MP 1.5.3 - ELEKTRONICKÁ KOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

MP 1.5.3

aktualizace 2018

Anotace:

Pomůcka MP 1.5.3 navazuje na metodickou pomůcku MP 1.5 Obecné zásady činnosti AO TZS pro projektovou činnost a podrobněji ji rozpracovává, se zaměřením na činnost AO v oboru elektronických komunikací (EKZ). Popisuje vazbu na základní ČSN, zákony, nařízení vlády, vyhlášky a další předpisy, s nimiž přichází projektant do denního styku. Vychází z potřeb praxe a jde do obvyklé hloubky zpracování projektové dokumentace, nezbytné pro přípravu stavby s elektronickým komunikačním zařízením (EKZ) ve všech úrovních navrhování stavby, zejména však těch, které mohou být vypracovány jen AO TZSp - EKZ.

OBSAH

Úvod

1

Základní pojmy a použité zkratky

1.1

Definice a výklad pojmů v oblasti technologických zařízení staveb

1.2

Přehled používaných zkratek

2

Autorizované osoby (AO) v oboru TZS - Elektronická komunikační zařízení (EKZ)

2.1

Rámec činnosti AO TZSp při navrhování TZS - EKZ

2.1.1

Obor Technologická zařízení staveb (TZS)

2.1.2

Rozsah působnosti MP 1.5.3

2.2

Právní vymezení v procesu navrhování

2.3

Odpovědnosti a pravomoci, chráněná práva

2.3.1

Odpovědnosti a pravomoci

2.3.2

Chráněná práva

2.4

Bezpečnost práce a technických zařízení (BPTZ) v projektové činnosti

3

Postupy autorizovaných osob (AO)

3.1

Postupy v přípravě stavby

3.1.1

Příprava zakázky

3.1.2

Studie stavby, návrh řešení stavby. Studie proveditelnosti

3.1.3

Dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí případně územního souhlasu

3.2

Postupy v projektové přípravě

3.2.1

Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby

3.2.2

Projektová dokumentace pro provádění stavby

3.2.3

Dokumentace pro provádění stavby elektronických komunikací

3.3

Postupy při provádění a provozování stavby

3.3.1

Dokumentace pro uvedení stavby do provozu

3.3.2

Dokumentace skutečného provedení stavby

4

Doprovodné postupy autorizovaných osob (AO)

4.1

Dílčí postupy AO TZSp - EKZ

4.1.1

Autorský dozor (AD)

4.1.2

Rozsah dozoru

4.2

Doplňkové postupy a informace AO TZSp - EKZ

4.2.1

Ochranná pásma a styk zařízení

4.2.2

Měření na kabelech pro elektronickou komunikaci

4.2.3

Měření na nadzemních (bezdrátových) vedeních EKZ

4.3

Schématické znázornění postupu projektování a inženýrské činnosti pro podzemní a nadzemní kabelová vedení EKZ

4.4

Schématické znázornění postupu projektování a inženýrské činnosti pro nadzemní - terestrická (bezdrátová) vedení EKZ

5

Přehled předpisů a standardů

5.1

Právní předpisy pro výstavbu

6

Přílohy

6.1

Příloha 6.1 Seznam právních předpisů významných pro TZS - EKZ

6.2

Příloha 6.2 Seznam norem pro TZS - EKZ

6.3

Příloha 6.3 Logická struktura sítě nové generace

PROFESIS - Integrovaný profesní informační systém ČKAIT je určen autorizovaným osobám. Autoři materiálu žádají členy ČKAIT o konstruktivní připomínky, které umožní metodické pomůcky v příštích letech zkvalitnit. Staňte se spoluautory dalších vydání. Dovolujeme si Vás požádat i o Vaše vlastní zkušenosti, speciální postupy, pomůcky a materiály, pokud budete souhlasit s jejich zpřístupněním pro své kolegy.

Upozornění

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby - členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit