkových vod a jejich předčištění

5.1

Rozdělení znečištění podle typu ploch

5.2

Opatření na čištění srážkových vod

5.3

Volba vhodného způsobu nakládání se srážkovým odtokem s ohledem na typ plochy

6

Technická řešení na úrovni pozemku

6.1

Vsakování srážkových vod

6.2

Retence srážkových vod

6.3

Využití srážkové vody v budovách

6.4

Zásady dimenzování objektů HDV

7

Řešení srážkových vod na úrovni města/obce

7.1

Začlenění do procesů územního plánování

7.2

Stanovení limitů rozvojových ploch

7.3

Stanovení a využití potenciálu stávající zástavby

7.4

Urbanismus města a architektura

8

Nejčastější chyby hospodaření se srážkovými vodami

8.1

Nejčastější chyby při stanovení geologických podmínek

8.2

Nejčastější chyby při volbě typu odvodnění

8.3

Nejčastější chyby při návrhu, realizaci a provozu

9

Literatura

9.1

Obecně

9.2

Právní předpisy

9.3

Citované normy a metodické pokyny

9.4

Publikace ČKAIT doplňující řešenou problematiku

10

Příloha: Zhodnocení nařízení vlády č. 416/2010 Sb., z pohledu vsakování srážkových vod

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit